އުމުރުން 59 އަހަރުގެ މުއްސަނދި ދިވެހި އަންހެނަކު އިންނާނެ ޒުވާން ފިރިހެނަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކައިވެނި ޕޭޖްތަކުގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެ ޕޭޖްތަކަށް މެސެޖްކޮށްގެން ހަޔާތުގެ ބައިވެރިން ހޯދައިގެން މިހާރު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންވެސް އުޅެއެވެ.

ކައިވެނި ޕޭޖްގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކައިވެނި ކުރަނެ ފިރިހެނަކު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެ ޕޯސްޓްގެ ނަމްބަރަކީ ޕީ3860އެވެ.

ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާއަކީ މާލެއަށް އުފަން އުުމުރުން 59 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ގެދޮރު ހުންނަ ކަމަށާއި، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވިޔަފާރިވެސް ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އޭނާ ކުރަނީ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރިކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެ ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ގޭގެ ކުއްޔާއެކު ޖުމްލަ ސާފު ފައިސާ މަހަކު 150،000ރ އަށް އަރާ ކަމަށެވެ.

އެ ޕޯސްޓްގައިވާގޮތުން އޭނާ ބޭނުންވަނީ އޭނާއަށްވުރެ ދޮށީ ނޫން ހަށިގަނޑު ފިޓްކޮށް ހުންނަ ޒުވާން ފިރިހެނެކެވެ. އަދި ހަށިގަނޑު ފިޓްްކޮށް އަބަދުވެސް ރީތިކޮށް ހުންނަ މީހަކަށް ވާން ވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ވިޔަފާރިއާއި ހަވާލުވެ އޭނާ ބެލޭނެ ފަދަ ހަރުދަނާ މީހަކަށް ވާން ވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިފަދަ ޕޭޖްތަކުގައި ޕޯސްޓްތައް ޖަހަނީ ފައިސާ ދީގެންނެވެ. އަދި ޕޭޖްގައި ޖަހާ ޕޯސްޓްތަކަކީ ރަނގަޅު ޕޯސްޓްތަކެއް ކަމަށް ޕޭޖްތަކުންވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. އާދަނު

  ނަސީބެއް މިޔަހަރު ފެށުނުދުވަހު ހަށިގަޑު ރީތިކުރަން ފެށުނުކަން ނޭގިނަމަވެސް މިތަޔާރުވެވުނީތިކަމަށް. މަންޖޭ މަ ރެޑީ

  86
  4
  • ޑިގާ

   ހަހާ ފިރިހެން ގޯލްޑްޑިގާއިންވެސް އުޅޭކަން މިއެނގެނީ.

   44
   9
 2. Anonymous

  😂😂

  20
  1
 3. މުޖުތަބާ

  60 ހަމަވާން 1 އަހަރު މާބޮޑުތަނުން މުސްކުޅި.. އެކަމަކު ޒުވާންކޮށް ފިޓުކޮށް ހުންނަ ފިރިހެނަކު ބޭނުންވަނީ. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ޒުވާންކޮށް ދޮންކޮށް ހުންނަ 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު. ވީމާ ތިކަމާ ކައިރިވާންވެސް ބޭނުމެއް ނޫން. ސޮރީ

  31
  12
 4. ޑިގާ

  ހަހާ ފިރިހެން ގޯލްޑްޑިގާއިންވެސް އުޅޭކަން މިއެނގެނީ.

  26
  7
  • މެން

   ފިރިހެނުން ގޯލްޑް މައިނިން ކުރާތާ އެތައް ގަރުނެއްވެއްޖެ ލޮލް

   27
   7
  • ޖިލޭބީ.

   ގޯލްޑްޑިގަރ ކިޔަނީ ހަމައެކަނި އަންހެނުންނަކަށްނޫން.

   20
   3
 5. ރާސިދާ

  މުޖުތަބާ ކިހާވަރެއް ސެލެރީ؟ އޭޖްވެސް ބުނެލަބަލަ.

  15
  1
 6. މުޖުތަބާގެ

  މުޖުތަބާމެންގެ ގަމާރުކަން ދޯ؟ ބަލަ ދަރިޔާ މިޒަމާނުގަ 18 އަހަރުކުދިންވެސް އެދުވަނީ ފައިސާ ފަހަތުންނޭ. ބޮޑުތަނުން ފައިސާ ނެތި އެއްކަމެއްވެސް ނުވާނެ މިހާރަކު. އެދައިތަ މަރުވީމަ ޅަކުއްޖަކާއިންނަންބޭނުމިޔާ އެކައުންޓް ފުރާލަބަލަ.

  28
  2
 7. Sorry

  Bey nu mehr noon

  9
  2
 8. ޙަނދުކޭތަ

  Gym jahssan dho dhaan v furathama

  8
  1
 9. ރަން ރީނދޫ

  ކިތައް ކުދިން ތިބޭކަންވެސް އިޢުލާންގަ ޖަހަންވާނެ. ތިއިން ފައިސާ ފޮއްޗެއް އިންނަ މީހަކަށް ލިބޭނެ ކަން އެނގޭނީ ވެސް އޭރުން.

  12
  2
 10. ހުސައިން

  60 އަހަރު ވުމަކީ މުސްކުޅިވުމެއްނޫން ، 60 އަހަރުގައި ވަރަށް ޒުވާންކޯސްތިބޭ ރީތި އަންހެން ކަނަބަލުންތިބޭ ، އެހެންނޫނަސް އޭނާ ބުނެފައި އެއޮތީ އޭނާގެ ވިޔަފާރި އާއި ޢަދި އޭނާ ބަލަހައްޓާނެ ރަގަޅުހަރުދަނާ މީހެއްގެ ވާހަކަ ، ވަރަށް ރަގަޅު ނިންމުމެއް ،،،،،

  46
  3
 11. ޖައްބު

  ހެނދުނާ ހޭލައިން ތެދުވެވޭނީ ކިހާއިރަކުންބާ ؟ ސައިދީ ހެދޭނެބާ ؟؟

  13
  11
  • ޏަމްޏަމް 2

   އަމުދަކުން އަމިއްލަޔަށް ކައި ބޮއެ ނުހެދޭ ވަރުގެ ތުއްތު ފިރިހެން ބޭނުމެއްނޫން. ކެއުން ބުއިމަކީ އަމިއްލަ ޒިންމާގައި ހިމެނޭ ކަންކަން، ލައިފް ސްކިލެއް އެއީ. މިވަރު ނުވަންޏާ ބޮޑު ވަރު. 150،000 ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އަންހެން މީހާ ހޯދަމުން ވެސް މި ބޭބީ ފިރިހެނަށް ކާން ދޭން ވެސް ހޭލުވޭނެހޯ. ލޮލް.

 12. ޢަހްމަދު

  ދެއަންބަށް އިނދެފާނެތަ!

  12
  3
 13. މޫސަ

  މަށަށްވުރެ 20 އަހަރު ދޮށި އެކަމަކު މަވެސް ލައިކްވޭ ކަނބުލޮ އޯކޭ ވަންޏާ މަށަށް ގުޅާބަލަ

  15
  2
 14. ޔ67ގ

  އެއީ އޭނާގެ ޕުރެފަރެންސް، އެކަމާ ކޮންމެހެން އެއްޗެހި ކިޔުމެއްނެތް.

  20
  2
 15. ޢަލީ

  މަ ބޭނުން އެކަމަކު ޢުމުރަކީ 52 ވަރަށް ޒުވާންކަމަށް ފެންނާނެ ވަޒީފާވެސް އަދާކުރަން. 4ކުދީންތިބޭ.

  11
  3
 16. ޒުވާން

  މާ މުސްކުޅީ.

  6
  4
 17. ރިޔާސަތު

  ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގެ އިނުމުގެ ބޭނުމެއް ކޮބާ! ވިސްނާ ވިސްނާ ނޭގުނު ހަމަ.

  4
  2
 18. ހަކުރު މަންމަ

  ހަމަ އިނަން ވީ

 19. ޅިޔަނު

  ކަޑުގަ ރާޅުހުރިވަރު އެގޭނީ ކަޑަނިކުތީމަ ދޮ

 20. ނަރުދޫ ހަސަނު

  ކިތަށްދަރިން އެބަތިބި. ވަޞިއްޔަތުން މުޅިމުދާ މިހާރު ހުރީ ދަރިންނަށްދީނިންމާފަދޯ. އެހެން ކަމަށްވަނީ ވިއްޔާ ސޮރީ. މުދަލާ ގޯއްޗާ ގެޔާ ފިހާރަޔާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުރީ ހަމަ އެއްވެސް މީހަކަށްނުދީ ކަމަށްވަނީ ވިއްޔާ އޯކޭ. ހަމަ ތައްޔާރު. މުޅި މުދަލުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ގެޔަ ގޯތީގެ ވެސް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަހަރެންނަށް ހިބައިންދޭންޖެހޭނެ ކައިވެނީގެ މަޖިލީހުގައި ކައިވެނީގެ ވަލީއާއެކު. އެހެންނޫނީ އަނބި ޤަބޫލުކުރުމެއް ނެތް. މަ ބޭނުމީ މުދާ. މުދަލުގެ ދެބައިކުޅަ އެެއްބައިދޭ އަނބިމީހާ އުފަލުން އަބަދު ބަހައްޓާނަން. ނުފައިބަން ގަދަހަދާ ތަރިވެސް ބާލާފަ ހަމަ ސީދާ އުނގުގަ ބައިންދާނަން. މައިބޭބީ ގެ ނަމަށް ނަންވެސް ބަދަލުކުރާނަން
  މި ޝަރުޠާ އެއްބަސްވާނަމަ ހަމަމާދަމާ ރެޔަށް ކައިވެނި ތައްޔާރު މިކުރަނީ... އަންގާލާ ސާފުސީދާ ތެދުބަހުން.

  4
  4
  • ސުރޫދަ ނިޒާމު

   އޭނަޔާ ނީނދެ މުދާކޮޅާއި ފައިސާއާ އިންނަންވީ ނުން...އިންނަންޏާ، އިންނަންވާނީ ހެޔޮ ހިތުން..އޭނަ ބޭނުންވަނީ އޭނަޔަށް އެހީތެރިކަން ..މީހަކަށް ރަނގަޅަށް ކަމެއް ކޮށްދިނީމަ އޭގެ ބަދަލު މާތްﷲ ދެއްވާނެ..

   11
   1
 21. އިންސާފް

  3860

 22. ނަން

  ކޮންމެވެސް މީހަކު ވަގުތު ނޫހާއި އިދެބަލަ