ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ޕެކެޓް ޔެލޯ ކޭކް މިކްސް 3 ބިސް 1 ދަޅު އާފަލް ޕައި (ފޮތިކޮށްފައި) 3/4 ޖޯޑު ހަކުރު (ބްރައުން) 1 ސަމްސާ ފުށް 1 ސަމްސާ ބަޓަރު 1 ސައިސަމްސާ ފޮނިތޮށި 1 ޖޯޑު ވޯލްނަޓްސް (ކޮށާފައި)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ 175 ޑިގްރީއަށް އަވަން ހޫނުކޮށްލުމަށްފަހު ޓްރޭގައި ތެޔޮ އުނގުޅާލާށެވެ. ކުޑަ ފުށްކޮޅެއް ސްޕްރިންކްލް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ކޭކް މިކްސް، ބިސް އަދި ޕައިތައް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭގައި ރަނގަޅަށް ފަތުރާލާށެވެ. ދެން އެހެން ތައްޓެއްގައި ހަކުރު، ފުށް، ބަޓަރު، ފޮނިތޮށި އަދި ވޯލްނެޓް ކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން މި މިކްސް ކުރިން ތައްޔާރު ކުރި މިކްސްގެ މައްޗަށް ސްޕްރިންކްލް ކޮށްލާފައި 35-40 މިނެޓް ވަންދެން ފިހެލާށެވެ. ހިހޫ ވަންދެން ބަހައްޓާލަން ވާނެއެވެ.