ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އާއި އޭނާގެ ފިރިމިހާ އަހްމަދު ޝާހިދު (ސާބެ) ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ދުންޔާ މައުމޫން އަށް ޖޯކް ޖަހާ ވީޑިއޯ އެއް މީސް މީޑިއާގައި އާންމު ކުރުމުން އެދެބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ހަމައިގައިތޯ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ.

އާންމު ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި އީވާ ވިދާޅުވަނީ ދެބެންގެ ދެދަރިންގެ ބޭބެ ނަޝީދު ޖަލުގައި އޮންނަތާ މިވީ ތިން ދުވަސް ކަމަށެވެ. ނަޝީދު ޖަލަށްލީ ދުންޔާ މައުމޫންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވީޑިއޯގައި އީވާ ވިދާޅުވެއެވެ.

އީވާ އާއި ސާބެ ދުންޔާ އަށް ފާޑުކިޔާ މަލާމާތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ވީޑިއޯއެއް މިއާންމު ކުރީ ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދާއި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް ދުންޔާ ވިދާޅުވުމުންނެވެ.

އާންމު ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ސާބެ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރިން ކުރެއްވި ސާބެ ވީޑިއޯގައި ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ޅިއަނު ޖަލުގައި ހުރުމުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އާއިލާގެ ކަންތައްތައް ހުރިގޮތުން ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

މިވީޑިއޯގައި އީވާ އާއި ސާބެގެ އަޑު ހުރިގޮތުންނާއި ހާއްސަކޮށް އީވާގެ ހަރަކާތްތައް ހުރިގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. އީވާ އާއި ސާބެ މިވީޑިއޯ އާންމު ކޮށްފައި މިވަނީ އީވާގެ އުފަންދުވަހު އެވެ.

Mives hama "kewl" kan tha?? Ahannah mi vany "Jaahilu" kamah..

Posted by Ahmed Nasheed on 9 ಫೆಬ್ರವರಿ 2018

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

102 ކޮމެންޓް

 1. ރޯސް

  މޮޔަ ވެފަ.. ދިސް އިޒް ހައު ދެ އީ އަރ.

  • ބަކާ

   މިމީހުން ހޮވާމީހުން ހަމާގަތޯ ބަލާނީ ކާކުބާ!

 2. ވަކަހަންގަނޑު

  މަހުލޫފު އާހެދި އުޅުނުވަރުން ވަރި ފަށުގަ އުޅުނު ވާހަކައަށް ޖޯކު ޖެހިނަމަ

 3. މޮޔަ

  ވަރައް ސަޅި

  3
  2
 4. ޢުލް

  ދެވަނަ ވެލިޒިނީ ...މީ ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ ކަމެއް

 5. Anonymous

  ޢަނެއްކާ ވެލެޒެނީ އަކަށް ވަނީބާ؟؟

 6. ސީނު

  ކެރޭކަންދޯ.....މަވާ އަންތަރީސް ވެއްޖެ

 7. އިމޭޖިން

  އާ ވެލިޒިނީ އެއް އުފެދިއްޖެ

 8. ޢހ

  ބޮއެގެން

  3
  1
 9. ގިނިކެރި

  ޕޮލިޓިކްސްގަ އުޅޭ މީހުންގެ ކިަބައިން ރަގަޅޫ އަޚުލާގު ރައްޔިތުން ޑިމާންޑް ނުކުރާނަމަ ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތީގަ އެބުރޭނީ އެއްވެސް ބަލާގާތްތެރިކަމެއް ނެތް ދަށުދަރަޖައިގެ މީހުން. މީހަކަށް ސަޕޯޓުކޮއް ސަނާކިޔުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ޒިންމާއެއް އެއީ ކިހާ ފެންވަރެއްގެ މީހެއްތޯ ދަތުމަކީ. އަހަރެން ނޭދެން ޕޮލިޓިކްސްއިން އީވާ ފެންނާކަށް.

  • Anonymous

   ހަޖަމްގަޅާލާ

   1
   1
 10. ޢަލީ

  ހަމައިގަތަ ތިތިބީ

 11. ޢަލީ

  ހަމައިގަތަ ތިތިބީ މަހީހީ

 12. ސާޞް

  އީވާއަކީ އޭނައަށް ވުރެ މީހަކު ކުރިއަރައިގެން ދާތަން ފެނިއްޖެއްޔާ ހަޖަމުނުވެގެން އެމީހަކަށް ކުރެވުނު ޖެއްސުމެއްކުރާ މީހެއް. މިކަހަލަ މީހުންނަށް ޕަބްލިކް އޮފީސް ދީގެން ނުވާނެ. އެއީ މީނަ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކޮންމެ ފަދަކަމެއްވެސް ކޮއްފާނެ. ސޯޝިއޯޕަތެއް ދުނިޔެއާއި މަޝްހޫރުކަމާހެދި ބޫތުކައިފަ އިން

  • ހަކުރު ދޮންބެ

   ތީ ހަމަ ތެދެއް. މަހުލޫފު ވައިފް އަށް ވެސް ވ. އުދަގޫކުރޭ.. މަގޭ އެކްސް ވީމަ އެގެނީ

   • ފާރޫގް

    ކަލެއަށް ރަނގަޅެއްނު!

 13. ސީދިބެ

  ތީ ދެ މޮޔައިން. ތިޔަ ސާބެ އަކު ހުންނަނީ ހެސްކިޔާފަ އަނބިދަށުވެފަ. ފިރިހެނުންނަށްވެސް ބޮޑު ލަދެއް ތިޔައީ

 14. ޜޯނު އެދުރު

  މިވަރު ގެ ބަޔާކާ ތަ ބައެއް ދިވެހިން މިއުލެނީ ވެރިކަން ހަވާލު ނުކުރެވިގެން..... ބާރތްޑޭ ތިތިބީ ޔަގީންނުވެސް ޝޫލާ ޝަރާޒީ ތައްޓަކުން ފާހަގަ ކޮއްގެން. މިފަދަ ޙައިވަާނުންގެ ކިބައިން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކޮއްދެއްވާންދޭވެ. އާމީން

  • ނަސީދު

   އާމީން

 15. އާފިޔާ

  މަށައްހީިވަނީބޮއިގެންހެންއިނީ

 16. 9740678

  ސާބަހޭ އީޥާ

 17. ރައްޔިތު މީހާ

  ޥެލިޒިނީ ކޮށްކޮ ވުވުޒެލާ އަޑު ހުންނާނެނު

  • ބޮޑުބެ

   އެއީ ވެލިޒިނީއެއްނޫން އެއީ ވެލިޒިނޭ

 18. ދުންތާ

  ދުންޔާ އާ ވަރައް ވައްތަރު ލމއއ ???

 19. ޕޮގުބާ

  މޮޔައީއެއްނޫން ޖާހިލުކަންބޮޑުވެފަ ޖައްބާރުކަންވެސް ބޮޑީ އިރާދަ ކުރެއްވީޔަ ވާނެ ވެލެޒިނީ ވެފަހުރިކަހަ ނުބައި ޖާހިލު މޮޔައަކަށް

 20. ބުރު

  އަސްލު ކަޑަވާނެ ދޯ ކުރަން އުޅުނު ކަން ނުވެ މިހާރު ފިލާގެން އުޅޭތީ!

 21. މަވާ

  ހަޔާއި ކުޑަ ކަން...

 22. ޚަރޫން

  ޢީވާ ވަރަށް ލޯބި މި ވީޑިޔޯގައި. މައިސީ ވިލިއަމްސް ހެން ހީވަނީ.ސްމައިލް ކޮއްލީމަ

  • ނަސީދު

   ތިކަހަލަ ކަސްބީން ރީތިވާނެ އެހެން އުޅޭ މީހުނަށް.. ނަޖިސް ބައެއް

 23. މިސްކް

  މިނޫންމީހަކު އުޅޭތަ އެމްޑީޕީގަ؟.. މުޅިންވެސް ވެލެޒިނީ.. ހަހަހާ

 24. މުޙަންމަދު

  މި ޤައުމުގައިވެސް ތިވަރުގެ ގޮތ ނެއް އަންހެނެއް ނުހުންނާނެ! ކުފުރު ކުފުރު ގަނޑު

 25. ބަންގާޅު

  ހިނދުކޮޅުގަ ދޯ

 26. ނިހާން

  ލަދުހަޔާތް ނެތީ އެއްވެސް ވަރަކައް

 27. ހައްޖަ

  ޗީޗީ ހުންނަ ވިޔާނުދާކަން ލަދެއް ވެސް ނުގަނޭތަ ދެވަނަ ވެލެޒިނީ އުފަން ވީދޯ

 28. ބޯންޖެހޭ ބޮވެން ޖެހޭ

  ތިކަހަލަ މީހުން އިނގެން ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ނުނަ ގާ ކޮބާ އެންމެނަށް މިހާރު އެނގިއްޖެ ނުން... ތިކަހަލަ ވިޔާނުދާ މީހުން މޑޕ އާ ގުޅެނީ ވެސް

 29. ލޮލް

  ލާންޓް ޓޭކް އަ ޖޯކް

 30. ޢަލިބެ

  މަހޭގެ ލޯބިވާ އީވާ އެންޑް ސާބެ... ޢެމް ޕީ އަކަށް ހޮވާވަރު މީހުން ބާ މީ

 31. ބަޓާރ ފްލައި

  ސާބަސް!! ޢެ ދެ މީހުން ޚަބަރު ކިޔަނީ އެއްނޫންތަ!

 32. ހުސޭނުބެ

  ކަލޯ ބޮޔެގެން މިތިބީ މިދެމީހުން!!!

 33. ?

  ......

 34. ވސ

  މި އީ މި މީހުންގެ ފެންވަރު. ލަދުކުޑަޔަސް މިއީ ދެން ބޮޑުވަރު

 35. މަހޭ

  އަދިވެސް ކިޔަންވީ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުތޯ.. މަ ދެން ކިޔާނީ މުޑުދާރު މެމްބަރު އީވާ.

 36. އަހްމަދު

  މަލާމާތް ކުރާމީހާ އެމަލާމާތްއެކުރަނީ އޭނާގެއަމިއްލަ ނަފްސައް....

 37. އަލީ

  ލަދުކުޑަ އީވާ ގަނޑު. ހާދަހާވާ ހަޔާތްކުޑަ އަންހެނެކޭ. ބޮއެފަ

 38. ޙުސައިން މ. މުލި

  މުސްލިމް އަންހެނަކު ހަމާގަ ނޫނީމަ ދޯ ރޯއޮރިޔާމުން އެއިނީ

 39. ޭނދސ

  ކަންތަށް ބޮޑުނުކުރެ. އެއީ ދުންޔާއަށް ޖޯކްޖަހާފަ. ދުންޔާގެ ވީޑިއޯ ކޮޕީކޮއްފަ. ދުންޔާގެ ވީޑިއޯ ބަލާ.

 40. އއސ

  ވަލުޒިނޭ އިޒް ބެކް.

 41. ދަލޭކާ ދިޔެ

  ތިހިރަ ފެންނަނީ ތިމީހުންގެ ފެންވަރު ދެން ކޮން ވެރިކަމެއް ކުރެވޭނީ..

 42. ޙަސަން

  ތިވީޑިއޯ ބަލާލީމަ ބޮޑަށް ހަނދާން އާވެގެންދަނީ ސިޔަރަތު މަތިން، ޢަބޫޖަހުލު ތިގޮތަށް ކަންތައްކުރީ.
  ވަﷲ އައުލަމް

 43. ފާތުމަ

  މާތާހިރުވާނެ ދަރިއަށް ކިޔަވައިދިނިއްޔާ.އަދިވެސް ދެއަކުރު އެއްކޮއްގެން ކިޔަންނޭގޭ.ގުރުައާން އެއީ ކޯއްކަންވެސްނޭގޭ.

 44. ރަޒޫ

  މަސްތުގަ ޖެހުނީދޯ

 45. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ހާދަ ހީވެޔޭ ހިނދުކޮޅުގަ ހުރިހެން::::::: އެހާ 'ފަން' ކަމެއް ތީގަ ނުވެސް ވެޔެއްނު، ހޭކަނޑާލާފަ ތިހެނީ:::::::

 46. Anonymous

  އީވާ ހީފުޅުކުރަށް ވަނީތަ ދުންޔާ އަށް ވާން ... ލަލާ 100ފޫޓް ކައިރިޔށް ވެސް ނާދެވޭނެ ...

  • އަސްމާ

   ތެދެއް ތިބުނީ

 47. ސަންޓޯސް

  ހީވަނީ ސަންކުއިކު ބޮއިގެން އައިސްހުރިހެން. އެކަމަކު މިވީޑިއޯބަލާފަ ޑިމޮކުރަސީއޭކިޔާ އަތްޖަހާނެ ބަޔަކު ތިބޭނެ.

 48. ފޭކު

  އަސްލެއް ނޫން. މޭކަޕް އެއް

 49. ހަނޑަސް

  ތިއީ އެދެމީހުންގެ އަޑެއް ނޫން. އެހެން ބަޔަކު ފަހުން އަޑުއަޅާފަ ތިއޮތީ.

 50. ޢަބުދުﷲ

  ވެރިކަމާ މޮޔަވަނީ؟ އެހެންމީހުން ދުނިޔޭން މޮޔަވެފައޭ ކިޔައިގެން މިމީހުން ރަނގަޅެއްނު ހަޅޭލަވަން.

 51. Anonymous

  އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަން ނަންޖެހޭ މިކަހަލަ ކުފޫހަމަނުވާ މީހުން އެމް ޑީ ޕީ ލީޑަރ ސިޕް ގައި އުޅޭތީ ....

 52. ނައްޓު / ހަރުގެ

  އީވާ ކަލޭ ހުރީ ހަމައިގަ އުތަ؟؟؟

 53. ހަސަންބީ

  ޥަރަށް ފައްކާ ވީޑިއޯއެއް

 54. އަސްމާ

  މީހަކު ރާގަކަށް އެއްޗެއް ބުނެފިޔަ އެވަނީ ބޮއިގެން ކަމަޢްތަ، ތަންކޮޅެ ކުރިން ފެނުނު ރޔ ޕޯޑިއަމް އެއްގަ އަންނި ގެ އަޑުން ވާހަކަ ދެއްކިތަންވެސ، ދެން ބުނަންވީ ކީކޭތޯ ތިވިދާޅުވާ ކަންތައް ކޮއްގެންނޭތޯ ދިވެހިން ވެއްޖެ މީހުނާ ޒާތީ ވުން ހުއްޓާލަފަ މަހައްދާން ފަށަން

 55. ނައްބެ

  ބޯގޯސް.

 56. ކަޅޮ

  ވަރަށް ވަރަށް ވިޔާނުދާ ހަޑިހުތުރު އަމަލެއް. ޙަމަ އަންތަރީސް ވެއްޖެ.. ބޮޑަތިވެފަ ތިބިމީހުން.. ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ތިބިމީހުން.. ދެން ކީކޭ ބުނާނީ...

 57. ?

  ދުންޔާ އާ އޭނަގެ ފިރިމީހާ ޖެއްސިވައްތަރު ނުފެނޭތަ ?

 58. ނޫމާރާ

  ތިޔާއީ އިންސާނުންގެ ދަރަޖައެއްނޫން ތީ ހައިވާނުންގެސިފަ ..... މިކަމުންވެސް މައުމޫނަށް ލިބިގެންދާނެ އިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅެއް.

 59. Anonymous

  ތީ ދޯ އަސްލު ސިފައަކީ ލަދުން ހަލާކުވެޖެ.... މުސްކުލިން ބުނެ އުޅޭ އަލަ ގަހަކުން ކެޔޮނިރެއް ނުފަލާނެ އޭ... އޭ ހަމަ ތެދެއް. ހަތްހުތުކަށް ކާފަ ރާ ހުތަށް ލިޔަސް ތިމީހުން ގެ އަސްލު ފާޅުވާނީ ތިގޮތަށް...

 60. ނަގޫރޯޅި

  ހަގީގަތަކީ ކެނެރީގޭ އާއިލާ ދުވަހަކުވެސް މައުމޫން، ނާޒިމް، ގާސިމް، އަދީބް، އިމްރާން، މަހުލޫފު މީގެންއެކަކައްވެސް ހެޔޮނިޔަތެއްނޯންނާނެ، ސިޔާސީފައިދާއަކައް އެމީހުންދޫކޮއްލައްގޮވިޔަސް ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް މީގެންމީހަކައް އަދިދިވެއްސަކައްވެސް އެއާއިލާ ހެވެއްނޭދޭނެ. ސާބެޔަކަކީ އީވާގެ ޕްލޭބޯއިއް

 61. ާއަލިބެ

  ޜަކަނި

 62. ވިސްނާމީހާ

  ޔަގީން ބޮއެގެންކަން އެތިބީ އެހެންނޫނަސް އީވާއާއި ސާބެ އަކީ ބަރާބަރަށް އެކަންކުރާ ބައެއް

  • ޜާޒީ

   ބޮއެގެން ނޫނަސް އެއީ އެމީހުންގެ ފެންވަރު

 63. Anonymous

  މީހުން މީހުން ނަށް ރަށްދުދޭ ގޮތް އޮވޭ... މިހާ ދަށުދަރަޖާގެ ފެންވަރަކަށް ރަތްޔަތުންގެ މަންދޫބުން ގެ ކަންކަން ދިޔާ މަ މީ ބޮޑުވަރު...

 64. ޜާޒީ

  ޢީވާ ތިމީހުން ކިތަންެމެ ޖޭ ވިޔަސް ދުންޔާގެ ހުންނަ ޝާހީ ސިފަ ކަލެޔަށް ނުލުބޭނެ

 65. Anonymous

  ހީނުކުރާތި މި މައުލޫއަށް ކޮމެންޓް ކުރާހުރި ހާމީހުންނީ ޕ ޕ އެމް ގެ މެން ބަރުންނޭ.... މީވެސް އެމް ޑީ ޕީ މީހެއް... ލަދުން ހަލާކުވޭ ތިކަހަލަ މީހުން އުޅޭތީ .... މުޅި ޕާޓީ ހަލާކުކޮށް ފި

 66. ސަލާމް

  ހަމަ ހިީހީ ހަލާކު ތިޔަތިބީ ވެރިކަމާހެދި އަތުންފައިން ގޯސްހެދޭ ހިސާބަށް ގޮސްފަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބޯގޮއްވިޔަސް ދެނެ މިގައުމުގެ ވެރިކަމެއް ނަޝީދަކަށް ނުލިބޭނެ

 67. ޢެބައުޅޭ

  މީތިކިޔާ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އަހްލާޤު ހުންނަވަރަކީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން މުސާރަ ނަގައިގެން އުޅެނި ބޭނުން ގޮތަކަށް އަދި ލަދުހަޔާތް ކުޑަކަމުން ބުނާނެ މީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނޭ ހުސް މިލަހަލަ ހަމައިން ނައްޓާފަ ތިބޭ ބޭފުޅުން

 68. ހިޔާލީ ފޮލާ

  ވަރަށް ހަޑި މުޑުދާރު އަމަލެއް މީ ވަރަށް ދެރަ އިއްޒަތްތރި މެމްބަރަކު މިކަހަލަ ކަމެއްކުރީތީ

 69. ސުނީ ކޭކު

  ދުންޔާ އާ ނުބެހެއްޖެ... މޮޔަ ނުގޮވާ .... މިދެން ކާކު..... ޗީ ޗީ ޗީ....

 70. ސާނާ

  މޮޔަ ބުރާންތި އީވާ. ޙަމަ ރަގަނޅަށްވެސް ހިތްޕަވައިގެން އޭނީ....

 71. އަޒޫ

  މީހުންނަށް މަލާމަތްކުރާއިރު ތިމާމީހާގެ ދެލޮލާއި އަނގަވެސް ރަނގަޅަށް ނުހުޅުވޭ........ ތިޔަ ދެ މޮޔައިން މީހުންނަށް ފަލީހަތްވުން ނޫނަކަމެއް ތިކަމުން ނުވި.....

 72. Anonymous

  އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އީވާ ނިސްބަތް ވާ ދާއިރާއިން ވިސް ނަން ޖެހޭ ބަދަލަކަށް

 73. ނައިންޓީ

  ކޮބާތަ މަހްލޫފް.

 74. Anonymous

  ކުރެވިފައި ވާކޮމެން ޓަށް ބަލާއިރު އީވާ އަށް އިބްރަތެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ހީކުރަން ... ދެންވެސް ވިސްނާ މީހުންނަށް މަލާމާތް ނުކުރަން އަދި ހަމައިގައި ހުންނަން

 75. ޙަމީދު

  މި މީހުންގެ ޙަޔާތް ކޮބައިތަ؟ އަމިއްލައަށް ފައިން އެރޭއިރުވެސް.ނޭނގޭ. ޅަދުން ބޯ ހަލާކު

 76. Anonymous

  ވަގަކަށް ހާސްދުވަސް ވެރިޔަކަށް އެދުވަސް މިގޮތުން އީވާގެ ބިތުފަންގި ނެގުނީ

 77. މާނީ

  ހަމަރަގަޅަށް ވެސް އެތިބީ މޮޔަވެފަ
  ގުރާދުއަށް ގެންދޭ

 78. ފާއިޒް

  މީނަ މީ ހަޔާތް ކުޑަވެގެން އުޅޭނަމަ ދެ ފިރިހެނުން ދެފައިގަ ހިފާ ދެކޮޅަށް ދުއްވާގެން ފާނެ..

 79. Same

  ޓޫ މަޗް

 80. ޖާދޫގަރު

  މިމީހުންނަށް ވޯޓުހޯދައިދޭން މަގޭކައިރިއަށް އައިމީހަކު މުޅިއުމުރު އެކަމާ ހިތާމަކުރާނެ. މީހަގީގަތުގައިވެސް މުސްލިމުންނެއްނޫން.

 81. ޖާދޫގަރު

  ކޮބާ އެއުޅޭ އަލީ ރަމީޒު ނެތްދޯމިކަމާ ކިޔާނެއެއްޗެއް.

 82. ފުންއަސަރު

  ދުންޔާއަށް ޖޯކުޖަހާފަ. ހަމަ އެދެމަފިރިންނަށް ހެދިފަ. މައުމޫނަށް ލަނގާއެއް ދެވި އާއިލާ ބައިބައި ކޮށްލެވުނީމަ ދެން އެމްޑީޕީ ކަމަނާއިން ތިއްބަވާނީ ތިހެން ހޭކަށްނޫންތޯ. ތީކީ މަމެންނަށް އާކަމެއްނޫން. ނުވިސްނުނީ މައުމޫނަށާ އާއިލާގެ ބައެއް ބޭބޭ ފުޅުންނަށް. އެމްޑީޕީއަށް މޮޅެއް ހޯދުމަށްފިޔަވާ އެމްޑީޕީ އެއްވެސް މީހަކު މައުމޫނަކަށް ސަޕޯޓެއް ނުކުރާނެ. އެމީހުން ބޭނުންވީ މައުމޫނު ޖަލަށްލާން. އެކަންއެކުރީ އެމީހުން އާއިލާމީހުން ލައްވާ. މިވަރުވީމަ ހެވޭނީ މަށަށް އެކަންޏެއްނޫން.

 83. ފަލަކް

  ހަމަރަގަޅަށްވެސް މޮޔަވެފައި މިތިބީ ހަމަހޭގަ ނޫންކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

 84. Kim seokjin

  އަމިއްލައަށް ތިފަލީހަތް ވަނީ...

 85. Kim seokjin

  އަމިއްލައަށް ތިފަލީހަތް ވަނީ..!!

 86. ާަެއިހޫ

  އެތިބީ ސީލެވިފަ.... ހަހަހަހަ

 87. ސޯދިގު

  މިއީ ގޮތްކުޑަކަމުގެ ލާމަސީލު...ނުބައި ނުލަފާ ކަމުގެ ހައްދެއްނެތް

 88. ފައި

  އަނގަ ހުރިގޮތުން ހީވަނި އަނގަތެރޭ ދެކޮޅަށް ދެމޭ ކަހަލަ އެއްޗެއް ބޯލައިގެން އިންހެން !!!!! ހީހީ ހަލާކު ،،

 89. މުހައްމަދު

  ދުންޔާ ހުރީ ހަމައިގަތަ؟ ބައްޕަ ނުހައްޤުން ޖަލަށްލީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކަށް ވެހުރެ މިސްވެގެން.

 90. ކޮއިމަލާ

  ޔޫ ވޯޓެޑް ފޮރ ދިސް ހަހަހަހަހަ

 91. ޝިފާ

  ފުރަތަމަ މީހަކަށް މަލާމާތްކޮން ހަދާއިރު ތިމާ މޫނު ބަލާ ލޯގަޑެއްގެ ކުރިމަތީހުރެ ތިމާ ސޫރަ ބަލާލުން ވ. މުހިއްމު މުސްލިމަކަންވީތީވެސް ލަދުގަނޭ

 92. އިސްމާލް

  މިހަމަ ގެރެންޓީ އީވާ އޭނީ ރާ ބޮއެގެން ހައިވެފަ!

 93. އިންމަބެ

  އަންނިބޭ ބުންޔެއްނު ހުރިހާ ގަޑިއަކު ހަމައިގަ ތިބޭކައް ނުޖެހޭ.. މިފެންނަނީ،.. އާއިލާ ފަސްޓް