މި ހަފްތާ އަކީ ނެޓްފްލިކްސް ފިލްމުތަކާއި ސީރީސްތައް ބަލާ ހިތްވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުދާނެ އެތައް ފިލްމެއް އަދި ސީރީސްއެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް އަންނާނެ ހަފްތާއެކެވެ.

ހުސް ވަގުތުތަކުގައި އާއިލާއާ އެކީ ނުވަތަ އެކަނި ބަލާލުމަށް ހިތްގައި އެތައް ފިލްމަކާއި ސީރީސްއެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް މިފަހަރު އަންނާނެއެވެ.

ނެޓްފްލިކްސް އަށް އަންނަ ފިލްމުތަކާއި ސީރީސްތައް:

އެލްއޭ ފައިނެސްޓް(ސީޒަން 2)

މި ސީރީސްގެ ދެވަނަ ސީޒަން މިއަދު ނެޓްފްލިކްސް އިން ފެންނާނެއެވެ.

އެވޭކް(2021)

މިއީ ވެސް މިއަހަރުގެ ފިލްމެކެވެ.

ވިޝް ޑްރެގަން (2021)

މި ފިލްމު ނެޓްފްލިކްސް އަށް އަންނާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. މިއީ ސޮނީގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެކެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސޮނީ އިން ވަނީ މި ފިލްމު ނެޓްފްލިކްސް އަށް ވިއްކާލައިފައެވެ. މިއީ ސޮނީ އިން މިއަހަރު އުފެއްދި ދެވަނަ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެވެ. ކުރިން ސޮނީ އިން އުފެއްދި ފިލްމުވެސް ނެޓްފްލިކްސް އިން ބެލޭއިރު އެއީވެސް ގިނަބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ފްރެޝް، ފްރައިޑް އެންޑް ކްރިސްޕީ (ސީޒަން 1)

ޓްރެޖިކް ޖަންގަލް (2021)

 

ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަސް

އަ ހޯންޓެޑް ހައުސް 2(2014)

ކެމީލިޔާ ސިސްޓާސް(2020)

ލޮކޮމްބިއަންސް(ސީޒަން 1)

ޓްރެސް(ސީޒަން 1)

 

ޖޫން 11 ވަނަ ދުވަސް

ލޫޕިން(ޕާޓް 2)

ސްކެޓަރ ގާލް(2021)

ވިޝް ޑްރެގަން(2021)

 

ޖޫން 12 ވަނަ ދުވަސް

ލަވް(ކައިވެންޏާއި ވަރިއާ ގުޅޭ) ސީޒަން 1.

މިއީ ނެޓްފިލިކްސްގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް

 

ޖޫން 13 ވަނަ ދުވަސް

ޕިކްޗަރ އަ ސައިންޓިސްޓް(2020)

ދަ ޑެވިލް ބިލޯ(2021