ބޭނުންވާނެ ތަކެތި
* 1 1/2 ޖޯޑު އޯޓްސް
*2/3 ޖޯޑު ނަޓެއްލާ
*1/2 ޖޯޑު ގާނާފައި ހުރި ހުނި
* 1/2 ޖޯޑު މާމުއި
* 1/2 ޖަމާކުރި ހެޒެލްނަޓް
* 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފްލެކްސް ސީޑް
* 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗިއާ ސީޑްސް
* 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
* 1/2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ލޮނު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް
* ހުރިހާ އެއްޗެއް މިކްސްޗަރަށް އަޅާފައި އެ އެއްޗެހި އެއްވަންދެން މުގުރާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭގައި މަތިޖެހުމަށް ފަހު ގަޑިއެއްހާއިރު ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ.
* ދެން އެ މިކްސްޗަރ ނެގުމަށް ފަހު ގުޅަތަކެއް ހަދާލަށެވެ. ބޭނުން ނަމަ އޭގެ ބޭރުގައި ޗޮކްލެޓް ލާފައި ފިނިކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ބޭރުގައި ބޭނުން ވައްތަރެއްގެ ނަޓްސް ލޭޔަރެއް ލެވިދާނެއެވެ.

.