އަހަރެން ރ. އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ކުރި ދަތުރެއްގެ ވާހަކަ ކިޔާދޭނަމެވެ. އަހަރެން އެރަށަށް ދިޔައީ ކުރު ޗުއްޓީއަކަށެވެ. އެރަށަކީ ރަހުމަތްތެރިން އުޅޭ ރަށަކަށް ނުވުމުން އަހަރެންގެ ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ އެހީގައި އެރަށުގައި ހުންނާނެ ތަނެއް ހޯދީމެވެ. އަހަރެން އެރަށަށް ފޭބީމެވެ. އަދި ކާރުގައި އަހަރެން ދާން ޖެހޭ ގެއަށް ދިޔައީމެވެ.

އަހަރެން އެގެއަށް ދިޔައިރު އިންތިޒާރުގައި ބޭރުގައި އަންހެނަކު ހުއްޓެވެ. އަދި ގާތުގައި އޭނާގެ ހަތަރު ދަރިން ތިއްބެވެ. އަހަރެން އެގެއަށް ވަންނަން ދާން ހެދުމުން އެ ކުދިން އައިސް އަހަރެންގެ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ.

އެ އަންހެން މީހާ އަހަރެން އެގެއަށް ވަނީމެވެ. އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހަދާފައިވާ އެގެއިން އަހަރެންނަށް ރަނގަޅު މެހުމާންދާރީއެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އެ ރަހުމަތްތެރިޔާ އަހަރެން އެފަދަ ގެއަކަށް ގެންދަން ޖެހުނީ ކީއްވެކަމެއް ނޭގުނެވެ. ގެސްޓް ހައުސްއެއް އެ ރަށުގައި ނެތީތޯ އަހަރެން ހިތާހިތުން ސުވާލުކުރީމެވެ.

އަހަރެންނަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޮޓަރި އެ އަންހެން މީހާ ދައްކާލިއެވެ. އަހަރެން އެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރުގައި ތަޅުލުމަށްފަހު އެނދުގައި ޖައްސާލީމެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިތް ނުތަނަވަސްވެފައިވާ ހާލުގައެވެ. މިފަދަ ގެއަކަށް އޭނާ ގެންނަން ޖެހުނު ސަބަބު އުޅެއުޅެ އޭނާއަށް ނޭގުނެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އަޑުއިވުނީ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ތަޅައިގަތް އަޑެވެ. އަހަރެން ދޮރު ހުޅުވިިއިރު، އެ އަންހެން މީހާގެ ބޮޑު އަންހެން ދަރިފުޅާއި ތިން ކޮއްކޮ ދޮރު ކައިރީ ތިއްބެވެ. އަހަރެން ފެނުމުން އަނެއްކާވެސް އެ ކުދިން ބައްދާލިއެވެ. އަދި ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.

މިގޮތަށް އެ ދުވަސް ހިނގައްޖެއެވެ. އެ ކުދިން ތިބީ އަހަރެން ކައިރީގައެވެ. ކާން ނޫނީ ބޭރަށް ނުދެއެވެ. އެ ކުދިން އަހަރެންނާއެކު އުޅެމުން ދާތީ އަހަރެންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އުނދަގޫ ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކަ އެއްވެސް މީހެއްގެ ގާތުގައި ނުދައްކަމަވެ.

އަހަރެން އެރޭ އެކަނިމާއެކަނި ކޮފީއަކަށް ނުކުތީމެވެ. ބޯ ހަމަޖަައްސާލާނަމޭ ހިތާއެވެ. އަހަރެން އެ ކޮފީ ނިންމާލާފައި ގެއަށް ދިޔައިރު، އެ ކުދިންގެ މަންމަ ގޭގެ ބޭރުގައި އަހަރެންގެ އިންތިޒާރުގައި ހުއްޓެވެ. އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ކުރު ސޯޓެއް ލައިގެންނެވެ. އޭނާ ފެނުމުން އަހަރެންނަށް ހައިރާންކަމެއް ލިބުނެވެ.

އުމުރުން 40 އަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ އެ މީހާއަށް އެގޮތަށް އެ އުޅެނީ ކީއްވެތޯ އަހާލަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އެ ހިތްވަރު އަހަންނަށް ނުލިބުނެވެ.

އޭނާ އަހަރެން ކައިރީ ކާން އައުމަށް އެދުނެވެ. އަހަރެން ދިޔައީމެވެ. އަހަރެން ކައިގެން ގޮސް މަޑުމަޑުން ކޮޓަރިއާ ދިމާލަށް ދިޔައީމެވެ.

އަހަރެން ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު ކޮޓަރި ވަރަށް އަނދިރިއެވެ. ލައިޓް ދިއްލާލިއިރު އަހަރެންގެ ދެ ލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ފެނުނު މަންޒަރުންނެވެ. އެނދުގައި ބަރަހަނާ ހާލުގައި އެ އޮތީ އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގެ ޒާޔާއެވެ. ޒާޔާއަކީ އެ އަންހެން މީހާގެ ބޮޑު ދަރިފުޅެވެ.

އަހަންނަ ހިތާހިތުން އަސްތަގްފިރުﷲ ބުނެލެވުނެވެ.

ތިއީ ކޮންކަމެއް؟.. އަހަރެން ބުނީމެވެ.

އޭނާއަށް ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭގުނު ކަހަލައެވެ. އަދި މައާފް ކުރާށޭ ބުންޏެެވެ. އޭނާ ވަގުތުން ހަށިގަނޑު ފޮރުވާލިއެވެ. އަދި އިރުކޮޅެއް ފަހުން އެއްޗެހި ލައިގެން އޭނާ ބޭރަށް ދިޔައެވެ.

މިވަނީ ކިހިނެއްބާ؟. އަނެއްކާ މިގޭ ތެރޭގައި ކަމެއް އުޅެނީ ބާ؟. އޭނާ އަހަންނާ ދޭތެރޭ އެފަދަ ގޮތަކަށް ދެކެމުން ދަނީ ކީއްވެބޭ؟

މިއީ އަހަރެންގެ ހިތުގައި އުފެދެމުން އަންނަ ސުވާލުތަކެވެ. އެ ހިޔާލުތަކުގައި އޮއްވާ އަހަރެންނަށް ނިދުނެވެ.

ނުނިމޭ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. އަހުމަދު

    ދެން ކޮންއިރަކުބާކީބައި.

  2. މަ

    ކޮބާ ދެން އޮތް ބައި؟؟

  3. ވަގުތު މީހާ

    އިބާރާތް ކުރުން އެހާ ކަމަކު ނުދޭ. ވާހަކަ ރީތި ނަމަވެސް، ގެންނަން ޖެހޭ އިހުސާސްތައް ފުރިހަމައަށް ގެނެވިފައެއް ނެތް. އުންމީދު ކުރަން ދެވަނަ ބައިގަ އެކަން ރަނގަޅު ކޮށްލާނެ ކަމަށް