މިހަފްތާގައިވެސް ނެޓްފްލިކްސް އަށް ތަފާތު އެތައް ފިލްމުތަކަކާއި ސީރީސްތަކެއް އަންނާނެ އެވެ. މި ހަފްތާގައި އާ ފިލްމުތަކާއި އާ ސީރީސްތައްވެސް ނެޓްފްލިކްސް އަށް އަންނަ އިރު މި ބަލާލަނީ މި ހަފްތާގައި އަންނާނެ ފިލްމުތަކާއި ސީރީސް ތަކަށެވެ.

ޖުލައި 6

އައި ތިންކް ޔޫ ޝުޑް ލީވް ވިތް ޓިމް ރޮބިންސަން: ސީޒަން ޓޫ

ޖުލައި 7

ބްރިކް މެންޝަންސް

ކެޓް ޕީޕަލް-ނެޓްފްލިސް ޑޮކިއުމެންޓްރީ

ޑޮގްސް:ސީޒަން 2-ނެޓްފްލިސް ޑޮކިއުމެންޓްރީ

ދަ މަޔާ:97-ނެޓްފްލިކްސް ސީރީސް

ދަ ވާ ނެކްސްޓް-ޑޯ- ނެޓްފްލިކްސް ސީރީސް

މޭޖާ ގްރޮމް: ޕްލަގް ޑޮކްޓަރ

ދިސް ލިޓިލް ލަވް އޮފް މައިން

 

ޖުލައި 8

އެލަޒް މަޓްސުނަގަރ: ވަންސް އަޕޮން އަ ކްރައިމް

ހޯމް އެގެއިން

މިޑްނައިޓް ސަން

ރެސިޑެންޓް އެވިލް: އިންފިނިޓް ޑާކްނެސް

 

ޖުލައި 9

އެޓިޕިކަލް: ސީޒަން 4

ބަޔޯހެކާސް: ސީޒަން 2

ދަ ކުކް އޮފް ކަސްމަރް

ފިޔާ ސްޓްރީޓް ސްޓްރީޓް ޕާޓް 2: 1978

ހައު އައި ބިކަމް އަ ސުޕަހީރޯ

ލާސްޓް ސަމާ

ވާޖިން ރިވާ: ސީޒަން 3

 

ޖުލައި 10

އެމެރިކަން އަލްޓްރާ

 

ޖުލައި 13

ރިޑްލީ ޖޮންސް

 

ޖުލައި 14

އަ ކްލެސިކް ހޮރޯ ސްޓޯރީ

ދަ ގައިޑް ޓު ދަ ޕާފެކްޓް ފެމެލީ

ގަންޕައުޑާ މިލްކްޝޭކް

ހެއިސްޓް

ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯކް: ހޫ ކިލްޑް މެނުއަލް ބުއެންޑިޔާ

 

ޖުލައި 15

އަ ޕާފެކްޓް ފިޓް

ބީސްޓާސް: ސީޒަން 2

މައި އެމަންޑާ

ނެވާ ހޭވް އައި އެވާ: ސީޒަން 2