ލޯބިވެރިޔާ ލޯބި ނުވާ ކަމަށް ބުނުމުން ދިވެހި ފިރިހެނަކު އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފިއެވެ. އެގޮތުން އެ ފިރިހެން މީހާ ވަނީ އޭނާގެ އަތުގެ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި ސިނގިރޭޓް ޖެެއްސުމުގެ އިތުރުން އަތުގެ ބައެއް ތަންތާނގައި އަލިފާންވެސް ޖައްސައިފައެވެ.

މި ކަންކުރި ފިރިހެން މީހާ އެކަންތަށް ކުރުމަށްފަހު އަތުގައި އަލިފާން ޖައްސާފައި ހުރިތަންތުގެ ފޮޓޯއެެއް ފޭސްބުކްއަށް ލާފައިވާއިރު އެފޮޓޯގައި އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ޓެގް ކުރުމަށް ފަހު " ތޭންކްސް" މިހެން ޖަހާފައެވެ.

މިހާދިސާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާގެ ރައްޓެސަކު މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އޭނާ އެކަންކޮށްފައި ވަނީ ލޯބިނުވާ ކަމަށް ބުނުމުން ކަމަށެވެ.

" ލޯބި ނުވާ ކަމަށް ބުނުމުން ކުރި ކަމެއް އެއީ.  އަހަރެން ބުނިން އެތަށް ފަހަރަކު އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ނުދޭށޭ ވެސް" އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިދެމީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ގުޅިގެން އުޅުމަށް ފަހު ޖެހުނު މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ރުޅިވެފައިވަނީ މީގެ 3 މަސްވަރު ކުރިންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފިރިހެން މީހާ އަކީ އއ. ހިމަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނެކެވެ. އަދި އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިއަކީ ފ.ބިލެއްދޫގެ އަންހެނެކެވެ.

ގެއްލުން ދިނުމެއްވެސް އަދި ގެއްލުން ލިބި ގަތުމެއްވެސް ނުވާ ކަމުގައި ރަސޫލާ މުހަންމަދުއް ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ހަދީޡް ކުރައްވާފައިވާއިރު  އަމިއްލަ ނަފްސައް ގެއްލުން  ދިނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމް ކަމެކެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ޖެހޭ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ  ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދިނުން މިވަނީ އާންމުކަމަށް ވެފައެވެ.

ADS BY SHEESHA

 

ADS BY ASTERS

84 ކޮމެންޓް

 1. ތިއައީ، ވަރަށް ބޮޑަށް ކުފުރުވާ ކަމެއް. މިކަހަލަ ޚަބަރުތައް ޖެހީމާވެސް މިކަންކަން ކުރަން ދެވި ހިފާފައިތިބި އާވާރާ މީހުންނަށް ވަރަށް ގޯސް ގޮތްތަކެއްވާނީ.

 2. 5 ވަނަ ފައިގަ އަލިފާން ނުޖެއްސި ކަން ރަނގަޅު! 😐

 3. މި ގަމާރު ސޮރު ފޮނުވަންވީ ބަކަރިހުއިހައްޕަން އެއީ މީނާއަށް ވާނެ ކަމަކީ

 4. ކަލޯ އަދި ތި މަންޖެދެކެ ކަލޯއަށް ލޯބި ނުވެވޭ! ލޯބި ވެވުނުނަމަ ކަލޮގެ ހަށިގަނޑު އޮންނަނީ ސަހަރާގައި!

 5. ތީޔަވަނީ ހަގީގީ ލޯބި

 6. ކަލޯ އަންހެނަކު ނުލިބުނީތަ

 7. އިފް ޔޫ ލައިކް އިޓް، ދެން ޔޫ ށުޑް ޕުޓް އަ ރިންގް އޮން އިޓް.

 8. މަށަށް ދެރައީ އަތް ފިއްސާލީމަ. އެހެން ތަނެއް ރޯފިލުވާލިނަމަ. ގައިމު ދެވަނަ ފަހަރަށް އަންހެނަކުކައިރިޔަށް ދާންނުޖެހޭ ވަރުގެ.

 9. އަޒުމީ ކިޔަނީ ތިސޮރައް ތީފައްކާ ވަގެއް ހަކުރުވެސް ބޯ ހެސްކިޔާފަ

 10. އަޒުމީ ކިޔަނީ ތިސޮރައް ތީފައްކާ ވަގެއް ހަކުރުވެސް ބޯ ހެސްކިޔާފަ

 11. ޠިޔަމީހާގެއީމާންތެރިކަމެއްވެސް އަދި ޢަގީދާއެއްވެސް ނެތީމަ މ ތާ އަމިއްލަ ނަފްސައް ގެލުންދިނީ

 12. ލޯބީގައި ދިވެހި ކަބަލުން ވަރަށް ވަރުގަދަ މިހާތަނަށް ދިރާސާތަކުންދައްކާގޮތުން ދިވެހި ފިރިހެނުންނަކީ ލޯބީގެ ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ބަލިކަށި ބައެއް/ލަދުގަނޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށްވީތީ ވެސް

 13. ޢެކަހަލަ ކިތައް އަންހެން ކުދިންތަ އުޅޭނީ އެހެން ކުއްޖަކު އަވަހަށް ހޯދާ ބައިވަރު އަންހެން ކުދިން އެބައުޅޭ މާރަނގަޅުކުދިންވެސް އުޅޭނެ.

 14. އެ މަންޖެ ދިންހާ ލޯތްބެއް އޮތީ އަތުގަ ތޯއްޗެއް 😂

 15. ނޫހުގަވެސް ޖަހައިދޭށޭ ބުނި ދޯ؟

 16. ތި ސޮރު ސިނކުޑި ޓެސްޓް ކުރަން ފެނޭ..

 17. ތިކަން ނުކޮއް އެމް ޕީ ފަލާހްއާ ގުޅާލިނަމަ..

 18. އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ އަބަދުވެސް ކަންތައް ކުރާގޮތް އެއި އެކަމް ފިރިހެން ކުއްޖާ ވެސް މޮޔައީ ހިސާބަވުރެ... އާން އަންހެނުން ހުސްވީކީ ނޫން ވިޔާ

 19. އައްޑޫއަށް އާދޭ އޭރުން މާރީތި ކުދީން ލިބިދާނެ.

 20. ހާދަ ރަނގަޅު ރައްޓެއްސެކޭ ތީ. އޭނަ “އަމިއްލަ ނަފްސައް”ގެއްލުން ދިންއިރު ކިޔާލަ ކިޔާލާ.

 21. ފިރިހެނުން އެއްމެގަމާރުވާނީ

 22. ހަހަހަ

 23. ލޯބި ވަރަށް ފުނަށް ވަދެފަ ހުރީމަ ތިވަރު ތިވީ.

 24. އަލައްތަ އަންހެނެ ފެނުނީ ކަލޯޔަ. ލޯއެބަކީ ގަދަބާރުން ހޯދޭ އެއްޗެއް ނޫން. އަހާލަން ބޭނުން ވަނީ ދެން މި ދަކޮ ހިފީމަށް އެއް އެއް މަންޖެ ލިބުންހޭ؟؟؟ 😂😂

 25. ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަމުގަ ތީ ލިޔަން މާ މުޙިއްމު ވާހަކައެއް ކަމަކަށް ނުދެކެން، ނޭނގި ތިބެ ޒުވާނުންނަށް ތި ދެވެނީ ވަރަށްގޯސް މެސެޖެއް.

 26. ތަންތަނުގައި ތިބޭ ބޯބުރާންތީން ކުރާ ކޫސަނި ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ޖަހަނީ ކީއްވެ.

 27. އެއީނުން ފިރިހެނަކީ.... މަނަމަ ތިއްވުރެން ބޮޑުވަރު ކޮއްލީމުސް.....!!!!!!

 28. ބުރޯ ވަރަށް މޮޅުކަމެއް ތިކުރީ. އެވޯޑް ހަމަ ހައްގު.. ވަގުތު ނޫހުން ލިޔާނީ މިކަހަލަ ފޭކު ކޮސް ހަބަރު.. މީހަކައް ބާރައް ފޮޑި އެއް ޖެހުނަސް އެވާހަކަ ވަގުތު ނޫހުގަ ލިޔާން ވާނެ...

 29. އެކި މީހުން ލޯބިވާނީ އެކިވަރަށް.... ވަރަށް އަސަރު ހުރި ކަމެއް ލޯބި ނުވޭ ބުނުމަކީ

 30. ޙަކުރު ބޯއަންހެނެއް ތީ ހަކުރު ބޯ ޑޮން ކިޔާ ފިރިހެން ކ ތީ

 31. ނޫސް އޮފް ދަ އިޔާ.

 32. ތީ މޮމޮޅު ސްޓަންޓެއް. ކާމިޔާބު ވާނެބާ؟

 33. މިހާރު ލޯބިވާނެ، މޯޑް ކޮން ކައެމެންނެއް ކަލޭމެން

 34. ބޮޑުވަރު ދޯ. ކަލޯ ތީ މޮޔައެއް ދޯ. މަ ހަމަ ނުވޭ ލޯތްބެއް.

 35. ސަލްމާން އަލީ

  އަންހެނުން ނަކީ މުޖުތަމައުގެ ހަލާކު ގިނަ އަންހެނުންނަކީ ވަގު ލޯބިވެރިން ގެނގުޅޭ ބަޔެއް ތިމާގެ ފިރިމީހާވާ ތިމާ ދެކެ ވާ ލޯބި ގިނަފަހަރަށް އޮންނަނީ އެޕްރިޝިއޭޓް ނުކުރެވިފަ މީ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ހާލަކީ

  • ތާހިރު ފިސާރި ޗަކޮއެގެ ވާހަކަ. އަންހެނުންނޭ ކިޔާ އަނގަ ހުޅުވާއިރު ފިރިހެނުން އުޅެނީ ވަކި ތާހިރު ވައްތަރަކަށް؟ ކަލޭމެން ފިރިހެނުން މީހުންނާ އިދެފަ އަބި މީހާ ގޭގަ ބާވާފަ ނުކުމެ ހިލޭ އަންހެނުން ކައިރިއަށް ވަދެ އެމީހަކަށް ކައިވެނީގެ ފޮނި މީރު ރަހަ ލައްވާފަ ގެޔަ އައިސް ތިބޭ އިރު ވަކި ތާހިރުތަށް. ދެން ބުނާނެ ދެފަޔަ ބާރު ލާފަ ފިރިހެންނަ 4 އަބި ހުއްދަޔޭ. 4 އަބިން ގެންގުޅެވޭ ފެންވަރެ ތިމާގެ ނެތަސް ގައްޑާ ވާން މުންޖޭ ވިދާޅުވަނީ. ދެން ބުނަން އޮތީ ހުރިހާ އަންހެނުން، ފިރިހެނުން އެއްގޮއި ނުވާނޭ.

  • ތިބުނީވަރަށް ރަގަޅުވަހަކައެ

 36. ނަފީސް / ހުރުވަޅިރިސޯޓް

  އަންހެނުން ހުސްވީތޯއްޗެއް! އެންމެ ފަހަށް ހުރި އަންހެނާކަންނޭގެ އެއީ! އަހުރެން 4 އަންހެނަކުދެކެ ލޯބިވެ ނޫނެކޭބުނި! އަތުކުރި އޮޅާލާފަ ހިތްވަރާއެކު ނުކުމެ ﷲގެ ރަޙްމަތްފުޅުން މިހުރީ ލޯބިވާ އަންހެނަކާ އިނދެގެން! ދެ ޖިންސްގެ ދެ ދަރިންނާއެކު ވަރަށް އުފަލުގަ އަމިއްލަ ގެދޮރު ހަދައިގެން އެ ގޭގަ މި އުޅެނީ! އަންހެނުންނަކީ ފެހުންތެރިއެއް! އަހުރެންނަކީ ވެލްޑިނަރއެއް! ވަރަށް ރަގަޅު އާމުދަނީލިބި އުފަލުގަ މިއުޅެނީ! ނޫނެކބުނި 4 އަންހެނުންގެތެރެއިން އަދިސް އެކަކު ހުރީ މީހަކާނީދެ!

 37. ކަލޯ އަންހެނަކު ނުލިބުނީތަ؟ މިއޮތީ ރީއަންހެނެއްގެ ނުމްބެރު

 38. ތިޔަށް ކިޔާނީ ހޭބަލިވުން.

 39. އޭ! ބިލެއްދޫ އަންހެނުންނަކީ ފިސާރި ބައެކޭ.

 40. ބަކަރި ހުއި ހައްޕަން ފޮނުވަންވީ ތި ގަޅިސޮރު

  • ކަލޭ ދިޔައިއްޔާ މާތާހިރުވާނެ.

  • އިޙްސާންތެރިޔާ

   ބަކަރި ހުއިހެއްޕުމަކީ ތިކަހަލަ ގަޅިން ކުރާކަމެއްނޫން. އެއީ ނުލާހިކު ރަގަޅު މަަސައްކަތެއް މާޝާﷲ. މިއުންމަތުގެ ސާހިބާވެސް ބަކަރި ހުއިހެއްޕި.

  • ކޮސް އެބުނީ ހަމަ އެއްވަނައިގެ ވާހަކައެއް. މިކަހަލަ މީހުންނަށް ވަންވޭ ޓިކެޓް ދީފަ ފޮނުވަންވީ ސޫދާނަށް ހުއިހައްޕަން. ނޫނީ މޮޔައިންގެ ޙާނާއެއްގަ ގައިދީއެއްގެ ގޮތުގަ ބަހައްޓަންވީ

  • ލަދުން ބޯ ހަލާކު

   ބަކަރި ހުއިހެއްޕުމަކީ މާތް ރަސޫލާ ވެސް ކުރެއްވި ކަމެއް. ދެރަ ކަމެއް ކަމަށް އެހެން ބުނާކަށް ނުވާނެ.

 41. އަދި ލަދު ކުޑަކަމުން ފޮޓޯނަގަންދެން އަތްވެސް ދައްކައިގެން ދޮ މީނީ.... އަންހެނަކާ ހެދިޔޯ.... ލަދު ކުޑަ

 42. ްގެއްލުން ދިނުވެވެސް ނެތޭބުނަާއިރު ދީނުގަ މިފަދަކަންތައް ޕުރޮމޯޓް ކުރުމުވެސް ނޯވޭ.

 43. މާތް ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞ.ޢ.ޥ އަންގަވާފައިވަނީ " ގެއްލުން ދިނުމެއްވެސް ގެއްލުން ލިބިގަތުމެއް ވެސް ނުވާކަމަށް. އެހެންވީމާ މީހަކަށްވެސް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެ އަދި ތިމާއަމިއްލަ ނަފްސަށްވެސް ގެއްލުމެއް ދެވޭނެގޮތެއް ނެތް. ތިޔަ ވާނީ ހަކުރުބޯ މީހަކަށް......!!!!

 44. މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ތިއަންހެނާ އައް ދަތުރު ކުރުން މަނަލޯ

 45. ކޮށްލިވަރު ކުޑަ

 46. ބޯގޯސް ގޮލައެއްތީ،،، ފިރިހެނުންނަށް ހުތުރު އަރުވަން އުޅޭ ބޮޑު ރަނޑެއް.... މިކަހަލަ ހަބަރު ޖަހަންވެސް ނުވާނެ......

  • އަދި އިތުރުކޮށްލާ. ކައެމެން ކަހަލަ އެތީސްޓުންނަކީވެސް ހަމަ ފިރިހެނުންނަށް ހުރި ބޮޑު ލަދެއް.

  • މޯޑް ކޮށްކޯ ދުނިޔޭގަ ހަތް ބިލިއަން މީހުން އުޅޭކަން އެނގޭތަ. އަތިރިމަތީ ރައްފުށުގަ ވަޅުޖަހާގެން ރީއުޅޭ މީހުންތީ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ގަމާރު ބަޔަކީ ތީ. ފިރިހެނުންނަށް ހުރި ލަދަކީ ކޮބާކަން މިހާރު ރޭކާލާދޯ އެބަ

 47. ތި އަންހެން ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ އެއްވެސް ވައްޓާލި ނަމަ.

 48. ކަލޯ ހާސްކަނޑާލާފަ ތައިލެނެޑާ ދިމާކުރޭ...

 49. މިދެންހަބަރެއްތަ؟

 50. މުޙައްމަދު އައްޕު

  މިހާރު ލޯބިވެރިޔާ ލިބޭނެ ގޮތް ތިހެދީ! ލޯބިވެރިޔާ އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި އަންނަ ކަމަށް މޫސުން ފޯކާސްޓް ކުރާފަރާތްތަކުން އަންގައެވެ.

 51. ތީ މޭން އެއް

 52. ތިހުރީ ލޯބި އެނގިފަ. އޭނާ މިހާރު ވަރަށް ލޯބިވޭ ދޯ..

 53. އީމާން ތެރިކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބަުން ކުރާ ކަންތައްތައް!! ދެން ދުވަސްކޮޅަކުން އަޑު އިވޭ ނީ އަމިއްލަށް ދަންޖެހިގެން މަރުވި ވާހަކަ!! އަންހެނުން މިރާއްޖޭގައި މަދީތަ؟؟ ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް ފެންނަނީ އަންހެނުން!! ދެން ތިޔަ ފުރިހެނާ އާއި ވާހަކަ ދައްކާނެ އަންހެނަކު ވާނެ ހެނެއް ހިޔެއްނުވޭ!! ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ ސައިކޯ މީހަކާ!! އަވަހަށް ދީނީ ޢިލްމު ވެރިއެއް ކައިރިއަށް ގެންގޮސްގެން ދީން ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވަން ނަސޭޙަަތް ތެރިވަން!! ދުނިޔަށްވުރެ އާޚިރަތް މުހިންމުވާންވީ!! މިދުނިޔެއަކީ ވަގުތީތަނެއް!!!

 54. ބޯބުރާންތި. އަސްލުގައި ވާގޮތަކީ މި ލޯބީގެ ފާހިޝް ފިލްމުތަކާއި ވާހަކަތައް ކިޔާފައި އޭގައި އުޅޭވައްތަރަށް އުޅެން ބޭނުންވަނީ ގިނަމީހުން، ހާއްސަކޮށް ފިރިހެނުން. މިސާލަކަށް ލޯބީގެ ލަވައެއްގައި ދައްކަފާނެ މީހަކު ގޮސް އަތިރިމަތީގައި އިންދާ އަންހެން ކުއްޖަކު އައިސް ހިތާވާން އަހާ މަންޒަރު. އެހިސާބުން ދެން ކަންތަކާއި އެޖެހުނީ، ތިމާމީހާވެސް ގޮސް ދޮންވެލިތުނޑިމަތީގައި އިންނަންވީ އެލަވައިގައި ކަންތައް އެވީގޮތަށް ކަންތައް ވޭތޯ ބަލަންށޭ ކިޔާފައި. ގަބޫލުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައި އެބައުޅޭ މިޒާތުގެ މީހުން ބައިވަރު. ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ވެއްޖެނުން މިހާރު ފިލްމުތަކާއި ވާހަކަތަކާއި ލަވަތަކުން އެދައްކަނީ ހަގީގީ މަންޒަރު ނޫންކަން ބުނެދީ، މީސްތަކުން ހޭލުންތެރިކުރުވޭތޯ ބަލަން. ނޫންނަމަ އަދި މިއަށްވުރެވެސް ބޮޑެތި ކަންކަން ހިނގަމުން ދިޔުން ހަމަ ގާތް.

 55. ތީ ދެން މިހުން ކުރާ ކަހަލަ ކަން ތަައްތައް ތަ
  އަންހެން ކުދިން ހުސް ވީ ތަ......

 56. ތި ފިރިހެން ގޮލާ ތީ ހަމަ ފަށްކާ “ރ” އަކުރުން ފެށޭ އެއްޗެއް އުޅެއްނު! އޭގެ ގޮލައެއް!

 57. ކަލޯ ތިހެން ހެދީމަ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ވެއްޖެތަ. ކޮބާ ނެތެއްނު އެއްވެސް އީމާންތެރިކަމެށް. ނަމާދު ކޮށް ދުޢާކޮށްބަލަ. ތިކަމުންވެސް އިބުރަތެއް ހާސިލް ކޮށްބަލަ.

 58. ބޯގަޅި،

 59. މިދެން ކިހާދެރަކަމެއް

 60. މިވެސް ޚަބަރެއް...؟؟؟

 61. މިހާރު، ހަމަޔަގީން ތިޔަމަންޖެ ތިގޮލާ ދެކެ ލޯބިބާނެ، ތިޔައްކިޔާނި ސިގިރޭޓު ލޯބި، ހެހެ، ދެން ހަދާން ނައްތާލާފަ، އާފެށުމަކުން ފަށާބަ، ބިލެއްދޫ ކުއްޖާއައްވުރެ ރަނގަޅު، ރީތި ބިޓުން، ހެސްކިޔާފަ، ކައިރި، އިންޑިޔާއިންލިބޭ،