ޗައިނާއަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖަކު ލިފްޓު ތެރެއަށް ކުޑަކަމުދިއުމުން ލަނޑެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އޭނާ ކުޑަކަމު ގޮސްފައިވަނީ ލިފްޓެއްގެ ޕެނަލަށެވެ. އެއާއެކު ލިފްޓު ވަގުތުން ހުއްޓި އޭނާ އޭގެ ތެރޭގައި ތާށި ވިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ޗައިނާގެ ޗޮންގިންގެ އިމާރާތެއްގެ ލިފްޓުގައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ލިފްޓު ހުއްޓު ނަމަވެސް ކުއްޖާ ވަނީ ސަލާމަތުން ސަލާމަތްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކުއްޖާ އަކީ ކާކު ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ހަމަ މިކަހަލަ ހާދިސާއެއް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހު ހިނގާފައެވެ. އެހާދިސާގައި ލިފްޓު ތެރެއަށް ކުޑަކަމުދިޔައީ ހަ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ޔޫޝައު

    ފެންނަހާ ތާކައް ކުޑަކަމު ދަމުން ދާތި އަދިވެސް.

  2. މުންދު

    ދެންތިކަހަލަ ކަމެއް ކުރިއްޔާ ކުރާނީ ކެނެރީގޭ ނަސީދު އޭވެސް ތިކަހަލަ ކހއ

  3. Anonymous

    ދުނިޔޭގެ ކޮންމެތާކުވެސް ގޯސްކަމެއް ހިގައިފިއްޔާ ވާނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޮލުގައި އަޅުވަން . ދެން ތިބޭނީ ބޯލިހު އޅުވެރިން.