މިއީ ބޮޑު ވަގެކެވެ. ވައްކަން ކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާ ހުރި މީހެކެވެ. ހިތުން އުޅުނީ މީހުން ހައްދާލާށެވެ. އޭނާގެ މޮޅު ނެށުމުގެ ހުނަރު ދައްކާލާށެވެ. އޭނާ ނެށިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ އެ ނެށީ އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލާކަށް ނޫނެވެ.

ބޮޑު ފާފައަކަށް އަރައިގަންނާށެވެ. ބޮޑު ވައްކަމެއް ކުރާށެވެ.

މިއީ ދިއްލީގައި މިދިޔަ މަސް ތެރޭގައި ބޮޑު ވައްކަމެއް ކުރި މީހެކެވެ. އޭނާއާއި އޭނާއެކު އެ ހަރަކާތުގައި އިތުރު މީހަކު ބައިވެރިވިއެވެ. އެ މީހުން ތިބީ ކާކުކަން ނޭގޭ ގޮތަށް މޫނު ފޮރުވައިގެންނެވެ.

އެ މީހުން ވައްކަން ކުރުމަށް ފިހާރައެއްގެ ދޮރު ފަޅާލައެވެ. އެވަގުތު މަގުމަތީގައި އެއްވެސް ބަޔަކު ނެތްއިރު، ފަސޭހަކަމާއެކު އެއްވެސް ބިރެއް ނެތި އެ މީހުން އެ ކަން ކުރާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި، އެ މީހުން އެ ފިހާރައިން ވައްކަން ކުރިއެވެ. އެވަގުތު ފިހާރައިގައި ފައިސާ ނެތްކަމަކު ވައްކަންކޮށްގެން ގެންގޮސްފައި ވަނީ އަގުބޮޑުތި އެއްޗެއްސެވެ.

އެ ފިހާރައިގެ ވެރިމީހާ ފުލުހުން ގާތުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި، އެ ފިހާރައިން ވައްކަންކޮށްގެން ނެގި ތަކެތީގު އަގު ގާތްގަނޑަކަށް އެެއް ލައްކަ ރުޕީސްއަށް އަރާނެއެވެ. އަދި އޭނާ ބުނެފައިވާގޮތުގައި، އެ ފިހާރައިން ވައްކަން ކޮށްފައި ވަނީ ފަސް ވަރަކަށް މީހުންނެވެ.

ފުލުހުންނަށް އަދި އެއީ ކޮން ބައެއްކަން ހޯދިފައި ނުވި ނަމަވެސް، އެ މީހުން ހޯދާ ހައްޔަރުކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.