ގިނަ ފިރިހެންކުދިންނަށް ހީވާ ގޮތާއި ޙިލާފަށް އަންހެން ކުދިންނަށް ކަމުދަނީ ރީތި މޫނަކާއި ހަށިގަނޑެއް އެކަނި އޮންނަ ފިރިހެނުންނެއް ނޫނެވެ. އެ ކުއްޖަކާއި އެކު ރަނގަޅު ހަޔާތެއްފެށުމުގެ ފުރުސަތެއް އޮތް ރަނގަޅު އަންހެން ކުއްޖެއް ނަމަ އަބަދުވެސް ބަލާނީ ފިރިހެންކުއްޖާގެ ބުރުސޫރައަށްވުރެ އެތެރެ ހަށީގެ ސިފަތަކަށެވެ.

މިފަދަ އަންހެން ކުދިންގެ ހިތް އެންމެ ފަސޭހައިން ދަމައިގަންނާނީ ސަމާސާކުރަން ދަންނަ އެކުދިން ހެއްވާލަދޭ ފިރިހެން ކުއްޖާއެވެ. އަދި މިފަދަ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ އެހެން ސިފަތައްވެސް ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ އެ އަންހެން ކުއްޖަކު އެ ފިރިހެން ކުއްޖާއާއި އެކުގައި ރީތިކޮށް އުޅުމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް އެބަ އޮތެވެ. ދެން ސުވާލު އުފެދޭނީ މިއީ ކޮން ކޮން ސިފަތަކެއް ކަމާއި މެދުގައެވެ.

މި ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި ސާފު ތާހިރުކަމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި ވިސްނުންތެރިކަމާއި ސަމާލުކަމާއިއެކު އެ އަންހެންކުއްޖާގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހައި އެހީވެވެން އޮތް ގޮތުން ވުމަކީ އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ވަރަށް ކަމުދާ ސިފައެކެވެ. ދެ މީހުން އެކުގައި އުޅޭއިރު އާދަޔާޙިލާފް އެކި ކަންކަން ކޮށް މަޖާކުރުމަކީވެސް އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ހަޔާތަށް އެ ފިރިހެންކުއްޖެއްގެ ސަބަބުން އުފާ ލިބިގެންދާކަން އިހުސާސްވެގެންދާނޭ ކަމެކެވެ.

އަމިއްލަ ހުވަފެންތަކާއި ސިއްރުތައްވެސް އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ކިޔައިދީ އިތުބާރުކުރެވޭނެކަން ދައްކުވައިދިނުމަކީވެސް އަންހެން ކުދިން ވަރަށް ގަޔާވާ ސިފައެކެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް އެ އަންހެން ކުއްޖާ އުފާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުދި ކުދި ކަންކަން ކުރުމަކީވެސް އެ ކުއްޖާގެ ހިތް ވަރަށް ފަސޭހައިން ދަމައިގަންނަ ކަމެކެވެ. މިއީ ސިކްސް ޕެކް އަކާއި ނުލައި އަދި ޖިމް ގައި ދުވާލަކު 5 ގަޑިއިރު ހޭދަނުކޮށްވެސް އަންހެން ކުދިންގެ ހިތް ފަސޭހައިން ދަމައިގަނެވޭނެ ބައެއް ގޮތްގޮތެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ުޒުޒހ

  ޟާނީ މީ 2021..

  8
  2
 2. ހުސެންދީ

  15 އަހަރާ 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން/މީހުން ބޭނުންވަނީ ސިކްސް ޕެކް ހުންނަ ފިރިހެނުން. މިލިޔުމުގައި ހުރި ކަންކަން ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ 32 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެނުން.

  9
  4
  • ހުސޭނުބޭ

   32 އެއްނޫން........ 65 ން މަތި
   މިޒަމާނުގެ ކުދިން ބަލަނީ ބޭރުފުށުގެ ދެއްކުންތެރިކަމަށް.
   މިޤައުމުގައި އެންމެ ކާމިޔާބީ ޕާޓޭން. އެމީހުންގެ އެތެރޭ ސިފަތައް ހާދަ ރީތިވެފައި މާތްވާނެތާ
   އަޅެ މީ ދޮގެއްތަ ސާނީ

 3. އިބިލީސް

  މިހާރުގެ އަންހެނުން ބޭނުމެއްނުވޭ ތީގަ ތިބުނާ މީހުންނެއް. ބޭނުންވަނީ އުފަލާ މަޖާ. ގިނަ އަންހެނުންނަކީ މިހާރު ތައުލީމީ ބަޔެއް. އެހެންވީމަ ލާރި ލިބޭ. ކީއްކުރަން ކޮންމެހެން ފިރިހެނަކަށް ބަރޯސާ ވަނީ. އެކަކު ދިޔައިމަ އަނެކަކު ލިބޭ. އެއް ފިރިހެނަކު ބޭނުން ކޮށލާފައި ދެން ހުރިމީހަކަށް ޓާރގެޓް ޖަހަނީ. އަންހެނުން މާކުރީގަ އުޅެނީ. ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެ

 4. Anonymous

  ވެއިޓް... ތި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު އެކަމް ސިކްސް ޕެކް ވެސް މަށަށް މުހިންމު... 🤔

 5. ކޭ

  ސިކްސް ޕެކް ދެން އެރީތި އެއްޗެއްތަ. މަނުދުވާނަން މޮޔަވެގެން.