ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި، އެޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހުރަސްކޮށް ނޫންކަމަށާއި އެބޭފުޅުން މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ކަނޑުމަގުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގާސިމް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 14:00 ގައެވެ. ގާސިމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ވެލާނާ އެއާޕޯޓްގެ ވީއައިޕީ ލޯންޖްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެއަށް ފަހު ގާސިމް ދެން ވަޑައިގަންނަވާނީ ކަނޑުމަގުން އެއްނަމްބަރު ފާލަމަށެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ވެސް ގާސިމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. އެއް ނަމްބަރު ފާލަން ކައިރީ އޮންނަ ހަަރަކާތްތަކަށް ފަހުން ދެން ގާސިމް ވަޑައިގަންނަވާނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޖަގަހަ ކަމަށްވާ ކްނޫޒް އަށެވެ. ގާސިމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލާނީ ކްނޫޒް އިންނެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހިމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ކަންކަން ރޭވިފައި އޮތްގޮތް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިން ވަނީ މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވާފައެވެ. ނަމަވެސް ބުރިޖު ހުރަސް ނުކުރައްވާ ކަނޑުމަގުން ގާސިމް މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ކީއްވެ ކަމެއް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިން ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ތިން އަހަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ގާސިމް ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް އުޅުއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވީ، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ހައި ކޯޓުން އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

105 ކޮމެންޓް

 1. ލާމު

  ފިތުނަ އުފައްދަން ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް ކަލޭމެންކޮށްފާނެދޯ.

 2. ޢަސއ

  1 ނަމްބަރ ފާލަމަކީ ކާކު އެޅި އެއްޗެއް ބާ؟ މަ ހީ ހީ

  • އަސްލުހާލަތު

   މައުމޫނު މޮޅު ހައިވަކަރު ފާލަމެއް އަޅައިފަ އޮއްވާ އެނަގާ އެއްލާލާފަ ހަޑިއެއް ހާވައިފަ އޮތީ.. 1 ނަންބަރަކީ އެތަނާ ޖެހިގެން ހުންނަ ސިޑި އަށް ކިޔާނަން.. އެއީ މަޢުމޫނުގެ ވެރިކަމިގަ ބިނާކުރި ތަނެއް.

   • ވަހީދު

    މިޒަމާނުގައި ވަކަރުން ނަހާދާނެ ތަންތަނެއް... ރަސްމީ ފާލަން ކައިރިން ގެސްޓެއް ދިޔަޔަސް ދިވެއްސެއް ދިޔަޔަސް ފޮޓޯނަގާނެ. ރީތި ޒަމާނީ ފާލަމަށް އެއްފަހަރާ 5 އުޅަދަށް ކައިރި ކުރެވޭނެ. ކުރިން އެތާހުރި ފާލަމަށް ކައިރި ކުރެވޭނީ 1 އުޅަނދަކަށް

    • އަސްލުހާލަތު

     މިޒަމާނިގަ ހަދާފަ ހުންނަ ތަންތަން ނުފެންނަނީތި.. ލަގްޒަރީ ރިޒޯޓްތަކުގެ 99 ޕަސެންޓަކީވެސް އެކި ވައްތަރުގެ މޮޅު ލަކުޑި.. ބިނާތަކާ މޮނިއުމަންޓް އަދި ފާލަންތައްވެސް ހުންނަނީ ހަމަ އެބީދައިން..ޗައިނާ ފޭކު މީހުންގެ އެއްޗެއް ފައިބަރާ ޕުލާސްޓިކްކަކީ..

    • ހެޕީ

     ބަލާ ޔާމީނު އެޅި ސަތަރި ފާލާމަކަށް ނޫނޭ ޤާސިމު ފޭބީ.. 1 ނަންބަރަކީ އެތަނާ ޖެހިގެން އިންނަ ސިޑި.. އެއީ މައުމޫނޫގެ ބިނާއެއް ފަޖުން އަންނި އިރު އަލުން ހެދީ ތޮށިގަނޑު އަރިއަޅާލީމަ

 3. މޫސަބެ

  ގާސިމް ސޭޓް ކައިރީ އަހާލަބަލަ އެއްނަންބަރު ފާލަން އެއީ ކާކު ހެދި ތަނެއްތޯ؟ ބަލަގަ އެ ވެސް ޔާމީނު ވެރިކަމުގައި ހެދި ތަނެއް. ދެން ކޮންތާކަށް ގާސިމް ފައިބާނީ؟

  • Anonymous

   ލައިލާ ޖެޓީއަށް! ސާފުވެއްޖި.

 4. އިބްރާހިމް ހުސެއިން

  ކަލޭ އާދެ ފަތާފަ. ފޭރިގަނެގެން ހޯދާފައިވާ އަމިއްލަ މުދާ ހުރިއްޔާ އެ އެއްޗެހީގައި އާދެ.

 5. ސަމް މާލެ

  އަދި އަރާނެ ބުރިޖައް އަަހަރެމެންނޭ ބުރިޖުހެދީވެސްކިޔާނެ

 6. ޙާމް

  ބާ ސިމަކަށް ބްރިޖް ހަޖަމެއް ނުވިދޯ. އަހަރެން ބަލާނަމޭ ޖާ ސިމް އަށް ބްރިޖަށް ނާރެ ހުރެވޭތޯ. ބޯހަލާކު އަމިއްލަ އެނދުން ނުފިދިގެއް ރައްޔަތުން ފެލަމުންދާ ގޫސިމް އުޅޭގޮތުން

 7. އިއްބެ ހއ

  އަހަރެމެންނަށް ލައްކަ ދެރަވާނެތަ؟ އެއަށް ކިޔަނީ ކިބުރުވެރިކަމާއި ބޮޑާކަން.

 8. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ރަގަޅީވެސް ނޭރިއްޔާ! މާލޭގެ މަޖީދީމަގު އެއޮތީ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށްފަ! އަމީނީ މަގު އެއޮތީ ތާރުއަޅާފަ! ވަށައިމަގު އެއޮތީ ތާރުއަޅާފަ! ފާޚާނާނިޒާމު އެއޮތީ ރަގަޅުކޮށްފަ! ކަރަންޓް ވިއުގަ އެއޮތީ ހަމައަކަށް އަޅުވާފަ! ފެން އެއޮތީ ބަރާބަރުކޮށްފަ! ހުޅުލެ ، ހުޅުމާލެ އެއޮތީ އަންތަރީސްވާވަރުގެ ތަނަކަށް ހަދާފަ! އެޔަރޕޯޓް އެއޮތީ މުޅި އޭޝިޔާވެސް ގޮޓިއަރާގެންދާވަރަށް ތަރައްޤިކޮށްފަ! މި ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ކުރީ ރައީސް ޔާމީން! މިތަންތަނާ މި ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންނުކޮށް ހުރެވޭނެތަ ސޭޓަށް؟ ބޮޑާކަމާ ޢަދާވާތްތެރިކަމުގައިވެސް ހައްދެއް އޮންނަންވާނެ!

  • Anonymous

   ނާރާތި!!! ރަނގަޅީ ވެސް ނޭރިއްޔާ!! ކަލޭގެ ހިއްސާއޮތް އެންމެ ލޯލާރިއްއްވއސް ،ހިލަކޮޅެއްވެސް ދަގަނޑުކޮޅެއްވެސް ނޯންނާނެ!! އެހެންވީމާ މިބުނީނާރައްޗޭ!!

  • ތާރަބެ

   އަމީނީމަގުގައި ތާރު އެޅި ތާރީޚެއް ބުނެދީފާނަންތަ؟

 9. ޢަލީ

  ރަނގަޅީވެސް ނުކުރިއްޔާ، ތިއިންއެކަކުވެސް ނާރާތި. އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގަށްވެސް ނާރާތި. ކަލޯ މޮޔަފުޅުވީތޯ؟ ތި އެއަރޕޯޓަށްވެސް ނުފައިބާ މާމިގިއްޔަށް ދާންވީނު.

 10. ލަޤީޠު

  ދުވަހަކުވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރާނަންތަ؟ އެހެންވެއްޖެއްޔާ ސާބަސް!

 11. އަހުމަދު

  ޢެންމެން އެއްކޮއްލާފަކުއްލިހާލަތު ގެނެސް ގޮޅިއައް ކަންނޭންގެ ލާނީ.

 12. މަރީ

  ޖަލައް ގެންދަން ބްރިޖް ބޭނުމެއް ނުވާނެ.

 13. ށށށށ

  ބުރުމާ އަންނަ ފްލައިޓް ޖައްސަނީ މާމިގިލީ އެއާރޕޯޓަށްބާ؟ މި މީސްމީހުންގެ ދައްކާ ވާހަކައަށް ތާއީދުކޮށްވެސް އަތްޖަހާނެ ދޯ ؟

 14. ވައްޓާލާއައީ

  ބުރިޖުވެސް ވައްޓާލަން ހިތަށް އަރައިފިއްޔާ ބުރިޖަށް އަރާނެ.

 15. ޖަޒީރާ

  ކަލޭ މާލެއަށް އަންނަންވީ ފަތާފަ. ކަލޭ ހެދި ބުރިޖެއް ފާލަމެއް ބަނދަރެއް ނޯންނާނެ.

 16. ކައުންސެލަރު

  (އިޙްތިރާމް) ގާސިމަކަސް ކާސިމަކަސް ތިޔަހެން ބޮޑާހޭކުން އެއީކީ ވިޔާދާކަމެއްނޫނެވެ. މިއަދު ބުރިޖު ބޭނުން ނުކޮށް އުމުރުގައިވެސް ބުރިޖު ބޭނުން ނުކޮށްފިއްޔާ އެވީއެވެ. ހަމަ ތިޔަހެން (އިސްތިއުފާދިންމީހާގެ ވެރިކަމުގައި) ފެއްޓި ފެރީން ދަތުރުނުކުރަން ބަޔަކު ފޫގަޅައިގެން ތިއްބެވެ. އެކަމަކު މިއަދު އެކަންވެސް ބަދަލުވީއެވެ. ތިކަންވެސް ބަދަލުވާނެއެވެ.
  * މައުލޫމާތަށްޓަކައި: މިހާރުއެއްނަންބަރު ފާލަމަކީ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ހައްދަވާފައިވާ ފާލަން ނެގުމަށްފަހު ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި މުޅިން އަލަށް ހައްދަވާފައިވާ ތަނެކެވެ. ހަޖަމް ކުރައްވާށެވެ.

 17. ޒާ

  ރަނގަޅީވެސް ގާސިމް، ނަޝީދު، މައުމޫނު ދުވަހަކުވެސް ޔާމީނު އެޅި ބުރިޖަށް ނޭރީވިއްޔާ އަދި ތާރު އެޅި މަގުގައިވެސް ނުދުއްވިއްޔާ. ގާސިމްގެ ވިލާއެއާވެސް އާރައްވޭގައި ނުޖެއްސިއްޔާ ގާސިމް އަންނަ ބޯޓެއްވެސް އާރަންވޭގައި ނުޖެއްސިއްޔާ. އެކަމަކު އެމީހުންނަށް އެގޮތަށް ކެތްވާނެތަ؟

 18. ސަމާ

  ވެލާނާ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް އެއާރ ޕޯރޓަކީ ޤާސިމް އެޅި އެއްޗެއްބާ؟ ކުރާ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަންތައް. ޤާސިމް ތިޔަހާ ޙަސަދަ ވެރިވާކަށް ނުވާނެ. ސިޔާސީ މީހުންނަކީ އެއްދުވަހު ދައްކާ ވާހަކަ އަނެއްދުވަހު ހަނަދާން ނެތޭ އެއްޗެއް. ބަލާބަލަ. މައުމޫނު ޤާސިމް ކިހާދުއްޕާނެއްކުރި މީހެއްތަ؟ ކިހާ ހުތުރުބަހުރުވައިން ވާހަ ދެއްކި މީހެއްތަ؟ އެމަނިކްފާނުގެ ސިޔާސީ ޙަޔާތް ބަރުބާދު ކުރީ ޤާސިމާ އެމްޑީޕީ. އާ ތިކޮކްޓެއްިލް ކޯލިޝަނުން.މިހާރު އެމަނިކްފާނު އެހރީ އެކަން ހަނދާން ނައްތާލާފަ

 19. ޏިސް

  ޢެހާ މުއްްސަދި މީހުން ކީއްކުރާ ބުރިޖެއް..އެކަމު ކަނޑު ވަރަށް ގަދަ..ބޯފުޅު އަބުރަފާނެ ނުންތޯ

 20. މޫސަ

  މި މަނިކުފާނަށް މާލޭގަ ދެން ނޫޅެވޭނެތާ؟ ކޮންމެދިމާލަކަށް ދިޔަޔަސް ޔާމީން ފެންނާތީ ބިރުން. 1 ނަންބަރ ފާލަމަށް ފައިބާއިރު ރަސްމީފާލަން ފެނުނީމަ އަނެއްކާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ނުޖެހުނިއްޔާ ރަނގަޅު. މީ މިޤައުމުގެ މާޒީއަށް ބަލާއިރު ޤައުމުގެ ފިތުނަފަސާދައިގެ ބައްޕަ. މިފަހަރުވެސް މިކަން 19 ދުވަހަށްވުރެ ދިގުވެއްޖެއްޔާ ރަނގަޅު.ވަރަށް ސަލާމް.

 21. އާދަނު

  ބުރިޖަށް ނާރާ ކެއްވާނީ ކިހާދުވަހެއް ވަންދެން ބާ!

 22. ކުމާރު

  1 ނަމްބަރު ފާލަން ހެދީ ކާކު

  1. ރައީސް ޔާމީނު
  2. ބުރުމާ
  3. ބޮނޑިބަތް
  4. ކަރާ
  5. ކިނބޫ
  6. ލޮލީ
  7. ގަންޖާ ގުންޑާ ރާގުންޑާ

 23. ކުމާރު

  ބުރިޖު ހެދީކާކު
  1. ޜައީސް ޔާމީނު
  2. ގަންޖާ ގުންޑާ ރާގުންޑާ
  3. ކަރާ
  4. ބޮނޑިބަތް
  5. ބުރުމާ
  6. ލޮލީ
  7. ކިނބޫ
  8. ވޯޓުވަގު
  9. ފިލިވަހީދު

 24. ޗިއްލޫ

  ނާރާހުރެވޭތޯ ބަލާނަން!

 25. ޢަލީ

  ނާތަހުޒީބުކަން ތީގެން ދައްކުވައިދެނީ

 26. މާޔޫސް

  ބަލާނަމޭ އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ތިޔަހެން ހިފަހައްޓާލެވޭތޯ. މިޔަދު ފުއްޕާފަ ބުނާނެ ނާރާނަމޭ، އެކަމު ދުވަސްކޮޅަކުން ފެންނާނެ އެ ބުރިޖުން ދަތުރު ކުރާތަން. ތިކަހަކަ އެތައްބަޔަކު އުންބައްޖަހާފަ ހުރިތަން ދެކެފީމޭ.

 27. ާަަަަަަޖަގަހަ

  މިކަލޭގެ ބުރިޖަައް ނޭރިޔަސް މިބުރިޖެއް ނުވެއްޓޭނެ.
  ޢަހަރުމެން ވަރަށް އުފާވޭ ކަލޭކަހަލަ ނުބައި ނުލަފާ މީހަކު ބުރިޖައް ނާރާއުޅެންޔާ
  ތީދެފުށް ދެގޮތް މުނާފިގެއް.

 28. ޞުރި

  އެއީ މުއްސަނދިން އަޅާފަ ހުރި ބުރިޖެއް ނޫނޭ

 29. ރަސީދު

  ގަސިމު ދުވަހަކު ބޭނުން ނުކުރިޔަސް ހެޔޮ

 30. ރައްދު

  ގާސިމު ބޮޑާހާކާފައި ބުރިޖު ހުރަސް ނުކުރޭތޯ ބަލާނަން ބުރިޖުން އެންމެބޮޑު ފައިދާނަގާނީވެސް
  ތިޔަގާސިމް ރާއްޖެ ހަލަބޮލިކޮށް ފިތުނަ އުފެްދުން
  ނޫންކަމެއް ކުރުގެ ގާބިލްކަން އޭނާގެ ނެތެވެ

 31. ޖޭޕީ

  ކަލޯ ގާސިމް... ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވި ތަރައްގީގައި ނުޖެހި ކަލޯ އަށް މާލެ ނޭރޭނެ މިހާރަކު ... 1 ނަންބަރު ފާލަމަކީ ވެސް ރައީސް ޔާމީން އެޅުއްވި ތަނެކޭ.. ބޯނެތް ބުރުމާ.

 32. މޫސާހަލީލް

  ދެން ކުނޫޒުން ނުކުމެ ތަޅާ ފޮޅާގަންނީދޯ އެއިރުން އަދި ކިޔާ މަރުހަބާ ވަރުގަދަވާނެ

 33. މިތުރު

  ކާސިމަށް އަބަދުވެސް ބުރިޖު ބޭނުން ނުކޮށް ފެރީ ބޭނުން ކުރާނެތަ ؟ ނުވާނެ ވަރުގެ ކަންތައް ކުރުމުގައި ކާސިމު ހުންނާނީ ވަރަށްރުރީގަ، މިއަދު ބްރިޖު ބޭނުން ނުކޮށްފާނެ އެކަމަކު އެ ބްރިޖުން ކާސިމު ދަތުރު ކުރާނެ އެއީޔަގީންކަމެއް

 34. ޙަބޭސް

  ގާސިމު މޮޔަފުޅުވީތޯ ބިރިޖް ހެދީ ރައިސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި 1 ނަމްބަރ ފާލަންވެސް އެހުރީ ރައިސް ޔާމީން ވެރިކަމުގަ ހެދިގޮތަށް ދެން ބުނެވޭނީ ހަމަ މޮޔަފުޅު ވިއްޔޭ

 35. ސިޒާ

  1 ނަންބަރު ފާލަން އެޅީ ކާކުބާ، ދުއްވާލާފައި ދާ މަގު ރީތިކޮށް ހެދީ ކާކުބާ؟ ކަލޭގެ ވިލާ ގުރޫޕަކުންނޫން. ލަދު

 36. ކުދު ރަޝީދު

  ކަލޯ ޔާމީނުގެ ޒައާމަތުގައި ހެދި ތަނަކަށްވީމަ ބުރިޖަށް ދުވަހަކުވެސް ތިމީހުން ނާރަން މަށަށް ފެންނަނީ،

 37. ޙަބޭސް

  މިކަމުން މިއެގެނީ ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް މިވެރިންގެ ހިތުގަ އޮތް ހަސަދަވެރިކަން ނޫން ކޮންކަމެއްތޯ؟

 38. ސީމާ

  ޙަޔާަތް ކުޑަ މީހެއް ތިވެސް،، ގައުމުގެ ހަލާކު،މާލެއިން ފުރައިގެން ދިޔަ މަކަރުވެރި ގޮތް ބަލާބަލަ،ލަދު ކުޑަކަމުން އަންނަން ކެރިއްޖެ އެއްނު

 39. ވިސްނާ

  މަށަށް ހެވެނީ. ތިބުރިޖަށް ދުވަހަކުވެސް ނާރަން ވަޢުދުވޭ. ނޭރިއަސް ތިވާނީ ރާއީސް ޔާމީން އަޅުއްވައިދެއްވި ބުރިޖަކަށް. މާލެއަށް އެރޭނީވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތުގެ ކަމެއް ދެކިފަ. މާލޭގެ ރިންގް ރޯޑަށް އެރިއަސް ކޮންމެ ދިމާއަކަށް ދިަޔަޔަސް ރައިށްޔާމީންގެ މަސައްކަތް ފެނި އަސަރު ކުރާނެ. ހިތްތިރި ކުރައްވާ.

 40. ހަސީން

  ގާސިމް ތިހާ ހިތްޖަމަނުހެހެއްޏާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓަކުން މާމިގިލީއެއަރޕޯޓައް ގޮސފަ ކަނޑުމަގުން މާލެގޮސް އަންނި ޖެޓީއަށް ފައިބައިގެން ދާންވީނު.

 41. ދާސް

  ޤާސިމް ކީއްކުރައްވަންތޯ ބްރިޖްއިން މާލެވަޑައިގަންނަވަންވީ އެއަށްވުރެ މާއަވަސްވާނެ އެމަނިކުފާނުގެ ލޯންޗްކޮޅުގަ މާލެ ވަޑައިގަތިއްޔާ.

 42. މާމިގިލި ޒަހިރު

  މުސްކުޅި ވާވަރަކަށް އެދުން ވެރިކަމާއި ހަ ސަދަ ބޮޑުވަނީ މަނިކުފާނު ވެސް ނަންގަވަންތޯ 5000ރ ގެ އިނާޔަށް

 43. އަޙުމަދު

  ވައިކުޑައިގަ މާލެއަށް ފައިބަނީ މާލޭގެ ތާރުއެޅި މަގުތަކުގައި ގާސިމު އުޅެނީ އުދުހިފަ

 44. އަލީ 02

  އަހަރުމެން ދެރައެއް ނުވާނެ ބުރިޖަށް ނޭރިއެކޭ ކިޔާފައެއް. ލޮލް

 45. ރޮކް1

  ރައްޔިތުން ލައްވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުވާފަ މެޑަލް ޖަހަންވީމަ އެންމެ ފަހުވަގުތު މާލެ އަންނަނީ ޖަލުގެ ވަސްވެސް ނުބަލާ! ކޮބާ ގަޓު؟

 46. ހަހަހާ

  އެއާޕޯޓު ހެދީ ކާކު ގެ ވެރިކަމެއްގަ ދޯ؟

 47. އަޙުމަދު

  ކަލޯ ކަލޭ ނާރާތި! ތި ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ވެސް އަހަރުމެން. ތިބައިގަނޑު ޔާމީނު ހެދި ބުރިޖަށް ނޭރުން ދުވަހަކު ވެސް

 48. އިއްސެ

  އަނެއްކާ ބުރިޖް ތަޅާ ނުލާނެބާ. ތިމަންނަ މެން ހެދި އެއްޗެއް ނޫނޭ ކިޔާފަ .

 49. ޢަމީ

  ތިކަހަލަ މަހުޖަނުން އަރަން ހަދާފަ އޮތް ތަނެއްނޫނޭ އެއީ.... އަމިއްލަ ބޯޓު ފަހަރާ ލޯންޗު ފަހަރާ އޮތިއްޔާ އަރާކަށް ނުޖެހޭނެތާދޯ... ދެންތިބަީކީ ތިފެންވަރުގެ މީހުންނެއްނޫން.... އަމިއްލަ ބްރިޖެއް އަޅައިގެން އަރަން މަޑުކޮއްލާ!

 50. މާރިޔާ

  އަދީބުނަގާފަމިގައުމުގަހުރިއެންމެބޮޑުހަލާކު

 51. ޛީން

  ބްރިޖަށްކީކުރަނަގައުމަށްވެސްނޭރިއްޔާރަނގަޅީ

 52. ާަަަައައިޝާ

  ކާސިމް ރާއްޖެ އަންނަނީ އޮކްސިޖަން ފުޅި އާއި އެކީގަތަ.؟؟؟ ރާއްޖެ އިން ފުރީވެސް އެހާލުގަވީމަ ހަމަ އަހާލީ ؟؟ ރަނގަޅު ނުވާތީ ތާ އެހާގިނަ ދުވަހު ޖަރުމަނު ވިލާތުގަ މަޑުކުރާނީ

 53. ހަގު އަނބި

  ކާސިމްބޭ މާލެ އަންނަ ވަގުތު 1 ނަންބަރު ފާލަން ކައިރި ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިބި އެންމެ މޮޅު ޑޮކްޓަރުންނާއި އެކު އެމްބިއުލާންސެއް ބޭއްވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަން. ސަބަބަކީ ކާސިމްބެ އަކީ ވަރަށް ބަލި މީހަކަށް ވާތީ...!!!

 54. މިލިޓަރީ

  މިވީގޮތުން ޔާމިންވެސް ޖަލަކަ ނުލެވޭނެ.

 55. ހަބީބު

  ބުރިޖުންވެސް ވަޑާންނަވަނަްވީ އޭ ރއްޔިތުންގެ ތަނެއް އެއީޔާމީން ގެ އަމިއްލަފައިށާއިން އަޅަފަ އޮތް ތަނެއްނޫން.

 56. ޜަޝާދު

  ޤާސިމް އަމިއްލަ ލޯންޗު އޮންނަ މުއްސަދިން ، އަހަރެމެން ނިކަމެތިން ބޭނުން ކުރާ ފެރީ އާެއި ޓެކްސީ ބޭނުން ކޮށް ބްރިޖަށް އަރާނެތަ

 57. ތަކުރު

  އޭބަލަ ގާސިމާ ހަމަހޭގަތަ ތިހުރީ މަތިންބޯޓް އެޖައްސަނީ ޔާމީން އަޅުއްވާދެއްވި އެއަރޕޯޓަށް ބޯޓް ޖެއްސުމުގެ ކުރިން ވައިކުޑާގައި ފުންމާލަންވީނު

 58. މޫސުން

  ހުރިހާ ތަނަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން . ލޮލް

 59. މައުމޫން

  ވިލާ ބުރިޖު ނުކިޔަނީސް އެބުރިޖަށް ކާފަ (ބުރުމާ) ނާރަން ފެނޭ،

 60. ހާމިދު ދާއީ

  ބްރިޖަށް ނާރާން އެ އުޅެނީ ޔާމީން ގެންނެވި ބޮޑެތި ތަރައްގީ ފެނިފައި ހިތް ހުއްޓިދާނެތީ. ނުވަތަ ގާސިމުގެ ހަމްދަރުދީ ޔާމީނަށް ލެނބިގެން ހިނގައިދާނެތީ އެކަންވިއަ ނުދިނުމަށް މިކަން ރާވާ އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ރާވައިގެން މިގޮތައް މިކަންމިގެންދަނީ. އެކަމަކު އެންމެފަހުން،އާ ރަންވޭ ހުޅުވީމާ ބޯޓު ޖައްސާނީ މާމިގިއްޔައްބާ...! 1 ނަމްބަރު ފާލަމަކީ ކާކުއެޅި ތަނެއްބާ..!

 61. ބޮލި މުލައް

  ބައްލަވާ މޮޔަފުޅުވީތޯ 1 ނަމްބަރު ފާލަންވެސް ވުޖޫދަށް ގެނެސްދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން.
  ޖަރުމަނުގަ ހުންނެވީމަ އެނގިނުލެއްވީ ދެއްތޯ.

 62. ހުސޭނުބޭ

  ބްރިޖް ފެނިފައި ހާޓްއެޓޭކް ޖެހޭތީވެ ޑަކްޓަރު އަންގާފައިވަނީ ބުރިޖަށް ނާރަށް. ކަނޑުމަގުން އަންނައިރުވެސް ދެލޯ މަރައިގެން އިންނަން!

 63. ފާތުން

  އަހަރެމެންނަ ހެޔޮ ދުވަހަކުނޭރިއަސް، ބަލަގަ ގާސިމޫ ކިބުރުވެރިވިއަސް ތީތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރު...

 64. ހުސްނީ

  އަތުގަ ލާރި ގަނޑެއް އޮތަސް ތީ ދެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރު! ވިލާގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން

  ކައިރީގައިވެސް ބުނޭ ބްރިޖް ބޭނުން ނުކުރަން. ތިމަންނަ ޔާމީން އެޅި ބްރިޖާއި ޖެހިގެން

  ބްރިޖެއް އަޅާ ދޭނަމޭ! ވަރަށް ސަލާމް.

 65. ހުސޭނު

  ބްރިޖައް އަރާނެ، އަދި ވަރައް ނޫންވެފައުޅޭނީ. ނާރާނަމޭ ބުނިއެތައް ބަޔަކު އިސްދަށައް ޖަހައިގެންވެސް އެރި އެތަނުންނުވެސް ފައިބަ. ދެންދެރަ ނުވާންވެގެން ބުނާނީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ލާރިން ހެދިތަނެކޭ. ކޮންވެރިއެއްތޯ އަމިއްލަ ލާރީގަ ތަނެއްހަދާދިނީ ހުސް ރައްޔިތުންގެ ލާރި. އެކަމަކު ބަޔަކައް ހެޔޮއެދިގެން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔައް އިހްލާސްތެ ރިކަމާއެކީ މަސައްކަތް ކުރީމަ އޭގެ ނަތީޖާއަކީ ބްރިޖް ދަރުމަވަންތަ 15،0000 ހައުސިން ޔުޓިންތައް ރައްރަށައް ގެނެސްދެވުނު ތަރައްގީ. މީ ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރީމަ ފެންނަކަންތައް އަމިއްލަޔައް ވާކަމެއްނޫން.

 66. ކޮސްގޮވާމީހާ

  އަޅެ! ޤާސިމްވެސް ތިއޮއް ސަޅި އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފަށަންދެން ލަސްކޮށްލިނަމަ ކިހާ ރަގަޅުވީސް! އޭރަކުން ނުޖެހޭނެ އާ ރަންވޭއެއްވެސް ބޭނުންކުރާކަށް! މާލެމަތިން މަތިންދާބޯޓު ދާ ވަގުތު ކުނޫޒް ފުރާޅުމައްޗަށް ބަނޑުވަތަށް ވެއްޓިގަންނާނީ. ދެން އަނިޔާވެގެން ބޭރު ޤައުމަކަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދާންޖެހުނީމާ ދެފިޔަތަޅާގަނެފައި އުދުއްސާގަންނާނީ!

 67. ވަހީދު

  އާރަންވޭ، ތާރައެޅި މަގު، ރަސްމީފާލަން، އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާން، ރަސްފަންނު، ފުޑްކޯޓުތައް، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް، އެމްއާރުއައި މެށިން، ހިތުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާދޭ ޔުނިޓް، މިހެންގޮސް ކިތަންމެ ތަނެއް... ނާރަންޏާ ނާރާތިބޭ.

 68. ޔާޓޭ

  ބުރިޖު ވަރައް ދެރަވާނެ

 69. އާޗާ

  ތީ ކިބުރުވެރި ކަން ނޫން ދެން އެހެން ކޮން ކަމެއް

 70. ނަސިވަަަަ

  އަދި އަރާނެ ބުރިޖައް އަަހަރެމެންނޭ ބުރިޖުހެދީވެސްކިޔާނެ

 71. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  ބްރިޖް ބޭނުންކުރާ ދުވަހު އަހަރުން ދާނަން ނާށި ޖަހައިދޭން. ބޭނުން ކުރާނެކަން ގައިމު

 72. ޢަލީ

  ތީގާސިމުގެ ވަރަށް ޑީގްރޭޑު ސިފައެއް...

 73. ކާފަ

  ކަލޭ ރަގަޅީވެސް ދުވަހަކުވެސް ބުރިޖައްނޭރިޔާ ގައުމު ދަވާލަން ރާއްޖެއައީ ދެންމިހާރު

 74. ފާފުން

  ޤާސިމް މިރާއްޖެ އައިސް މުޅިންވެސް ބޭނުންކުރައްވާނީ ޤާސިމް އަމިއްލަޔަށް ހަދައިގެން އުޅޭ އެއްޗިސްތަ.... އޭރުން ނެތެއްނު ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް... މިބުމުގަ ފައި ނުޖައްސާ ހުންނެވޭވަރަށް ބޭސް ފަރުވާ ކުރީތަ؟

 75. ރަދުން

  ފުލައިޓަށް އަރަން ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުން ލިބުނުތޯ؟

 76. ސާރާ

  ވަގު ސޭޓް. ރިޝްވަތު ސޭޓް. ޤާސިމް ވާނީ ހަމަ ޤާސިމަށް. ރާއްޖެއަންނަނަްކެރުނަކަސް
  ޤާސިމަށް ﷲ ގެ ހަޒްރަތުން ބެޗެން ލާހިކެއްނޫން. .މިރާއްޖޭގެ ވެރިަކަން ކޮންމެ ފަހަރަކު ރިޝްވަތަށް ވައްޓާލާ ވަގު ސޭޓް. ކަލެއަށް މާތް ﷲ މުދާ ދެއްވީ ކަލޭގެ އިމްތިހާނަކަށް. އެމުދާދެއްވި ފަރާތަށް ހަރާމް ކޯރު ވާމީހަކަށް ﷲތަޢާލާ އިސާހިތަކުން މުދާ ގެންގޮސް ދާނެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީސްތެރެއިން ވެރިކަން ވެއްޓުމަށް މަޖްލީހުގެ މެމެްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދީ އެކަން ފަޅާއރާ ޝަރީޢަތް މަޖްލީހަށް ޙާޟިރުވާއެންގުމުން ފެއިންޓް ވެގެން އެއާރ ޕޯރޓްތެރެއަށް ވެއޓިގަނެ އައިސީޔޫ ގައި އޮވެ މަކަރު ވެރި ލުއްޗާއެއް ޤާސިމަކީ.
  އެއްމެ ފަހުން ބޭސްފަރުވާއެއްކަމަށް ހެދިގެން ޖަރުމަންގައި ފިލާއޮތީ. ރިޝްވަތު ދިންމީހާ ގޯސްނުވެ ޔާމީން ގޯސްވީ. މީނަ ތާއިދު ނުކުރާ ފަޅީގަ ތިބިމީހުން ގެ ޙައްޤުކޮބާ؟ މަކަރު ނުކިޔަވާހުރި ލުއްޗާ.ކަލޯ ދިން ވެރިކަމުގެ ހިތި ރަހަ ކަލޯ ބުޑުން ލާދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު މިކުރަނީ.

 77. ސޮފް

  ބަލަ ޔާމިން އަމިއްލަ މުދާގަނޑެން ނޫނޭ ބްރިޖަކީ.

 78. Anonymous

  ގާސިމްވެސް ނަސީދުވެސް މީޑިޔާ އެޓެންސަން ވަރައްބޭނުންވާނެ، ވެރިކަން ބަދަލުވުމެ ކަންތައް އެކިމިނިސްރީއާއެކީ މައަދު އޮތް މީޓިންތައް ކެންސަލް ކޮއްފަ ގާސިމައް މަރުހަބާ ކިޔަން ދާންއަންގާފަ އޮތީ، އެކަމާ މިއަދުވެސް އެއްބަޔަކު ވަރައް ހިންހަމަ ނުޖެހިގެން އެބައުޅެ. ހިތްހަމަ ނުޖެހުނަސް ގާސިމް ނުލާނުވާނެދޯ އެހެންވީމަ ދާންޖެހޭނީ. ނަސީދު އަންނަދުވަހުވެސް ދާންޖެހޭނީ. ހިނި އަންނަނީ

 79. ބިސް ވިއްކާ މީހާ

  ބްރިޖްއިން އަންނަ އިރު މީހުން ނުތިބޭނެ މަރުަހަބާ ކިޔާކަށް. ބޭނުންވަނީ ޕަބްލިސިޓީ. ބްރިޖްއިން އައިމަ މަޑު ނުކޮއްދާން ޖެހޭނެތީ ބްރިގްއަށް ނޭރީ..... އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ވިސްނާ ނުލާ އާންމުންނަށް ވާނެ އުނދަގުލެއް ޖުމްހޫރީ މައިދާން ދޮށަށް މީހުން އެއްވީމަ. މަގުތައް ބަންދުކޮށް ޓްރެފިކް ބާރު ބޮޑުވާނީ. އެކަމުވެސް ހެވެއްނު. ބޭނުންވޭ މީހުން އެއްކުރަން...

 80. ބައިބަލާ

  ބުރިޖައް އަރާފިޔާ އެސޮރައް ނުވެސް ނިދޭނެ މިރޭ

 81. އަލވަހީދު

  އެއީވެސް ފޮނިދައްކާލަން. ބުރިޖަށް ނާރާ ނޫޅެވޭނެކަލޯގަޔާ.

 82. ޙަސަދަ

  ތި ބްރިޖް ބޭނުންކުރުމަކީ ހނރބލ ޤާސިމްގެ ޢިއްޒަތާއި އަބުރާއި ޝާނާއި ޝަވްކަތާއި ފައިސާވެރިކަމާއި ޤަދަރަށްވެސް ހަޑިހުތުރު ކަމެއް! އަންނަންއޮތް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ތި ބްރިޖާއި ކާރިވެސް ނުވުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން! ތި ޔާމީނުގެ ނަންވެސް މި ރާއްޖެއިން ނައްތާލަން ޖެހޭނެ! ދޮގެއްތޯ ޝާހިދު؟ މަޖިލީހުން މިކަމަށްވެސް އަވަސް ޙައްލެއް ހަމަޖައްސަވަ! އަވަސް! އަވަސް! އަވަސް!

 83. އަހުމަދު ނިޔާޒު

  މަނިކުފާނު ހޭފުޅު ބަލިފުޅު ވީތޯ. މަނިއްޕުޅު ބުރިޖައްނޭރުމަކުން ކަހަރު ވަކެކޭވެސް

  ހީނުވާނެ. މިޤައުމުގެ ޒުވާނުން އެތިބީ އެބުރިޖާ އި ލިންކުރޯޑުގެ ސަބަބުން އުފަލުން

  ގޮސް ކޮލުދަތް ދައްކާގެން ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ބާރުސްޕީޑުގައި ބުރުޖަހާލަ ޖަހާލާ، ވީމާ މަނިއްޕުޅު ހަމަރަނގަޅުވާނީ އެދިމާ ބަލާވެސް ނުލިއްޔާ. އެކަމު ބުނަން ފާޚާނާއަށް ވަދެ ފުލެޝް ކުރިޔަސް އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭންގޭނެ.

 84. އަހުމަދު ނިޔާޒު

  ރަނގަޅު ހަމަ ރަނގަޅަށް ތިހެދީ، ނާރާތި އިނގޭ ފަހުންވެސް..އެކަމު ބުނަން ރައީސް ޔާމީން އޮތީ ކަރަންޓު ވިއުގަވެސް ޒަމާނަށް ފައްތާފަ މަނިއްޕުޅުގެ ގެއަށް ވައްދާފަ އިން ކޮޅުވެސް ނަގަން ފެނޭ.

 85. ނަސީނު

  ތިގޮލާ އޮޅިގެންވެސް ނައަރާތި މީބޮޑުބަލާއެއް މިގައްމަހުރި

 86. ސެކްބެ

  ބަލި ރަނގަޅުވީ ތަ މިހާރު؟ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގޮން ޖަހާފަ އުޅޭ މީހުން. އެނބިއުލާންސް އެއް ބާވާތި ހޭނެތިދާނެ ފަހަރެއްގަ ބަލިކަމުން ނޫނީ ބުރިޖު ފެނިގންވެސް..

 87. ޢ3

  ކިހިނެތް އަރަން ކެރޭނީ ބްރިޖް ހެދީ ޓެކްސް އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ދައްކާ ހަލާސް ކުރާގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ނުދައްކާ ކިހިނެތް އަރަން ކެރޭނީ. އެވަރުގެ ލަދުވެތި ކަމެއް ހުރީތީ ވެސް މަ ސުކުރު ކުރަން.

 88. މާމިގިލީ މަހަމޫދު

  ގާސިމު ބުރިޖައް ނޭރީމަ އެކަމާ ދެރަވެގެން ރައީސް ޔާމީން ހައްދަވާނެ ގޮތެއް ނޭގިގެން އެބައުޅުއްވާ

 89. ޢާސީ

  ޙުދެލި އެއްނަމްބަރު ބޯގަޅި ހުލުމެއް ކުރީމަ ބިރުން ފިލައގެން ދިއަޢީ ލަދު ކުޑަކަން ..އައިދައިގެ ނިކަމެތިން މަތިން ހަނދާންކޮށް ބަލަ ެފަކީރުންވެސް ނުފިލައޭ ހުކުން ތަންފީޒް ކުރެއޢ..

 90. ހެ

  އެއްގޮތަކަށްވެސް ބްރިޖަށްނާރާ އުޅެބަލަ ގާސިންޓޭ

 91. ކަނަމަނަ

  ފޭބީކާކުހެދި ފާލަމަކުންބާ.

 92. ބޭބެ

  ޢިސްކަންދަރު ފާލަން ހެދީ ކޮންބޭފުޅެއްގެ ވެރިކަމުގާތަ
  ޜޯނު އެދުރުން

 93. ސަރީފު

  ގާސިމަކީ ކޮންމެ ފަހަރަކު މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިކުރަން ހަރަދު ކުރާމީހާ. ގާސިމާއި ހެދިގެން އަހަރެމެންނަށް އަދި ަހަރެމެންގެ މާލީހާލަތަށް މިއަންނަމުންދާ ދިތި އުނދަގޫތަށް ގާސިމަށްވެސް މިދުނިޔެވާތީގައި ދަށްކަވާފާންދޭވެ. އާމީން.

 94. ސިމް

  ޤާސިމް ތީ ހަމަ ފިތުނަ އުފައްދާ ގާ ސިމެއް.

 95. ދިވެހީން

  ރަނގަޅީވެސް ގާސިމް، ނަޝީދު، މައުމޫނު ދުވަހަކުވެސް ޔާމީނު އެޅި ބުރިޖަށް ނޭރީވިއްޔާ އަދި ތާރު އެޅި މަގުގައިވެސް ނުދުއްވިއްޔާ. ގާސިމްގެ ވިލާއެއާވެސް އާރައްވޭގައި ނުޖެއްސިއްޔާ ގާސިމް އަންނަ ބޯޓެއްވެސް އާރަންވޭގައި ނުޖެއްސިއްޔާ. އެކަމަކު އެމީހުންނަށް އެގޮތަށް ކެތްވާނެތަ

 96. ހާއިބުރީ

  ބުރިޖު ބޭނުންކުރީމަ ބޮޑުފާލަމަކުން ނުފޭބެޔޭ

 97. ހަސަން

  ޢަހަރެމެންނަ ހެޔޮތިކަލޭގެ ދުވަކުބުރުޖައް ނޭރިޔަސް ތީދެން މާމޮޅުމީހެއްތަ

 98. ސޮއްބެ

  އަހަރެމެނަށް ކޮން ބަލާއެއް ގާސިމް ބުރިޖު ބޭނުން ނުކުރިއަސް... އަހަރެމެނަށް ވަރިހަމަ ދުވަހަކުވެސް ތި ގާސިމެއް ބުރިޖައް ނޭރިއަސް... އޭނަ ނޭރިއަސް އޭނަގެ އަނބިން ފައްޗާއި ދަރިންފަތި އަރައިފި... އޯކޭނު....