ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ގެ ފިރިކަލުން އަހްމަދު ޝާހިދު (ސާބެ) ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ފުލުހުން ވަދެ އެގެ ފާސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ސާބެ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ފުލުހުން ވަންއިރު މިއަދު ހެނދުނު ސާބެ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ސާބެ ގެ ފާސްކުރަމުން ފުލުހުން ގެންދަނީ ސާބެ ވެސް ގެއަށް ގެނެސް އޭނާގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސްޕްރިންޑެންޓެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހްމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ސާބެ އާއި އިތުރު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މާލޭގައި އަލިފާން ރޯކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ސަރުކާރު މަގުމަތިން ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ޑޭންޖުރެސް

  މާލޭގައި ހުޅުޖަހަން ރާވަމުން ބަޔަކު ދާނަމަ އެކަމަކީ އެއީ ޑެޑް ސީރިއަސް ކޮށް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ. މީތާ އެމެން މަމެންގެ ވެރިކަން ވެއްޓެނީ ވެއްޓެނީއޭ އެކިޔާ ކަމަކީ. އެއް ގޮތަކަށް ވެސް އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެންނަށް ދުލެއް ދީގެން ނުވާނެއޭ ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ބޮޑޭގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ވެސް ޖެހޭނެއޭ އިންވެސްޓިގޭޓް ކުރެވެން އޭނާ ކުރާ ހުރިހާ ޓްވީޓްސް ތައް ވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް މަގުފަހި ކުރޭތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި އޭނާ ވެސް ބްލޫސް ކުދިންގެ ގޯއްޗަށް ގެނެސް ސުވާލު ކުރެވެން. މިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމާއި އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލުގައި އެމެން ރޯކުރަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެމެންނަށް ދޫދީ ތިބެގެން ނުވާނެއޭ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ވެސް ވާޖިބު ކަމެކޭ މިކަން ކުރުމަކީ. މިކަން ނުކޮށް ފުލުހުން ލަސްކުރުން އެއީ ގައުމުގެ އަމަން ނަގާލުން ނޫން ދެން ކޮން ކަމެއް ތޭ.

 2. ޑާޑާޑާޑާ

  ސާބެ ދިރިއުޅުއްވާ ގެއަށް ފުލުހުން ވަދެ ބަލައި ފާސްކުރަން ޖެހުނީމާ އެކަން ވެސް ކުރާނެއޭ އެކަމާއި ކަންބޮޑު ވާ ބަޔަކު ކަން ބޮޑު ވާންވީއޭ. ތަމެން އެންމެންނަށް އިނގޭނެ ނޫންތޭ މާލޭގެ މަޖީދީ މަގަށް އެެއްވުމަކީ އަދި މުޒާހަރާ ކުރުުމަކީ އެއީ މަނާ ކަމެއް ކަން ބާތިލް ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލާ އަބޫޖަހުލު ތިއަރީ ބޭނުން ކޮށްގެން އަންހެން ވެރިން ގޮވައިގެން އަތްތިލަ ބަޑި ޖަހާ މަގުމަތީގައި ކްރޭޒީ އަންހެން ވެރިން ތަކެއް އުޅޭ ގޮތަށް ނަށާ ހަދާއިރު ހީވަނީ ބޮޑެތި ނިކަ ގަސް ގަސް ނަށާ ހެންނޭ މިޒާތުގެ ޖާހިލު ބާތިލް ކަން ކަން ދަ ގްރޭންޑް މާލޭގައި ކުރަން ޖާގަ އެއް ނުދެވޭނެއޭ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 3. ޑާޑާޑާޑާ

  މާލޭގައި ހުޅު ޖަހަން ދަނީ ބަޔަކު ރާވަމުން، ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށްވާނަމަ އަދި ވެސް ތީގެ އަޑީގައި ބަޔަކު ވުމަކީ އެއީ ކައިރި ކަމެކޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން ތިޔާ ކަން ޖެހޭނެއޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަރަށް ލާރޖް ކޮށް ބަލަން އެގޮތަށް އެކަން ނުބެލޭނަމަ މިގައުުމު ރޭޕް ކޮށް ނަގާ އެމެން މަގުމައްޗަށް އުކާލާނެއޭ. މަމެން ނަށް އެގޮތެއް ކަމަކު ނުދާނެއޭ މަމެން ބޭނުންވަނީ މިގައުމަކީ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހެދުމަށޭ މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އެބަޖެހެއޭ މިގައުމަށް ގައްދާރުވެ ގައުމުގައި ރޯކުރަން އުޅޭ އެންމެން މައިތިރި ކުރަން ފުލުހުން. ފުލުހުން ޖެހޭނެ ފުލުހުންގެ ވާޖިބު ފުރިހަމަ އަށް އަދާ ކުރަން. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ހުޅުޖަހާ ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ..

 4. ޢަލީ

  ތިމީހުން ކޮށްފާނެ. އެމީހުންގެ ބޮޑުކޮސްވެސް ބުނިވިއްޔާ ކޮށްފަ ނުކުރާނެކަމެއް އެކަކަށްވެސް ނޭނގޭނެކަމަށް.

 5. ދަވޭ

  މާލޭގައި ހުޅު ޖަހަން ދަނީ ބަޔަކު ރާވަމުން، ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށް ވާނަމަ ތިޔާގައި އަދި އެންމެ 4 މީހުން ނޫން ތިޔާގައި އުޅޭނީ. ތިޔާގައި އުޅޭނީ އަދި ބޮޑު ބައިގަނޑެއް. އެ ހުރިހާ މީހުން ޖެހޭނެ ހައްޔަރު ކުރަން. އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ވެއްޖެނަމަ ޖެހޭނެ އިތުރު ވެސް ކުރަން. އަލިފުދާލުގެ ސަލާމަތީ މަޖްލީހުން ރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެއެވެ. ސަބަބަކީ އަލިފުދާލާއި ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަކީ. އެހެން ނަމަ ލަންކާ ގައި އެމެޖެންސީ އިއުލާން ކޮށް އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ ލަންކާ އިން އެއްކޮށް ކަނޑާލުމުން އަލިފުދާލުން ލަންކާ އާއި ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ނޫންތޭ. ކަނޑުކޮސް ވާހަކަ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ވެސް ދައްކަނީ. އަލިފުދާލަކީ އެއީ ގައުމު ތަކުގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ބޭނިގަންނަން އޮތް ތަނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަންކަމުގައި ބެހެން އޮންނަ ތަނެއް.