ބޭނުންވާތަކެތި

3 އަލުވި (ގާނާފައި)

1 ފިޔާ (ކުދިކޮށްކޮށާފައި)

2 ގްރީން ޗިލީ

މިންޓް ލީފް ފަތް ކޮޅެއް

½ ސަމްސާ އަސޭމިރުސް

½ ސަމްސާ އިގުރު ގަނާފައި

½ ސަމްސާ ލޮނުމެދު ގާނާފައި

½ ސަމްސާ ލޮނު

½ ސަމްސާ މުގުރާފައި ހުންނަ ދިރި

¼ ޖޯޑު ފުށް

1 ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ގާނާގައި ހުރި އަލުވީގެ ތެރެއަށް ފިޔާ، ގްރީން ޗިލީ، މިންޓް ލީފްސް، އަސޭމިރުސް، އިގުރު، ލޮނުމެދު، ދިރި، ލޮނު ފުށް އަދި ބިސް އަޅާލުމަށް ފަހު ރަގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން އެއަށް ފަހު ފޮޅި ފިހާގޮތަށް ފިހެލާށެވެ.