ހެރީ ޕޮޓާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޮތުގެ ގްލޯބަލް ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ގާޑިއަން

އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ހަޔާތުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެފައިވާ ޖޭ ކޭ ރޯލިންގެ "ދަ ހެރީ ޕޮޓާރ" ވާހަކަ ސީރީޒްގެ އަށްވަނަ ފޮތް ކަމަށްވާ "ހެރީ ޕޮޓާރ އެންޑް ދަ ކާރސްޑް ޗައިލްޑް" ބައިނަލްއަގުވާމީކޮށް ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

ވާހަކައާއި ގުޅޭގޮތުން ރޯލިން ވަނީ ދާދި ފަހުން އަލިއަޅުވާ ބައެއް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ރޯލިން ބުނެފައިވަނީ އެ ފޮތަކީ އަސަރު ކުރާނެ ފޮތެއް ކަމަށެވެ.

ވާހަކައިގައި ކޮންމެ ގޮތެއްވި ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފޮތް ގަތުމަށް ސްޓޯތަކަށް އެއްވެފައެވެ. އެތައް އަހަރުގެ އެތައް ބައެއްގެ ހަނދާންތަކާ ގުޅިފައިވާ އެ ފޮތަކީ ހަމަގައިމުވެސް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދާނެ ވާހަކައެކެވެ.

އަށްވަނަ އިންސްޓޯލްމެންޓަކީ ރޮވޭ ފަދަ ފޮތަަކަށް ވާނެ ކަމާ މެދު މީހަކު ރޯލިންއާ ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން އޭނާ ބުނީ ރޮވޭތޯ ބެލުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއްގެ ނިޝާން ހުރިތޯ ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

ހެރީ ޕޮޓާގެ ޕްލޭގެ ޕްރިމިއާއަށް ގޮސްފައިވާ ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން --- ފޮޓޯ: ވޯލްސްޓްރީޓް ޖާނަލް
ހެރީ ޕޮޓާގެ ޕްލޭގެ ޕްރިމިއާއަށް ގޮސްފައިވާ ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން --- ފޮޓޯ: ވޯލްސްޓްރީޓް ޖާނަލް

އެއަށް އެހެން މީހަކު ރައްދު ދީފައިވަނީ އޭނާ ރޮއްވާލާ ވާހަކަ ލިޔަނީ ކީއްވެތޯއެވެ. ރޯލިންގެ ޖަވާބު ފުރިހަމައެވެ.

"އަހަރެންނަކީ ވާހަކަލިޔުންތެރިޔެކެވެ. އަހަރެންގެ ލިޔުމުން މީހަކަށް އެއްޗެއް އިހުސާސު ނުކުރެވޭ ނަމަ އަހަރެން މި ކަންތައް ކުރަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން،" ރޯލިން ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ.

ހެރީ ޕޮޓާ އެންޑް ދަ ކާސްޑް ޗައިލްޑް ފަށާނީ އެންމެ ފަހު ފޮތް ކަމަށްވާ "ޑެތްލީ ހޮލޯސް" ނިމުން ހިސާބުގެ 19 އަހަރު ފަހުން ވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ADS BY SHEESHA

ވާހަކަ މިއަދު ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު އެ ވާހަކައަށް ބިނާކޮށްފައި ތައްޔާރުކުރާ ހާއްސަ ޕްލޭއެއްގެ ޕްރިމިއާވެސް އޮތީ މިއަދުއެވެ. މިހާރު އެ ޕްލޭގެ ޕްރިމިއާ ކުރިއަށްދާއިރު އެ ބެލުމަށްވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ކެތްމަދުވެފައެވެ.

ADS BY ASTERS

Comments are closed.