މޫދުގައި ފެތުމަށް ނަމަވެސް ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ބަނޑުގައި ޖަރާސީމު އުފެދުމާއި ކަންފަތުގައި ރިއްސުން ފަދަ ތަފާތު ބަލިތައް ޖެހުމަށް މަގުފަހި ކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

120000 މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުރެވުނު މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުގައި، އާންމު ގޮތެއްގައި މޫދަށް އެރި އުޅޭ މީހުންނަށް ކަންފަތުގެ ރިއްސުމުގެ ބަލި ޖެހުމުގެ 77% އޮވެއެވެ.

ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ޤަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ސިއްޙީ އެތައް ފައިދާތަކެއް ވެސް ލިއްބައިދޭ ކަމެކެވެ. ފެތުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުތަކަށް ކަސްރަތުވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ކަމުގެ ސަބަބުން ލިބިގެންދާ ގެއްލުންތަކާއި ޖެހޭ އެކި އެކި ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކަށް ސަމާލުވުން ވެސް މުހިންމު ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ.

A bright orange life buoy hung on a dock overlooking a group of swimming people

ދިރާސާގެ ރިޕޯޓްގައި ވާ ގޮތުގައި، ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން އިންފެކްޓް ވިޔަސް އެކަމުން އަރައިގަނެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު އަނެއް ބައި މީހުންނަކީ ވޭން ތަހައްމަލު ކުރަން ފަހަރުގައި ޖެހޭނެ ބައެކެވެ. ވަކީން ޚާއްސަކޮށް ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި ވެފައިވާ މުސްކުޅިންނެވެ.

މިހެން ދިމާވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ލޮނުގަނޑު ތަޤައްޔަރުވުމެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މޫދަށް އެރި އުޅޭ މާހައުލު ސާފުތާހިރު ކޮށް ބޭއްވުމެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ރާޅު

    ދެން ކިހިނެއް ރާޅު ލައިފް ހަދަނީ

  2. ޝިފާޒާ

    ކޮން ދިރާސާ އެއް ބާ މީ؟

  3. ޕޮސައިޑޮން

    މި ދެން ވާހަކައެއްތާ. ހަށިގަނޑައް ނުރައްކާވާނެ ބައިވަރު ގޮތްގޮތް ހުރޭ. ހުރިހާކަމަކުންވެސް ރައްކާތެރިވެވޭނެ ގޮތްގޮތް ހުރޭ. ހަމަ ގައިމުވެސް ނުރައްކަލައްވުރެ ވާނެ ފައިދާ ބޮޑުވާނީ. ތިހެން ކިޔަންޔާ ބުނަންވީތާ ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގުމަކީވެސް ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ. ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގެ އިންފެކްޝަންތައް އެންމެ ގިނަ ވަނީ އަންހެން ކަނބަލުންގެ. މި ކަމުން ރައްކާތެރި ވެވެން އޮންނަ ގޮތަކީ ގިންސީ ގުޅުން ހިންގުމައްފަހު ކުޑަކަމުދިޔުން. ގައިމު ނުލިޔާނެ ސުރުޚީއެއްގެ ގޮތުގަ ގިނައިން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ. މިހެން ލިޔުންތައް ލިޔާއިރު ސާފުކޮއް، މިކަންކަމުން ރައްކާތެރި ވެވޭނެ ގޮތް ލިޔުން މާ މުހިންމު. އެހެން ނޫންތޯ؟؟؟؟؟؟؟؟؟