އާންމުންގެ މީހަކު ފިހާރަކަށް ގޮސް ގަންނާނީ ކުކުޅާއި ގެރި އަދި އެނޫންވެސް ފޮނި އެއްޗެއްސެެވެ. އެއީ އެމެރިކާއިން ކުރި ދިރާސާއަކުން އެވަރެޖްކޮށް އެންމެ ގިނައިން މީހުން ގަންނަ އެއްޗެއްސެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހަތުގެ މާހިރުންގެ ޑައިޓު މުޅިން ތަފާތެވެ. އެމީހުން ކެއިން ބުއިމަށް އާންމުކޮށް ގަންނަ އެއްޗެހިވެސް ތަފާތެވެ،

ސިއްހަތާ ގުޅޭ އެންމެ މޮޅެތި ހަ މީހުންގެ މައުލޫމާތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާއަކުން އެނގިގެން ދިޔަ ގޮތުގައި އެމީހުން ވަކި ގޮތަކަށް ކެެއުންތައް ވަނީ ބައްޓަންކޮށްފައެވެ.

އޮއިސްޓާ

އޮއިސްޓާ އޭ ބުނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާން ވެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޮއިސްޓާއަކީ ކާއެެއްޗެހީގެތެރެއިން އޭގައި އެންމެ ޒިންކްގެ މާއްދާ މަތި އެކައްޗެވެ.

"އިންސާނާގެ އިމިއުން ސިސްޓަމް ވަރުގަދަ ކުރުުމުގައި ޒިންކް ވަރަށް އިސް ރޯލެއް އަދާކުރޭ،" ކްލިނިކަލް ޑައިޓީޝަނެއް ކަމަށްވާ އެލިޝިއާ އެންސްކިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެއިތުރުން އޮއިސްޓާއަކީ އަޔަން އާއި ވިޓަމިން ބީ12ގެ މާއްދާވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ހިމެނޭ އެއްޗަކަށްުވުމުން އިންސާނާގެ ސިއްހަތަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާނެއެވެ.

ނޫ ނުވަތަ ދަނބުކުލައިގެ މޭވާއާއި ތަރުކާރި

ކާޑިއޯލޮޖިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ސެޓެފެން ކޮޕޭކީ ވިދާޅުވާގޮތުގައި ބްލޫބެރީސް އާއި މޭބިސްކަދުރު އަދި ދަނބުކުލައިގެ ބަށްޓަކީ އޭގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ސިއްހަތަށް ވަރަށް ފައިދާ ކުރާ އެއްޗެހި ކަމަށެވެ. އެތަކެތީގެ ފައިދާ ބޮޑަށް ހުންނާނީ ތޮށްޓާއެކު ކެއުމުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފަދަ ތަކެތި ކެއުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނާއަށް އިންފްލެމޭޝަންއާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން އޭގެތެރޭގައި ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ޑައިބީޓީޒް އަދި ކެންސަރު ހިމެނެއެވެ.

ބިސް

ބިހަކީ އޭގައި އެކި ކަހަލަ ފައިދާތައް ހުރި އެއްޗެއް ނަމަވެސް މިފަހަރު މި ދައްކަނީ މުޅި ބިހުގެ ވާހަކައެވެ. އޭގެ ހުދުބައެއް ނުވަތަ ގޮބޮޅިގަނޑުގެ ވަކިން ކެއުމެއް ނޫނެވެ. ބިހުގެ ދެބައިންވެސް ކުރަނީ ތަފާތު ފައިދާތަކެކެވެ.

ބިހުގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ސިކުނޑިއާއި ލޯ އަދި ކަށިތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމަށް އެންސްކިސް ވިދާޅުވެއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވާގޮތުގައި ބިހުގެ ބޭނުންކުރާނީ ސެލެޑެއް ހަދައިގެން ފެހިކަން ގަދަ ފަތްތަކާއެކު ކައިގެން ކަމަށެވެ.

ޒައިތޫނި

"ތިމާގެ ހަށިގަނޑުގެ މައިގަނޑު ސަރުބީ ލިބޭ ސޯސްއަކީ ޒައިތޫނި ތެލަށް ހަދަން ޖެހޭ،" ކޯޕެކީ ވިދާޅުވިއެވެ. ޒައިތޫނީގެ ސަބަބުން ބޮޑެތު ބަލިތަކަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް ހަށިގަނޑަށް ބާރު ލިބިގެންދެއެވެ.

ޒައިތޫނީގައި ހިމެނޭ އޮލެންކެންތޯލް ނަމަކަށް ކިޔާ ޕޮލިފެނޯލް އެއްގެ ސަބަބުން އަލްޒައިމާޒް އިން ފެށިގެން ބައެއް ކަހަލަ ކެންސަރުތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

ކޯޕެކީ ވިދާޅުވާގޮތުގައި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަދަލު ގެނެސް އެކްސްޓްރާ ވާޖިން އޮއިލް ބޭނުންކުރަން ޖެހެއެެވެ.

އޯޓްސް

"ހުރިހާ ޒާތެެއްގެ ހޯލް ގްރެއިންއަކީވެސް ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް. އެހެންނަމަވެސް އޯޓްސްއަކީ އެ ހެދުމަށް އެންމެ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ނުޖެހޭ އެކަތި،" އެންސްކިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY SHEESHA

ދެ ޖޯޑު އޯޓްމީލްގައި އަށް ގްރާމްގެ ފައިބަރު ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހިތުގެ ބައްޔާއި ހައިޕަޓެންޝަން އާއި ސްޓްރޯކް ފަދަ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިވާން 38 ގްރާމްގެ ފައިބަރު ބޭނުންވާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ އަދަދުގެ ފައިބަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޯޓްސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ،

ADS BY ASTERS

Comments are closed.