މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނަކު އިންނާނެ މާލޭގައި ގެދޮރުހުރި ރަނގަޅު އާމްދަނީ ލިބޭ ފިރިހެނަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

ކައިވެނި ކުރުމަށް މީހުން ހޯދުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ދިވެހި ފޭސްބުކު ޕޭޖެއް ކަމަށްވާ "ކައިވެނި" ޕޭޖުން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު އިންނާނެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހޯދާ ކަމަށެވެ.

އެޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ އަންހެން މީހާ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުން އަންނަނީ މޮޑެލްއެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލިބޭ އާމްދަނީ ވަނީ ސިއްރުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭލެވެލްގެ ފެންވަރު ހުރި ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ކައިވެންޏެއްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭނާ އަކީ ކެރިއަރެއްް ނޫން ކަމަށްވެސް ޕޯސްޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕޯސްޓުގައި ބުނާ ގޮތުން އޭނާ ބޭނުން ވަނީ އުމުރުން 30 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ، މާލޭގައި ގެދޮރު ހުރި ފިރިހެނެކެވެ. އެފިރިހެން މީހާ ވާން ވަނީ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މީހަކަށެވެ. އަދި ކެއްކުމާއި ގޭތެރޭގެ ކަންކަން ކުރަން އޭނާއާއި ނުޖައްސާ އޭނާ ގެންގުޅެވޭނެ މީހަކަށް ކަމަށް ވެސް ޝަރުތުތަކުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

"ކައިވެނި ޕޭޖް" އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤްބޫލު ޕޭޖްއެކެވެ. އަދި އެޕޭޖުގައި އާންމުކުރާ ޕޯސްޓުތަކަކީ އެއީ ސައްހަ މައުލޫމާތުކަމަށްވެސް އެ ޕޭޖު ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. އަލި ކަލޯ

  މާލޭ އަންހެން މީހާ އަށް ރާއްޖެ ތެރޭ މީހުން ހަޑީ ދޯ؟

  98
  6
  • Anonymous

   ލާރީގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި އުޅޭ އަންހެނުން ތިއީ

   37
   2
 2. ފަތް ކަނޑާ

  ގެދޮރު ހުރި މާލޭ މުސް ކުޅި މީހާ މިވަގުތުވީ ރިސޯރޓުގައި؟

  108
  5
 3. Anonymous

  ތީނަޔާ ވައިއެޅެންވެސްނުވާނެ މާއްދީއުފަލާ އަދި މުދަލުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި

  66
  4
 4. ކެނި

  ދުނިޔޭގެކަމެއްބާ

  43
 5. މަސަލާން

  ސޮރީ ތިޔަކަމެއްނެތް ކުރެވޭކައް

  54
  3
 6. ޤާސިމްބެ

  އަހަންނަކީ ރާއްޖެތެރޭ މީހެއް. މާލެއިން ބޭނުން މުއްދަތަކަށް އެޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ގެއެއް ވިޔަސް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ނުވަތަ ގަނެގެންވެސް ތިޔަ މާލޭ ކުއްޖާ ގެންގުޅެވޭ ވަރުގެ ތަނަވަސްކަންހުރި، ކައްކަން އެނގޭ، ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތް ތިޔަ މާލޭ ކުއްޖާއާ ނުޖައްސާ ބޭނުންވަރަކަށް ނޯކަރުން ލައިގެންވެސް ކުރެވޭހައި ތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާ މީހެއް. އެކަމަކު ހިތާމައަކީ ތިޔަ މާލޭ ކުއްޖާގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ޝަރުތު ކަމުގައިވާ މާލޭ މީހަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވުން. މާލޭ ކުއްޖާއަށް ވަރަށް ސަލާމް. އަހަރެން ދެން މާލޭ ކުއްޖަކާ ނުއިންނާނަން. އިންނާނީ ހަމަ ރާއްޖެތެރޭ ކުއްޖަކާ.

  66
  3
 7. އެމް ޑީ ޕީ

  ލޮލް..އަނބި މޮޑެލް ކުރަން ފޮނުވާފަ، ފިރި މީހާ ގޭތެރޭ މަސަތްކަތުގަ... ތިޔަ ކަހަލަ ފިރިހެނުން އުޅޭނީ އެމްޑީޕީގަ

  64
  8
 8. ައާންމުން

  އިނުމުގެ ބޭނުމެއް ނުފެނުން. އޯކޭވާނެ ރިތިކަން ދިޔައީމަ ވަރިކޮއްލާނީ

  66
  3
 9. ގުދުގުދާބެއްޔާ

  މިނާއާއި އިދެފިނަމަ ދެފައިވެސް ދޮއްވަން ބުނާނެ ނިދާގަޑީގައި! ދެން އޮންނަން ޖެހޭނީ ސޯފާގައި. މީނާގެ ވާހަކަ ތަކުން އެކަން ޔަޤީންވޭ!

  89
  2
 10. ހާލުފޮޅި

  މީހަކާ އިންނަ ފެންވަރެއް އަދިނެތް.. އަތުންފައިން މަސައްކަތް ކުރަން ނުކެރެންޏާ ރަށުތެރެއިން އެހެން ކަމަކާ އުޅެބަލަ...

  59
  3
 11. މާލޭ އަންހެން މީ ހ

  ފިރިހެން މީހާ ގެދޮރު ހުރުމާއި އެ ކު ކައް ކަން ވެސް އެނގެން ޖެހޭ@ އެޕާރޓުމެންޓު ހުރެއްޖެ ނަމަ ވަގުތުން ވަރިވާނަން

  34
  2
 12. އަލީ

  މިހާތަނައް މީހަކާއިންނަން އުލޭ އެންމެ މުޑުދާރު އަންހެނާ.

  61
  1
 13. ޙުހުހފހފތަ

  މާލެވެފައި ތިބެބަލަ.
  ތިކަހަލަ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް މީހަކާއި އިނުމަށްވުރެ މާރަނގަޅުވާނެ ގެވެހި ރީތި އަންހެނަކު ބެންކޮކުން ގެނަޔަސް.
  މާލެގެ އެޑްރެހެއް އޮތުމަކީ ފިރިޔަކު އަޅުވެތި ކުރަން ލިބޭ ލައިސެނސެއްނޫން

  36
  2
 14. ނޫސްކިޔާމީހާ

  އަލީ ތިބުނުއްވީ ހަމަ ތެދުފުޅެއް އެކަހަލަ މީހުންނާއި އިނދެގެން ކޮންދިރިއުޅުމެއް ފެންނާނީ ތިބުނީވިއްޔާ މޮޑެލެކޭ ޗީޗީ ( އަންހެނުންނަށް ކުރާމަލާމާތެއް އެއީ )

  38
  2
 15. މުޗް އާސިމް

  ދައްޔޫސަކު ނޫނީ ނީއްނާނެ މިކަހަލަ ކަންނެތް ނިކަމެތި އަންހެނަކާ ނޫނީ. މިކަހަލަ އަންހެނުން ބޭނުމެއް ނުވޭ މުޖުތަމައަކައް.

  35
  1
 16. ބަޑިއެދުރު

  ނޯކަރެއްގެ ވާހަކަ ވެސްއޮތްނަމަ ތަންކޮޅެއް ސަޅިވާނެ. އަހަރެންރާއްޖެތެރެ. އަހަރެން އިންނަން3އަންހެނުންބޭނުން.ބޭނުމީ ފަލަސްޠީނުގަ ހުވަފަތްވެފަތިބި3އަންހެނުން. ކޮންޝަރުޠެއް. އެއްވެސް ޝަރުޠެއްނެތް.

  5
  2
  • އަންހެނެއް

   👏👏👏👏👏 ސާބަހޭ ބަޑި އެދުރާ..!!ތީ ވ.ރަނގަޅު ނިންމުމެއް..

   5
   1
 17. ތަންޑާ

  ހާދަ ސައިޒު އޮޅިގެން އުޅޭ އަންހެނެކޭ ދޯ. އިންޑިއާ ނުވަތަ ބަނގާޅު ފަގީރު އަވަށް ގަނޑަކުން މީހަކު ހޯދައިގެން އިންނަންވީނު.

  8
  1
 18. އެކުވެރިޔާ

  ސުބްހ'ާނަﷲ! ވަކި ރަށެއްގެ މީހަކަށްވެގެން ނުވަތަ މުއްސަންޖަކަށްވެގެން ﷲ އާ އެކަލާންގެ ރަސޫލާގެ އަމުރުފުޅުތައް ފަހަނައަޅައި ދެވިގެން ނުވާނެ! އެއީ ﷲ ގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވެގަތުން.! އެކަހަލަ މީހުންގެ ކަންތައް ނިމޭނީ ވ. ނިކަމެތިގޮތަކަށް!؟

  11
  1
  • ސަރާ

   ކަލޭތީ މޮޔައެއް

 19. ޙަސަނު

  ތިޔަ އަންހެނާ ތިއީ މާލޭ ބިކާރީއެއްތާ ދޯ؟

  7
  2
 20. އަކިރި

  ޙުސް ޢާރުޓީ ނާތަހުޒީބީން ކުރާ ކޮ މެންޓް އެއްޗަކަށް މިއޮތީ ދޯ

  2
  2
 21. ކަދީދަ

  މާލެ މީހާ ގެ ހެންޑެލި ރަނުގެ ހެންޑެލިތަ؟ އެންމެން މާލެ މީހާ ހޯދަނީ

 22. ފައްޔާޒު

  ގާސިމްބެ ކައިރީ އަހާލާނަން ގޮތެއް ވޭތޯ.