ކޮންމެ މަހަކު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 88000 (އަށްޑިހަ އަށް ހާސް ރުފިޔާ) ލިބޭ ދިވެހި އަންހެނަކު ކައިވެނި ކުރާނެ ފިރިހެނަކު ހޯދަން ފޭސްބުކްގައި އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނި ކުރާނެ މީހުން ހޯދައިދޭ ޕޭޖެއް ކަމަށްވާ "ކައިވެނި ޕޭޖް" ގައި ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކައިވެނި ކުރާނެ ފިރިހެނަކު ހޯދަން އުޅެނީ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ މާލޭގައި ގެދޮރު ހުރި އަންހެނެކެވެ.

ގޭގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި އަދި ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ވެސް އޭނާ އަށް އާމްދަނީ ލިބެއެވެ.

އޭނާ ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުން ވަނީ އުމުރުން 18 އަހަރާއި 38 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ފިރިހެނަކާއި އެވެ.

އަދި ހާއްސަ ޝަރުތެއް ވެސް އޭނާ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެއީ ފިރިހެން މީހާ އަކީ ލ.ގަން، ފުވައްމުލައް، އައްޑޫ ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކަށް ވުން މަޖުބޫރު ވުމެވެ.

"ހަރުދަނާ އޯގާތެރި، ކިޔަމަންތެރި މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ބޮޑަށް ރަނގަޅީ ހަށިގަނޑު ފިޓްކޮށް ހުންނަ ރޫފަ ރަނގަޅު މީހެކެވެ." އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

Roofa rangalhu firihenakah ranuge furusatheh [ Laamu Gan, Addu, Foamulah nuvatha Kulhudhuh fushin] ❤️

Posted by Kaiveni Page on Saturday, August 25, 2018

އޭނާ އާއި ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން ޖެހޭނީ ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނި ޕޭޖަށް މެސެޖް ކުރާށެވެ.

ކައިވެނި ކުރާނެ މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންތައް ޖަހައިދޭ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އިއުލާންތައް ޖަހަމުން ގެންދަނީ އިއުލާން ޖަހަން ބޭނުންވާ މީހާ ދޭ މައުލޫމާތަކީ ސައްހަ މައުލޫމާތު ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހު އެވެ. އެޕޭޖްގައި އިއުލާން ޖަހައިގެން މިހާތަނަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިން ހޯދާފައެވެ.

ނޫސްތަކާއި ވެބްސައިޓްތަކުގައި އިއުލާން ކޮށްގެން ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކު ހޯދުމަކީ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުގައި ވެސް ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

43 ކޮމެންޓް

 1. އަނދަވަޅު

  ތި ދެން ވަކި ބަޔަކަށް ދޭ އެއްޗެއް...

  • ބީލަން

   ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދީގެން ކަމަކުނުދާނެ....

  • ސީނާ

   ތީވަކި އަތޮޅަކަށް ދޭން ނިންމާފަ އޮތް އެއްޗެއް....ތީތި ކަޑަ

 2. ނިމޭޝް

  ކިހިނެއް އެވަރަށް އެ ރުފިޔާ ހޯދަނީ؟؟؟

  • ާބޫ

   ގޭގެ ކުލި އަދި ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ކަމަށް ލިޔުމުގަ އެއޮތީނުން ލިޔެފަ.

 3. ކިޔާ

  ތިހޮވާލީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ބިންބޮޑެތި ސަރަހައްދުތައް.ހިތުގައުފެދެނީ ޖަވާބު ނޭނގޭ ސުވާލުތަކެކެވެ.ދެން ޝަރުތުހަމަވާ މީހުން އަވަސްކުރޭ.މާލޭގެ މުއްސަންޖެއްވީމަ ވ ގިނަ ފިރިހެނުން ބޭނުންވާނެ.ހާއްސަކޮށް ފައިސާ މޮޔަވާމީހުން.

 4. ޔާމިން

  ކެރެފާނަޝީދު ރަގަޅުވާނެ ކުޑަކަންބައްލަވާނެ

 5. ހަބޭސް

  ކުރިއަށް އޮތް 2 ނުވަތަ 3 މަސްތެރޭގައި ކައިވެނި ކުރުން ޝަރުތެއް ނުކުރޭބަ
  3 މަސްވެއްޖެނަމަ ދެން ތިކައިވެނި ކުރުމަށް ފަހަރުގަ ދަތި ތަކަކާއި ކުރިމަތި ވެދާނެ ހެން ހީވަނީ

 6. އަހުމަދު

  އެހެން ހުރިހާ ޝަަރުތެއް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އެބަހުރި ފުރިހަމަ ވެފަ. އެކަމަކު ތި ދެންނެވި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށަކަށް ނިސްބަތް ނުވާތީ ވަރަށް ދެރަ.

  • ހުސައިން123

   އެހެންދޯ ލެއްވިތަނުގެ މައްސަލަ ތިދިމާވީ މިފަހަރު

 7. ަައަރަބި

  އުމުރު މާގިނަ 55 ދެންކިހިނެއް ހަދާނީ؟

  • ޖަމަލު

   ކުރިން ވެސް ހަދަމުން އައި ގޮތަށް ހަދާބަލަ

   1
   1
 8. ޒާ

  އޭނަވެސް މުދަލައިގެން އުޅޭކަން ދޭހަވޭ.

 9. ގަމާރު

  ތީ އަނެއްކާ ހަލާލު އާމުދަނީއެއްބާ؟

 10. ސައިނީ

  ތިކަންވެސް ދެން ނުވީތާ

 11. ބިޒީ

  ތިޔަ މަންޖެޔާ ކޮންމެސް ގާތްނުވާތި، ބިންކޮޅު އަތުލަން އުޅެމީހެއް، ހަޔާތްކުޑަ

 12. Anonymous

  ކައިވެނީގެ ކުރިން އަންހެނާއަށް ބެލުން ހުއްދަތަ! އޮރިޔާމުން ހުއްޓަ

 13. މޫސަ

  އިންނަން ބޭނުން އެކަމަކު ތިބުނާ ރަށްތައްކަނޑައަޅާފަ އިނީމަ ކިހިނެއްހަދާނީ

 14. ޙުސެން އަލީ

  9922204 އަޅުގަނޑް ރެޑީ

 15. ފާތުމަ

  ހުޔޮލަފާ ރަނގަޅު މީހަކު ތިޔަ ސަރަހައްދަކުން ނުލިބޭނެ.

  • ސަމް

   ކޮންމެ ތަނެއްގަަައިވެސް ރަނގަޅު މީހުނާއި ގޯސް މީހުންް އުޅޭނެެ...

 16. ފުވައްމުލަކު މީހެއް

  ފައިސާވެރި އަންހެނެއް ވިޔަސް އިންނަން ބޭނުމެއް ނޫން، ފައިސާއެއް ނޫން ބޭނުންވަނީ، ހަރުދަނާ އަޚްލާގެއްގެ ވެރި ދީންވެރި އަންހެނެއް.

 17. ސިނެކް

  ޒާގެ ކޮމެންޓު ގަބުނާހެން ތިމީހަކީ މާއްދީ އެދުން އޮތްމީހެއް

 18. ނަން

  މަ އިނދެފާނަން. މަގޭ ހިތް 28 އަހަރު. މަގޭ ބައްފަ އައަޑޫ... އޯކޭތަ؟.... ތިވާނީ ހުތުރުކަމުން އިންނާނެ މީހަކު ނުވެފަ އިން އަންހެނަކު ކަމަށް.

  • އެ

   ކޮން ވާނީ އެއް! އެއްވެސް މީހަކު ނޫން ހުތުރުއެއް.. މާޝާﷲ. މުހިއްމީ ހިތް ރަނގަޅުވުން.. އެކަކުސް އެއްވެސް ކަމެއްގަ ފުރިހަމަނޫން މީ ދުނިޔެ ބޮޑާ ނުވަމާ އިންޝާﷲ

 19. ޢަސްލު

  ތަންކޮޮޅެއް އަވަސް،ވި، އުފަން، ވިލެއް، އެހެން، ހުރިހާ، ސަރުތުއެއް، ހަމަވޭ

 20. ޒިޔާދު

  ކާމިނީގެ ޢައްދާރު ޔާމީން ބޭނުންވާނެ.

 21. ޅަބޭ

  ހޫނ. މިކުރަނީ އިންބޮކުސް. މަޑުން ހުރޭ. މާބޮޑައް ތެޅެންޏާ ބުރައިގެން ދާނީ.

 22. ދޯދޯ

  އަދިވެސް މަދުވެގެން އުޅޭ ހެން ހީވަނީ

 23. ޞަރޫ

  ޢެންމެ ކަމުދާ ކަމަށް ޓެސްޓް ހެދި ރަށް ރަށްބާ މީ މިބުނެެ އަޖުމަ ބެލި

 24. މިވެސް އިންސާނެއް

  ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނީ ދީންވެރި ހެޔޮލަފާ މީހެއް އިހުތިޔާރު ކުރިމުން

 25. މާނުލް

  މިހިރީ ހަމަ ތައްޔާރައް.. އަނގާލާ ގަޑި.. އޭރުން ދާނަން ނަލަ ހެދިގެން އިނދެލަން. ނޯ ވޮރީސް..

 26. ނަންްްްްް

  މަ މިހިރީނު. ހަރުދަނާ އޯގާތެރި ކިޔަމަންތެރި. ހަމަ އިސްމާލުވަހީޖު ހާ ފިޓުކޮށް މިހިރީ

 27. އަޖޭ

  ދުނިޔެ ނިމުމުގެ އަލާމާތެއް

 28. ާއުމަރު

  ޢަނެއްކާ ތީ ޙަރާމް ކަމެއް ނޫން ބ

 29. މަބުނީ

  ލަދުން ބޯހަލާކު.. ދިވެހި އަންހެނުން ކުރި އަރާފަ މިއޮތީ..

 30. އަނޫފް

  މަބޭނުން އިންނަން

 31. 3ނިރު

  ވަރަށް ކޮސް އަންހެނެއް އިންނާނެ މީހަކު މިހުރިހާ ދުވަހު ނުވި ސަބަބެއް އޮންނާނެ ހަގީގަތް އެނގުނީމަ ފޫހިވާނެ

 32. އ.ޖ.އ

  ކިތަންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ލިބުނަސް އަންހެނުން ފިރިހެނުންނަށް ހަރަދު ކުރަނީ މަދު ފަހަރަކު. ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދާނި ކޮންމެ ފަހަރަކު.

 33. ކައުންސެލަރު

  ލައްކައެއްނޫން މިލިއަންރުފިޔާ ލިބުނަސް މަށެއް އެމަންޖެ ކައިރިން ހޭވެސް ނާހާނަން. އެއަށްވުރެ ފޮނިބޮޑީ. ދެންވޭ ކަނޑުގުރުވަ ނޫނީ ނުކާންއިން މާކަނާއަށް

 34. ޡަކީރު

  ޢަޅުގަނޑު ގެ އުމުރަކީ28 އަހަރު

  ޢަޅުގަނޑަކީ ކުޅުދުއްފުށީ މީހެއް
  ...
  މަށަށް އިއްނަން ވީ އެއް ނުން

 35. ފޭކު

  ފަށް ކަޑާކަށް ނޫންތަ އަނެއްކާ..

 36. ބުރުހާނުއްދީން

  ހަބަރުކިޔާލީ ވަރަށް އުފަލުން. އެކަމަކު ނުލަފާކަމަށް ކިޔާރަށެއްގެ މީހަކަށް ނުވީމާ ވަރަަށް ދެރަ.