މީހަކާ ވާހަކަ ދެއްކަން ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް ބައެއް ފަހަރު ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ވާހަކަ ނުދެކެވޭތަން އާދެއެވެ. މިގޮތަށް މިކަން ދިމާވާނަމަ މިއޮތީ ސަޅި ހައްލެކެވެ. " ޢީދު މުބާރިކް " މިހެން ކިޔާ މެސެޖެއް ކޮށްލާއެވެ.

ޢީދު ދުވަސް ފެށުމާއެކު އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ޢީދު މުބާރިކް ކިޔުމަކީ އޮންނަ ކަމެކެވެ މިއާއެކު މީސްމީޑިޔާގައި މިގޮތަށް މެސެޖް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް މަދެކޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މީހަކަށް އީދު މުބާރިކް އޭ ކިޔާ މެސެޖް ކޮށްލުމަކީ ދެފަރުދެއްގެ ދޭތެރޭގައި މުއާމަލާތެއް ފެށުމަށް އެޅޭނެ ބޮޅެކެވެ.

މިހެން ކަމުން މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވެ، ނަމަވެސް އެކަން ކުރަން ނުކެރިފައި ތިބޭ ކޮންމެ މީހަކަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. " އީދު މުބާރިކް " މިހެން ޖަހާ މެސެޖްކޮށްލާށެވެ. ނޫނީ ގޫގަލްކޮށްލައި ދިގު ތަޙުނިޔާއެއްވެސް ފޮނުވާލުން ގޯހެއް ނޫނެވެ. ބައެއް މީހުން ދިގު މެސެޖް ނުކީ ކަމަކު މަދު ބަޔަކު ދިގު މެސެޖް ކިޔުމަށްވެސް ލައްކަ ފޯރި ހުރެއެވެ.

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ލިޔާނެ އެއްޗެއް ނެތް ނަމަ "ލިޔާނެ އެއްޗެއް ނެތް"-މޮޔަތައް-
  ކެރެް
  މި ކޮމެންޓު ޖަހާބަލަ ގަޓެއް ހުރިއްަާޔާ

  • މީ

   ބަލަ ކިހާ މުހިއްމު ވާހަކައެއް އެއީ.. އެބަހުގަ މާތްﷲ ބަރަކާތް ލައްވަވާފަވާނެ.. ހިތްތައް އެކުވެރި ވާނޭ ގޮތައް.. الحمد لله

 2. ނަަން

  އީދު މުބާރިކު ދުލުން ކިޔާފަ އެނބުރި ކަންކަށިމަތީ ގުއްޓެއް އަޅާ ވިހެލާ