ބޭނުންވާ ތަކެތި

4/3 ޖޯޑު ޗޮކުލެޓް ޗިޕްސް

4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު

1 މޭޒުމަތި ސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް

1 އޮރެންޖް ޒެސްޓް

4/1 ޖޯޑު ހަކުރު

1 ބިސް

1 ބިހުގެ ރީނދޫބައި

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް

1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ހައްދަވާނެ ގޮތް

ޗޮކުލެޓް، ބަޓަރ އަދި އޮލިވް އޮއިލް ދިޔާ ކޮށްލައްވާ. އޮރެންޖް ޒެސްޓް އަޅުއްވާ އެއްކޮށްލައްވާ. ކުޑަކޮށް ފިނިވުމުން ބިސް، އަދި ބިހުގެ ރީނދޫބައިއެއްކޮށްލައްވާ. ފުށް އަދި ވެނީލާ އެސެންސް އަޅުއްވާ އެއްކޮށްލައްވާ. މަފިން ކަޕް ތަކަށް އެޅުއްވުމަށް ފަހު 350 ޑިގްރީސް ގައި 12 މިނެޓް އިން ފިހެލައްވާ. ކޭކުގެ އެތެރެ ހުންނާނީ ދިޔާކޮށް.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. Anonymous

    ލާވާރ އެއް ނޫން އިގޭތޯ. ލާވާ އަކީ ރަނގަޅު ގޮތް.