ޚަބަރު

އިބޫ އާއި ފައިސަލް – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

އިބޫގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކޮށްގެން ނުވާނެ – އެމްނެސްޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމާއި ދެން ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) ގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، މަރުގެ…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)