އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އިންޑިޔާގެ ނިއު ޑިއްލީއަށް އުފަން ކުއްޖެއް އޭނާ ހަށިވިއްކުމުގެ ދާއިރާއަށް ވަތްގޮތް މިވަނީ ކިޔާދީފައެވެ. މިކުއްޖާ މިވާހަކަ ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ނޫހަކާއެވެ. މިކުއްޖާ މިހާރު ހުރީ ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައެވެ.

މިކުއްޖާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދެމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ފުރަތަމަ ރޭޕްކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ޢާއިލާ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ ލާރި އަށް ވިއްކީ އޭނާގެ ބޮޑުބޭބެ ކަމަށެވެ.

"ދޮން ބައްޕަގެ ދަރި އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަންނާ ބެހެންފެށީ. ދެން ބޮޑު ބޭބެއަށް އެކަން އެގުނީ. އަރަހެން ހީކުރީ ބޮޑު ބޭބެއަށް އެނގުނީމަ އެހީވާނެއޭ. އެކަމަކު ކަންތައްވީ މުޅިން ހީކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް. އޭނާ ވީ ބޭބެއަށްވުރެ ނުބައި މީހަކަށް. އަހަރެން ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ ފެށީ ވިޔަފާއެއް" 16 އަހަރުގެ މިކުއްޖާ ގިސްލަމުން ކިޔައިދީފައިވެއެވެ.

މިކުއްޖާ ބުނެފައިވަނީ މިކުއްޖާ ގޭންތަކަށް ވިއްކާ ކަމަށާއި އަދި ގޭންގްތަކުން ގިނަ މީހުން ވެގެން މިކުއްޖާ ރޭޕް ކުރާ ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެއްފަހަރާވެސް އަހަރެން ރޭޕް ކުރޭ. އަހަރެންނަށް ކުރޭ ކަމެއް ކުރަން އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އެކަމަކު އެމީހުން މާވަރުގަދަ. ނޫނެކޭ ބުނެފިނަމަ ކުރަނީ އަނިޔާ. ދެން ފަހުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ނެތްކަން އެނގުމުން އެމީހުން ބޭނުންހާ ކަމެއް ކުރަނީ." ގިސްލަމުން މިކުއްޖާ ކިޔައިދިނެވެ.

މިކުއްޖާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް އޭނާގެ ގައިގައި އަނިޔާކޮށްފައި ހުރި ނިޝާންތައް ފެންނާނެ ކަމަށާއި އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އެއީ ކީއްވެފަހޭ އަހައިފިނަމަ ވާނުވާ ރަނގަޅަށް ކިޔައިދޭނެ ކަމަށެވެ.

"މަންމައާއި ބައްޕައަށް ފެންނާނެ އަހަރެން ގައިގައި މީހުން އަޅާ ވަކި. އަހަރެންނަށް ކުރާ އަނިޔާ. ހަމަ އެކައްޗެއް ވެސް ނުބުނޭ. ހަނު ހުންނަން މަޖުބޫރުވީ މިހެން ވެގެން. އަހަރެން މިވާހަކަ މީހަކަށް ކިޔައިދެން ވަރަށް ބޭނުން. މިއީ އަހަރެން ކުރާ ހިތުން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. މިގޮތަށް އެތައް ބަޔަކު މިކަން ކުރާނެ ކަން އިނގޭ" މިކުއްޖާ ބުންޏެވެ.

ފުލުހުންނަށް މިކުއްޖާ ފެނިފައިވަނީ މީހަކު ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓް ކުރުމުން ފުލުހުން ގޮސް ބެލި ބެލުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ރޭޕް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. ފުލުހުން މިމައްސަލައިގައި މިކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

 1. ސާތީ

  ތ. އަތޮޅުގައިއޮންނަ ބެންކޮކް "ހިރިލަންދޫ" ގައި ހަށިވިއްކާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ވާހަކަ ވަގުތުނޫހުނ

  5
  1
 2. ސާދޫ

  ދެން ބެހޭނީ ޕޮލިހުން. ޢިންޑިޔާ ވާހަކަ ޖަހާނެކަމެއްނެތޭ ފިލްމުތައް ބަލާލަބަަލަ

  3
  1