ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 500 މިލި ލީޓަރ ކެރެޓް ޖޫސް ފިނިކޮށްފައި
 • 200 ގްރާމް އަލަނާސި
 • 2 ދޮންކެޔޮ ޗަސްކޮށްފައި
 • ކުޑަ އިނގުރުކޮޅެއް މަށާލާފައި
 • 20 ގްރާމް ކެޝޫނަޓްސް
 • 1 ލުނބޯގެ ޖޫސް
 • އައިސް ކިއުބު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ހުރިހާ އެއްޗެއް މިކްސްޗަރަށް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. މި ޖޫސް އެއް ދުވަސް ވަންދެން އައިސް އަލަމާރީގައި ބެހެއްޓިޔަސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

 1. ޢަލި

  ކެރެޓް އެޅިނަމަ ތިކުލަ ނުހުންނާނެ

  2
  1