އަންނަ ހަފްތާއަކީ ނެޓްފްލިކްސް ބަލާ މީހުންނަށް އުފާވެރި ހަފްތާއަކަށް ވާނެއެވެ. އަދި މިހަކީ ވެސް ބެލުންތެރިން ޝައުގުވެރިވާ އެތައް އާ ފިލްމަކާއި ސީރީސްއެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް އައިސްފައިވާ މަހެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މި ބަލާލަނީ އަންނަ ހަފްތާގައި ނެޓްފްލިކްސް އަށް އަންނާނެ އާ ފިލްމުތަކާއި ސީރީސްތަކަށެވެ.

ޖުލައި 17

ކޮސްމިކް ސިން

ޖުލައި 20

މިލްކްވޯޓާ

ޖުލައި 21

ޖަސްޓް މާސީ- މި ފިލްމުފައި ފެނިގެން ދަނީ ވިސްނުން ތޫނު ގާނޫނީ ވަކީލަކު މީހަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ކުރާ މަސައްކަތެވެ. މިއީ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

ޗާނޮބީލް 1986

ދަ މޫވީ ދެޓް މޭޑް އަސް: ސީޒަން 2

ވަން އޮން ވަން ވިތް ކާކް ކެމެރަން: ސީޒަން 1

ސެކްސީ ބީސްޓްސް- ސީޒަން 1

ޓޫ ހޮޓް ޓު ހޭންޑަލް: ބްރެޒިލް

ޓްރޯލް ހަންޓާސް: ރައިޒް އޮފް ދަ ޓައިޓެންސް

ޖުލައި 22

ސްޓިލް ވޯކިން 9 ޓު 5

ވޯޑްސް ބަބަލް އަޕް ލައިކް ސޮޑާ ޕޮޕް

ޖުލައި 23

ފީލްސް ކައިކް އިޝްގް- ސީޒަން 1. ކުރު ފިލްމުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ މި ސީރީސްގައި ފެނިގެން ދަނީ ބައެއް މީހުން ލޯބިވެރިންނާއި ބައްދަލުވާ ގޮތްތަކެވެ.

އަ ސެކަންޑް ޗާންސް

ބެންކްރޯލްޑް

ބްލަޑް ރެޑް ސްކައި

ކިންގްޑަމް: އޭޝިން އޮފް ދަ ނޯތް

ދަ ލާސްޓް ލެޓަރ ފްރޮމް ޔޯ ލަވަރ

މާސްޓާސް އޮފް ދަ ޔުނިވަރސް:ރެވަލޭޝަން- ސީރީސް

ސްކައި ރޯޖޯ: ސީޒަން ޓޫ

ޖުލައި 24

ޗާމްސްޑް- ސީޒަން 3

ޑެންގޯ އަންޗެއިންޑް