އަޝްފާ- ފޮޓޯ: ލަކާކޯ.ކޮމް/ތަރިންގެ ރޭ

ބުރުގާ އެޅުމުގެ ސްޓައިލާ ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، މަރިޔަމް އަޝްފާ، ރަސްމީކޮށް ބުރުގާ ބާލައިފިއެވެ.

އަޝްފާ ވަނީ ރަސްމީކޮށް ބުރުގާ ބޭލިކަން "އީވަގުތު" އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށް އޭނާވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭނާ ބުރުގީ ބޭލީ އަމިއްލަ އިހުތިޔާރުގައިތޯ ނުވަތަ ބަޔަކު ބުނެގެންތޯ ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ބަޔަކަށް މައުލޫމާތު ދޭން ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ.

އަޝްފާ ބުރުގާ ބޭލިކަން ކަށަވަރުވެފައިވާއިރު މީގެކުރިން މީޑިޔާއަކަށް ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ބުރުގާ ބޭލުމުގެ އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނެތްކަމަށާއި ބުރުގާ ބާލަފާނެހެންވެސް ހީނުވާކަމަށެވެ.

މިއުޒިކް ޝޯވ ތަކާއި އެވޯރޑް ޚަފްލާތައް އަދި އެނޫންވެސް އާއްމު ޚަފްލާތަކުގައި އަޝްފާގެ ހެދުން އެޅުމާއި ބުރުގާގެ ސްޓައިލަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަންކަމަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓާކަމަށް އަޝްފާވަނީ މީގެކުރިންވެސް ބުނެފައެވެ.

އަޝްފާއަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، މުޙައްމަދު އަބްދުލް ޣަނީ (ތޭރަވާ) ގެ އަންހެނުންނެވެ. އަޝްފާވަނީ ގިނަ ޝޯވ ތަކަކަށާއި ބައެއް ފިލްމުތަކަށްވެސް ލަވަ ކިޔައިދީފައެވެ.

133 ކޮމެންޓް

 1. ތުނބުޅިމީހުންނާ ދެކޮޅުވެލަން ކެރުނުކަމީ ސާބަސްދޭވަރުގެ ކަމެއް

 2. ކުރީ ޒަމާނުގަ އުޅުނު ދިވެހިންނެއް ބުރުގާ އެއް ނާޅާ 60 ނުވަނީސް... އެ ވެސް މަދު ބައެއް އަޅަނީ.... އަޅާ ބުރުގާ އަކުނެއް ނުން އިސްލާމަކަށް ވަނީ... ހިތްނިޔަތް ބޭނުންވަނީ.... ތި އަޝްފާ ބުރުގާ އެޅީ ރޭކާ ފިލްމް 'މެޑަމް އެކްސް' ގަ ބޮލުގަ ފޮތި އޮޅާގެން އުޅުނު ގޮތަށް.... ފިލްމް މެޑަމް އެކްސް 1994 ބަލާލާ

 3. ތުނބުޅި މުއްލާއިންގެ ވަކިދަށުން މިންޖުވެގަތްކަމީ އޭނާގެ ކެރޭކަމާ ހިތްވަރު. އެކަމަކު ބިރުހުރި. އަފްގާނުންނަކީ ބަދަލު ހިފާބައެއް.

  • އަފްގާނު މުއްލާތަކަށް ވަރަށް ބާރުކުރާނެ. އަމުދުން އަޅާފަ ނަގައިފިއްޔާ އެމީހުންނަށް ފެންނާނީ މާބޮޑު ފަރުޖެއްހެން

 4. Dހިނިއަންނަނީ

  ޢެ އަޅަނީ ބުރުގާތަ....ހިނިއަންނަނީ

 5. މިކަމުން މިފެންނަނީ ދިވެހިން މިފަދަ ކަންކަމަށް ހުންނަ ފޯރި!!! ސާބަސް

 6. އަޝްފާ އެއަޅަނީ ބުރުގަލެއް ނޫނޭ.. ކާފަރުންވެސް ބައެއް ފަހަރު ފިލްމު ތަކުގަ މިހެން ފެންނައިރު ބޮލުގަ ދޯޕައްޓާ އޮޅާލާނެ.. އަދި އަޝްފާ އެ ހުންނަނީ އެމީހުންނަށް ވުރެ މާ ސަޅިކޮށް އޮޅާލާފަ.. ހަހަހަ

 7. ހާދަ ކޮމެންޓެކޭ މިތާމިއޮތީ. މިކަމުން އެނގިގެންމިދަނީ އަޝްފާޔަކީ ގަދަ ފޯވާޑެއްކަން.

 8. ބުރުގާ އެޅީމަ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވީ ދެން.....

 9. ކަލެ މެނައް ކީއް؟؟؟

 10. ތެދުމަގުގަ ހިފުމަށްފަހު އެމަގު ދޫކޮއްލާ މީހާޔައްވުރެން ބަދުނަސީބު ވެރިޔަކު ނުވެއެވެ.!ވަﷲ ޢަޢުލަމް.!

 11. ކަލޭމެންނަށް ހާދަ އިސްލާން ދީނެއް ނޭގެޔޭ. ކަލޭމެން ފާޑުކިޔާނީ ބޮލުގަ އޮންނަ ފޮތިގަނޑެއް ނެގީމަ. ކާފަވަރުގެ މުސްކުޅިއަކު 6 އަހަރު 7 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ފެޅިޔަސް އޯކޭ. އެކަމާ ޗުއްޕުވެސް ނުބުނާނެ.

  • އެހެންވީމައެއްނު ނޭވަޔަކު ދެކޮޅު ސަލަވާތް ސަލާމް މިންޖު ވޭތޯ އެންމެން މިތެޅިބާލަނީ؟

 12. މިކަހަލަ ވާހަކަ ރަނގަޅު ވާނީ ނުދެއްކިއްޔާ. މީހުން ކުރާ ނުބައި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެމީހެއްގެ ފާފަތައް ތިމާއައް ގިޔާމަތް ދުވަހުން ލިބޭނެ ކަމެއް. އަދި މީހަކާ ދިމާއައް ކަލެއަކީ ކާފަރެކޭ ޒިނޭކުރާމީހެކޭ ކަލޭ ދާނީ ނަރަކަ އަށޭ ބުނުމަކީ ވަރަށް ގޯސް ކަމެއް، ފާފަ ލިބޭނެ ކަމެއް. ތިމާ އައް އެމީހަކީ އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރާ މީހެއްކަން އެނގުނަސް އެފަދަ ބަހެއް ބުނުމަކީ ގޯސް ކަމެއް ކޮމެންޓަކުންވިޔަސް ނުވަތަ އެއްޗެއް ލިޔެގެން ވިޔަސް. ހަގީގަތުގައި މިކަހަލަ ހަބަރު ތައް ޝާއިއު ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. އެމީހަކައް ވިސްނޭފަދަ ގޮތަކައް ސިއްރިޔާތުގަ ތެދުމަގައް އެޅުވުން ރަނގަޅު ގޮތަކީ. މިހާރު ތިކުރެވެނީ ފަޟީހަތް ތިކުރަނީ. އެއްވެސް ހާލެއްގަ އަދި އަޝްފާ ރަނގަޅެއް ނުކުރަން. މާތްﷲ އަޝްފާ އަށާއި މިހަބަރު ކިޔުމަށް ފަހު ބަދު ބަސް ތައް ބޭނުން ކުރި މީހުންނާއި އެހެން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާށި. އާމީން.

 13. ހުއްބުލްވަތަން

  ބުރުގާއެޅުމުގެ ބޭނުން ނުވިސްނެންޏާ ނަގާނެ އެހެންނޫންތޯ؟ އަމުދުން ގިނަ ދިވެހިން ބުރުގާ އަޅަނީކީ އައުރަ ނިވާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ދަންނަވަން އުނދަގޫ، ނަމަވެސް ވަރަށް ރީތިކޮށް އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހެދުން ތުރުކުރައްވާ ކަނބަލުން މި މުޖުތަމައުގައިވެސް އުޅޭކަމީ ހިތަށް ލިބޭ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް. ދުޢާއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނީވެސް ދީންދެކެ ހަގީގީ މާނައިގައި ލޯބިވާ ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުން. އާމީން.

 14. ބުރުގާ އަޅައިގެން އައުރަ ނިވާނުކޮށް ގިނަ އަންހެނުން އުޅެނީ. ގަޔަށް ބާރު ހެދުމާއި ބާރު ޖިންސް ލައިގެން ހުންނައިރު ހުރިހާ ގުނަވަނެއް ރީތިކޮށް އެނގެން ހުންނަނީ. އެކަހަލަ އަންހެނުން ނަކީ ހެދުން ލައިގެން އޮރިޔާމުން އުޅޭ އަންހެނުން. ރަސޫލާ ހަދީސް ކުރެއްވީ އެކަހަލަ އަންހެނުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ވަސްވެސް ނުފޯރާނެކަމަށް...

  • ކާކު ކަލޭގާތު ބުނީ ރަސޫލާ ދެއްކެވި ވާހަކަ. ސައްލައްﷲ އަލައި

  • ބުރުގާ އަޅައިގެން އޮރިޔާމުން އުޅެނީ މިހާރުގެ ހުރިހާ ކުދިން ކަހަލަ ގޮތަށް ގައިމު އަޝްފާ ކިޔާފަހުރި ލަވައަށް ވުރެން ގިނައިން ސޯޝަލް މީދިޔާ އަށް ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރެ އޮރިޔާ ފޮޓޯ އަޅާ މީހުން ގިނައި ވެސް އަމިއްލަ ކުށެށް ނުފެންނާނެ... ތިވެސް ދެން މުސްލިމުން ނޯ

 15. މީ އޭނަގެ މިނިވަންކަން... އޭނަ ބޭނުން ވައްތަރެއްގެ ހެދުމެއް ލިޔަސް ކަލޭމެންނަށް ކޮން ބެހޭ ކަމެއް؟ 🙄 ކީކޭ ބުނާނީ... ނުބެހޭ ކަންކަމާ ނުބެހި ހުރެބަލަ ....

 16. ބުރުގާ އޮޅާ ކުޅަނދުލީގަ

 17. ބަލައިލަން ކެރޭތަ؟

 18. މޮޔައިންތައް ފެށީދޯ އަނެއްކާ ސާބަހޭ ގަޅިކަމުގަ ކުރިއަށް ދިވެހި ފޮށާފަޅާ ސޭކުސްތާން

 19. ޙެދުން ބާލާނީ ކޮން އިރަކު

 20. ތީނަ އޮރިޔާން ދައްކަން ބޭނުންވާވަރަށް ބުރުގާ އަޅަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އޮރިޔާން ނުދެއްކޭތީވެ، އެކަމާހުރެ ރުޅިއައިސްގެން ބުރުގާނަގާ އެއްލާލީ..މައްސަލައަކީ އެއްމެފުރަތަމައިނުންވެސް ބުރުގާ އެޅީތީވެ. ބުރުގާ އެޅުމަކީ ، އަޅާފަ ބާލާފަ އެކަމަށް ޖޯކުޖަހަން އޮތް ކަމެއްނޫން...ތިޔަކަން މައްސަލައަކަށް ނުވީސް އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް ބުރުގާ ނާޅާ ހުރިގޮތަށް ހުރިނަމަ.

 21. މުސްތޮފާ އަށް ތިޔައެނގުނީ މިމަންޖެ ބުރުގާ ބާލާކަން އެކަނިދޯ؟ ބަލަގަ، މިމަންޖެ ހެދުންވެސްބާލާ އަދި ޖަނގިޔާވެސްބާލާ. މީހަމަ އާންމުކަމެއް.

 22. އަންހެނާގެ ޢައުރަ އަކީ މޫނައި ދެއަތް ތިލަ.އިންސާނާ އަށް ވަނީ ހެޔޮމަގާ ނުބައި މަގު ބުނެދީފާ..ޢެމީހަކު ކުރިފާފަ އެއް އެމީހަކަށް

  • ސާކެސްޓިކް ލާލާ

   މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަވާ ދެން ހުރި ހުރިހާ ތަނެއް ދައްކަންވީތަ؟؟؟؟؟

  • މޫނާ ދެއަތްތިލައޭ އެބައޮތްތަ އަރަބި ބަހުގަ؟ ނިކަން ގޫގަލް ކޮށްލަބަލަ އޭގެ މާނަ

  • ވިސްނާމީހާ އަށް އެނގެނީ ޢައުރަ ފިޔަވާ އެހެން ތަންތަން އެއީ އައުރަ ކަމަށް. ހަހަހަހަ😏

 23. ޢޭނަ ބުރުގާ އެޅިއަސްނޭޅިއަސް ކަލޭމެނަށްވާކީތް.އޭނަކުރިކަމެއް އޭނައަށް. ޏުބެހޭ ކަންތަކާ ކާޅުކެޔަސްދޮށް ނުގޮވާ

 24. ޙަނުހުރި

 25. ަްްާީާާަކަމަނަ

  އަޅުގަނޑު މިއީ މިގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެއްސަ ކޮމެންޓު ކުރާ މީހެއް ނޫން އެކަމު މި ކޮމެންޓު ފެނުނީމަ ބުނެލާ ހިތްވީ އިލްމް ވެރި ބޭފުޅުންގެ ފައި ބިމުގަ ހަރުލާނެއޭ! އެކަމަކު މީސްތަކުން އުޅެންވީ ރަނގަޅު ގޮތް ކިޔާ ދިނުމަކީ އެބޭފުޅުންގެ ވާޖިބެއް! އެހެންވީމަ އެކަން އެކުރަނީ. މާތް ﷲ އެންގެވި މަގުން ހިންގާ މީހުންނަ ތިފަދަ ބަސް ބުނާ އިރު ކަލާނގެ ހަޝްރަތުގަްއި އެމީހުންގެ މަތިވެރި ކަމާ މެދު ވިސްނާލިން ތަ؟

  • ކަމަނާ ކަލެއަށް ވެސް އެނގޭނީ ތިޔަ ކިޔަމުން އަންނަ ހާސަރުތައް. އިތުރު އެއްޗެއް ނޭނގޭނެ. މިހާރަކު އިލްމުވެރިވާކަށް ޕާކިސްތާނުން މަދީނާއިން ކިޔަވާކަށް ނުޖެހޭނެ. މިއޮތް ބޮޑު ދުނިޔޭގައި ހުރި އިލްމުތައް މިދަނި މި އިނގިލިތަކުން ކޮށްޓާލިހާ އަވަހަކަށް ލިބެމުން. އާއެއްޗެއް ތިޔަ ކަމަނައަކަށްވެސް ނުބުނެވޭނެ. ފުލޯކުތައް ނިކަން ގިނަ އިނގޭތޯ

 26. ޥަރަ ރަނަ

 27. ފޮޓޯ ކޮޅު ލީކުވުމުގެކުރިން ފިޔަވަޅެއް އެޅީނު.

 28. ވަރަށް ޑެރަވެެއްޖެ އަވަހަށް ބުރުގާ އެޅުން ރަނގަޅީ ބިރުވެތިވޭ އަޝްފާ ފުންކޮށް މިކަމާ ވިސްނާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރަން

 29. ބުރުގަާ ނެގުމަކިީ ދިީނުުން ބޭރުވުން ފަދަ ކަަމެެއް...

 30. ދެން އޮރިޔާން ވޭ!...

  • ބަލަގަ ކުރީގަވެސް އެގޮއްޔެ ހުރީ އޮރިޔާމުންނޭ. ގަޔައްބާރު ހެދުން ލުމެކޭ ގައިގަ އޮރިޔާމުންހުރެ ކުލަހޭކުމެކޭ ކޮބާތަފާތަކީ!!!

 31. މަންޖެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ފެޅީތަ؟ ނިއުމާގެ ހަންގަނޑަށްވީ ގޮތާއިމެދުވެސް ވިސްނާލާތި

 32. ބަލަ އަޝްފާ އެކަނިތަ ބުރުގާ ބާލައިގެން އެޅެނީ

 33. އެވެސް ފެޝަނެއް މަޑުމަޑުން ދޫވަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން އެއިނަ ގައިން އެ ނެއްޓުނީ ބުރުގާ ނަމުގައި އަޅައިން އުޅުނު ފޮތިފޭލި

 34. އަޝް ގަނޑާ.. ވެލްކަމް ޓު ދި ޓީމް.. އުމްވަހހހހހހ

 35. ޔަގީން ތުނބުޅިމީހުން ބިންމަތީ ފައިހަރު ނުލާނެ ތިކަމާ.

 36. ހަމަ އަޝްފާއެކޭ އެއްގޮތަށް ބުރުގާ އަޅައިގެންއުޅޭ ކިތައް އަންހެނުންބާ މިތާ މަލާމާތް ކޮށްކޮށްފަ ކޮމެންޓު ކުރަން ތިބޭނީ؟ ކޮމެންޓުކުރާ އެތައް ފިރިހެނެއްގެ އަނބިންނާ ކޮއްކޮއިންނާ ދައްތައިންނާ އެކުވެރިންނެއް ތިބޭނެ ހަމަ ތިބުނާ ފެޝަން ބުރުގާ އަޅައިގެން. ފުރަތަމަ ކަލޭމެން އިސްލާހުވެފަ އެހެން މީހުންނާ ފޮށި މަލާމާތްކުރަން ތިބެބަލަ. އަމިއްލަ ފޫކޮޅުގަ އޮތް ހަޑިއެއް އެކަކަށްވެސް ނުފެންނާނެ. ޓިޕިކަލް ދިވެހިން. ވަރަށް ފޫހިވޭ...

  • ބުރުގާ ނެގުން ދޯ މައްސަލަ ޔަކަށް ވެގެން ތިޔަ އުޅެނީ؟ ބުރުގާ އަޅައިގެން ގަޔަށް ބާރު ހެދުމާއި ޖިންސް ލައިގެން ވަނާތައް ހާމަވާގޮތައް އުޅުން އެއީކީ މައްސަލަ ޔަކައް ނުވޭދޯ؟ އެއުޅެވެނީ ހެދުން ލައިގެން އޯރިޔާމުން...

 37. އައްޗި. ތީ ބޮޑު ޖޯކަރެއް. ފެޝަނޭ ކިޔައިގެން އުޅުނީމަވެސް މީހަކު އެވާހަކަ ނުދެއްކި. ނޫސްތަކުގައި ޖަހައޮގެންވެސް އެވާހަކަ ދައްކާގޮތެއްނުވި.

 38. އެއީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކަމެއް... މަ ތާއީދު

 39. ތިވަރެއްނެތް ހަމަ!!!!

 40. ޢެމްޑީޕީގެ ދީނަަށް އެވަނީ

 41. މިޔާ އަންހެން މީހާ އަކީ އެއީ ލަވަކިޔުންތެރި އެއް ކަމަށް ދޯ ނޫހުަގަައި ހުންނަނީ ލިޔެފައި. އެކަމަކު އޭނާ ދުވަނީ މުޅި ގައި ގައި ފޮތި ފޭލި އެލުވައިގެން އެއީ ފެޝަނޭ ކިޔައިގްންނޭ. ތިޔާ އަންހެން މީހާ ލާ ހެދުން ތަކުގެ ޑިޒައިން ފެނުމުން ހީވަނީ ސްރީދޭވީ ދައްކާލާހެންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ލަވަ ކިޔުން ތެރިންނަކީ ވަރަށް ސިމްޕަލް ކޮށް ހެދުން އަޅާ ބަޔެކޭ ތަމެން ދަސް ކޮށް ބަލަ ޓޭލަރ ސްވިފްޓް މެން ފަދަ ލަވަ ކިޔުންތެރިން. އެމެން ބޮޑު ވޯލްޑް ޓުއަރ އެއް ނިންމާލީ ކަޅު ކުލައިގެ ޓައިޓީ ސްކިނީ ސޯޓް ބުރިއެއްގައޭ އެމެން ނޫޅެއޭ މުޅި ގައި ގައި ފޮތި ފޭލި އެލުވައިގެން. މޮޑެލިސްޓުންނަށް ވާން ބޭނުން ނަމަ ފުރަތަމަ ތަމެން އެބަޖެހެއެއް ނޫންތޭ ސްކިނީ ބޮޑީ އެއް ދައްކަން ތިހާ ވަރުގަދަ ބުޑު ލީމާ އެނުވާނެއޭ މޮޑެލިސްޓުންނަށް. ތަމެން ދަސްކުރަން އުޅެގަ މިކަން ކަން. ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޔޫއާރ ނޮޓް ދަވަންސް އެން ޔޫ ކާންޓް ބީ ދަ ވަންސް. މައްސަލަ އެއް ނެތޭ ބުރުގާ އާއި ޖަނގިޔާ ނަގާ އެއްލާލި ނަމަވެސް.

 42. ތީ މިޒަމާނު ޓްރެންޑެއް ނޫންތަ؟ ނަރަކަ މާ ލިޓް ވީމަ ނޫންތަ؟

 43. އޭނަތާ ނަރަކަޔައްދާނީ އަހަރެމެނާވާ ކޮންބެހޭކަމެއް މާ ދީންވެރިވެގެން ފިލައިތިބެކުރަނީ މާނުބައި ނުލަފާ ކަންތައް ދެން ކޮންމެހެން މާ ރަންގަޅުބަޔަކައް ވާންވެގެން މީހުނާ ތިގެޅެނީ

 44. ތިހެން ބާލަނުންގޮސް ހުރިހާ އެއްޗެއް އަދި ބާލާނެ!!!

 45. މި އަންހެނާއަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާށި. އާފިލުކަންމަތީ އުޅެނިކޮން ލިބިފައިވާ ރީތިކަމާ ރީތި އަޑު ގެންދަވަނަވެސް އެކަނލާންގެ ކުޅަދުންވަންތަ. ބުރުގާ އެޅުމާ ނޭޅުމަކީ އަމިއްލަ ކަމެކޭ ބުނާ މީހުންނަށް ބުނެލާނީ ކަލޭމެން ދުނިޔެ އައީކީ އަމިއްލަ އިހުތިޔާރުގަތޯއޭ.

 46. ހަށިގަނޑު ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ހާމަކޮށް އެހެން މީހުންނަށް ދައްކައިގެން ތަޢުރީފު ލިބެން ބޭނުންވުމަކީ ކަސްބީންގެ ސިފައެއް. ނަޢޫޛު ބިﷲ

 47. އިބޫ ހުޅުމާލެ

  މަގޭ މިކޮމެންޓުޖަހައި ނުދެނީ ކޮން ޤާނުނަކާއި ޙިލާފް ވެގެންބާ..؟
  ބުރުގާ ކުރީގަވެސް ނާޅާ އުޅުނީ ބުރުގާ ކަރުގައި އޮޅައިގެން ބުރުގާ އެޅުމާއި ބުރުގާ އޮޅައިގެންއުޅުން އެއީ ތަފާތު ދެކަމެއް ފޮޓޯއިންވެސް އެކަން ކަށަވަރެވޭ، ބުރުގާ އޮޅައިގެން މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތަށް ދައްކައިގެން މިހާރުވެސް އޭރުވެސް އުޅެނީ.. ﷲ އެ ކަނބުލޭގައަށް ހޮޔޮވިސްނުންދެއްވައި ތެދު މަގު ދައްކަވާންދޭ...

 48. ދެން ހުރި އެއްޗެހިވެސް ބާލާނެ ދުވަހަކަށް މި އިންތިޒާރު ކުރަނީ 😂

 49. ތީ އަޝްފާ މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތައް

  ސަބަބަކީ އަޝްފާގެ ސަބަބުން ގައުމުގަ ތިބި ބުރުގާ އެޅި ކުދިންނަށް ލިބެމުން ދިޔަ މަލާމާތް މަދު ވާނެ ޔަގީނުންވެސް

  އަޝްފާ އަކީ ގައުމަށް ހުރި ބޮޑު ލަދެއް

 50. Eyna buruhaa elhumekey neynumekey ehfadha

 51. ހިޖާބް ގެ ނަމުގައި ހިޖާބް އަށް ހުތުރު އެރުވުމަށް ވުރެ ރަނގަޅުވާނީ ނަގާލިއްޔާ. ރަނގަޅު.

 52. ޕޯޗުގީޒުން ރާއްޖެއިން ދިޔަ ފަހުން މިވަރުގެ ބޮޑު ފާފައެއް ދިވެއްސަކު ކޮށްފިތަ؟

 53. ލަވަކިޔުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
  ވަނާތައް އިގޭގޮތައް ހެދުން އެޅުން އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
  ބުރުގާ އަޅާފަ ބޭލުން އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
  ޖަވާބު ލިބިލައްވައިފި ދެއްތ؟

 54. އަޝްފާ ބުރާ ބާލަންވީނު

 55. އަޝްފާ ވަރެއް ނެތް ހަމަ

 56. އަޅުގަނޑަށް އޮޅިއްޖެ! ކޮންއިރަކުތޯ ތިޔަބުނާ މީހަކު ބުރުގާ އެޅީ! އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންންނީ އަންހެނާ އައުރަ ނިވާކުރުމަށް! އަދި އަންހެނާގެ އައުރައަކީ މޫނާއި، ދެއަތްތިލަ ފިޔަވާ ހުރިތަނަކީ އައުރަކަމަށް! ތިޔަބުނަ މީހަކު ކޮންތަނެއްތޯ ނިވާ ކޮށްގެންހުރީ! ލާފައިވާ ހެދުމަކުން ކޮންތަނެއްތޯ ވަންހަނަވީ! އައުރަނިވާ ކުރަނީ ބުރުގާއިންތޯ! ތިބުނާ މީހަކު ހުރީ ބޮލު ފޮތިގަނޑު އަަޅައި ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ނިވާކުރެވިފައި! އައުރަޔަކީ އިސްތަށިގަނޑު ތޯ؟ ބުރުގައަކީ އަންހެނާގެ އައުރަ ނިވާކުރަން އަޅާ އެއްޗެއް! ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ނިވާކުރަން އަޅާއެއްޗެއް ނޫން! އެހެންވީމާ ބުރުގާ ނެގިވާހަކަ ނުދައްކާ! ބުނޭ ތިޔަ ބުނާ މީހަކުގެ ބޮލު ފޮތިގަނޑު ނެގިވާހަކަ! ވަރަށް ސަލާމް

 57. ކާފަރު އަންހެނެއްމީ

 58. މީސްމީހުންގެ ޕްރައިވަސީއައް އަރައި ނުގަނެބަލަ. ބުރުގާ ބޭލުމާ އެޅުމަކީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަމެއް. މިފަދަކަންކަމާ އެހެން މީހުން ބެހޭކަށް ނުޖެހޭނެ. ޙާއްސަކޮއް ތުނބުޅިބެއްޔާތައް.
  އަމިއްލަ އައް ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުރެނޫހުގަ ރިޕޯޓެއް ލިޔަލަބަލަ.

  • "މާތް ﷲ މަގުފުރައްދަވައިފި އަޅަކަށް ތެދުމަގު ދައްކާނޭ ހަަމަ އެކަކުވެސް ނުވެއެވެ."

 59. އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް އައުރަ ނިވާކުރުވާ

 60. ޙެހެ މީ މިވާވަރަކީ

 61. ކޮން ބުރުގާ އެއްތޭ. ބުރުގާ އަޅައިގެން ތިބި މީހުން މުޒާހަރާ އަށް ގޮސް ޗާނދަނީ މަގުގައި ގޮވާ އައުގުރާނަ އެމެން ބުރުގާ ދަށަށް ލާ ފޮރުވޭ ނަމަ ބުރުގާ އަޅަންވީއޭ. ބުރުގާ އަކުން އަދި ތުނބުއްޅާ އަކުން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ކިޔާ ލަވައިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮން ހުންނާނީ. އެކަމަކު ތަމެން ވެސް ކިޔަނީ ކޮޕީ ކެޓް ޔާރާ ދިލް ދާރާ ލަވަ ދޯ. ނަށާލަން ނުވެސް ދަންނަން ދޯ. ކީއްްކުރާނީ. އެކަމަކު ލަވަކިޔުން ތެރިން ދޯ. އެކޮއި މަހޭނެތިއްޖެ އިނގޭ.

 62. ވަރަށް އުފާވެއްޖެ މިއަދު. އެއީ މީގެ ކުރުން އަޝްފާ އުޅުނީ ހެދުން ލައިގެން އޮރިޔާމުން ބުރުގާ އަޅާމީހުންނަށްވެސް ހުތުރެއް.

 63. ހިނި އަންނަނީ

  😝😠

 64. ލަސް ނޮކޮށް އަވަހަށް ތަޢުބާވެ ﷲ ގެ މަގަށް ތުޖޫޢަވޭ. ނޫނީ ވަގުތު ފާއިތު ވެދާނެ. މާތް ﷲ އަށްފާއަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި. އާމީން.

 65. .. ކީއްކުރާނީ މިނޫން ދުވަހެތްއޮތްކަން ކުޑަކޮށްވެސް މި މީހުން ހިތައްނާރާ މިވަގުތުވެސް ލޯމަރާލައިފިއްޔާ ކޮންތާކަށްދާނީ ހަމަ ﷲ ހަޒުރަތުގަ ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނީ މިދުނިޔެ މަތީގަ ތިހެން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އުޅުނީމަ ދެރެވާނެ ދުވަހެތްއަންނާނެ އެކަމް އޭރުން އޮންނާނީ ވަގުތުފާއިތުވެފަ މީހުން ބުނެޔޭނުން ލަނޑާވާނީ ލަނޑަޔާ އެތްކޮންނޭ މީނާގެ ފިރި މީހާވެސް ކައިގެންބޮއިގެން އުޅެނީ ލަވަ ކިޔައިގެންހޯދާ ހަރާންފައިސާއިން އެހެންވީމަ ކުޑަސޯބު އެނބުރޭހެން ބޮޑުސޯބުވެސް އެނބުރޭނެ

  • ކަލޭދާތާކައް ކަލޭދޭ. ޢެހެންމީހުން ގެންދަން ނުހަދާ. ކަލޭނޫނަސް މިދުނިޔޭގަ އެތައް ބަޔަކު އުޅޭ. އެކިމީހުން އެކިދީނުގަ. ޢެމީހުން ވެސް ގަބޫލުކުރާގޮތުގަ މަރުވީމަ ސުވަރުގެއައްވެސްދޭ. ފަހަރުގަ ކަލޭތިދާ ތަނައްވުރެ ރަނގަޅުވެސް ވެދާނެ ތޯއްޗެ

 66. ސީރިއަސްލީ؟ ދިސް ކައުންޓްސް އޭޒް ނިވްސް ޓު ގަލިބްލް މޯލްޑިސްތާން

 67. މަހީކުރަނީ އައުރައަކީ ދެފައިދޭތެރެކަމަށް

 68. ތޭރަ ކޮކީ ސާދަ

  އަޅެ ތިވަރައް އެއްޗެހި ނުކިޔާ
  އޭނަ ބޮޑުބުރުގާ އަޅާފައި ކުޑަ ބުރުގާ ނެގީ ކަމައް ވެސް ވެދާނެނު
  އޭނާގެ ބަހެއް ލިބެންދެން ނުވަތަ ލޮލައް ފެންނަން ދެން މަޑު ކޮއްލަމާ ބަހީ

 69. އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަށް އެމަންޖެ ބިކިނީލާގެންވެސް އުޅެން ވެސް އޯކޭ ވިއްޔާ ދެން އަހަރަމެން ބުނާނެ އެއްޗެއް ނެތްތާ އެމަންޖެ އަށް އަދި ތެދުމަގު ދައްކަވާށި

 70. ގިޔާމަތ ދުވަހުވެސް ޖަވާބު ނުދީ ހުރެވޭތޯ ބަލާތި،،، އަދި މިކޮމެންޓް ނުޖަހާ ވޭތޯ ބަލާތި

 71. Ashfaa burugaa e negy theyravaa burugaa alhuvan vgn 😂kamah vss vedhaaneh nun....

 72. އިސްތަށިގަނޑަކީ ފަރުޖެއްތަ؟

 73. އަދިވެސް ބުރުގާ ނައަޅާމީހުން ރާއްޖޭގައި ގިނައީ، ދެން ބުރުގާޔަކީ އެޅުން މަޖުބޫރު އެއްޗެއްނަމަ، ނައަޅާމީހުން ތިބެނީ ކީއްވެބާ!؟

 74. އައިޝަތުގެފާނު ފެށަން ބުރުގާ އެޅުއްވިތަ. އެކަމަނާއަށް ﷲ ރަޟިޔަ ދެއްވާށި.

 75. މީނަގެ ފިރިމީހާ ލަދެއްވެސް ނުގަނޭބާ؟؟؟ ދީނީ ނަސޭޙަތް ދޭ ޝެއިޚެއް ކައިރިއަށް ގެންދަބަލަ! އޭރުން އިނގޭނެ އެފަދަ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހު ހުރި ޢަޒާބު ، ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެއީ އަންނާނެ ދުވަހެއް! ޙިސާބު ބެއްލެވޭނެ، ޢަޒާބާއި ސަވާބު ވެސް ދެއްވާނެ!! ޔާ ﷲ މީނައަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާނދޭވެ!! އަދި މީނަގެ ފިރިމީހާއަށްވެސް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާނދޭވެ!!!

 76. ލައިގެން ހުރި އެހެން އެއްޗި ބޭލިޔަސް އަހަރެމެންނަށް ވަރިހަމަ<<!

 77. އަތުން ހަން ނޮޅެންދެން ބާރަަށް އަތް ޖަހާ!

 78. ތިޔަކީ ދެން އޮޑި ދެކޮޅަށް މަޑުލުން ކަހަލަ ކަމެއްނު....

 79. ާަނައިފަރު ބަކުރު ބަެ

  ާޗަކޮޔާ ނަރަކަ ހައްދަވާފައި ވަނީ ޗަކޮއިމެންކަހަލަ ގޮތްފޮތް ނުވާމީހުންނަން

 80. އިބޫ ހުޅުމާލެ

  ބަރާބަރު. ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވި ކަމަށްޓަކާ ޝުކުރު ހުރި. އަލްހަމްދު ލިއްﷲ

 81. އޭނަބުރުގަާ އެޅުމެކޭ ނޭޅުމެކޭ ކޮބާ ތަފާތަކީ؟🙄 މިހާރު ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅޭމީހުނަށް ހުތުރު ނަމެށް ނުލިބޭނެ އޭނަގެ ސަބަބުން ލިބެމުން ދިޔަކަހަލަ.😇

 82. މަރުޙަބާ!

 83. ބުރުގާ ބާލާނެކަން އިނގޭ ކުރިންވެސް... އޭނަ ހުރީ އެޅުނު މޮޔަ ހީވެފަތޯއްޗެ...😂😂😂😂😂

 84. ދެން އުޅޭނެ ތީނަކޮޕީކުރާ މީހުންވެސް

 85. ގޯހުން ގޯހަށް މިސިޒްތޭރަވާ......!!!

 86. ާާަަަކިހާ ހުތުރު

  ޢެއީ އެންމެ ނުބާއި މީހުންގެ ގޮތް.ދެން ހިތުން ވަރަށް މޮޅު ކަމެއް ދޯ އެއީ.ތިޔަ އަސްފާ ބުރުގާ އެޅިއަސް ހުންނަނީ އެހާ ހަޑިކޮށް.ދެން ޕާޓީ ބާއްވާ.

 87. ޢެއީ އެންމެ ނުބާއި މީހުންގެ ގޮތް.ދެން ހިތުން ވަރަށް މޮޅު ކަމެއް ދޯ އެއީ.ތިޔަ އަސްފާ ބުރުގާ އެޅިއަސް ހުންނަނީ އެހާ ހަޑިކޮށް.ދެން ޕާޓީ ބާއްވާ.

 88. ދެން ހެދުން ބާލައިގެން އުޅޭނެ ދުވަހަކަށް މި އިންތިޒާރު ކުރަނީ

 89. އެޅިޔަސް އޮރިޔާން ނުފޮރުވާވިއްޔަ
  ތިބުރުގާ ނެގިޔަސް ހައިރާނެއް ނުވޭ

 90. ކުރީގަވެސްޢެގޭ ތީނަބާލާނެކަން. ހައްހައްހާ

 91. މީނަ ކޮންެއިރަކުތަ ބުރުގާއެޅި

 92. ލަދުގަނޭ

  • ފެންނަން ހުރި ތަނެއް ފެންނާނެ، ދައްކަވަންހުރި ތަނެއް ދައްކަވާފައި ގެންދަވާނީ، ﷲ އެއްމެންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާށި...އާމީން