ސިއްހަތު

ހަކުރު ބަލީގެ އަލާމާތްތަކާއި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް

ހަކުރު ބައްޔަކީ އެއްކޮށް ރަނގަޅު ނުކުރެވޭ، އޭގެ ސަބަބުން މީހާގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވާ އަދިބަލީގެ ކުރީކޮޅުގައި ބަލި ދެނެގަނެވި ދިރިއުޅުމުގެ ބައެއް އާދަތަކަށް…