ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް މާގިނައިން ބޭނުން ކޮށްފިނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން އަހަރެމެން އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ވާކަމީ ސައިންސްގެ އަލީގައި ސާބިތު ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވާއިރު، މާ ގިނައިން ކޮފީ ބުއިމުގެ ސަބަބުން މޮޔަ ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން މިހާރު މިވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

ކެފެއިން އަކީ ސެންޓްރަލް ނާވަސް ސިސްޓަމް އަށް އަސަރު ކުރާ ޑްރަގެއް ކަމުގައި ވާއިރު، ކެފެއިން ހިމެނޭ އުފެއްދުންތައް އެ އިންނަ އިމުގެ ތެރެއިން ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ފައިދާ ތަކެއް ލިބިގެން ދެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެވުމާއި ވަށައިގެންވާ މާހައުލުގައި ވާ ކަންކަންވެސް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެ، މީހާ އެލާޓުގައި ހުރެއެވެ. ރޭގަނޑު ލަސް ކޮށްފައި ކޮފީ ބުއިމުގެ ސަބަބުން ނިދަން އުނދަގޫވެސް ވަނީ މިހެންވެއެވެ.

މާ ގިނައިން ކޮފީ ބުއިމުން މޮޔަ ވެފައިވާ މީހެއް

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތާކުވެސް ކޮފީ ހުއްދަ ކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް، އޭގައި ހިމެނޭ ކެފެއިން އަކީ ސައިކޯއެކްޓިވް ޑްރަގް އެކެވެ. ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާ އެއްގައި މީހުން ބޭނުން ކުރާ މި ޑްރަގް މާ ގިނައިން ހަށިގަނޑަށް އެތެރެ ކޮށްފިނަމަ، މީހާގެ ބޮލަށް އެނބުރުން އަރައި، ވާތާވެ، މަރުވެފައިވާ މީހުންވެސް ފެނި، ވަށައިގެންވާ މާހަލުގައި އަސްލު ހަގީގަތުގައި ނުވާ ކަންކަންވެސް ފެންނަ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެވެއެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކޮފީގެ 4 ތަށި ބުއިމުން މައްސަލައެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިއަށްވުރެން މާ ގިނައިން ކޮފީ ބޮއެ، ކެފެއިން ހުންނަ އެނާޖީ ޑްރިންކްސް އާއި އެނޫންވެސް އުފެއްދުންތައް ބޭނުން ކުރާނަމަ މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރިމަތި ވެދާނެއެވެ. އަދި މީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ކެތް ނުވާ ވަރަށް ކެފެއިން އެތެރެކޮށްފިނަމަ، މީހާ ދުނިޔެ އަށް މޮޔަ ވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އޮވެއެވެ.

ކޮފީ އަށް އެޑިކްޓު ވެފައިވާ އަންހެެނެއް ޖަގެއްގައި ކޮފީ ބޮނީ

ރާއްޖޭގައިވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ގަވާއިދުން ކޮފީ ބޯ މީހުން އުޅޭ އިރުގައި މިކަމަށް ވިސްނާލުން ބުއްދިވެރިއެވެ. އެހެނީ، ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅު ތަކުގައި މިގޮތަށް މީހުން ދުނިޔެއަށް މޮޔަވެފައި އެބަ ތިއްބެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ތުނިޔަ

  ފޮޓޯނަގަން ޖަގުގައި ކޮފީ ބޮނީނު!

  14
  2
 2. ހުސޭނުބޭ

  ކޮފީއަށްވުރެ އަވަހަށް މީހުން މޮޔަވާނެ ދެތަލިގަނޑު ގާތްނުވާ މީހަކާ އެއްކޮށް އުޅެންޖެހުމުން!

  16
  1
 3. ހެހެހެ

  ހުސްތީގެ މީހުން މިހާރު ފެންނަނީ.

  12
  1
 4. އ. ޖ. އ

  ކުރިޔަށް އޮތް ތާގަ މޮޔައިން ވަރަށް ގިނަ ވާނެ

  15
  1
 5. ޑެސްޕޯ

  މަގޭ ފިރިސޮރު ވެސް ހުންނަނީ ކޮފީ ބޮއެ ބޮއެ މޮޔަވެފަ...ހުރިހާ އުނދަގުލެއް މަށަށް..

  2
  1