ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ނެގުމަކީ ކޮންމެ ދެމަފިރިޔަކު ވެސް މިހާރު ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. އެމެރިކާގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ރޯސް އާއި ޖެކޮލިން ބޭނުންވީ ކައިވެނި ކުރުމަށް ފަހު އެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް ވަރަށް ތަފާތު ކޮށްލާށެވެ.

މިދެމަފިރިން އެމީހުންގެ ކައިވެނި ފޮޓޯތައް ނަގާފައި ވަނީ މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ދެމަފިރިޔަކު ފޮޓޯ ނެގި ތަނެއްގައި ހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ.

ރޯސް އާއި ޖެކޮލިން
ރޯސް އާއި ޖެކޮލިން

ދެމަފިރިންގެ ކައިވެނި ފޮޓޯތައް ނަގާފައި ވަނީ ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ސްޕަމާޓެއްގައެވެ.

ދެމަފިރިންގެ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް މިހާރު މީސް މީޑިއާގަައި އާންމު ކޮށްފައި ވާއިރު ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ވަަރަށް ގިނަ ވެބްސައިޓްތަކުގައި ވަނީ ދެމަފިރިންގެ ފޮޓޯތަކުގެ ވާހަކަތައް ލިޔެފައެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ސައިނީ

    ތިވާނީ ސުޕަމާޓެއްގައި މަސައްކަތއް ކުރާ ދެމީހުން ނައްކަމަށް

  2. ތަކުރުފާނު

    ކޮންމެ މީހަކަށް ކައިވެނީ ހަފުލާ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ބާއްވަން ބޭނުންވާނެކަން މަށަށް ހަމަ ޔަޤީން އެހެންވެ މިފޮޓތަކަށް ބަލާފައި މަށަށް ފެންނަނީ އުފާވެރި ވަޤުތުކޮޅެއް ހޭދަ ކުރަމުންދާ ދެމަފިރިންގެ "އާފްޓަރ ޕާޓި" ފޮޓޮ. އެހެންވީމާ މަށަށް އޯކޭ