ވަގުތު ބްރޭކިން
މާލޭގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ޕިކަޕެއް ފުރޮޅާލައިފި
1 ގަޑިއިރު ކުރިން

މިޔުޒިކް

ޑެންމާކުގެ ސްކޫލެއްގައި ދަރިވަރުންތަކެއް ދިވެހި ލަވަ "މިނިވަން ވަޔާ" ހިތްގައިމުކޮށް ހުށަހަޅައިދީފި

ޑެންމާކްގެ "ކްރޮއޮގްރޮޕް ހޮއިސްކޯލް"ގެ ކޮޔާގައި، ދަރިވަރުންތަކެއް ދިވެހި ގައުމީ ލަވައެއް ކަމަށްވާ "މިނިވަން ވަޔާ" ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅައިދީފިއެވެ. "ކްރޮއޮގްރޮޕް ހޮއިސްކޯލް" އަކީ ތަފާތު ގައުމުތަކުގެ އަދި…