އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް އެތަނަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ފާތުމަތު ދިޔާނާ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިޔާނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އީސީއިން ބާތިލް ކުރީ އީސީގެ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ އެ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ދެބަސްވުމެއް އައިސްފައިވާ ނަމަ އެކަމެއްވެސް ނިމުމަކަށް އައުން ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަން ވެސް ކުރެއްވި ދިޔާނާ މިހެން ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ނިންމި ނިންމުން އެކޮމިޝަނުން ބާތިލްކުރުމާއި ވިދިގެން ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެ ނިންމުން ބާތިލް ކުރުމުންނެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނުނިންމަނީސް އެމެންބަރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެ 12 މެންބަރުން ބައިވެރި ކޮށްގެން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ ބާތިލް ނިންމުމެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ ނެރުނު އަމުރުގައި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދާއިރާތަކުގެ ގޮނޑިތައް ހުސްވެއްޖެ ކަމާއި މެދު ހިލާފު އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން 12 މެންބަރުން ހިމަނައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްގައި ނުވަތަ ކޮމެޓީއެއްގައި ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ވާނީ އޭގެ ޒާތުގައި ވެސް ބާތިލް އަދި ޣައިރު ދުސްތޫރީ ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ މިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށާއި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތަކަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް އަންގައި އަމުރު ކުރާކަމަށެވެ.

އިއްޔެ އިލެކްޝަނުން ނިންމާފައި ވަނީ 12 މެމްބަރުޔންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައެޅޭނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށް ވާތީ ކުރިން އެކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލްކޮށް، އެ މައްސަލާގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންދެން އެދާއިރާ ތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުން މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. މައުސް

  މިއޮށް ހުރިހާ ދުވަހު ކޮބާ ލަދުހަޔާތް ކުޑަވިޔަސް ބޮޑުވަރު

 2. މޫސާ ހަލީލް

  ފިލާ އޮވެފައި ނުކުތީދޯ އަވަހަށް އަގަ ފުރާ ވާހަކަ އަޅައިގެން ޓީވީތަކަށްށާއި ނުސްތަކަށް މައުލޫމާތުދީ ހުސް ދެފުއްކެރިން

 3. އެވްރީ

  އީސީގެ ނިންމުމެއް އީސީއަށް ބާތިލްކުރެވޭނެ ކަމަށް ތަމެން އެންމެ ދުކުނު ވިންގްގެ ކޮރަޕްޓް ލޯރޑަކު ބުނާނަމަ އީސީ އަށް ނިންމޭނެ ނޫންތޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަކީ ވޯޓް ގައި މަކަރާއި ހީލަތާއި ވަގު ހަދާފައިވާ އިންތިޚާބެއް ކަމަށް އެހެން ކަމުން އެ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރީ ކަމަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ނޫންތޭ އެވްރީ މޫވް ޔޫ މޭކް އެވްރީ ބޮންޑް ޔޫ ބްރޭކް އެވްރީ ރޫލް ޔޫ ބްރޭކް އައި ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ ސީ އޯލް އޯވަރ ދެއަރ އެން ހިއަރ އައި ފީލް ސޯ އިންސޭން އޮފް ޔުއަރ ވިއުސް ލުކް އެރައުންޑް ޔޫ ކޮރަޕްޓް ކާރޓެލް އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ އިޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ ދަ ކޮރަޕްޓް ކާރޓެލް...

 4. ޖަވާހިރު

  ޖާބިރު އަށް ދިޔާނާ ވަރިކުރެވިދާނެ، އެކަމަކު އީސީ އަކަށް ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ މަށްޗަކަށް ބަހެއް ނުކިޔޭނެ.

 5. ކަރީނާ

  އެހެންވިއްޔާ އިންތިހާބުގެ ރަށްޔިތުން ތުހުމްތު ކުރާ ކަންކަން ބެލުމަށް ރަށްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްލަންވީނު

 6. ދިޔާވ

  އަނގަ ފަޅަން ފެށީ ދޯ.

 7. ދަނާ

  ދިޔާނާ މެންނީ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ފެއލް ވެފައި ތިބި މީހުން އޭރެއްގެ އޮންނަ ސަރުކާރެއް ދިފާޢުކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބް ކަން ކުރައްވާމީހެއް. ތިމާގެ ފިރިމީހާ ހޮނޑާދޫ އިން ރެޑް ހޭންޑްކޮށްނެގީމަ ބަންޑާރަ ނާއިބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިފާޢުކުރީ. ކޮބާ ޤާނޫނު. ތިމާ ވީމް ޤާނޫނު ވަކި ގޮތަކަށް އަނެކާ ވީމަ ޤާނޫނު ވށް. އަހަރެމެން މިހާރު ތިލޯޔަރުންނަކީ ކޮންބަޔެއްކަން އެނގިއްޖެ. އެކި ޕޯޑިޔަމްތަކަށް ޤާނޫނު ވިއްކައިގެން އުޅެ ބައެއް.

 8. އަބްދުއްލާ

  ކޯޓް ގަ އެ މައްސަލަ އެއް ހިގަމުންދަނިކޮށް އެހެންފަރާތަކުން އެއަށް ހުކުމެއް ނުނެރެވޭނެ .

 9. އިކްލީލް

  މީ އަނެއްކަ ކޮންތަނަކުން ނުކުން ބުރާންޗެއް؟

 10. އަލްޖިބްރާ

  މިއޮށްފާއިތުވިދިގު މުއްދަތުގައި ތިޔަ ސްޕރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅައިގެން ހޭރި ހޭރި ތިބެ ގޮތެއް ނިންމާދޭށޭ ގޮވާ އަދޭސް ކުރި އިރު ސްޕރީމް ކޯޓުގެ ފަޑިޔާރުން ތިބީ ހައިޖެކް ކޮށްފައޭ ބުނަންނުކެރުނީ ކީއްވެތަ ؟ ކަލޭމެން މަރުވީމަ ﷲގެ ދަރުބާރުގައި އީސީގެ ހުކުމަކީ ބާތިލު ހުކުމެކޭ ބުނަން ކަލޭމެންގެ ދޫހަލުވާވެސް ލެވޭނީ ﷲގެ އިޒްނަފުޅާއި އެކުގަކަން ތިބީތާއިންނަށް އެގޭތަ ؟ އެދުވަހުން ޔާމީނެއް ކަލޭމެން ސަލާމަތް ކޮށްދޭކަށް ނުހުންނާނެ ! ނޫނީ ކަލޭމެން ތީ މަރުނުވާނެ ބައެއް ތަ ؟

 11. ދަނާ

  ތިބުނީ ވަރަށް ބޮނޑު
  ތެދެއް

 12. ރައްޔިތުން

  ތިޔައީ އަކީ ބަޔަކު ބަހުސަކަށް ދާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ މެމްބަރުން ފުލުހުންގެ އެހީއާއެކު މަޖިލިސްކުރިއަށް ގެންދަންވީ، ސްޕްރީމް ކޯޓް އެއުޅެނީ މޮޔަފުޅުވެގެން

 13. ފާފު

  އާން އަގަފަޅަން ފެށީއެ..އީސީގެ ނިންމުން އީސީ ބާޠިލް ކުރީމަ އެނިންމުން ސްޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ބާޠިލް ކުރީތާއެ... ހުސް ދެފުއްކެހެރީން.....

 14. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދަނބުފަށުވިގެ ގދ.ގައްދޫ

  ކޯޓްމަރްޙަލާގައި އޮތް މައްސަލައެއްގައި ކޯޓުންބޭރުގައި ގޮތެއް ނުނިންމޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޯޓުން މައްސަލަ ނެރެ ބޭރުކުރުމަށްފަހު ކޯޓުން ބޭރުގައި ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދި ދާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުގައި މައްސަލަ ހިނގަމުންދާއިރުގައިވެސް ކޯޓުން ބޭރުގައި ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.