މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖެސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅުޕާޓީ ތަކުން ސޮއިކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ސިޓީފުޅެއް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު އަދި ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޑރ ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަލީ ޒާހިރު އަދި ރައީސް މައުމޫންގެ ފަރާތުން ޔުމުނާ މައުމޫން ސޮއިކޮށް ފޮނުވި މި ސިޓީ އަކީ މިދިޔަ މަހު މަޝްވަރާތަކަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި ފޮނުވި ސިޓީއެކެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީ ތަކުން ރައީސް އަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ ގައުމަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަށް ހައްލު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމާއިއެކު މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައި ކުއްލި ހާލަތުންގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮއްފައިވާ އެންމެން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ. އަދި މި ޝަރުތުތަށް ފުރިހަމަ ވުމާއެކު އ.ދ އިން ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ބޭއްވޭ މަޝްވަރާއަކަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީ ތަށް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް މި ސީޓީގައި ވަނީ ފާހަގަ ކޮއްފައެވެ.

މަޝްވަރާތަކަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނީ މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއްކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މަަޝްވަރާކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން، އީޔޫގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވެސް ފާޙަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، މި މަޝްވަަރާތަކަށް މި ފަހަރު ޕާޓީތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެ އެވެ.

ސަރުކާރުން އެންމެ ފަހުން މަޝްވަރާ އަށް ހުޅުވާލުމުން އިދިކޮޅުން ގިނަ ޝަރުތުތަކެއް ކުރިމަތިކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދޫކޮށްލުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޖުޑިޝަރީގެ މަސައްކަތްތައް މިނިވަންކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ފުރުސަތު ދިނުމާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމުގެ އިތުރުން މަޝްވަރާތަކުގެ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އދ. އިން އަދާކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތިން ލީޑަރުން ކަަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އިތުރުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވެސް ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

57 ކޮމެންޓް

 1. ކޮން ޝަރުތު ތަކެއްތޭ ބޮޑު އެއް ޝަރުތު އޮންނާނީ އިނގޭތޭ ތަމެން ހުށައަޅާ ޝަރުތު ތަކަކީ އެއީ ބާތިލް ޝަރުތު ތަކޭ ތިޔާ އީ ބާތިލަށް އަބޫޖަހުލު ގޮވުން ފަދަ ކަންކަމަށޭ ތަމެން ވެސް ތިޔާ ގޮވަނީ ތިޔާ ވައްތަރުގެ އަބޫޖަހުލު ގޮވުން ތަކަށް މަމެން ޕިންކީން ނުޖެހޭނެއޭ ޖަވާބު ދޭން. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ޝަރުތު ތައް ލައިގެން އޮޅާލަބަލަ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ.

 2. މަހަށްދޭބަލަ

  އދ. ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. މާ ބޮޑަށް އަލިފުދާލުން ފުއްޕާނަަމަ އަލިފުދާލުން ވަކިވާންވީއޭ އެއިރުން ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ.

 3. ބަޢާވާތާދެކޮޅު

  ސަރުކާރުން ތިޝަރުތުތައް ގަބޫލުކުރިކަމުގަވިޔަސް ޕޕމއާ ގިނަރައްޔިތުން ތިކަމާ ދެކޮޅުވާނެ... ތިޝަރުތު ތިގޮތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގަ ހުށަހަޅަންވީނުން 7ފެބްރުއަރީ2012ގަ އޮތް ވެރިކަން އަލުން އިއާދަކޮއްދިނުން ނޫނީ 2008ގަ ކުރިންއޮތް ވެރިކަން އަލުން އިއާދަކޮއްދޭން... ތީގެންއެގުނީ މިހާރު ތިބައިގަޑަށް ގޮތްހުސްވީކަން... ހިޔަޅުބުނިހެން ދެރަނުވާން ބުނާއެއްޗެތިއީ... ވެރިކަންބަދަލުކުރަން އުޅެއުޅެނުވީމަ އެއްޗެކޭ ކިޔަނީ... ރޔާމީން ހިއްވަރުކޮއްލާ... ވަލަށް ބާރަށްދަމާލާ... ހަމަ ކުޑަވެސް ދުލެއްނުދޭތި

 4. ބޮޑުކުބުހާ

  ކޮން ބޮޑެތި ޝަރުތު ތަކެއްތޭ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ހޭދެބައިވެގެން ތިޔާ ހުށައަޅަނީ. އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނުކުރާނަމޭ ގަބޫލެއް. ހަމަ އެއްވެސް ޝަރުތަކާއި ނުލައި ތަމެން އަންނަން ޖެހޭނީ މަމެން ޕިންކީން ނާއި ބައްދަލު ކުރަން. އެއްވެސް ޝަރުތެއް އޮވެގެން ނުވާނެއޭ މަމެން ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުތު ތައް. އެކަކު ވެސް ދުލެއް ނުކުރާނަމޭ އަދި ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނޯންނާނެއޭ ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭ ތަމެން ބާތިލް އަށް ނުގޮވާ ތިޔާ ނޫން އެހެން ކަނޑުކޮހެއް ގޮވޭތޯ ބަލަގަ. ތަމެން ބޮޑު ކުބުހާ އޭ ކިޔާ ބަލަ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ޝަރުތު ތަކޭ ނުކިޔާ. ހުޅުދޫ ބޮޑު ކުބުހާ. ކުބުސް ކެޑާ ދޯ.

 5. ހައިރާން ވެދާނެ މީހަކު. ޔާމީނަކީ ގަމާރެއްނޫނޭ. ބުނިހާ ކަމަކަށް އާންބަސް ބުނާކަށް.

 6. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ބޮޑެތި ކުއްތަކުގަ ހުމުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާ ކުއްވެރިން މިނިވަނެއް ނުކުރެވޭނެ*** އެހެންވިއްޔާ ޖަލުތަކުގަތިބި ހުރިހާކުއްވެރިން ޖެހޭނީ މިނިވަންކުރަން*** ދުނިޔޭގެ ލަދުފަހަނައަޅާގޮސް ކުއްވެރިން މިނިވަންކުރަން ގޮވާއިރު ލަދުހަޔާތްކޮބާ؟*** އިންސާފު ކޮބާ؟*** ސިކުނޑިކޮބާ؟***

 7. ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން މަޝްވަރާ ފަށަން އެދިއްޖެއޭ އެހެންތޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ. އަލިފުދާލު ޖެހޭނީ މިފަހަރު ސައިޒުން ކަނޑާތިރި ވާން އެކަން އަލިފުދާލުގެ ފަރާތުން ޖެނީވާ ގައި ހުންނަ ރަނޑު ބޮޑޭ އަށް އެކަން މަމެން އަންގާ ދޭނަމޭ ވަަރަށް ރަނގަޅަށް. ތިޔާ ވީ ގޮތުން ދެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ސްޓްރެޗް ކޮށްލާނީ މިއަހަރު ގެ ނިޔަލަށް. އެއިރަށް ހުންނާނެ އަލިފުދާލަށް ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި. އަލިފުދާލަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެއޭ ގައުމެއްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އެމެން ބޭނިގަނެގެން. އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ތަމެން ހިތުން ތިޔާ އުޅެނީ މަމެންނަށް އޮޅުވާލާނެ ކަމަށް ތޭ ތަމެންނަށް ނޫން ކުރި ލިބޭނީ ލިބެން ޖެހޭނީ ވެސް އެނޫން ނަމަ ތަމެންނަށް ފެބް އެކެއްގައި ޖުޑިޝަރީ ކޫޕް އެއް ގެނެސްގެން މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލެވޭނެއޭ ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ އެކަން ކުރަން. ވިޔަ ނުދޭނަމޭ. މަމެން މިއުޅެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްްސް ތަކަށް އެދިފައިވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ފްލެޓްސް ދޭނެ ކަން އިއުލާން ކޮށް ހަދާ އެންމެންނަށް ފްލެޓްްސް ތައް ދޭ ލިޔުން ހަވާލު ކުރާ ފޮޓޯ ތައް އަލިފުދާލުގެ ބޮޑޭ އަށް ފޮނުވަން. އެއިރަށް ހުންނާނެ އޭނާ އަށް ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި ދޯ.

 8. ފުރަތަމަ ކަލޭމެން ހަތަރު މީހުން މަހަށްދޭ!! ރަތްދަކަ އަވީގަ މަސްބޭނޭތޯ ބަލާ!! އެހެންޏާ ފަހެ ހައިރާނެއްނުވާނެތަ؟ މަޝްވަރާގެ މޭޒު ދޮށަށް ދާންވާނީ ޝަރުޠު ތަކަކާނުލާ!! މަޝްވަރާގެތެރެއިން ކަންކަން ޙާސިލްކުރެވޭތޯ ބަލާ!! ފުރަތަމަ ކަމަކީ ފެބުރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފަސާދައެއްކަން އެބައެގޭ!! ކޮރަޕްޝަނުން ފުރިގެންވާ އަދި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން 30 އަހަރުގެ ވެރިކަންކުރި މީހަކާ ދައުލަތަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރި އަދި ޙުކުމަށް ފިލައިގެން އުޅޭ މަހުޖަނަކާ ފަނޑިޔާރަކު ވަގަށްނަގާ ރަހީނުކުރި މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ ޖަލުޙުކުމްކުރުމުން މައިބަދައިގާ ރިއްސަނީއޭ ކިޔާ ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށްގޮސް ފިލައިގެން އުޅޭ އަބަދަކު ހަމައިގާ ހުންނަން ބޭނުންނުވާ މީހަކު އަޑީގައި ތިބެގެން ފައިސާދީގެން ހިންގާފައިވާ ބޮޑުވެގެންވާ ޖަރީމާއެއް!! ދެން ކިހިނެތް މިމީހުން ދޫކުރާނީ!! އެކަމެއްނުވާނެ!! ތަޙްގީގު ހިންގާ ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމޭނީ!! ކަލޭމެން ތިއުޅެނީ މިގައުމު ހަލާކުކުރަން!! ޔާމީން އެގެންދަނީ ގައުމު ތަރައްގީކުރަމުން!! ކޮބައިތަ ކެލޭމެންގެ ޙަޔާތް!! ޙަޔާތްކުޑަ ކަމުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް!! ދެރަކަމެއް!!

 9. އަލިފުދާލުން ވަކި ވަކި ފަރާތް ތަކާއި މެދު ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ ޔޫރަޕް އަށް ނޫންތޭ އެމެން އަމިއްލަ އަށް މަތިން ބައިން ޖެހިގެން އެކަން ކުރާނަމަ. އޭގެ ކުރިން ޔޫރަޕްގެ ބޭންކްސް ތަކުގައި ހުރި ފައިސާ ނަގާ ޗައިނާގެ ބޭންކްސް ތަކަށް ބަދލު ކޮށްލީމާ ހުންނާނީ އަލިފުދާލަށް ވެސް އަދި އެމްޑީޕީ އަށް ވެސް ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސް ކެވިފައޭ . މަމެން ޕިންކީން މީ ރައްޔިތުން ވެރިކަން ހަވާލު ކުރި ދަހާކިމާ އަކީ. ދަ ހާކިމާ ބުނާ ގޮތަށް އެންމެން ހަދަން ޖެހޭނީ އަލިފުދާލު ވެސް ހަދަން ޖެހޭނީ. އަލިފުދާލު ބުނާ ގޮތަށް މަމެން ހަދަން ނުޖެހޭނެއޭ ބިކޮޒް އަލިފުދާލަށް ޗަންދާ ދައްކަނީ މަމެންގެ ސަރުކާރުން ނޭ. އަލިފުދާލުން މާ ބޮޑަށް ފުއްޕާނަމަ އަލިފުދާލަށް ޗަންދާ ދެއްކުން ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެއޭ އެއިރުން މާ ތާހިރެއް ނުވާނެ އެއް ނޫންތޭ. މަމެން ނޫޅެމޭ އަދި ގޮތް ހުސްވެގެން. ތަމެން ދެން ފަޔަށް ހިނިއަރައިގަނެގެން ބުމަރެއް އެނބުރޭ ގޮތަށް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އެނބުރުނަސް މަމެން ތަމެން ބުނާ ގޮތަށް ނަހަދާނަން. އދ. ދަންނާތި މަމެން އަތުގައި އެބަހުއްޓޭ އިގްތިސާދީ ނިއުކްލިއަރ ވެސް. އޭގައި މަމެން އަތް ލާން ފެށުމުން ތަމެން އަލިފާނޯއިއޭ ކިޔާ ނުދުވާތި އިނގޭ.

 10. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ނެރުނީ ޤާސިމްކަށް އެއްބަސްވެފައިވާއިރު ސަރުކާރުން އެޔަށް ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް. ތި ސިޓީ ޤާސިމަށް ފޮނުވާ. އޭރުން އޭނާ އެޔަށް ޢަމަލުކުރާނެ.

 11. ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން މަޝްވަރާ ފަށަން އެދިއްޖެއޭ ކިޔައިގެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ތިޔާ ފަތުރަނީ ތަމެން އެމްޑީޕީ އެއްޗެހި ތައް ހީކުރަނީ މަމެން އަލިފުދާލު ދެކެ ބިރު ގަންނާނެ ކަމަށްތޭ ނުވާނެ ތިޔާ ކަމެއް ތިޔާ ހެން. ޗައިނާ އޮތީ މަމެންނާއި އެކު ރަޝިޔާ އޮތީ މަމެންނާއި އެކު އަދި ސައުދީ އޮތީ މަމެންނާއި އެކު، އެއްގޮތެއް ވެސް ދެން ނެހެދޭނެއޭ. މިހާރު ތިޔާ ވީ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ގަންނަ އެމެރިކާ އިންޖީނު ތައް މިޖެހުނީ ޗައިނާ އިންޖިނު ތަކަަށް އެއިރުން ހޭރި ނުގަންނާތި ވައިޓް ހައުސް އިން އަލިފާނޯއި އޭ އެެހެން ނަހަދާށޭ ކިޔާ އިނގޭތޭ. ނުވާނެ ތަމެން އެދޭ އެއްވެސް ކަމެއް ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އދ. ގެ ބޮޑޭ ކުރު ސޯޓް ބުރި ލައްވައިގެން މިހިރަ ނެސްޕްރޭ ހުސްކުޅި ދަޅު ހިފައިގެން ދަގަ ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން. ބޮލި ހިލާ.

 12. ދަނޑިދަމާ

  ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން މަޝްވަރާ އަށް ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އެދުނު އިރު މިހާރު ޔޫރަޕް ގައި ހުރި މަމެންގެ ވިޔަފާރި ވެރިންގެ ފައިސާ މިހާރު ވަނީ ނަގާ ރާއްޖެ ގެނެސް ފައެވެ. ދެން ހެދޭނެ އެއްގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. ދެން ތަމެންނަށް ދައްކާލާނަން ޗައިނާގެ ތިން ހަތަރު ބޭންކް ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރާ ތަން. އެއިރުން ދެން މަމެން ފައިސާ ރައްކާކުރާނީ ބީއެމްއެލް އާއި އެތަނުގައި. ޔޫރަޕްގެ ބޭންކްސް ތައް އެއިރުން ޖެހޭނީ ދަނޑި ދަމަން އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 13. ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންވާ ޙުކުމް އެކަނިތަ ތަންފިޛުކުރަންޖެހެނީ. ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނީ އެންމެ ފަހުން ނެރޭ އަމުރުު. މަޝްވަރާނުކުރިޔަސް ހެޔޮ. ސަރުކާރަށް ވާނެ ގެއްލުމެއް ނޯންނާނެ. މައުމޫނު އޮވެދާނެނުން ޖަލުގަ.

 14. ޑޭންޖުރެސް

  ރާއްޖެ އާއި މެދު އަލިފުދާލުން ފިޔަވަޅު އަޅަންއޭ ކިޔާ އެމެންނަށް ބޮޑު ވަރަށް ވެސް ކުރެވޭނީ އެއީ ޔޫރަޕް އަށް ބައެއް ދިވެހި ވިޔަފާރި ވެރިން ދަތުރު ކުރުން ހުއްޓާލުމޭ މަމެންނަށް މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅު އެކަން އެގޮތަށް ހިނގައިފިނަމަ. އެއިރުން ދެން ޔޫރަޕްގެ ބޭންކްސް ތަކުގައި އެމެން ބަހައްޓާފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާ އެއް ދެން ޗައިނާ އަދި ސިންގަޕޯރ އަދި މެލޭޝިއާ ބޭންކްސް ތަކަށް ޖަމާ ކޮށްލެވޭނެ ނޫންތޭ. އެއިރުން ހުންނާނީ އެމެންނަަށް ރަނގަޅަށް އަލާފިލާފައި ދޯ. އެއިރުން ދުވަސް ކޮޅަކުން ޔޫރަޕް ހޭރިގަންނާނެއޭ އެމެންގެ އިގްތިސާދު ދަށަށް ދާތީވެ. ނަތީޖާ އަކީ އަލިފުދާލުގެ ހިއުމެން ރައިޓްސް ކަމިޝަނަރަކަށް ހުރި ބޮޑޭ ގެއަށް ކަނޑާލަން ޖެހުމޭ. އެއިރުން މާ ތާހިރެއް ނުވާނެ އެއް ނޫންދޯ. ދިސް އަލިފުދާލު އިޒް ދަ ފީގުދާން ދޭ އާރ ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ ދޭ އާރ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް.. ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް...

 15. އިދިކޮޅަށް

  ހޮހޮ ތަމެންތިތިބީ ހަމައިގަތޯ މޮޔަފުޅުވީތޯ އެއްމޭޒެއްގެ ދޮށަށް ނައިސް އެއްގަލަކަށް އަރާ މޮޔަނުގޮވާ

 16. މަހަށްދޭބަލަ

  އަލިފުދާލަށް އެއްވެސް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެއޭ މަމެންގެ ގައުމާއި ދެކޮޅަށް އެއީ އިދިކޮޅު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާ އޭ އެއީ ދަ ހޯކްސް ސްޓޯރީ އޭ ސަރުކާރުން އަދި ވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް 6 މަސް ދުވަހަށް ދަންމާލަންވީއޭ އެއިރުން ދެން އަލިފުދާލަށް އިނގޭނެ އެމެން ނަށް ވުރެން މޮޅަށް ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ދަންނަނީ މަމެން ކަން. ގައުމު ތަކުގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ބޭނިގަތުމުގެ އެއްވެސް ރައިޓެއް ނޯންނާނެއޭ އަލިފުދާލަށް ވެސް އަދި އީޔޫ އަށް ވެސް އަދި އިންޑިއާ އަށް ވެސް އަދި އެމެރިކާ ވެސް ތަމެން ތިޔާ އުޅެނީ ކުޑާ ކޮށް ސައިޒު އޮޅިގެންނޭ މިފަހަރު ތަމެންނަށް ރަނގަޅަށް ސައިޒު ދައްކާލާނަމޭ މަމެން. އަޅެ ކެެރެންނާ އަޅާލަބަލަ އަލިފުދާލުން ފިޔަވަޅެއް އޭގެ ބަދަލު ގައި މަމެން މާލޭގައި ހުރި އަލިފުދާލުގެ އޮފީސް އިމާރާތާއި ބިން ސަރުކާރަށް ނަގާނަމޭ. އެއިރުން ހުންނާނެ ދޯ ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި އދ.އަށް. އދ. މަހަށް ދޭބަލަ. މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. މަހަށް ދޭބަލަ...

 17. އޮޅިގެން ނޫޅޭ. ޔާމީނަކީ މޮޔައެއް ނޫން. ތިއީ މިހާރު ބާތިލްވެފައިވާ އަމުރެއް.

 18. އިދިކޮޅުމީހުން ބަލިކަށިވެ ގޮތްހުސްވެ ހަތިޔާރު ބެހެއްޓީދޯ؟

 19. ާބޫސުފުޔާން

  ޙަމަހިލާތިގޮތަކައް ކަންތަކެއްނުވާނެ ކަލޭމެން ބޭނުންހާއެްްޗެއްލިއެގެން މަމެން ދުލެއްނުދޭނަން

 20. ޢަމިއްލަ އެދުން!

 21. މަހަށްދޭބަލަ

  އަލިފުދާލުން ވަކި ވަކި ފަރުދުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ މިހާރު އެމެން ހުންނާނީ ސޭފް ސައިޑަށް ގޮސް ފައި. ދެން އެހެން ވީއިރުން އެމެންނަށް ކުރެވޭނެ އަދި ކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ. މަމެން ގަބޫލު ނުކުރާނަމޭ އެމްޑީޕީން ހުށައަޅާ އެއްވެސް ޝަރުތެއް 1 ފެބްރުއަރީގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނީ އެއީ ހުކުމެއް ވެސް ނޫނޭ އެއީ އަމުރެކޭ ތަމެން ދޫކޮށްފައި ތިބީ އެ އަމުރުގެ ދަށުން 4 ފެބްރުއަރީ އާއި ހަމައަށް ދެން އެއަމުރު ގައި ވާ ގޮތަށް އަނެއްކާ ތަމެން ތިޔާ ތިބީ ހައްޔަރު ގައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން. މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ.

 22. ނުވާނެނުވާނެ

  އަލިފުދާލަށް އެޅޭނީ ކޮން ފިޔަވަޅެއްތޭ އަލިފުދާލުގެ ސަލާމަތީ މަޖްލީހުން ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ ތަމެން ނަށް އެންމެ ގަރާރެއް ވެސް މަމެން ޕިންކީން ނާއި ދެކޮޅަށް އަޅަން. ދެން ވަކި ވަކި ގައުމު ތަކުން އަމިއްލަ އަށް މަތިން ބައިން ޖެހިގެން އީގޯ ސިންޑްރޯމް ޖެހިގެން ތަމެން މަމެންގެ ގައުމާއި ދެމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ އެފިޔަވަޅު އަޅާ ގައުމެއްގެ ޕްރޮޑަކްޓްސް ތައް ބޮއި ކޮޓް ކޮށްލީމާ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. މަމެން މީ ޖެންޓުލްމެން ސްޓައިލްގެ ގަޓް ހުރި ހާކިމާ. މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ. އެއްގޮތެއް ވެސް ނެހެދޭނެއޭ.

 23. އެއްވެސް ޝަރުޠަކާއިއެކު މަޝްވަރާއެއް ނުކުރެވޭނެ، ސަބަބަކީ ޖަލުކައިތިބި އެއްވެސް ގައިދީއަކު މިނިވަން ނުކުރެވޭނެ، މިނިވަން ކުރަންޏާ ޖަލުގައިތިބި އަހަރުމެންގެ ދަރިން /އާއިލީ މެންބަރުން މާ ކުޑަކުޑަ ކުށްތަކަށް ހުކުމްކޮށަފަތިބި މނިވަންކުރަން ޖެހޭނެ، 1ފެބުރުއަރީގެ ސުޕުރިންކޯޓުންނެރި އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނެ، އެއީ ރިޝްވަތުގެ ޖަރީމާއެއްގެތެރެއިންނެރި އައިރުގާނޫނީ އަމުރުތަކެއްއްވީމަގައުމބައެއްގެ

 24. ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއް މިހާރަކު ނޯންނާނެ ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ނުކޮށް. 1 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ނެރުނު ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ވަނީ ބާތިލް ވެފައި. ދެން މަމެން ދޫކުރަން ޖެހޭނެ މީހަކު ނުހުންނާނެއޭ. އަލިފުދާލ މިކަން ރީޒަން އަކަށް ދައްކާ ފިޔަވަޅު އަޅާ ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ތަމެން ތިޔާއީ ގަމާރުން ކަމަށް ނޫންތޭ ދުނިޔެ ދެކޭނީ. ތަމެން ކޮރަޕްޓް މަނީ ބޭނުން ކުރި ނަމަވެސް ސެންސް މޭކް ކުރާ ވާހަކަ ދެއްކިއްޔާ މާތާހިރު ވާނެ އެއް ނޫންތޭ އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 25. އަލިފުދާލަށް ނުގޮވޭނެ ކޯޓްގެ ހުރިހާ މަރުހަލާ ނިމިފައި ތިބި ކުށްވެރިން ތަކެއް ދޫކޮށްލަން އަލިފުދާލުގެ ޗާރޓަރު ބުނާ ގޮތުން. އެކަން ނުކުރެވޭނެ އަލިފުދާލަށް. އަލިފުދާލުން ބޭނުން ނަމަ އަންނަގަ ތަމެން އައިސް މިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ތަމެން ބޭނުންވާ މައްސަލަ އެއް ނަމަ ހުށައަޅައިގެން އެކޯޓުން އަމުރު ނެރެން އުޅެގަ. އެއިރުން މަމެން ގަބޫލު ކުރާނީ ތަމެން ތިޔާ ދައްކާ ވާހަކައިގައި ސެންސް މޭކް ކުރާ ކަމަށް.

 26. ދިސްއިޒްއިޓް

  އަލިފުދާލަކީ އެއީ އަރަބި މުސްލިމް ގައުމު ތަކުގެ މެދުގައި ފީގުދާނެކޭ. އެމެން ނަކީ މުސްލިމް ގައުމު ތައް ކުރި ހޯދާތީވެ އެކަމާއި ވަަރަށް ޖޭވާ ބަޔެކޭ. އަލިފުދާލު ހީކުރީ އެމެރިކާ ބުނެގެން އެމެން އިންޑިއާ މަމެންނަށް ދެއްކުމުން މަމެން އިންޑިއާ ބުނާ ގޮތަށް ހަދާނެ ކަމަށްތޭ މަމެން ނަހަދާނަމޭ އިންޑިއާ ބުނާ ގޮތެއް އިންޑިއާ އެއީ މަމެންގެ ނޯކަރުންނޫންތޭ. އަލިފުދާލުން މިހާރު ދޫކޮށްލަން ގޮވާ މީހުން ނަކީ ކޯޓުގެ ތިން މަރުހަލާ ނިންމާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދާ ބަޔަކަށް ވާތީވެ އަދި ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އާއި ރެޑޭ އާއި އިންޑިއާ އިން ބޮޑު ދެ ހުކުމޭ މެންނަށް ކަޓް ދީގެން އެމެން މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނަސް އެގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ވެރިކަމެއް ނުޖެހޭނެއޭ ވައްޓާލަން އަދި އެފަދަ ވެރިކަމަކުން ނުޖެހޭނެއޭ ދަ ނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރު ތަކަށް ތަބާވާން ވެސް. ދިސް އިޒް އިޓް.

 27. ތިޔަތަނުން އެކަކުވެސް ދޫކުރާނެ ކަމެއްނެއް

 28. އަދި ކަމަކުނުދޭ ސަރުތުތަކެއް އަދި ތީގަ ހިމަނަންވާނެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކާނުލާ ކެނެރީގޭ ގަންޖާ މަނިކްފާނަށް ވެރިކަން ދީ 30 އަހަރުގެ ހުދުމުޚުތާރު ވެރިމީހާ އަށް ނައިބް ރައީސްކަން ދޭން... ކިހާބޮޑު މުސީބާތެއްމީ..

 29. ދުވަހަކު އިދިކޮޅުބަޔަކާއި މަޝްވަރާ ނުކުރެވުނަސް މިގައުމުގެ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވާނެ ގެއްލުމެއްނެތް، ތިޔަ ޝަރުޠުގައިވާ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނެއް މިގައުމުގެ ޖަލުގަނެތް، ގައިދީންނަކަށްތިބީ ބޮޑެތި ކުށްކޮށްފަ ކުށްސާބިތުވެފައިވާ މީހުން، ސިޔާސީ މަގާމުގެތިބެފަވެސް ކުށްކޮށްފިއްޔާ އެހެން ކުށްވެރިންނާއިވެސް އެއްހަމަވާން ޖެހޭނެ، 1ފެބުރުއަރީގެ ސުޕުރިންކޯޓުންނެރި އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނެ، އެއީ އައިރުގާނޫނީ އަމުރުތަކެއްއްވީމަ، އިދިކޮޅު މީހުންގެ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއާއިގުޅޭ މަޝްވަރާއެއް އޮންނާކަށްނުޖެހޭ

 30. ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން މަޝްވަރާ ފަށަން އެދިއްޖެތޭ. އެހެންތޭ. ކޮން މަޝްވަރާ އެއްތޭ ތަމެން ތިޔާ އެދެނީ އެއީ މަމެންނަށް ނޭގިގެން އުޅޭ އެއްޗަކީ. ކުރާނެ އަދި ކުރެވޭނެ މަޝްވަރާ އެއް ނޯންނާނެއޭ ތަމެން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީ ގައި ޖައްސާ ޔާރާ ދިލްދާރާ ޕްރޮގްރާމް ނުނިންމަނީސް. އެކަން ނިންމަންވީއޭ އެނޫން ނަމަ ރެއަކު މީހަކު އުފުރާލާނަމޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 31. ދޮންމަނިކުބޭބެ

  އިދިކޮޅޭމެންގެ އެއްވެސް ޝަރުތެއް އިޒް ނޮޓް ވެލިޑް. މަޝްވަރާއަށް އަންނަންވާނީ އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތި. އެހެންނޫނީ ނޯ މަޝްވަރާ. ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ/ޑީއާރުޕީ އިންނާއި ސަރުކާރުން ބައިވެރިވާނީ އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތި އިޙްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް. ސޯ ނޯ ކޮންޑިޝަންސް އެންޑް ޝަރުތު. ބޭކާރު ސިޓީ ފޮނުވުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއްނެތް.

 32. އަލީ ފަވާޒު

  މަޝްވަރާގަ ޔޫއެން ބައިވެރިކޮށްގެން ނުވާނެ. އިޔޫ، ޔޫއެން، ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޔަހޫދީ ޤައުމުތަކައި އަވަށްޓެރި ބައެއް ޤައުމުތަކަކީ 01 ފެބްރުއަރީގެ ފެއިލްޑް ކޫ ގެ ބައިވެރިން. ދިވެހިން އެކަނި މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވާނީ. އަދި އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތި ހުރިހާ ޕާޓީއަކުންވެސް މަޝްވަރާއަށް އަންނަންވާނީ. މޮޑަރޭޓަރަކަށް އަންނަބީލް ވަހީދުއްދީން ފަދަ ބޭފުޅެއް ރަނގަޅުވާނެ.

 33. ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން މަޝްވަރާ ފަށަން އެދިއްޖެ ނަމަ އަލިފުދާލުން ގައުމެއްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ނުބެހެވޭނެއެވެ. ނުބެހެވޭނެއޭ. އދ. ގެ ޖެނީވާގައި ހުންނަ އޮފީސް އުޅުނީ ކްރޭޒީ ވެގެން ނޭ އެމެން ބޭނުން އެއް ކަމެއްވެސް އެމެންނަށް ނުކުރެވޭނެއޭ. ތަމެން އެމްޑީޕީ އަށް ތިޔާ އުޅެނީ އަބަހައްދަ ވެގެންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 34. 1 ފެބުރުއަރީގަ ނޯންނާނެ ހުކުމެއްކޮށްފައެއް. މޮޔަނުވޭ

 35. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ދުނިޔޭގަ ހަމަހޭގަހުއްޓާ ސުވަރުގެ ގެންގޮސްދެއްޏާ އޭ ބުނި ނަމަނު؟ އެއީ ނުވާނޭކަމެއްކަން ޔަޤީންވިއްޔާ!

 36. އަބަހައްދައޭ

  ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ތަމެން ބޮޑު ކުބުހާ އޭ ނުކިޔާ ދަގަ ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން އަލިފުދާލުގެ ބޮޑޭ ގޮވައިގެން. މަމެން ތަމެންނަށް ދުލެއް ނުދޭނަމޭ ތަމެން ނުޖެހޭނެއޭ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ހުށައަޅަން މަމެންނާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޓަކައި ތަމެން އަބަހައްދަވެގެން ތިޔާ އުޅެނީ އެއީ ކިއެއްވެގެންތޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 37. ތިބުނާއެއްވެސް ސަރުތެއްގަބޫލެއް ނުކުރާރަން. މަސްވަރާތަކުގާ އދ ބައިވެރިވެވޭނީ އޮބްޒާވަރެއްގެ ހައިސިިއްޔަތުން ގޮތްނިންމާބައެއްގެ ގޮތުގައެއްނޫން. ޓެރަރިސްޓުން ދުލެއްނުކުރާނަން. ދާނެތަނަކައް ގޮސް ކިޔާނެއެއްޗެއް ކިޔައިގެން އެމީހުންގެ ނުފޫޒާ ބާރުން ބަޔާންވެސް ނެރެވިދާނެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުވެސް އެޅިދާނެ. ހަދާނެ އެއްޗެއްހަދާ. މިނޫންގޮތަކައް އެއްބަސްނުވާނަން. 2018 އިންތިހާބުގާ ވޯޓުލާނީ ދިވެހިރައްޔިތުން ތިބުނާގައުމުތަކުގެ މީހުންނެއްނޫން އަދިއެގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނެއްވެސްނޫން. މޮޅުވާބަޔަކު އެންގިދާނެތާ.

 38. ކަލޭމެން މަޝްވަރާތަކަށް ތައްޔާރަށް އޮތުން އެއީ ކަލޭމެންގެ ކަމެއް. ސަރުކާރުން މީގެކުރިންވެސް މަޝްވަރާގެ ދޮރު ބަންދެއް ނުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ޝަރުތެއް ޑިމާންޑެއް ހިމެނޭނަމަ ސަރުކާރުން ބުނާނީ ސޮރީ އޭ. ވަކިން ޚާއްސަ ކޮށް ބާޣީ މުޖުރިމުން ދޫކޮށްލަން ޝަރުތުކޮށްފިނަމަ، އެ ރަތްރޮނގު ހުރަސްކުރެވުނީ. އެހިސާބުން ހުރިހާ ބާޣީންޖެހޭނީ ވަތްދޮރުން ނިކުމެގެން ދާން.....!!! މިހިސާބުން މަޝްވަރާ ވެސް ނިމުނީ......!!!

 39. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އޮތީ އެހުކުމް ބާޠިލް ކޮށްފަ. އަނެއްކާ 1 ފެބްގެ ހުކުމް އެތަންފީޒު ކުރީމަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގޮންޖަހެނީކީ ނޫންބާ؟

 40. ބާބޫ ނާޒް

  އެމްްޑީޕީ ހާޖާނު ތަށް މިދަށްކަނީ ކޮން އދ ގެ ވާހަކައެށް އދ ކީއްކުރަން ހދ އަޔަސް މިބައިމީހުންގެ ނަަގޫ ސަންފާއޮނުގެ ތެރޭގައި ހަމަ އޮންނާނީ ތާށިވެފަ..ދެން އަރި އަތޮޅ އދ އާ ވާހަކަ ދައްކަން ތައްޔާރުވޭ!!

 41. އަޅުގަނޑުވެސް މިހުރީ މަޝްވަރާއަށް ތައްޔާރަށް އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް ޝަރުޠެއްނެތް ގޮވާލުމުން ދާނަން އެކަމު އެއްކަމެއް ކޮށްދެއްވަން ޖެހޭނެ އެއީ ޖުޑީސަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ ދަށުގައި ހުރި ހުރިހާ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޙުކުމެއް އުވާލުމާއެކު ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވަންވެފަހުރިމައްސަލަތަކާއި ފޮނުވެން ހުރިމައްސަލަތައް ހިމެނޭ ލިއެކިއުންތައް ހަވަރަށް ގޮވާ އެންގުމަށްފަހު އަންދާލުމުން

 42. އަންބްރޭކެބްލް

  ކޮބާ ކޮބާ ދޮގު ހަދާ ވަކީލޭ މެންނޭ އާން އާން އާން ތަމެންނަށް ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ބްރޯ އާއި ބައްދަލު ކުރެވިފައި. ޔޫ ކާންޓް ބްރޭކް އަވަރ ވެރިކަން ބިކޮޒް ވީއާރ އަންބްރޭކެބްލް އަންބްރޭކެބްލް އަންބްރޭކެބްލް އައި ނޯ ޔޫ ކާންޓް ޑޫ އެނީތިންގް ޓު އަސް ކޮޒް ވީއާރ އަންބްރޭކެބްލް އަންބްރޭކެބްލް...

 43. މޑޕ މީހުނަން މާ މޮޅު ވެގެން ތި ިކިޔާ ހައުސް އޮފް މަޖުލީހުގަ ދޮން މީހުން އެ ބުނަނީ ކީކޭ ތޯ ވެސް ވިސްނާލަންް ޖެެހޭ. ސާފު ސީދާ ކޮށް އެ ބުނެލީ ނަށިދަކީ ސެެކިއުލަ ލީޑޑަރެކޭ ، އޭނަގެ ވެރިކަމުގަ ރާއއްޖޭގަ ދީނީ މިނިވަން ކަން ލިބެމުން ދިޔަ ވާހަކަ.
  އަޅެފަހެ ވިސްނަން ވެއްޖެ ކަމެއއް މިއީ

 44. އައްޗި ގޮތްކުޑަކަން

 45. އަޅުގަނޑުވެސް މިހުރީ މަޝްވަރާއަށް ތައްޔާރަށް އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް ޝަރުޠެއްނެތް ގޮވާލުމުން ދާނަން އެކަމު އެއްކަމެއް ކޮށްދެއްވަން ޖެހޭނެ އެއީ ޖުޑީސަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ ދަށުގައިހުރި ހުރިހާ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޙުކުމެއް އުވާލުމާއެކު ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވަންވެފަހުރިމައްސަލަތަކާއި ފޮނުވެން ހުރިމައްސަލަތައް ހިމެނޭ ލިއެކިއުންތައް ހަވަރަށް ގޮވާ އެންގުމަށްފަހު އަންދާލުން

 46. ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން މަޝްވަރާ ފަށަން އެދިއްޖެ ނަމަ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ހުސްގަނޑަކާއި ލިޔާނެ ދެލި ފޭދޭ އިންޑިއާ ގަލަން ގަނޑެއް ހިފައިގެން އަންނަގަ މަމެން ޕިންކީން ގާތަށް އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި. ދެން ލިޔާތި ތަމެން މަމެން މިނަގާ ދޭ ފިލާވަޅު ފުރަތަމަ ވެސް ސަބަބަކީ އެއީ ތަމެން ނަށް އަދި ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސްގެ އަލިފުބާ ވެސް ނޭގޭތީވެ އެ ބައި ދަސްކޮށް ދިނުމޭ އޮތީ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖްގައި އިނގޭތޭ. އާން ލިޔާ އައިޔު ބަބިބު ތަތިތު ސަސިސު ބައްލަވާ ތިޔާއީ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސްގެ ކޮން ފޮތެއްގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއްތޭ ޕިންކީ. އޭއި ޓްވިޓަރޭ ސުވާލު ނުކޮށް ލިޔަމުން ކިޔަމުން ދޭ އިނގޭތޭ މަމެން މީ ދަހާކިމާ އިނގޭތޭ. ލައްބަ ލައްބަ ޕިންކީ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އިނގޭތޯ. އާން އެބަ ރަނގަޅުވޭ މަމެން ޕިންކީން ވިދާޅުވާނީ ތަމެން ބުނާނީ އިނގޭތޭ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑްގުޑް.

 47. އަބްދުއްލާ

  މަސްވަރާކުރަން ބޭނުންނަމަ އާދޭ ސަރުކާރު އޮތީ މަސްވަރާކުރަން ތިޔަ ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ސަރުތެއް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ. ގަބޫލު ކޮށްގެން ނުވެސްވާނެ.

 48. އަބްދުއްލާ

  ނަސީދު އާ ގާސިމް ދޫކޮށްލައިފިނމަ އެދެމީހުނަށް އޮތީ މަރު އެހެން އެއްވެސ ްޗޮއިސް އެއް އެދެމީހުންނަކަށް ނޯންނާނެ

 49. ބިޔަ ކުއްވެރިން ދޫކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް، ޣައިރު ޤާނޫނީ ޙުކުމަކަށް ތަބާވެ ތަންފީޒް ކުރުމަށް ތިބުނަނީ ދޯ

 50. އިބްރާހިމް

  ތިކަމުގަ މައުމޫން ބައިވެރިކުރަންޖެހެނީ ކޮންކަމަކާހެދިތަ؟ޔުމްނާމެނައް ހީވާކަހަލަ ލައްކަޔެކޭދޯއަދިވެސް؟ހައްޔަރުކުރީމަ ދޫކޮއްލަން ގޮވާލާނެ މީހަކުނުވެގެން މިއަދު ތިއުޅެނީ.

 51. އެމީހުން ދޫކޮއްފިއްޔާމް ޖަލުގަ ތިބިހުރިހާ ކުއްވެރިންވާނެ ދޫކޮއްލަން

 52. އަބްދުއްލާ

  އެއްވެސް ކުށްވެރިޔަކު ދޫކުރަން އެއްބަސްވާ ސަރުތަކަށް ބޯނުލަނބާތި .ހާއްސަކޮށް ނަސީދާ ގާސިމް ދޫނުކުރާތި

 53. ކޮން އދ އެއްތަ؟ ،ބަލަމިއީ ދިވެހިރާއްޖެ.މިތާގެ ކަންތަށް ބަލަހައްޓާނީ މިތަނުން،ކީއްވެ ތިބުނާ އދ އިން .އިންސާނީ ހއަްޤްތަކެއް ގެއްލިގެންދާއިރު އެކަން ނުބެލެންވީ ކިތަށް މުސްލިމުންތޯ ޝަހީދު ކޮށް ލަނީ ކޮބާ ތޯ ތިބުނާ އދ،އާއި އެހެން ތަންތަން،،،،،،ބަލަރާއްޖެ އަށް ވެރިވާން ބަޔަކު އުޅޭކަން އިދިކޮޅު ތިބޭ ގަމާރުންނަށް ނޭގެނީބާ،؟

 54. ޝަރްތު ތައް ހިފަހައްޓައިގެން ތިބޭ! ތީން އެއްވެސް ޝަރްތެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަން!

 55. މަސްވަރާ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ވީ އަރ ވިތް ފުލް ޕަވަރ

 56. ޝަރުތުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިލައްވާތޯ؟ ހުށައަޅުއްވާހާ ޝަރުތަކަށް ސަރުކާރުއެއްބަސްވެލައްވަން ޖެހިލައްވާނެތޯ؟ޝަރުތަކަށް (ކުރައްވާފައިވާ ކުށަކަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް އައިސްފައިވާ ފަރާތެއް މިނިވަންުކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ ރައީސްކަން
  ކުރައްވާބޭފުޅަކު ރައީސްކަންދޫކުރެއްވުމަށްވެސް) ހުށަހަޅުއްވާފާނެ މިކަހަލަ ޝަރުތުތަކަކީ
  ހަމަވިސްނުން ހުންނަފަރާތަކުން ޤަބޫލްކުރައްވާނެ ކަންތައްތައްތޯ؟މިކަހަލަ ޝަރުތެއް
  ހުށަހަޅުވާކަށް ޖެހިނުލައްވާ