ހަބަރު

ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ – ފޮޓޯ :ރައީސް އޮފީސް

ފ.އަތޮޅަށް އެއާޕޯޓްތަކާއި، ރިސޯޓްތަކާއި އެކު 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް އަންނާނެ – ރައީސް

ފ.އަތޮޅުގެ މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނިގެން އެއަތޮޅަށް "ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަނޑުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ އެތައް ކަމެއް، މިކްސްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ރެޒިޑެންޝަލް، ހައި ކްލާސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ޓޫރިސްޓު އެތައް ރިސޯޓެއް، އެތައް އެއާޕޯޓެއް…