ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް އަޝްފާ، ބުރުގާ ނެގުމާ ގުޅިގެން މީޑިޔާއާއި ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ފެތުރުނު ވާހަކަތަކަށް، އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުޙައްމަދު އަބްދުލް ޣަނީ (ތޭރަވާ) ވަރަށް ފިނި ރައްދެއް ދީފިއެވެ.

ސީދާ އެއީ އެކަމާ ގުޅިގެން ދިން ރައްދެއްކަމަށް ބުނެފައިނުވިޔަސް، ހިންދީ ބަހުން ދީފައިވާ ރައްދުގައި އަޝްފާގެ ފޭސްބުކު އެކައުންޓު ޓެގުކޮށްފައިވެއެވެ.

ތޭރަވާ ފޭސްބުކުގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މީހުން އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކިޔާނެކަމަށާއި އެއީ މީހުން އަބަދުވެސް ކޮށް އުޅޭ އެމީހުންގެ "ބިޒްނަސް" ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ބޭކާރު ކަންކަމާ އަޅާ ނުލުމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އާއްމު ޚަފްލާތަކާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ އަޝްފާ އަޅަމުންދިޔަ ބުރުގާތަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވިއިރު، އޭނާ ބުރުގާ ނެގިކަން މީޑިޔާއަށް ތިލަވެފައިވަނީ މިއަދުއެވެ.

ބުރުގާ ނުނަގާނެކަމަށާއި އެފަދަ ޚިޔާލެއް ނެތްކަމަށް މީގެކުރިން އަޝްފާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ADS BY ASTERS

80 ކޮމެންޓް

 1. ކީކޭ އަޅެ ދެން ބުނާނީ. ﷲ ހިދާޔަތު ދައްކަވާށި.

 2. ޢަޝްފާ އެކަނިތަ ބުރާ ނާޅަ އުޅެނީ.ސޮރީ ބުރުގާ .ވަރަށް ފޫހިކަރުވާ ހުއް

 3. އަޝްފާ ބުރުގާނެގީ ޤަދަރުލިބިފައިވާ ކަނބަލުންގެ ފަރާތުން ހިތްވަރުލިބިގެން. މިމީހުންނަށް ފަހުންވިސްނޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން.

 4. އަނބިދަށުވެފަ ތިބޭމީހުންނަށް އަނބިމީހާއަށް ދެވޭނީ ކޮން ނަަސޭހަތެއް؟ ކޮން ހޫނުރައްދެއްދޭނީ؟ އެހެންނޫނަސް އައުރަ ނިވާނުކުރާ އަންހެނާއަށް ﷲ ގެ ގަދަފަދަ އަޒާބުހުރިކަން ހަނދާންހުންނާނީ ކިހިނެތް ދުނިޔޭގެ ޒީނަތަށާއި މިއުޒިކަށް ގެއްލިފަ ތިބެނީ...ދުނިޔޭގަ ފާޑުކީމަ އަޅާނުލާކަމށް ދެެެއްކިޔަސް ބުންޏަސް ހަގީގަތުގައި އަޅާލެވޭނެ...ކަޑަވެސްވާނެ...އަދި ތިއަށްވުރެ ކަޑަވާނެ ގިޔާމަތްދުވަހުގަ...މީނައަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި...

 5. މި އަންހެނަކު މިހާދުވަހަށްވެސް އުޅުނީ ހެދުން ލައިގެން އޮރިޔާން ހާލުގައި.

 6. ކޮމެންޓްތަކަށް ބަލާއިރު ބޮޑަށް ހީވަނީ މިތާ ކޮމެންޓް ކުރާ އެއްބައި މީހުންގެ ތަރިކަ މުދާހެން ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައެއީ.

 7. އަދި ކިރިޔާ ތި ކުޅެވެނީ މިޔުޒިކް....ދޭނެ ނަސޭހަތއެް ނެތް...ހެވާ ނުބައި ވަކިވާ ވަރުގެ މީހުން....

 8. ބަސްނުވިކޭ އޮޑިއެއްގެ ދިރުނބާ ކޮޅަށް އަރައިގެން ކިހިނެއްތަ ހޫނުރައްދެއް ދޭނީ

 9. މުނާޒް ހއ. ބާރަށް

  ތީ ފައްކާ ބަޑިއެއް، ތި އަޝްފަ ބުރުގާ ކީއްކުރަން ބުރާއާއި ޖަނގިޔާ ނަގައިގެން މަގުމަތީ އެނބުރުނަސް ހެޔޮ... މީހަކަށް އަސަރެއްވެސް ކުރާނީ އަސަރެއް ކުރާފަދަ ސިފައެއްވެސް މީހާގައިގަ ހުރެގެނެންނު... ތޭރަ ތީ އަނެކަކު ލަވަކިޔާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފޫހި އެކަކު.. ލަވަކިޔުމުގެ ފަންނު ހަލާކުކުރާ ގަމާރެއްތީ... ކަލޭމެން ދެމީހުން ވެންބޮޅު ޖަހައިގެން ފަރުމަހަށް ދޭބަލަ...

 10. ހެޔޮނުވާނެއެވެ. އަޝްފާ ކިހާދުވަހަކު ދުނިޔޭގައިނހުންނަންކަމަށްހެއްޔެވެ. މާތްﷲ ވަނީ ރަނގަޅަށް ނިވާވެގެން އުޅުމަށް އަންގަވާފައެވެ. ތޭރަވަލަކަސް ސާދަވަލަކަސް ތިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ފިނި ޖަވާބު ދީގެން ނުވާނެއެވެ. މާދަމާ(ޤިޔާމަތްދުވަހުން) ސަލާމަތްވޭތޯ ގަދަ އަޅައި މަސައްކަތް ކުރަމާ ހިނގާށެވެ. ލަޗަކިޔާގެން ލިބޭ މަޝްހޫރުކަމަކީ ކައިގެން ފެންބޮއުންފަދަ ކަމެކެވެ. ހަމަ ދާދި ކުޑަހިނދުކޮޅެްގެ ތެރޭގައި ފިލައި ހިނގައިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކުރި ހެޔޮ ޢަމަލެއްގެ ބުރަދަން މީޒާނުގައި މނިކަން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކިރައިލެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ދެންވެސް އަވަހަށް ބުރުގާ އަޅަން ބޭބެއަށް ފެނެއެވެ. މާތްﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ. ތިބާގެ މަރުވަނީ ތިބާއާއި ކިހާ ކައިރިއެއްގައިކަން އެބަ އެނގޭހެއްޔެވެ.

 11. އަޑުވެސް ވިއްކާ ހަށިވެސް ވިއްކާ ! ހަރާމެއް ހަލާލެއް ބަލާކަށް ނުޖެހޭނެ މިގައުމުގަ މިހާރަކު! މިދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކަމާ ފައިސާޔާ ތަނަވަސް ކަން ލިބުނީމަ ނިންމާލައިގެންތިބޭ! އެކަމަކު ހަދާާާާާާާާާާާާންކުރާތި، ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެ!

 12. ތޭރަވާ ހާދަ ލަދުހަޔާތް ކުޑަވެގެން އަމިއްލަ އަންހެނުން އެހެން މީހުން ކުރިމަތީ ނީލަން ކުރުވަނީ ތި؟ ޤިޔާމަތަށް ބިރުވެތިވެބެ ބުރޯ.

 13. އިންސާނާގެ ޖިސްމަކީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލައެއްޗެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ވަނިއްޔާ ޖިސްމުގެ ކޮންމެ ގުނަވަނެއްވެސް އެމީހަކު ދައްކަފާނެ. އަދި އެ ގުނަވަނެއްގެ ބޭނުންވެސް ހިތް އެދޭހާގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ. ﷲގެ ރުއްސެވުމަކަށް ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަން ކަމަކަށް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓާނެ.

 14. ތީވާނެވަރު އަދިކިރިޔާ އިސްލާމްދީން ތިއިގުނީ

 15. މި ހަބަރު މަ ދެކެނީވެސް ވަގުތުން އެކަނި.. ކަލޭމެން ތިއުޅެނީ މޮޔަވެގެން ދޯ

 16. ޓިޕިކަލް މޯލްޑިވިއަންސް .. ހަބަރަށް ލާ ބޮޑު ކުރަން ޖެހޭ ވާހަކަ އެއް ވެސް ނޫން މީ .. ދެން ބަޔަކާ ކޮންކަމެއް.. އޭރު ކީ ބުރުގާ ބާލައިގެން ތި ހެދުން ތައް ލާށޭ . މިހާރު ބުރުގާ ބޭލީމަވެސް މައްސަލަ .. ނެތެއްނު ރަނގަޅު އެއް ގޮތް ވެސް

 17. ބުރުގާ އަޅާފަ ބޭލުމަކީ ވަރަށް ގޯސް ކަމެއް

 18. މިތާގަ ގިޔާމަށް ދުވަސް ކިޔާފަ އެއްޗެހި ކިޔާމީހުންންނަށް ނޭގެނީބާ ހިސާބު ބައްލަވާގޮއް.... ބަލަ މިވެނި މީހަކު ދާނީ ނަރަކައް ނޫނީ ސުވަރުގެެއައްކަން އެކަކައްވެސް ނޭގޭނެ ބުނާކަށް... ފިރިހެނުންވެސް އަންހެނުންވެސް އިސްތިރިކުރަން ޖެހޭނެ ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގަ.. ފުރަތަމަ މީހުންނާ ނުބެހި އަމިއްލަ ހާލާގެން އުޅެވޭތޯބަލަންވީ އެންމެންވެސް... ބުރުގާ އެޅިޔަސް ނޭޅިއަސް އެއީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަކަމެއް.. ދަސްކުރަންވީ އަމިއްލަ މީހާގެ އެދުންތަ ކޮންޓްރޯލު ކުރެވޭތޯ...

 19. ތޭރަވާ އަށް ބުނެލަން އޮތީ ތި ކުރަނީ ރަނގަޅުކަމެއް ނަމަ ކަލޭ އަށްވުރެ ކުރިން ތިކަން އެހެން މީހުން ވެސް ކުރީސް.

 20. ބުރުގާ ބޭލުމަކީ އެމީހާ ކާފިރުވާ ކަމެއްނޫން ހުރިހާވެސް ކަމަކީ އެމީހާގެ އީމާންތެރިކަން، ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅޭ މީހުންވެސް އެހާރަގަޅު ތޯ،

 21. ކުރިން ވެސް ބުރުގާ އެޅީ ނަމަކަށް. އޭރުވެސް ބުރުގާ ނެތް މީހެކޭ އެއްވަރު. ދެން ލަ ލަ ލަ

 22. އެދުވަހުން ވެސްދޭނީ ފިނި ޖަވާބެއްތަ؟ ލޮލް

 23. އަނބިދަށުވިއަސް ބޮޑުވަރު

 24. ތޭރަވާ ކޮބާ ކަލޭ

 25. އަސްފާ ބުރުގާ ބޭލިޔަސް އަހަރެމެނަށްކީއް........

 26. ރަޯށޭވީ ހިތާމާން ދޫވީތިބާއޭ ތޭރަވާ

 27. ކުރީގަވެސް ހުރީ ބުރުގާގެތަންކޮޅެއް އަޅައިގެން

 28. ދުނިޔޭގެ ހެއްލުމަށް ގެއްލިހުސްވެގެން ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. ޢޭގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިކޮށް ދއްކަވާނެ. ޢަނބިމީހާ ތިޔަގޮތަށް މަގު ގެއްލެމުންދާއިރު ހަމަ މަގަށް އެޅުުވުން އެއީ ފިރިމީހާގެ ޒިއްމާއެއް. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ހިތްވަރެއް ނޫން ދޭންވީ ، ނަސޭހަތްދޭންވީ. ތި ދެމީހުންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި.

 29. ގިޔާމަތްދުވަހު ވެސް ފިނި ޖަވާބެއް ދެވޭނެބާ

 30. ބުރުގާނެގި އެވޯޑުދޭންވީ..........👩

 31. burugaa negumuge eywordu olmpahuga ashfaa ah dheynvi

 32. ލަވަކިޔާ މީހުންގެ އަގު ވެއްޓެނީ މިކަހަލަ ކަންތައް މަދުބަޔަކު ނަމަވެސް ކުރާތީ. އަޝްރާ ވެސްހަމަ މިހެން. އަޝްފާގެ ފިިރިމީހާއަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި.

 33. އަސްފާ ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރީ ކޮން އިރަކު؟

 34. މީނާ ކުރިން ބުރުގާ އެޅިތަ

 35. ދައްޔޫސިންނަކީ ކޮބާކަން ތޭރަވާ އަށް އެގޭތަ އެއީ ،،،،

 36. އަޝްފާ އެއި ހިތާވެގެން ހިނގާބާކިޔަ މީ ބަލަ ކިތައް އަންހެނުން ބުރުގާ އެޑަފެއި ބުރުގާ ނަގަނީ... މި އެންމެނަށް ހަމަ އަޝްފާމާބޮޑަށްވެސް ރީޔެތީ....
  އަދި ބުރުގާ އެޑިޔަސް ރާއްގޭގެ 90 އިން ސައްތަ އަންހެނުންގެ އައުރަ ނިވާނުވޭ...
  މީހުންގެ މަސްކާއްވެގޭފެހޭ ހިންނޭހެއް ކުޅިވަރެއް ޓިޕިކަލް މޯލްޑިވިައަންސް

 37. އަޝްފާއަކި ވަރަށް ޒީލަގަދަ އަންހެނެއް. ތޭރަ ހުންނަނީ ސައިޒްކޮށްފަ. އަޝްފާ ބޭނުންގޮތެއް ތޭރައަށް ހަދަނީ. ފިރިމިހާގެ ބަސް އަނބިމީހާ ކުރިމަތީނުވިކުމަކީ ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. ބްރޯ ތިހާވަރަށް ދަށުވެފަ ހުރީމަ ފިރިހެނުންނަށްވެސް ހުތުރު.

 38. އެހެނީ އެއީ ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރީންނެވެ. މާތްﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ ހެޔޮމަގަށް ރުޖޫޢަވާށެވެ.

 39. މީހުން އެގޮތައް ވާހަކަ ދައްކާނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއްވީމައެއްނު

 40. ދަތްޔޫސުންނަކީ ކޮބާ ކަން ތޭރަވާ ދަސްކުރައްޗޭ .

 41. މާލެ މިހަކާއި އިނދެވުނީމައި ، ހިލޭ އުޅެވޭތީ ސައިޒުގަ ހުންނަނީ.. އަންހެނާގެ އައުރަ އަކީ މޫނާއި ދެއަތް ތިލަ ފިޔަވައި މުޅި ހަށިގަނޑު. ޢަދި އަންހެނާގެ އަޑަކީ ވެސް އައުރައެއް ކަމަށް ބަޔެއް ހާލަތުގައި ވާކަމަށް ދީނީ ފޮތްފޮތުގައި ހުރޭ. ބުރުގާ އަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ނޭޅުނުނަސް އައުރަ ނިވާވާ ވަރު ވޭ. ޢެކަމަކު މިހާރު ދެން ހަޑި ކަމެއް ތިޔަ ކުރެއްވީ.. ކޮއްކޮއަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވި ފަދައިން ދައްތައަށް ދެއްކަވައިފާނދޭ... ޢާމީން.

 42. ކަލޯ ގަދަބަސް ނުބުނެހުރޭ. ދުވަހެއް އެބައޮތް. އަހަރުންނަށް ހެޔޮ އަޝްފާ **** ބާލުވައިގެން އުޅުނަސް

 43. ތޭރަވައަކަށް ނުކެރޭނެ އަޝްފާކައިރީގައި ފާޑުފާޑުކުރާކަށް. ޙުންނާނީ އަޝްފާގެ ދަށުވެފައި. އެހެންވީމަ އެއްޗެއް ނުބުނެވޭތާ
  ޢަޝްފާ އިންޓަރވިއު އެއްގައިވެސް ބުނި ތިމަންނަ ރުޅިއަތުވެއްޖެއްޔަަ ތޭރަވާ އެއްޗެއްނުބުނެ ތިމަންނައަށް ދޫކޮށްލާނޭ. ދެން ކޮންމެ.ގޮތަކަށް ހެދުން އެޅިޔަސް ލޯބިވާމީހާއާ އެކީ އުޅެން ބޭނުމިއްޔާ ޖެހޭނީ ހައްޕު ކިޔައިގެން ހުންނަންތާ..ކެކެކެ

 44. ސްޓެޓަސްގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް ހިމަނާލިނަމަ ސަޅިވީސް

 45. އަޅެ ތޭރަވާހެން ބޯބާާލާފަ ރީނދޫ ވަށާބެ ދޯ!!!..ބޯހަލާކު.

 46. ޗަކޮއި ތިޔަހެދީ ކިހިނަކުން... ދެން ޗަކޮއި ބުރުގާ އަޅާ.. އަޑުވެސް ޗަކޮއި ގެ ހިމަ އެހަންޑި އަށް ވުރެ.

 47. ޙަފްލާ ކިޔާއިރު ތިކި އިންނާނީ ހ ގެ ތިރީގަ

 48. އަޗި މިކޮއެ ސޭންޑީ އާ އިންތަން ދެން ތަމެންނަށް ފެންނާނީ

 49. ބަލަ ތޭރަވާ... ކަލެޔަކަށް ނުކެރޭނެ ތިނޫން އެއްޗެެއް ބުނާކަށްވެސް. އަޝްފާއާއި އެއްކޮޅަށް ނާރައިފިޔާ ވަރިފަށަށް އަރާނެ. މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ކާލޭ ތި އަންގައިދިނީ ކަލޭ ތީ އަނބިދަށުވެފަ ހުންނަ ފިރިހެނެއްކަން. އައްޗީޑި... ލަދުން ބޯހަލާކު.... އެހެން ނޫނަސް ކަލޭވެސް އޭނަ ބުރުގާ ނެގީމަ އަސްލު ހަމަ ލަދުވެސް ގަންނާނެ...

 50. ތޭރަވާ އަންހެނުން ހުރިހާތަނެއް ދިއްކޮށްގެން ދުވަނިކޮށް އެހެންފިރިހެނަކު އައިސް އަތްކޮށްޕާލީމަ ބުނާނީ މީހުން އައިސް އަތްކޮށްޕާނޭ އެކަމާވެސް އަޅާނުލާށޭ... ދައްޔޫސުންވެސް އުޅޭނީ އެހެން ބްރޯ ވިސްނާލުން ބުއްދިވެރި

  • ބޮޑު ބުރުގާ ކިތައް އަންހެނުން ހިލެ ފިރިހެނުން ކައިރިޔަށް ދަނީ.ސައުދީ ނަމަ ހުވާ ބޯ ކަނޑާނެ

 51. ތޭރަވާ ކަލޭތިޔައީ ބޮޑު މޮޔައެށް

 52. އަހަރެމެންނަށް އިނގޭ މާކުރިންވެސް ދޭނީ ތިޔަކަހަލ ފިނި ޖަވާބެއްކަން!! އެއީ ދެމީހުން މަޝްވަރާކޮށްގެން ބޭލި ބުރުގާ އެއްވިއްޔާ!! އެދައިތަ ހުންނަނީ ހެދުން ލައިގެން އޮރިޔާން ޙާލުގަ، ހަށިގަނޑުގަ ނޭނގޭ ވަނާއެއް ނޯވޭ!! ކީއްކުރަން އަޅާ ބުރުގާއެއް، ހަމަޔަޤީނުންވެސް ތިމާ ހެއްދެވި ފަރާތް ދެކެ ބިރުގަންނަ ނަމަ ބުރުގައެއް ނުބާލާނެ!! ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ!! ފިރިންގެ ޖާހިލުކަމާއެވެ!! އަނބިންގެ ފާހިޝްކަމާއެވެ.،،

 53. ޖަވާބް ފިނިވާނީ މިއަދު. ފަހުން އެހާ ހޫނުވެދާނެކަމަށަ ބިރުވެތިވާންޖެހޭނެ. ދެން ތިޔަ އަޝްފާއެއްގެ ބުރުގާއަކީ މަޝްހޫރު ވީ އެއްޗެއްވެސް ނޫން. މީޑިޔާތަށް ބޭނުންކޮށްގެންވެސް އެކަމެއްނުވި. ސައިކޯ ގޮލައެއްކަމަށް ފެންނަނީ

 54. އަޝްފާގެ ފޭނެއް

  އަޝްފާ ހެދުން ބޭލީމަ ފޮޓޯއެއްނަގާފަ ލައްޗޭ..

 55. ކުރިން ބުނާ ބަސް ބަދަލުވާނެ. އަންނި ބުނި ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ނުލާނަމޭ، މައުމޫނު ބުނި ސިޔާސީ ކަނަކމުން ދުރުވީއޭ، ޔާމީނު ބުނި ވެރިކަން ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އެއީކީ މިރާއްޖޭގައި މާބޮޑު މައްސަލައެއްނޫން. 500 އަށް ފާހަގަ ޖަހައިދޭނެ. ތިކުއްޖާ ބުރުގާ ނުނަގާކަމަށް ޓީވީ ގައި ތަގްރީރެއް ދީފާނަން 5000 ހާސް ދިނީމާ.

 56. އަޝްފާ ކޮންއިރަކު ބުރުގާ އެޅި...؟

 57. މިއަދު ފިނި ޖަވާބަކުން ހިނި ގަނޑަކުން ފުއްދާލެވިދާނެ އެކަމަކު ޤިޔާމަތް ދުވަހު ފިނި ޖަވާބަކުން ނިންމައެއް ނުލެވޭނެ! ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކައް ސޯލިހު ފިރިޔަކު ހޯދަން ޖެހެނީ މިހެންވީމަ!

 58. ކޮންމެ މީޙަކު އަސްފާ އަޅާ ހެދުމޭ ކިޔާއިރު ތިމާގެ އަމިއްލަ މީހުން އަޅާގެން ނުކުންނަ މީހުންގެ ހެދުން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާބަލަ. ޢަސްވާ ކުރީކީ މޮޅުކަމެއަ ނޫން. ޢަސްފާ މަސްހޫރު މީހެއް ވީމާ އެއްމެނަށް ވެސް އެނގެނީ. ޢެހެން މީހުން ގެ ކަންތަކާ ނުބެހި އަމިއްލަ އަނބިންނާ ކޮއްކޮމެނާ ދައްތަމެންގެ ހެދުން އެޅުމަށް ވިސްނާލަބަލަ...އެއަށްފަހު އެހެންމީހުން ގެ ވާހަކަ ދައްކަބަލަ..

 59. ޢަޝްވާ ދެން ކަލޭހެދުން ބަާލަންވީނު

 60. ފޮތިކޮޅެއް ބޮލަށް އެއްލާފަ އޮތަސް، އެއީ ބުރުގާ އަކަށް ނުވާނެ އެވެ... ބުރުގާ އެޅުން ވާޖިބު ކުރެއްވި ފަރާތް ބުނެފައި ވާގޮތަށް އަޅައިގެން މެނުވީ ބުރުގާ އަކަށް ނުވެއެވެ..

 61. މީހަކާ ހިތާވެގެން އުޅެންނާ ބާލާނެ ލައިގެން ހުންނަ ހެދުންވެސް

 62. ތި ފިނި ޖަވާބު ދޭން އަދި ތަނަކޮޅެއް އަވަސް! ޤިޔާމަތާހަމަޔައް މަޑުކޮއްލާ ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އެދުވަހުން ސުވާލުކުރެވޭނެ އޭރުން ތި ފިނިޖަވާބް ދެވެންޏާ އަޅެ ދެވޭތޯބަލާބަލަ! ކަލެއައް ހުރި ހަލާކެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ. ކޮންމެކަމެއްވެސް އެންމެ ބޮޑައް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ އެވެ.

 63. ފިރިހެނުންނާޢި ހިތާވެގެެން އުޅެންނާ ދެން ބުރުގާ ނުން އެހެން އެއްޗެހިވެސް ބާލާނެ

 64. ބުރުގަ އެޅިޔަސް ނޭޅިޔަސް އޭނަ ހުންނަނީ އޮރިޔާމުން..

 65. ފިރިމީހާއަށް ޔަގީންކަން އޮތީތާ އަނބިމީހާޔާމެދު. އެކަހަލަ ފިރިން ދިވެހި ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ.

 66. ބުއްދިވެރި ހިޔަޅު

  އަޝްފާ ކުރިން ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނައިރުވެސް ނިވާވަނީ ބޮލުން ދެތިން އިސްތަށި އެކަނި. އެއަށްވުރެ ބުރުގާ ނޭޅުންވެސް މާ ތާހިރު. އަޝްފާއަށާއި އަޅަމެން އެންމެނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާށި. އާމީން.

 67. ފިރިމީހާގެވެސް ސަޕޯޯޓު... ދެން އަހަރުމެން ވަކި

  އެއްޗެެއް ކިޔައިގެން ވަކި ކަމެއް ވާނެތަ؟

 68. އަޝްފާ މެން ބުރުގާ އެޅުމައްވުރެއް ނޭޅުން ރަނގަޅުވާނީ އެއަޅާފަ ހުއްޓަސް ހުންނަނީ މީހަކަށް ބަލަންކެރޭފަދަ ގޮތަކަށްނޫން އެހެންވީމަ ނޭޅުން ރަނގަޅީ

  • ބުރުޤާ ނާޅާ ހުރުމަށްވުރެ އެޅުން މާރަނގަޅު. އެއީ ނިވާވާންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނިވާ ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް.