ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 5 ޖޯޑު ފެން
  • 3 ކިއުކަންބަރ ތޮށި މަށާފަ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި
  • 1/2 ޖޯޑު ތާށާ ލުނބޯ ހުތް
  • 1/4 ޖޯޑު ހަކުރު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ކިއުކަންބަރ އާއި ލުނބޯހުތާއި 2 ސސ ހަކުރު 2 ޖޯޑު ފެން މިކްސްޗާރ އަކަށް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ޖަގަކަށް އެޅުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ފެނާއި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ރަހަލާވަރަށް ހަކުރު އަޅާ ގިރާލާށެވެ.