ލޯބިވެރިއެއް ހޯދުމަކީ ލޯބިވެރިޔާއެކު ގުޅުންކަނޑާލުމަށް ވުރެ ވެސް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މީހަކާ ގުޅުން ކަނޑާލުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ތިމާއަށް ނަފްސާނީ އެތައް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމެކެވެ.

ކާހިތް ނުވުމާއި، ކަންކަން ކުރުމަށް ފަސްޖެހުމާއި، އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލުމަކީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި ތިމާއަށް ބޭނުންވަނީ ތިމާއަކީ ވެސް މުހިންމު މީހެއްކަން އިޙްސާސްކޮށްދޭނެ މީހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ފިރިހެން ލޯބިވެރިޔަކު ހޯދަން ބޭނުންނަމަ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާާށެވެ.

ފުރަތަމަ ދުވަސް: އަމިއްލަ ނަފްސު ތައްޔާރު ކުރުން

ގިނަ ފަހަރަށް ބުރޭކްއަޕްއަށްފަހު މީހާއަށް އަންނަ މޮޅިވެރިކަމުގައި އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހަނދާން ނެތެއެވެ. މިހެން ކަމުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސު ތައްޔާރު ކުރުމެވެ.

ދެވަނަ ދުވަސް: އަމިއްލަ ނަފްސަށްޓަކައި ކަމެއް ކުރުން

މިއީ ތިމާގެ މޮޅިވެރިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްލާށެވެ. ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ގޮސް އަމިއްލަޔަށް ކާލުން ވެސް ބުއްދިވެރިވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ދުވަސް: އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު ހޯދުން

ހަތަރުވަނަ ދުވަސް: ބޭރު ބަލާލަން ދިއުން

ފަސްވަނަ ދުވަސް: މީހުންނާ ރަޙްމަތްތެރިކަން އިތުރު ކުރުން

ހަވަނަ ދުވަސް: ތިމާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް އެހެން މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުރުން

ހަތްވަނަ ދުވަސް: އަރާމުކޮށްލުން

އަށްވަނަ ދުވަސް: ލޯބިވާކަން އިޙްސާސް ކުރެވޭ މީހަކާ ވާހަކަ ދެއްކުން

ނުވަވަނަ ދުވަސް: ލޯބިވާ މީހެއް ގާތު އެވާހަކަ ނުސީދާ ގޮތަކަށް ބުނުން

ދިހަވަނަ ދުވަސް: ލޯބިވާ މީހަކަށް ލޯބި ހުށަހެޅުން

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. އިބިލީސް

  ސްކިޕް 1-9، 10 އިން އެކަނި ވާނެ.

 2. Anonymous

  11 ވަނަ ދުވަސް އެއީ ޒިނޭ ކުރާ ދުވަސް.

  13
  2
 3. ކޭ

  ބޭނުމެއްނޫން އަތުލައިގަންނާކަށް މަގޭ ހިތްވެސް އަތުލައިން ނުވާނެ.

 4. ޚަބަރު

  ހެޔޮނުވާނެ!! ކަލޭނެން ކުދިން ޚަބަރު ލިޔުން ހުއްޓަން އުޅޭ!

  15
 5. މިސްކީނު

  ޒިނޭ ކުރުމަށް ފަހިކުރެވޭ މަގެއް. ޢަޅަމެންގެ މިކުޑަ ކުޑަ މުޖުތަމިޢު މިފަދަ ފާހިޝް ޢަމަލު ތަކުން ރައްކާތެރި ކޮށް ދެއްވާ ފާދޭ!!