މިމަހަކީވެސް ނެޓްފްލިކްސް އަށް އާ ފިލްމުތަކާއި ސީރީސްތައް އަންނާނެ މަހެކެވެ. މިމަހަކީ ބެލުންތެރިން ގަޔާވާ އެތައް ފިލްމެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

މިމަހު ނެޓްފްލިކްސް އަށް އަންނަ ސީރީސްތަކުގެ ތެރޭގައި އަޒީޒް އަންސާރީ-ލެސް މާސްޓާ އޮފް ނަންގެ އާ ސީޒަން، ކާސަލްވާނިޔާގެ ފަހު ސީޒަން، ޒެކް ސްނައިޑާސްގެ އެކްޝަން ޒޮމްބީ ޓްރެއިލާ އާމީ އޮފް ދަ ޑެޑް ހިމެނެ އެވެ.

ނެޓްފްލިކްސް ގެ މިމަހުގެ އެންމެ ހިޓަކަށް ވާނީ އެމީ އެޑަމްސްގެ ދަ ވުމެން އިން ދަ ވިންޑޯ އެވެ. މި ޑްރާމާ އަންނަނީ ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހުގައިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

4 މެއި

ސެލީނާ: ދަ ސީރީސް ސީޒަން 2 ނެރޭނެ

5 މެއި

ދަ ސާކަލް ޔޫއެސްއޭ ސީޒަން ދޭއްގެ ފައިނަލް ނެރޭނެ

ލާވާ ކާ ދާވާ ނެރޭނެ

6 މެއި

އެންޑް ޓުމޯރޯ ދަ އެންޓަޔާ ވޮލްޑް ނެރޭނެ

7 މެއި

ދަ ސާކަލް ޔޫއެސްއޭ- ދަ އާފްޓާ ޕާޓީ،

ގާލް ފްރޮމް ނޯވެއާ ސީޒަން ދޭއް،

ޖުޕިޓާސް ލެގެސީ ނެރޭނެ

8 މެއި

މައިން(ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެޕިސޯޑެއް ނެރޭނެ)،

12 މެއި

ޑާންސް އޮފް ދަ ފޯޓީ ވަން،

ދަ އަޕްޝޯސް

13 މެއި

ކާސަލްވޭނިޔާ ސީޒަން ހަތަރެއް ނެރޭނެ

14 މެއި

ހޯސްޓެޑް ސީޒަން ތިނެއް،

ލަވް،ޑެތް އެންޑް ރޮބޮޓްސް ސީޒަން ދޭއް،

މޫވް ޓު ހެވެން

19 މެއި

ހޫ ކިލްޑް ސާރާ؟ ސީޒަން ދޭއް ނެރޭނެ

20 މެއި

ސްޕެޝަލް ސީޒަން ދޭއް ނެރޭނެ

21 މެއި

ޖުރޭސިކް ވޮލްޑް ކެމްޕް ކްރިޓޭޝިއަސް ސީޒަން ތިނެއް،

ދަ ނެއިބާ ސީޒަން ދޭއް ނެރޭނެ

28 މެއި

ލޫސިފާ ސީޒަން ފަހެއް ބީ،

ދަ ކޮމެންސްކީ މެތަޑް ސީޒަން ތިނެއް

މިމަހު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމުތައް:

7 މެއި

މައިލްސްޓޯން

މޮންސްޓަރ

9 މެއި

ސުޕަރ މީ

12 މެއި

އޮކްސިޖަން

14 މެއި

ފެރީ

އައި އެމް އޯލް ގާލްސް

ޖަންގަލް ބީޓް: ދަ މޫވީ

ދަ ސްޓްރޭންޖް ހައުސް

ދަ ވުމެން އިންދަ ވިންޑޯ

18 މެއި

ސަރްދަރް ކާ ގްރޭންޑްސަން

21 މެއި

އާމީ އޮފް ދަ ޑެޑް

26 މެއި

ބެގިއޯ: ދަ ޑިވައިން ޕޯނީ ޓެއިލް

ގޯސްޓް ލެބް

މިމަހު ނެރޭ ޑޮކިއުމެންޓަރީތައް:

5 މެއި

ދަ ސަންސް އޮފް ސޭމް: އަ ޑީސެންޓް އިންޓު ޑާކްނެސް

11 މެއި

މަނީ، އެކްސްޕްލެއިންޑް

މީގެ އިތުރުން އިތުރު ފިލްމުތައްވެސް ނެރެފާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.