ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހުރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީޙް އެހުރީ ރަނގަޅަށް މޮޔަވެފަކަމަށް ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޤާސިމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ޤާސިމް މިއަދު ކުރެއްވެވި ޓުވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ރަހީނު ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް މިއަދު މިގެންނަވާ އިސްލާހުން ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއަށް ޝަރުތެއް ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ފަސް ވަނަ ނަމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރުކޮށްފައި ވަނީ ފަނޑިޔާރު ވާން ޖެހޭނީ "ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ނުދާ މީހެއް" ކަމަށެވެ.

ރިޝްވަތު ހިފި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2 ފަނޑިޔާރަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނެވިއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފެބްރުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރުގައި ގާސިމްގެ އަތެއް އޮތް ކަމަށް އޭނާ އިއުތިރާފުވީ "ރާއްޖެ ޓީވީ" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ. އެއިންޓަވިއުގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ "ފެބްރުއަރީ 01 ގައި އަޅުގަނޑުމެން ޙުކުމެއް ނެރުމުން އެކަން ކަމަކު ނުދިޔަ" ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. އިބޫ

  މީނަޔައް ގޮވޭނީހުސް މޮޔަ މީ މިދިވެރާށްޖޭ ވެރިކަން ކުރން ވެގެން މުޅި މިޤައުމު ސުން ނާފަތި ކުރި ފެން ފުށި މާމިގިލި މޮޔަ ޤާސިމް....

 2. ޔަގީނޭ

  ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ފަސްނުޖެހުމަށް ޕީޖީ ގޮވާލައްވައިފި ނަމަ މަމެންނަށް މީގައި ޕީޖީ ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ ޕީޖީގެ ބަސްއަހައިގެން ފުލުހުން ކޮމާރންޑަރ އިން ޗީފްގެ ބަހަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވާންވީ ކަމަށް މަމެންނަށް ފެނެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ޕީޖީ އަކަށް ނޫން އިނގޭނީ ފުލުހުން ވާޖިބު އަދާ ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތެއް. ފުލުހުންގެ އެންމެ އިސް ވެރިއަކީ އެއީ ދަ ހާކިމާ އޭ އެއީ ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފް އެވެ. މިރާއްޖޭގެ ޕީޖީ ވަަރަށް ނުބައި ހަދާ ކަން އެއީ މަމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަން ކަން އެހުންނަނީ. ޔަގީނޭ ބްރޯ އަތުން ކަޓެއް ކައްވާލީ ކަން.

 3. ރީލޯޑް

  މޮޔައީ ކާކުކަން މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެގިޔަގީންވޭ ވެރިކަމާއި ހެދި މީހާ ހަލާކުވެ ތިޔަދަނީ އަތުގައި އޮތް ލާރި ކޮޅު ހުސްވެ މުޅިދިރިއުޅުން ތިދަނީ ބަގުރޫޓް ވަމުން ދެން ގުދޯގޮދޯ ނޮގޮވާ އަރުވާލެވިގެން ހުރެވޭތޯ ބަލާ

 4. ޑޭންޖުރެސް

  ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެެރެފައިވާ ގަޒިއްޔާ ނަމްބަރު 17 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ގަޒިއްޔާގެ ހުކުމް ގައި ބުނެފައިވަނީ އެއީ އެންޓިޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް އުފަން ވަންދެން އެގަޒިއްޔާ ގައި ވާ ހުކުމަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށޭ މިގަޒިއްޔާ ގައި ވަރަށް ތަފްސީލް ކޮށް ގާނޫނީ ހުރިހާ ޕޮއިންޓްްސް ތަަކަށް ބަލާ ދިރާސާ ކުރުުމަށް ފަހު އޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ. އެހެން ކަމުން އެންޓިޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް އުފަން ކުރަން ޖެހޭނީ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ބަދަލު ކޮށްގެން ކަމަށް މިދެންނެވުނު ގަޒިއްޔާ ގައި ބަޔާން ނުކުރާތީވެ އެންޓިޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް އުފަން ކުރެވޭނެ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ބަދަލު ނުގެނެސް. އެއާއި ދެކޮޅު ވާ ގާނޫނީ ވަކީލުން އެދައްކާ ވާހަކައިގައި ގާނޫނީ އޮށްޓަރެއްް ހުރި ކަމެއް މަމެން ނަށް ބުއްދީގެ ހަމަ ތަކުން ގަބޫލު ނުކުރެވެއޭ އިޓްސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް..

 5. ދަވޭ

  އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް "ޕީޕީއެމްގެ 99 ޕަސެންޓް މެމްބަރުން ދެކޮޅު" އޭ ބުނެ މައުލޫމާތު ދިން މީހާ އެބަބުނޭ ދެތިން މެމްބަރުން އެއަށް ތާއީދު ކުރެއޭ ފުރަތަމަ ވެސް %99 އަށް ވުރެން ދަށް ވީީއެވެ. ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ޖެހޭނެ އެމްޑީއޭގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހުށައެޅި ގޮތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އެންޓިޑިފެކްޝަން ގެ ބިލް ފާސް ކުރަން. މިރާއްޖޭގެ މަޖްލީހަށް ހޮވާ މެމްބަރުން ޕާރޓީ ނަމުގައި ހޮވާ ނަމަ ހޮވަނީ އެއީ ޕާރޓީގެ މެމްބަރުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގުރުބާނީ ތަކެއް ވެގެން ނޭ އެހެން ކަމުން ޕާރޓީ ސިޔާސަތު ކުރިއެރުވުމަކީ އެއީ ސޮލިޑަރިޓީ އަކީ އެކަން ދެމެހެއްޓޭނީ ޕާރޓީ ނަމުގައި ހޮވޭ އެމްޕީން ޕާރޓީން ވަކި ވެއްޖެނަމަ އެމެންގެ ގޮނޑި ވެސް ގެއްލޭ ގޮތަށް އޮވެގެންނޭ ޕީޕީއެމް ގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް ގައި ހިމެނޭ ދެ ތިން މެމްބަރުންނޭ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލާއި އެމެން ދެކޮޅު ވިނަމަވެސް އެބިލް މަމެން ފާސްކުރާނަމޭ ސުޕަރ މައިނޯރިޓީ ހޯދައިގެން ނަމަވެސް. އެއިރުންނޭ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން ކޮރަޕްޝަން ފިލާނީ

 6. ނުރަބޯ

  ގާސިމުއެއް ނޫން މޮޔަވީކީ ޔާމީނާ އޭނަގެ ގޭންގް މޮޔަވަނީ މިކަން މާ ލަހެއް ނުވެ ފެންނާނެ ވަގުތުގަ ތިބި ޔާމީނުގެ ބުރިބޯކުދިންނަށް

 7. ޥގ

  ނިމެނީ ނިމެނީ ކައްޕި ފިލާނެ އަވަހަށް އޮޑިން ފުއްމާލާ .....

 8. ޙަބޭޝް

  ޙެޔޮގޮތް ނުއެގޭނީ މޮޔައިންނަށް ފުރަތަމަ ގާސިމު

 9. ޙަބޭޝް

  ފަޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ކަމު ނުދިޔައީ ކީއްބާ މަޤާމުގެ ޝަރުަޠަކީ ހަމަ އެކަނި ދައުލަތުގެ ބަންގާޅީން ( ސިވިލްސާވަންޓުން ) ނަށް އޮންނަންވާ އެއްޗެއްތަ؟ ޚިދުމަތް ނުކުރިއަސް މުސާރަ ލިބޭ ބައެއްކަމުގައި ފަޑިޔާރުންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވާންޖެހޭތަ އެއީ އެމީހުންނަށް ހަލާލު އެއްޗެއްތަ؟ ކުޑައެެް ބޮޑެއްނެތް ދައުލަތުން މުސާރަ ދެވެން ވާނީ އެެއް ހަމަޔަކުން

 10. އިކްލިޕްސް

  އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް ޕީޕީއެމްގެ 99 ޕަސެންޓް މެމްބަރުން ދެކޮޅު ކަމަށް މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދިނީ އެއީ ކޮން މެމްބަރެއް ތޭ. އެވްރީ ނައު އެން ދެން އިޓް އިޒް ބޭޑް އެން ހޮރިބުލް ދޯ. ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް ތެރޭގައި އަނެއްކާ މަމެން ޕިންކީން ނަށް ގައްދާރުވެ އަދި އެމެން އިދިކޮޅު ބޮޑޭ މެންނާއި އެކު ޑީލް ހަަދައިގެން އެމެން ތިބީތޭ އެއީ ކޮން ބަޔެއް ތޭ އެވްރީ ނައު އެން ދެން އައި ގެޓް ލިޓިލް ބިޓް އެންގްރީ އޮން ދިސް އެވްރީ ނައު އެން ދެން އައި ގެޓް އެފްރެއިޑް އޮފް ދިސް އެވްރީ ނައު އެން ދެން އައި ގެޓް ޓެރިފައިޑް އޮފް ދިސް އެވްރީ ނައު އެން ދެން އައި ގެޓް ޝޮކްޑް އޮފް ދިސް އައި ޑޯން ނޯ ހޫ ޓޫ ޓްރަސްޓް އައި ރިއަލީ ނީޑް ޓު ނޯ ވައި ދޭ ބިޓްރޭ އަސް، ދެއާރ އިޒް ނަތިންގް އައި ކޭންޑޫ އިޓްސް އަ ޓޯޓަލް އިކްލިޕްސް އޮފް އަވަރސް. ޓޯޓަލް އިކްލިޕްސް އޮފް އަވަރސް. ޓޯޓަލް އިކްލިިޕްސް އޮފް އަވަރސް...

 11. ޓްރޫރޮކް

  މިއުޒިކް މިއުޒިކް މިއުޒިކް ހޯއް ހޯއް ހޯއް އިއްޔެ ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ އެންމެން އެމެންގެ އެދުމެއް އޮތުމުން ބުންނޭ އެމެން ތިބީ މަމެން ގެ ހާކިމާ އާއި އެކު އޭ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރަން އަދި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ އެއީ އުފަން ކުރުވަން ޖެހޭ އެއްޗެކޭ އެކަމަކު އިން ރިއަލް މީންސް ގައި އެމެންނާއި އެމަސައްކަތް ހަވާލު ވުމުން ދަ ހަރާމްކޯރު ތިއަރީ ކުރިއަށް ނެރެގެން އެމެންނަށް މާ ބޮޑަށް ގާނޫނު އިނގޭ ކަމަށް ދެއްކެން އުޅެނީ އޭ ހަގީގަތުގައި އޭގެ އަޑީގައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ދަށުން އެމެންގެ ވޯޓް މިލިއަނަށް ވިއްކުމޭ. އެހެން އެކަން ކޮށްފިނަމަ ދެން ރާއްޖެ ބަދަލުވާނީ މިހާރު ލީބިޔާ އަދި ޔަމަން އޮތް ހާލަތޭ މިގޮތަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެއޭ ސަރުކާރުން. އެމެން ޖެހޭނެއޭ ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރި އަރުވާލާ އެމެންގެ މައްޗަށް ޓްރޫ ރޮކް ޖައްސަން. ޓްރޫ ރޮކް ޓްރޫ ރޮކް ޓްރޫ ރޮކް އިޓްސް ރޮކް ދިސް ޓައިމް ރޮކް ޓްރޫ ރޮކް އިޓްސް ރޮކް ދިސް ޓައިމް...

 12. ކުރާތި

  އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް ޕީޕީއެމްގެ 99 ޕަސެންޓް މެމްބަރުން ދެކޮޅު ކަމަށްވާނަމަ ސަރުކާރުން ޖެހޭނެ ސީރިއަސް ކޮށް އެބިލާއި ދެކޮޅު މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާ ކޮށްހަދާ އެމެމްބަރުންނަށް އަންގާ ދޭން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ އެންޓިޑިފެކްޝަން ގާނޫނު މިހާރު ސަރުކާރުން ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސް ކުރަން އޭ އެއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނާން ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕް އިން ވެސް ވިސްނައިގެން ނުވާނެއޭ އެ މެން ނޫން މީހުން ވެސް މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަންނާނެއޭ ޕާރޓީގެ ނަމުގައި ކަން މިހެން ހުރުމުން ޕާރޓީ ނަމުގައި ހޮވޭ އެމްޕީން 5 އަހަރު ނިމެންދެން ޕާރޓީ ބަދަލު ނުކޮށް ތިބެން ޖެހޭނީ ޕާރޓީ އަށް ޚިދްމަތް ކުރަން އޭ އެކަން ނުކުރެވޭނަމަ ހަމަ މިހާރު ގޮނޑި ހުސްކޮށް ގެއަށް ކަނޑާލަންވީ ކަމަށް. މައްސަލަ އެއްނެތޭ 10 އެމްޕީން އެކަމާއި ދެކޮޅު ހެދި ނަމަވެސް. 12 ވެސް ދިޔައީ އެއް ނޫންތޭ ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު ވެސް ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު ވަކި ކުރި ނަމަ މިއަދު މިކަން ދިމާނުވާނެއެވެ.

 13. ދިސްއިޒް

  އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތް ހެދުމަކީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމުން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދަކަށް ވާއިރު ދެން ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕް އިން ޖެހޭނެއޭ މިހާރު ސަރުކާރުން އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތަށް އެއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އެބިލް އޮތް ގޮތަށް ފާސް ކޮށް ދެއްވަން. ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް ގެ މެމްބަރުން ޕާރޓީ އަށް ލޯޔަލް ނަމަ އަދި ޕާރޓީ މެމްބަރުން ދެކެ ލޯބިވާނަމަ އެމެން އެންޓި ޑިފެކްޓް ބިލް ސަރުކާރުން ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސް ކޮށްދޭނެއޭ. ޕީޕީއެމްގެ މިނިސްޓަރުންގެ ތެރޭން ބަޔެއް މިނިސްޓަރުން ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ފެނުމުން ހައި ޖަހާލުމުން ނުފެންނަ ކަމަށް ހަދާދާ ގޮަތަށް ހަދައިގެން ނުވާނެ ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕް އިން. ތިޔާއީ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންގެ ރޯޔަލްޓީ އެކޭ. އޯއް އައި ސީ ދަ ފްލާވަރސް އާރ ބްލޫމިންގް ވިދް އެންޓި ޑިފެކްްޓް އެކްޓް. ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް އިޒް އީޒީ އިޓްސް ދަ އީޒިއެސްޓް ތިންގް ޓު ޑޫ. ދިސް އިޒް ލަވް ލަވް ލަވް ދިސް އިޒް..

 14. އާއާއާއާ

  އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލާ މެމްބަރުން ދެކޮޅެއް ނޫން، ވޯޓާ ހަމައަށް ދާނެ ކަމަށް ނިހާނު ވިދާޅުވުމުން މަމެން ވަރަށް އުފާ ވެއްޖެއޭ. މަމެން ހިތަށް އަރަނީ މިއަދު ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުން މުލިއާގޭގައި ބޭއްވިއިރު އެބައްދަލުވުމަށް 10 މެމްބަރުން ނާންނަނަމަ އެއީ ކޮން ބަޔެއްތޭ. ކީއްވެގެންތޭ އެމެން ޕީޖީ ގްރޫޕް އިން މުހިއްމު ބިލަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާއިރު ބައްދަލުވުމަށް ނާންނަނީ. އެގޮތަށް ބައްދަލުވުން ތަަކަށް ނާދެވޭ މެމްބަރުން މިހާރު ވެސް ވަކި ކުރަންވީ ޕާރޓީން މަމެންނަށް މައްސަލަ އެއް ނެތޭ އެމެން ނާއި ނުލައި މަމެންނަށް ހަމަ މަޖްލީހުން ކަންކަން ފާސް ކުރެވޭނެއޭ އަދި ވެސް ކޯރަމް ހަމަވާނެއޭ. ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް ގައި ވެސް ތިބި ޑެޑް ވުޑް ޖެހޭނީ ސައިޒުން ކަނޑާ ވައްޓާލަންއޭ އެނޫން އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްވެސް އަދި އިތުރު އެެކްސްކިއުޒެއް ވެސް އޮވެެގެން ނުވާނެއޭ. އައި އޭމް ވޮންޑަރިންގް ކޭން ޔޫ މޭކް އިޓް ބޯލްޑް ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ...

 15. އަބްދުއްލާ

  ނަސީދާ ގާސިމް ވަނި ވެރިކަމާހެދި މޮޔަވެފައޭ ބުނެފިނަމަ ގަބޫލް ކުރާނެތަ ؟ފެބްރު އަރީ 1 ގެނައީ ނަސީދާ ގާސިމް ބަންދުންވީއްލޭތޯ ބެލުމަށް . ނަސިދު ބުނިޔޯ އދ ން އަހަރެން ދޫކުރުވާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހަދާނެޔޯ . ސައްދާމު ހުސައިން ކޮބާ ؟ ގައްޒާފީ ކޮބާ ؟ ގާސިމާ ނަސީދު ވެސް މާތްﷲ އެމަގުންގެންދަވާފާނެ . ދިވެހި ގައުމު ދެމި އޮންނާނެ.

 16. ނޯވޭ

  ރައީސް ޔާމީނާއި މަސީހް ހުރީރަނގަޅަށް މޮޔަވެފައި ކަމަށްބުނެ ގާސިމް މޮޔަގޮވައިފިކަމަށްބުނެ ވަގުތު ނޫހުން މޮޔަގޮވައިފި..

 17. އަހުމަދު ޢީމާދު

  ގާ-ސިމޫ! މިހާރު ފޯރޖީ ސިމް ގެންގުޅޭއިރު ކީއްކުރާ ގާ ސިމެއްތަ؟ ތިޔަ ސިމްގެ މޮޔަ ކަމުން ނޫންތަ ލާރިކޯލެއް އަތުޖެހޭ އިރަށް ބަޔަކު ބޮލަށް ވަދެގެން ކައްވާލަނީ؟ ދިއްދޫ ސަމީރާއި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒު ގާ ސިމު އަތުން ނަގާ ފައިދާ ބަލާބަލަ! އަތްމަތި ދަތިވެގެން މި ފަހަރު 2 ރިސޯޓު ވިއްކާލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މީހުން އެބަ ކިޔާ! ގާ ސިމް މަރުވާނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައި ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކަނީ.