ބޭނުންވާތަކެތި

6 ކުކުޅުބިސް
½ ދަޅު ގެރިކިރު (ޑަބަލްޕީޗް)
ވެނީލާ އެސެންސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތެއް

ބިހާއި، ގެރިކިރު އެއްކުރުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ގިރައިފައި، ވެނީލާ އެސެންސް އަޅާށެވެ. ތަވައެއްގައި ތުނިކޮށް ފޮޅި ފިހާ ގޮތަށް ފިހެލާށެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު އޮޅާލާށެވެ.

މިފޮޅިއަށް ތަފާތު އެހެން ނަންތައް ވެސް ކިޔައެވެ.