މާލޭގައި އަންހެނުންގެ "ގޭންގަކުން" އިތުރު އަންހެނުންތަކަކަށް އިންޒާރުދޭ ވީޑިއޯއެއް ދައުރުވާން ފަށައފިއެވެ. މި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ދެ ގްރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ޒުވާބުކޮށް އިންޒާރުދީ ހުތުރުބަހުން އެއްޗެހިކިޔާ މަންޒަރެވެ.

މި ވީޑިއޯ ދައުރުވަމުން ދަނީ، މީގެ ތިން ދުވަސްކުރިން އަންހެނުންތަކެއް ކުޑަކުއްޖަކު ހުޅުމާލޭގެ އެކަހެރި ސަރަޙައްދަކަށް ގެންގޮސް އޭނާގެ ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާކޮށް ހުތުރުބަހުން އެއްޗެހިކިޔައި އޭނާއަށް ގަނާކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ޢާންމުވެ ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އެކަމަށް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ނަގާފައިވާ ސްކްރީންޝޮޓެއް

މިއަދު ޢާންމު މި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ މަގެއްގެ މަތީގައި ތިބި ޒުވާން އަންހެނުންތަކެއް ޒުވާބުކުރާ މަންޒަރެވެ. އަދި ހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަމުންދިޔައިރު، އޭގެތެރެއިން އެކަކު ދެން ތިބި މީހުނަށް ޝަރުތުކުރަމުން ދިޔައީ "ސޮރީ" ބުނުމަށެވެ. އެގޮތުން "ސޮރީއޭ ނުބުނެފިއްޔާ ހޭއަރުވާލާނެ" ކަމަށް ބުނެ ދެ އަންހެނަކާއި ދިމާލަށް އެމީހުން އިންޒާރުދެމުންދިޔަ މަންޒަރު ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ދެމީހުން ވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅު ހަދައި އެތަނުން ގޮސްފައެވެ. އެއާއިއެކު "ފެންވަރު" އަކީ އެއީ ކަމަށް ބުނެ މަލާމާތްކުރާ އަޑު އެ ވީޑިއޯއިން އިވެއެވެ.

މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ނަގާފައިވާ ސްކްރީންޝޮޓެއް

މިއަދު ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯ ނަގާފައިވަނީ ދެ އަންހެނުންނަށް އިންޒާރުދިން ގްރޫޕުގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ. ނަމަވެސް ވީޑިއޯ ވަނީ އެއްވެސް މީހެއްގެ މޫނު ނުފެންނާނެހެން ހަދާފައެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ކޮން ބައެއްކަމެއް، ނުވަތަ ކޮން ހިސާބެއްގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަންހެނުންތަކަކަށް ގްރޫޕަކުން އިންޒާރުދިން މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަދި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ތިން އަންހެނަކު ކުޑަ އަންހެންކުއްޖެގެ ގައިގައި ތަޅައި ގަނާކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ދައުރުވާއިރު، އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. އެ މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ތަހުޤީޤުކުރަމުންދާއިރު އެ ހާދިސާގައި ގަނާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން، ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ދިޔައީ ހޯދަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން އަންހެނުންގެ ގްރޫޕަކުން ކުޑަ އަންހެންކުއްޖަކަށް އަނިޔާކޮށް ގަނާކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއިން ނަގާފައިވާ ސްކްރީންޝޮޓެއް

ނަމަވެސް މިއަދު އިރުއޮއްސުނުހައި އިރު އެކުއްޖާ ވަނި ފުލުހުންނާއި އަމިއްލައަށް ހަވާލުވެފައެވެ. އެ ހާދިސާ އާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ތްފްސީލެއް ފުލުހުން އަދި ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ގާރލް7

  އަންހެން ގޭންގް މާރާމާރީގެ ވީޑިއޯ ލީކްވާ މޫސުމް ފެށުނީ... ރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް މޫސުމް.... މާވަހަރު މޫސުމް، އެމް.އެޗް370 ގެ ބައިތަށް ކަމަށް ލަފާކުރާ އެއްޗެހި ފެނުނު މޫސުމް، ދަންޖެހިގެން މީހުން މަރުވާ މޫސުމް............

  • ފަންޑިތަ

   ކުށަކާނުލާމީހުންމަރާމޫސުން .. ކުއްލިކުއްލިއަށް ކުއްލިއަމުރުނޭމޫސުން .. ސިޔާސީލީޑަރުން ޖަލަށްލާމޫސުންވެސްލިއުނުނަމަ އިތުރަށްފުރިހަމަވީސް ..

 2. އަލީ

  އެތާހުރި ޕޭމަންޓް ގަލުން އެގޭ މާލެކަން

  • ކޮެއި

   ޕޭމަންޓް ގަލުން މާލެކަން އެނގޭނީ ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމާ ހަވާލު ވުމުގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމުގައި ޕޭމަންޓް ގަލުން މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ މަގުތައް ވަނީ ފުރާލާފައި އަދިވެސް ހާދަ ފަހަތުގައި ތިޔަ އުޅުއްވަނީ

 3. ޒަކީ

  ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑުކޮށްފައި ވަނީ މޫނު ފެންނަ ގޮތައް. އެއީ ރެހެންދި ފްލެޓް ބިއްދޮށްމަގު ، އިމާދުއްދީން ސްކޫލް ކައިރި.

 4. ބުރާންތި

  ބުރާންތި ތަކާ "ގަނާ" އޭ ކޯންޗެއް ހަނގާ ކުރުމޭ ކިޔާ ބަލަ ވާންޗޯ ތަކާ

  • ރަނގަޅު ގޮތް

   ބުލީ ކުރުމަށް ކިޔާ ދިވެހި ބަހަކީ ގަނާ ކުރުން އިނގޭތޯ

   • ގުއި

    ކަލޯ އެއައް ކިޔަނީ "ހަނގާ" ކުރުން. ލޮލް

 5. ހުސޭނުބޭ

  އަޅެ މި ކަނބަލުން ބާރުވެރިކުރުވާފައި މި ތިބީ ކޮން ގޮތަކަށް؟

 6. އަހަރެން

  މިހާރު މިއުޅޭ ކުދިން ހަމަ ތަރައްގީވެފަ ތިބޭވަރު ބޮޑީ.

  • ގުއި

   އާން ހަމަ ވަރަށް ޓުރޫ

 7. އަފުނޯސް

  ސަމާލުކަންހޯދަން އުޅޭ ބައިގަނޑަކާ ވ. ވައްތަރު. ކުދި އަފުނޯސްކަށިތަކެއް ހެޔޮވަރު މިހަކާ ދިމާވެއްޖިއްޔާ ހިމުންއަރުވާލާނެ.

 8. ޖަންބަޯ

  މީތ އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަކީ

 9. ގުއި

  އޮހޮހޮހޮހޯ.. ވަރަށް ސަޅި