އީވާ އާއި ސާބެ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އާއި އޭނާގެ ފިރިމިހާ އަހްމަދު ޝާހިދު (ސާބެ) ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ދުންޔާ މައުމޫން އަށް ޖޯކް ޖަހާ ވީޑިއޯ އެއް މީސް މީޑިއާގައި އާންމު ކުރުމުން އެދެބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ހަމައިގައިތޯ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ.

އާންމު ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި އީވާ ވިދާޅުވަނީ ދެބެންގެ ދެދަރިންގެ ބޭބެ ނަޝީދު ޖަލުގައި އޮންނަތާ މިވީ ތިން ދުވަސް ކަމަށެވެ. ނަޝީދު ޖަލަށްލީ ދުންޔާ މައުމޫންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވީޑިއޯގައި އީވާ ވިދާޅުވެއެވެ.

އީވާ އާއި ސާބެ ދުންޔާ އަށް ފާޑުކިޔާ މަލާމާތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ވީޑިއޯއެއް މިއާންމު ކުރީ ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދާއި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް ދުންޔާ ވިދާޅުވުމުންނެވެ.

އާންމު ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ސާބެ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރިން ކުރެއްވި ސާބެ ވީޑިއޯގައި ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ޅިއަނު ޖަލުގައި ހުރުމުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އާއިލާގެ ކަންތައްތައް ހުރިގޮތުން ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

މިވީޑިއޯގައި އީވާ އާއި ސާބެގެ އަޑު ހުރިގޮތުންނާއި ހާއްސަކޮށް އީވާގެ ހަރަކާތްތައް ހުރިގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. އީވާ އާއި ސާބެ މިވީޑިއޯ އާންމު ކޮށްފައި މިވަނީ އީވާގެ އުފަންދުވަހު އެވެ.

Mives hama "kewl" kan tha?? Ahannah mi vany "Jaahilu" kamah..

Posted by Ahmed Nasheed on 9 ಫೆಬ್ರವರಿ 2018

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

102 ކޮމެންޓް

 1. މޮޔަ ވެފަ.. ދިސް އިޒް ހައު ދެ އީ އަރ.

 2. ވަކަހަންގަނޑު

  މަހުލޫފު އާހެދި އުޅުނުވަރުން ވަރި ފަށުގަ އުޅުނު ވާހަކައަށް ޖޯކު ޖެހިނަމަ

 3. ވަރައް ސަޅި

 4. ދެވަނަ ވެލިޒިނީ ...މީ ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ ކަމެއް

 5. ޢަނެއްކާ ވެލެޒެނީ އަކަށް ވަނީބާ؟؟

 6. ކެރޭކަންދޯ.....މަވާ އަންތަރީސް ވެއްޖެ

 7. އާ ވެލިޒިނީ އެއް އުފެދިއްޖެ

 8. ޕޮލިޓިކްސްގަ އުޅޭ މީހުންގެ ކިަބައިން ރަގަޅޫ އަޚުލާގު ރައްޔިތުން ޑިމާންޑް ނުކުރާނަމަ ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތީގަ އެބުރޭނީ އެއްވެސް ބަލާގާތްތެރިކަމެއް ނެތް ދަށުދަރަޖައިގެ މީހުން. މީހަކަށް ސަޕޯޓުކޮއް ސަނާކިޔުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ޒިންމާއެއް އެއީ ކިހާ ފެންވަރެއްގެ މީހެއްތޯ ދަތުމަކީ. އަހަރެން ނޭދެން ޕޮލިޓިކްސްއިން އީވާ ފެންނާކަށް.

 9. ހަމައިގަތަ ތިތިބީ

 10. ހަމައިގަތަ ތިތިބީ މަހީހީ

 11. އީވާއަކީ އޭނައަށް ވުރެ މީހަކު ކުރިއަރައިގެން ދާތަން ފެނިއްޖެއްޔާ ހަޖަމުނުވެގެން އެމީހަކަށް ކުރެވުނު ޖެއްސުމެއްކުރާ މީހެއް. މިކަހަލަ މީހުންނަށް ޕަބްލިކް އޮފީސް ދީގެން ނުވާނެ. އެއީ މީނަ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކޮންމެ ފަދަކަމެއްވެސް ކޮއްފާނެ. ސޯޝިއޯޕަތެއް ދުނިޔެއާއި މަޝްހޫރުކަމާހެދި ބޫތުކައިފަ އިން

 12. ތީ ދެ މޮޔައިން. ތިޔަ ސާބެ އަކު ހުންނަނީ ހެސްކިޔާފަ އަނބިދަށުވެފަ. ފިރިހެނުންނަށްވެސް ބޮޑު ލަދެއް ތިޔައީ

 13. މިވަރު ގެ ބަޔާކާ ތަ ބައެއް ދިވެހިން މިއުލެނީ ވެރިކަން ހަވާލު ނުކުރެވިގެން..... ބާރތްޑޭ ތިތިބީ ޔަގީންނުވެސް ޝޫލާ ޝަރާޒީ ތައްޓަކުން ފާހަގަ ކޮއްގެން. މިފަދަ ޙައިވަާނުންގެ ކިބައިން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކޮއްދެއްވާންދޭވެ. އާމީން

 14. މަށައްހީިވަނީބޮއިގެންހެންއިނީ

 15. ސާބަހޭ އީޥާ

 16. ރައްޔިތު މީހާ

  ޥެލިޒިނީ ކޮށްކޮ ވުވުޒެލާ އަޑު ހުންނާނެނު

 17. ދުންޔާ އާ ވަރައް ވައްތަރު ލމއއ ???

 18. މޮޔައީއެއްނޫން ޖާހިލުކަންބޮޑުވެފަ ޖައްބާރުކަންވެސް ބޮޑީ އިރާދަ ކުރެއްވީޔަ ވާނެ ވެލެޒިނީ ވެފަހުރިކަހަ ނުބައި ޖާހިލު މޮޔައަކަށް

 19. އަސްލު ކަޑަވާނެ ދޯ ކުރަން އުޅުނު ކަން ނުވެ މިހާރު ފިލާގެން އުޅޭތީ!

 20. ހަޔާއި ކުޑަ ކަން...

 21. ޢީވާ ވަރަށް ލޯބި މި ވީޑިޔޯގައި. މައިސީ ވިލިއަމްސް ހެން ހީވަނީ.ސްމައިލް ކޮއްލީމަ

 22. މިނޫންމީހަކު އުޅޭތަ އެމްޑީޕީގަ؟.. މުޅިންވެސް ވެލެޒިނީ.. ހަހަހާ

 23. މި ޤައުމުގައިވެސް ތިވަރުގެ ގޮތ ނެއް އަންހެނެއް ނުހުންނާނެ! ކުފުރު ކުފުރު ގަނޑު

 24. ހިނދުކޮޅުގަ ދޯ

 25. ލަދުހަޔާތް ނެތީ އެއްވެސް ވަރަކައް

 26. ޗީޗީ ހުންނަ ވިޔާނުދާކަން ލަދެއް ވެސް ނުގަނޭތަ ދެވަނަ ވެލެޒިނީ އުފަން ވީދޯ

 27. ބޯންޖެހޭ ބޮވެން ޖެހޭ

  ތިކަހަލަ މީހުން އިނގެން ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ނުނަ ގާ ކޮބާ އެންމެނަށް މިހާރު އެނގިއްޖެ ނުން... ތިކަހަލަ ވިޔާނުދާ މީހުން މޑޕ އާ ގުޅެނީ ވެސް

 28. ލާންޓް ޓޭކް އަ ޖޯކް

 29. މަހޭގެ ލޯބިވާ އީވާ އެންޑް ސާބެ... ޢެމް ޕީ އަކަށް ހޮވާވަރު މީހުން ބާ މީ

 30. ސާބަސް!! ޢެ ދެ މީހުން ޚަބަރު ކިޔަނީ އެއްނޫންތަ!

 31. ކަލޯ ބޮޔެގެން މިތިބީ މިދެމީހުން!!!

 32. މި އީ މި މީހުންގެ ފެންވަރު. ލަދުކުޑަޔަސް މިއީ ދެން ބޮޑުވަރު

 33. އަދިވެސް ކިޔަންވީ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުތޯ.. މަ ދެން ކިޔާނީ މުޑުދާރު މެމްބަރު އީވާ.

 34. މަލާމާތް ކުރާމީހާ އެމަލާމާތްއެކުރަނީ އޭނާގެއަމިއްލަ ނަފްސައް....

 35. ލަދުކުޑަ އީވާ ގަނޑު. ހާދަހާވާ ހަޔާތްކުޑަ އަންހެނެކޭ. ބޮއެފަ

 36. ޙުސައިން މ. މުލި

  މުސްލިމް އަންހެނަކު ހަމާގަ ނޫނީމަ ދޯ ރޯއޮރިޔާމުން އެއިނީ

 37. ކަންތަށް ބޮޑުނުކުރެ. އެއީ ދުންޔާއަށް ޖޯކްޖަހާފަ. ދުންޔާގެ ވީޑިއޯ ކޮޕީކޮއްފަ. ދުންޔާގެ ވީޑިއޯ ބަލާ.

 38. ވަލުޒިނޭ އިޒް ބެކް.

 39. ތިހިރަ ފެންނަނީ ތިމީހުންގެ ފެންވަރު ދެން ކޮން ވެރިކަމެއް ކުރެވޭނީ..

 40. ތިވީޑިއޯ ބަލާލީމަ ބޮޑަށް ހަނދާން އާވެގެންދަނީ ސިޔަރަތު މަތިން، ޢަބޫޖަހުލު ތިގޮތަށް ކަންތައްކުރީ.
  ވަﷲ އައުލަމް

 41. މާތާހިރުވާނެ ދަރިއަށް ކިޔަވައިދިނިއްޔާ.އަދިވެސް ދެއަކުރު އެއްކޮއްގެން ކިޔަންނޭގޭ.ގުރުައާން އެއީ ކޯއްކަންވެސްނޭގޭ.

 42. މަސްތުގަ ޖެހުނީދޯ

 43. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ހާދަ ހީވެޔޭ ހިނދުކޮޅުގަ ހުރިހެން::::::: އެހާ 'ފަން' ކަމެއް ތީގަ ނުވެސް ވެޔެއްނު، ހޭކަނޑާލާފަ ތިހެނީ:::::::

 44. އީވާ ހީފުޅުކުރަށް ވަނީތަ ދުންޔާ އަށް ވާން ... ލަލާ 100ފޫޓް ކައިރިޔށް ވެސް ނާދެވޭނެ ...

 45. ހީވަނީ ސަންކުއިކު ބޮއިގެން އައިސްހުރިހެން. އެކަމަކު މިވީޑިއޯބަލާފަ ޑިމޮކުރަސީއޭކިޔާ އަތްޖަހާނެ ބަޔަކު ތިބޭނެ.

 46. އަސްލެއް ނޫން. މޭކަޕް އެއް

 47. ތިއީ އެދެމީހުންގެ އަޑެއް ނޫން. އެހެން ބަޔަކު ފަހުން އަޑުއަޅާފަ ތިއޮތީ.

 48. ވެރިކަމާ މޮޔަވަނީ؟ އެހެންމީހުން ދުނިޔޭން މޮޔަވެފައޭ ކިޔައިގެން މިމީހުން ރަނގަޅެއްނު ހަޅޭލަވަން.

 49. އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަން ނަންޖެހޭ މިކަހަލަ ކުފޫހަމަނުވާ މީހުން އެމް ޑީ ޕީ ލީޑަރ ސިޕް ގައި އުޅޭތީ ....

 50. ނައްޓު / ހަރުގެ

  އީވާ ކަލޭ ހުރީ ހަމައިގަ އުތަ؟؟؟

 51. ޥަރަށް ފައްކާ ވީޑިއޯއެއް

 52. މީހަކު ރާގަކަށް އެއްޗެއް ބުނެފިޔަ އެވަނީ ބޮއިގެން ކަމަޢްތަ، ތަންކޮޅެ ކުރިން ފެނުނު ރޔ ޕޯޑިއަމް އެއްގަ އަންނި ގެ އަޑުން ވާހަކަ ދެއްކިތަންވެސ، ދެން ބުނަންވީ ކީކޭތޯ ތިވިދާޅުވާ ކަންތައް ކޮއްގެންނޭތޯ ދިވެހިން ވެއްޖެ މީހުނާ ޒާތީ ވުން ހުއްޓާލަފަ މަހައްދާން ފަށަން

 53. ވަރަށް ވަރަށް ވިޔާނުދާ ހަޑިހުތުރު އަމަލެއް. ޙަމަ އަންތަރީސް ވެއްޖެ.. ބޮޑަތިވެފަ ތިބިމީހުން.. ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ތިބިމީހުން.. ދެން ކީކޭ ބުނާނީ...

 54. ދުންޔާ އާ އޭނަގެ ފިރިމީހާ ޖެއްސިވައްތަރު ނުފެނޭތަ ?

 55. ތިޔާއީ އިންސާނުންގެ ދަރަޖައެއްނޫން ތީ ހައިވާނުންގެސިފަ ..... މިކަމުންވެސް މައުމޫނަށް ލިބިގެންދާނެ އިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅެއް.

 56. ތީ ދޯ އަސްލު ސިފައަކީ ލަދުން ހަލާކުވެޖެ.... މުސްކުލިން ބުނެ އުޅޭ އަލަ ގަހަކުން ކެޔޮނިރެއް ނުފަލާނެ އޭ... އޭ ހަމަ ތެދެއް. ހަތްހުތުކަށް ކާފަ ރާ ހުތަށް ލިޔަސް ތިމީހުން ގެ އަސްލު ފާޅުވާނީ ތިގޮތަށް...

 57. ހަގީގަތަކީ ކެނެރީގޭ އާއިލާ ދުވަހަކުވެސް މައުމޫން، ނާޒިމް، ގާސިމް، އަދީބް، އިމްރާން، މަހުލޫފު މީގެންއެކަކައްވެސް ހެޔޮނިޔަތެއްނޯންނާނެ، ސިޔާސީފައިދާއަކައް އެމީހުންދޫކޮއްލައްގޮވިޔަސް ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް މީގެންމީހަކައް އަދިދިވެއްސަކައްވެސް އެއާއިލާ ހެވެއްނޭދޭނެ. ސާބެޔަކަކީ އީވާގެ ޕްލޭބޯއިއް

 58. ޔަގީން ބޮއެގެންކަން އެތިބީ އެހެންނޫނަސް އީވާއާއި ސާބެ އަކީ ބަރާބަރަށް އެކަންކުރާ ބައެއް

 59. މީހުން މީހުން ނަށް ރަށްދުދޭ ގޮތް އޮވޭ... މިހާ ދަށުދަރަޖާގެ ފެންވަރަކަށް ރަތްޔަތުންގެ މަންދޫބުން ގެ ކަންކަން ދިޔާ މަ މީ ބޮޑުވަރު...

 60. ޢީވާ ތިމީހުން ކިތަންެމެ ޖޭ ވިޔަސް ދުންޔާގެ ހުންނަ ޝާހީ ސިފަ ކަލެޔަށް ނުލުބޭނެ

 61. ހީނުކުރާތި މި މައުލޫއަށް ކޮމެންޓް ކުރާހުރި ހާމީހުންނީ ޕ ޕ އެމް ގެ މެން ބަރުންނޭ.... މީވެސް އެމް ޑީ ޕީ މީހެއް... ލަދުން ހަލާކުވޭ ތިކަހަލަ މީހުން އުޅޭތީ .... މުޅި ޕާޓީ ހަލާކުކޮށް ފި

 62. ހަމަ ހިީހީ ހަލާކު ތިޔަތިބީ ވެރިކަމާހެދި އަތުންފައިން ގޯސްހެދޭ ހިސާބަށް ގޮސްފަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބޯގޮއްވިޔަސް ދެނެ މިގައުމުގެ ވެރިކަމެއް ނަޝީދަކަށް ނުލިބޭނެ

 63. މީތިކިޔާ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އަހްލާޤު ހުންނަވަރަކީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން މުސާރަ ނަގައިގެން އުޅެނި ބޭނުން ގޮތަކަށް އަދި ލަދުހަޔާތް ކުޑަކަމުން ބުނާނެ މީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނޭ ހުސް މިލަހަލަ ހަމައިން ނައްޓާފަ ތިބޭ ބޭފުޅުން

 64. ވަރަށް ހަޑި މުޑުދާރު އަމަލެއް މީ ވަރަށް ދެރަ އިއްޒަތްތރި މެމްބަރަކު މިކަހަލަ ކަމެއްކުރީތީ

 65. ދުންޔާ އާ ނުބެހެއްޖެ... މޮޔަ ނުގޮވާ .... މިދެން ކާކު..... ޗީ ޗީ ޗީ....

 66. މޮޔަ ބުރާންތި އީވާ. ޙަމަ ރަގަނޅަށްވެސް ހިތްޕަވައިގެން އޭނީ....

 67. މީހުންނަށް މަލާމަތްކުރާއިރު ތިމާމީހާގެ ދެލޮލާއި އަނގަވެސް ރަނގަޅަށް ނުހުޅުވޭ........ ތިޔަ ދެ މޮޔައިން މީހުންނަށް ފަލީހަތްވުން ނޫނަކަމެއް ތިކަމުން ނުވި.....

 68. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އީވާ ނިސްބަތް ވާ ދާއިރާއިން ވިސް ނަން ޖެހޭ ބަދަލަކަށް

 69. ކޮބާތަ މަހްލޫފް.

 70. ކުރެވިފައި ވާކޮމެން ޓަށް ބަލާއިރު އީވާ އަށް އިބްރަތެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ހީކުރަން ... ދެންވެސް ވިސްނާ މީހުންނަށް މަލާމާތް ނުކުރަން އަދި ހަމައިގައި ހުންނަން

 71. މި މީހުންގެ ޙަޔާތް ކޮބައިތަ؟ އަމިއްލައަށް ފައިން އެރޭއިރުވެސް.ނޭނގޭ. ޅަދުން ބޯ ހަލާކު

 72. ވަގަކަށް ހާސްދުވަސް ވެރިޔަކަށް އެދުވަސް މިގޮތުން އީވާގެ ބިތުފަންގި ނެގުނީ

 73. ހަމަރަގަޅަށް ވެސް އެތިބީ މޮޔަވެފަ
  ގުރާދުއަށް ގެންދޭ

 74. މީނަ މީ ހަޔާތް ކުޑަވެގެން އުޅޭނަމަ ދެ ފިރިހެނުން ދެފައިގަ ހިފާ ދެކޮޅަށް ދުއްވާގެން ފާނެ..

 75. މިމީހުންނަށް ވޯޓުހޯދައިދޭން މަގޭކައިރިއަށް އައިމީހަކު މުޅިއުމުރު އެކަމާ ހިތާމަކުރާނެ. މީހަގީގަތުގައިވެސް މުސްލިމުންނެއްނޫން.

 76. ކޮބާ އެއުޅޭ އަލީ ރަމީޒު ނެތްދޯމިކަމާ ކިޔާނެއެއްޗެއް.

 77. ދުންޔާއަށް ޖޯކުޖަހާފަ. ހަމަ އެދެމަފިރިންނަށް ހެދިފަ. މައުމޫނަށް ލަނގާއެއް ދެވި އާއިލާ ބައިބައި ކޮށްލެވުނީމަ ދެން އެމްޑީޕީ ކަމަނާއިން ތިއްބަވާނީ ތިހެން ހޭކަށްނޫންތޯ. ތީކީ މަމެންނަށް އާކަމެއްނޫން. ނުވިސްނުނީ މައުމޫނަށާ އާއިލާގެ ބައެއް ބޭބޭ ފުޅުންނަށް. އެމްޑީޕީއަށް މޮޅެއް ހޯދުމަށްފިޔަވާ އެމްޑީޕީ އެއްވެސް މީހަކު މައުމޫނަކަށް ސަޕޯޓެއް ނުކުރާނެ. އެމީހުން ބޭނުންވީ މައުމޫނު ޖަލަށްލާން. އެކަންއެކުރީ އެމީހުން އާއިލާމީހުން ލައްވާ. މިވަރުވީމަ ހެވޭނީ މަށަށް އެކަންޏެއްނޫން.

 78. ހަމަރަގަޅަށްވެސް މޮޔަވެފައި މިތިބީ ހަމަހޭގަ ނޫންކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

 79. އަމިއްލައަށް ތިފަލީހަތް ވަނީ...

 80. އަމިއްލައަށް ތިފަލީހަތް ވަނީ..!!

 81. އެތިބީ ސީލެވިފަ.... ހަހަހަހަ

 82. މިއީ ގޮތްކުޑަކަމުގެ ލާމަސީލު...ނުބައި ނުލަފާ ކަމުގެ ހައްދެއްނެތް

 83. އަނގަ ހުރިގޮތުން ހީވަނި އަނގަތެރޭ ދެކޮޅަށް ދެމޭ ކަހަލަ އެއްޗެއް ބޯލައިގެން އިންހެން !!!!! ހީހީ ހަލާކު ،،

 84. ދުންޔާ ހުރީ ހަމައިގަތަ؟ ބައްޕަ ނުހައްޤުން ޖަލަށްލީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކަށް ވެހުރެ މިސްވެގެން.

 85. ޔޫ ވޯޓެޑް ފޮރ ދިސް ހަހަހަހަހަ

 86. ފުރަތަމަ މީހަކަށް މަލާމާތްކޮން ހަދާއިރު ތިމާ މޫނު ބަލާ ލޯގަޑެއްގެ ކުރިމަތީހުރެ ތިމާ ސޫރަ ބަލާލުން ވ. މުހިއްމު މުސްލިމަކަންވީތީވެސް ލަދުގަނޭ

 87. މިހަމަ ގެރެންޓީ އީވާ އޭނީ ރާ ބޮއެގެން ހައިވެފަ!

 88. އަންނިބޭ ބުންޔެއްނު ހުރިހާ ގަޑިއަކު ހަމައިގަ ތިބޭކައް ނުޖެހޭ.. މިފެންނަނީ،.. އާއިލާ ފަސްޓް