ޕީރިއަޑްވުން ނުވަތަ މައްސަރު ކަންތަކަކީ ކޮންމެ މަހެއްގައި ވެސް އަންހެން ކުދިންނާ އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. މިކަމަކީ އެތައް ވޭނެއް ހިއްސާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

މައްސަރު ދުވަސްވަރު ކުރިމަތިވާ ކަންތައްތައް ވަރަށް ތަފާތެވެ. ބައެއް މީހުން ގަވާއިދުން ޕީރިއަޑްވާއިރު އަނެއް ބަޔަކަށް އެކަމުގައި އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ޕީރިއަޑްވުމުގެ ކުރިން އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހޭއިރު އަނެއް ބަޔަކަށް މާބޮޑު އުނދަގޫތަކެއް ނުވެއެވެ.

ބައެއް އަންހެނުންނަށް ޕީރިއަޑްވުމުން އަންނަ ތަފާތު ބަދަލުތައް އަނެއް ބަޔަކަށް ނާދެއެވެ. ބައެއް މީހުން އެތައް ދުވަހެއް އެކަމުގައި ހޭދަކުރާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ވަރަށް އަވަހަށް އެކަމުން ސަލާމަތްވެއެވެ.

ނަމަވެސް މައްސަރު ކަންތައް ދިމާވުމުން ހުރިހާ އަންހެނުން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ސާފުތާހިރުވުމެވެ.

މައްސަރު ދުވަސްވަރު ސާފުތާހިރުވުމަށް މި ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ.

ތާޒާ އަދި ސާފު ޕެޑް ބޭނުން ކުރުން

މި ދުވަސްވަރު ބޭނުން ކުރާ ޕެޑް ވާންޖެހޭނީ ސާފުތާހިރު އެއްޗަކަށެވެ. މިއީ މިކަމުގައި އެންމެ ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަންތަކެވެ.

އިންފެކްޝަންއިން ރައްކާތެރިވުން

ރަނގަޅަށް ސާފުތާހިރު ފެނުން ރީތިކޮށް ދޮވެ ސާފު ކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ސައިބޯނި ބޭނުން ކޮށްގެން އަވަސް އަވަހަށް ސާފުކޮށް ދޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

ބޭނުންކުރާ ޕެޑްސް ނައްތާލުން

ކޮންމެ ތިން ގަޑިއަކުން ޕެޑް ބަދަލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ. އަދި މި ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކީ އެއްފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު އުކާލެވޭ އެއްޗެހި ކަމުން އެ ނައްތާލުމުގައި ސަމާލުކަން ދިނުން ވެސް ވަރަށް މުހިންމެވެ.

މި ދުވަސްވަރު ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ސާފުތާހިރުވުން މުހިންމެވެ.