ރާއްޖޭގެ އެންމެ ނަން ހިނގާ މޮޑެލް އަދި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ކައިޒީން ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނިކުންނަން ބޭނުންވާކަން ހާމަކޮށްފިއެެވެ.

ޓީވީއެމްގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި ކައިޒީން ބުނެފައި ވަނީ މިހާރުވެސް މޮޑެލިންގެ ދާއިރާގައި ބައިވަރު ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ދާއިރާ އިން އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ގަސްތު ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

"އެބަހުރި ޕްރޮޖެކެޓުތަކާއި އެއްޗެހި ވެސް، ކައި މިހާރު އެހާ ބޮޑަކަށް ގަސްތެއް ނުކުރަން މި ފީލްޑުން ކުރިއަށް ދާކަށް، ބޮޑަށް މިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ބޭނުންވަނީ ." ޓީވީއެމްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކައިޒީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަލަށް މޮޑެލިން ފަށާ ކުދިންނަށް އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކައިޒީން މޮޑެލިން ދޫކޮށް ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނިކުތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް ކަމަށްވެސް ކައިޒީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މޮޑެލިން ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް، ލަަވައެއް ނުވަތަ ފިލްމަކުން އަދިވެސް ކައިޒީން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން އޭނާ ފާހަގަކޮށްފައި ވާއިރު މިއީ ކައިޒީންގެ ފޭންސް އަށް ލިބޭ އުފާވެރި ހަބަރެއް ކަމުގައި ވާނެއެވެ.

ކައިޒީން އަކީ އެތައް ވިޔަފާރި ތަކެއްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑާ ކަމުގައިވާއިރު އިންސްޓަގްރާމުން ކައިޒީން ފޮލޯ ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ ލައްކަ އަކަށް ވުރެން މަތީގައިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ދިވެހި

  މިހާރު މިއޮތް ސިޔާސީ ކޮއްޓަށް، ހެޔޮވަރުގެ ކުއްޖެއް ތީ، ކޮށީގަ ހުސް ބޭކާރުމީހުން، ތިވެސް އެކަހަލަ ބޭކާރު މީހެއް.

  103
  2
  • ހެހެ

   ނަހުލާ މެންނައް ވަންޔާ ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެއް.

   39
   5
   • އޖއ

    އޭނާއަށް ވީތަ

    12
    2
 2. އަ ދުރޭ

  އެއިރުން މީނާގެ އެމްބަސަޑަރު ކަން ބަލާނީ ދާއިރާގެ މީހުން އެކަނި!

  51
  1
  • ސަމަދު

   އަދުރޭ މަށަށް ހީވަނީ ސަރުކާރުން މީނާ ގަތީކަމަށް މީނާގެ އިޝްގުގެ ޖެހިގެން އުޅޭ އެތެއް ހާސް ބަޔަކު އެބަ ތިބި..އެހެންވެ އެވޯޓުތައް ހޯދަން 2023ގައި އުޅެނީ މީނަޔަށް ވަރުގަދަ މަގާމަކާ ލާރި އޮއްސާ އަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދަންވެގެން

   14
   3
 3. ޙުވަދޫބެ

  ޢަންހެނުން ބާރު އެއްޗެހިލަވާ ބާރުވެރިކުރުވަން ބާ

  82
  2
  • ކާފަ

   ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އޮރިޔާންކުރުވަން...

   32
   2
 4. ޙުދޭ

  އުނދަގުލެއް ހުވާ

  50
  3
 5. ސުހާ

  ޕޮރޮޖެެކްއްޱެއް ނުލިބޭމިހާރު ޣަމިއްލަ އަޔް މާމޮޅުވެގެން އުޅޭ ކަސްބީ ގޮލަޢެއް ސޮޕޮޖް ޖިނގިޔާ ހަހަހަހަ

  51
  3
 6. ރައްޔިތުން

  ރައީސް ނަޝީދުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ނުކުންނަންފެނޭ. އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި. އޭރުން ކާމިޔާބުވާނެ.

  51
  2
 7. މޯދީ

  އައްނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވަނީކަމައް ވެދާނެ.

  40
 8. ޔހފގ

  މިހާތަނަށް ނުފެންނަ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފެނިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން

  31
  1
 9. އެމަންޖެ

  ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ، މަގޭ ވޯޓާ ލިބޭނެ.

  10
  40
 10. ނައިފަރު ދާއިރާ

  ދުވަސް ކޮޅަކުން މުޅި މަޖިލީހުގައި އުޅޭނީ ބިކިނީ ލައިގެން. އަންހެންވެސް ފިރިހެންވެސް

  45
  3
 11. ހުއްތުބެއްޔާ...

  ކައިޗިން އަދި މިގައުމުގަ ވެ ރިކަން ކު ރާނ..... ސިޔާ ، ސީ، ގުޅޭނެ...މަ ވޯޓާ މަ ދެއްނޫ ތަޔަށް..

  11
  15
 12. އަބުސީ

  މީނަ މިކަން ކުރިއްޔާ އެހެން ކުއްޖަކަށް ފުރުސަތު ނުލިބނީތަ؟ހާދަ ބޮޑާ ފޮނި މީހެއްދޯ

  39
  2
 13. ސަވާ

  އެމްޑީޕީ .. ކަލޭމެން ކައިޒީންނައް މިނިސްޓަރުކަން އަވަހައް ދީ.. ނަހުލާއަށް ވުރެ މާ ކުރީގަ ކަންކަން ހިންގާލަދޭނެ.. އެހެންނުން ކައި.

  12
  3
 14. ފަޒީލް

  މިނިސަޓަރީއޮފް ޓިކްޓޮކް އިންސްޓަގުރާމް އެންޑު ޑޭޓިންގެ މިނިސްޓަރަކައް ކައިޒީން ލަސްނުކޮއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމައް އިބުރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު އާއި ކެނެރީގޭ ނަޝީދު އަށް ގޮވާލަން. އަދި މިނިސްޓަރުކަމުގެ ޕާޓީ ބޭއްވުމައް ރާއްޖޭގެ ސަފާރީ ބޯޓެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމައް ދަންނަވަން.

  22
  1
 15. ޓ

  ޑޭޓަކަށް ދަނީ ރައިސް ސޯލިހާ އެކުގަޔޯ

  15
  2
 16. Anonymous

  ކަންތަކާ ލައިގަތީ

  19
  2
 17. ޡިޔަޒަަަން

  😅

  10
  1
 18. ރެދަލި

  ރަނގަޅު. ދަަތްޖަހާ ޕާޓީއަކަށް ސަޅި ބިޓުންނެއް ނުދާނެ

  • ރެދެލި 2

   ވަރިހަމަ ދޯ ދެ އިންޗީގެ ސްޕޮނަޖް ގަނޑެއް ޖަހައިގެން ދުވިއަސް ދެން. ތި އެމްޑީޕީ ވާނީ ހަމަ އެމްޑީޕީއަށް

   2
   1