ފުޓްބޯޅައިގައި ބާރަށް ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ މިސްރުގެ ތަރި މުހައްމަދު ސަލާހްއާ ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރަން ބޭނުންވެފައި ތިބޭ މީހުން އުޅޭނެއެވެ. އޭނާއަކީ އާއްމުކޮށް އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް ސިއްރުކޮށްގެން އުޅޭ މީހެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާގެ ބައެއް ވާހަކަތަކަކީ ސިއްރުކުރިއެއްކަމަކު ކޮންމެވެސް ދިމާލަކުން ލީކްވެފައިވާ ވާހަކަތަކެކެެވެ.

އެހެންކަމުން ސަލާހްއާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭގިދާނެ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާލަމަާ ހިނގާށެވެ.

ސަލާހްގެ އަނބިމީހާ މެގީއަކީ ކާކު؟

ސަލާހް އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އާއްމުންނާއި ހަމައަށް ނުގެނެސްދެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ދެ މީހުން ބައްދަލުވިގޮތް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.

މި ދެ މީހުންނަކީވެސް މުސްލިމުންނެވެ. ސަލާހް އާއި މެގީ ބައްދަލުވެފައި ވަނީ ކިޔަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރު ސްކޫލުންނެވެ. އެއިރު ދެމީހުންވެސް އުޅެމުން ދިޔައީ އިޖިޕްޓުގެ ވިލޭޖެއްގަައެވެ.

ސަލާހް ކޮންމެ ރޯދަމަހެއްގައި އެ އަވަށަށްގޮސް އެ އަވަށު މިހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ހަދިޔާދޭކަމަށް ވެއެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރު މި ދެމަފިރިން ކައިވެނިކުރިއިރު، ސަލާހް ލިވަޕޫލްއަށް ކުޅެން ފެށުނީއްސުރެ ސަލާހްގެ އެންމެ ކައިރީގައި ސަޕޯޓް ކުރުމަށް ހުންނަ އެކަކީ އޭނާއެވެ.

މި ދެމަފިރިންގެ ކިތައް ދަރިން އެެބަތިބި؟

މި ދެމަފިރިންގެ ހުންނަނީ އެންމެ ކުއްޖެކެވެ. ނަމަކީ މައްކާއެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު ލަންޑަަނަށް އުފަންވި އެ ދަރިފުޅު ލިބުނީ، ސަލާހް ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުންދިޔަ ދުވަސްވަރުގައެވެ.

❤️❤️

A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on

ސަލާހްގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓްގައި ވަރަށް ގިނައިން މައްކާގެ ފޮޓޯތައް ހުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. އެމީހުނަށް ވެސް އެއްމެ ރީތީ ގޮޑުދޮށް ތާއެވެ؟ އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ ފްޓުބޯލާ ކުޅެން ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް ދުރުވާށެވެ.ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ސަލާހުގެ ފެމެލީ އަށް ކިޔާނަމެމެވެ

 2. މިދެން ވަހަކަ އެއްތަ. ތަން ކޮޅެއް މައުލޫމަތު ހޯދާލަާގެން ލުޔުނު ނަމަ.

 3. ކުދިން ކިލާހުގައި ޖުމުލަހަދާގޮތަށް އާޓިކަލް ލިޔުނީމާ ކަޑައޭ

 4. މީ ހަބަރެއްތަ؟

 5. ތިފަދަ ފާފައެއް ކުރެވުމުން ދުނިޔެމަތީި ލިބެންޖެހޭ ހައްގު އަދަބު ލިބިގަނެ އެކުށަށް ތައުބާވޭ. އަދި އަޅުކަަށްފަހު ގިނަގިނައިން ދުޢާ ކުރޭ.އިރާދަފުޅުން އޭރުން ދަރިން ދެއްވާނެ. والله اعلم

  • އަބޯ. ކޮބާތަ. ފާފަޔަކީ ޞަލާހަށް ކުރެވިފަ އޮތް. އާރޓިކަލުން ނުފެނުނު.

  • ސަލާހުގެ ބިގެސްޓް ފޭން

   ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމަކީ ހަރާން ކަމެއްތަ؟ ކާކު ކަލޭ އިސްލާމް ޓީޗަރަކީ؟

 6. ވަރަގިނަމައުލޫމާތު މިއެގުނީ

 7. ދަރިފުޅައް މަދީނާއޭ ކިޔަސް ކލޭގެ އަންހެނުން ބުރުގާ އަޅައިގެން ތިހުރީ މުސްލިމުން އަޅާހެނެއް ނޫން.