މޫސުން ގޯސްވެ ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އއ. ރަސްދޫ މިސްކިތުގެ އެއް މުންނާރު ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު"އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުލްޖަލީލް މޫސާ ވިދާޅުވީ، އެރަށު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ވެއްޓުނީ، އައި ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުންނާރު ވެއްޓުނީ، ހުކުރުން މީހުން ފައިބައިގެން ދިޔަ ފަހުން ގާތްގަނޑަކަށް 13:45 ހާއިރު ކަމަށްވެސް އަބްދުލްޖަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބްދުލްޖަލީލް ވިދާޅުވިގޮތުގައި، އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިސްކިތަށް ގެއްލުންވިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

"އެވަގުތަކީ މިސްކިތުގެ ހުކުރު ނިންމާފައި ހުރިހާ އެންމެންވެސް ގޭގައި ތިބި ވަގުތެއް". އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބްލްޖަލީލް ވިދާޅުވީ، އެ ކޮޅިގަނޑުގައި މުންނާރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޖަހާފައި ހުރި ހުރިހާ ބޯލްޓްތައްވެސް ބިނދިފައިވާކަމަށެވެ.

އެ މިސްކަތަކީ ވަރަށް ފަހުން އަޅާފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. 600 އެއްހާ މީހުންގެ ޖާގައިގެ ދެ ބުރީގެ އެ މިސްކިތުގެ މުންނާރު ވެއްޓުނުއިރު، އެކަމުގެ މައުލޫމާތުތައް އެ މިސްކިތް ބަލަހައްޓަމުންދާ ޔުނިވާސަލްއާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

"އެ މިސްކިތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަމުން ދަނީ ޔުނިވާސަލްގެ ފަރާތުން. އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެ މިސްކިތް އެޅުމަށް ހަވާލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ވާހަކަދައްކައިގެން އިތުރު މުންނާރެއް މިކޮޅަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެކަމަށް". އަބްދުލްޖަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަސްދޫއަކީ 1300 އެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ހހހހ

  ﷲ ތައާލާގެ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ބަޔަކަށް ބޮޑުތާއީދު އޮތް ގައުމަކުން ﷲ ތައާލާގެ ރަހުމަތް ނޯންނާނެކަން އެނގިގެން މިދަނީ.

  • ޅސޮސަ

   ޓޫ މަޗް ދޯ. ކޮޅި ގަނޑެ ކޭ ޑޫޑް..ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ކޮށް ދީން ވެސް ތި ބޭނުން ކުރަނީ އެކަމަށް..

 2. ދާދު

  އެކަލާނގެ ގެފުޅުތައް އެބިމުން ގެންދަވާނީ އެބިމަކަށް ﷲ ތައާލާ ރުހިވޮޑިނުގަތުމުން. މުސްލިމުންނަށް ވާޖިބުވަނީ މިބިންމަތީ އިސްލާމްދީން ފެތުރުން. މިގައުމުގެ މީހުން އެކަލާނގެއަށް ފުރަގަސްދީ ﷲ ގެ އަދުންވުންގެ މަދަދު ވެރިންނަށް ބާރުދިނުމުން ކަންވާނެގޮތް މިހާރު ދައްކަވަނީ

  • ރަސްދޫ މީހާ

   ހާދަ އެނގެޔޭ

   • Anonymous

    އެގޭކަންކަން އެއީ. ހަދީޘްގައި އިޝާރާތް ކުރައްވާފައިވަނީ އެގޮތަށް.

   • މީހާ

    ހުސް އިންގޭ އާލާތުން

  • ބިރުވެތިވާ މީހާ

   ދާދު . ހަދަ އަވަހަކަށް ތިޔަ ހުކުމް އިއްވީ. އަނެއްކާ މެންދުރުފަހު ނިދިގަޑުގެ ތެެރޭން ލިބުނު އިލްހާމެއްތަ. ދެން ބުނޭ ރަސްދޫ މީޙުންނަސް ރީދޫ ހުން ޖެހިފަ ތިބޭތީ ވީކަމެކޭ. މޮޔަ ވެދާނެ މިތިބަ ބަޔެއްދޯ

 3. ރަސްދޫ މީހާ

  ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ނުކޮށް ބަލަ

  • Anonymous

   ސިޔާސަތާ ދީނަކީ ވަކިނުކުރެވޭނެ ދެކަންތައް. ވަކުނުކުރެވޭނެކަން އެނގެނ. ﷲ އށަ ރަސޫލާ އަށާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ވެރިންނަށް ކުޔަމަންވުމަށްއަންގވާފައިވަނީ 1 އާޔަތެއްގައި ކަމަށްވުމުން.

  • ހޫދު

   ސިޔާސަތަކީ ﷲ ގެ ދީނަށް ނަސްރުދިނުން. އެއީ ވަލިއްޔުލް އަމުރުގެ ދައުރަކީ. ދެން ސިޔާސީ ކިޔާފަ ދީނާ ވެރިކަމާ ވަކިކުރެވޭނެ ގޮތެއް ބުނެބަލަ

 4. ޝެއިހު އިލިޔާސް

  ޕާޓީ ފިކުރުގައި ހެދި ރީނދޫ މުންނާރު ވެއްޓުން! ވަރަށް ވެސް ބޮޑު އިބުރަތެކެވެ. މާތް ﷲ ގެ ކުޅަދުން ވަންތަ ކަމާއެވެ.

  • ޚަލ

   އަދި ކަލޭގެ މޮޔަކަމާ އެވެ

 5. އި

  ﷲ އަކުބަރު

 6. ރުމާލު 2

  ދީނާ ގައުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ގުބޯހައްދަން މިސަރުކާރުން ކޮށްފައި ހުންނަ ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ކަންތައްތައް މިހުރީ. ސަހީމޫ ދީނާގައުމަށްޓަކައި އެއްޗެއް ބުނެބަ؛ލަ

  • އީވާ

   ރީންދޫ މުންނާރު އެއީ. މާރިޔާ ޖަވާބު ދިނުން ބޮޑަށް ރަނގަޅު ވާނީ. ވާނުވާ ނޭންގުނަސް ކޮމެންޓް ކުރަން ވާނެ.

  • މުއީނު

   ދޮންކަލޯ އެއީ ނަޝީދުގެ ދައުރުގަ އެބޭފުޅާހުޅުއްވައިދެއްވި މިސްކިތެއް..ޚަރަދު ކޮއްފައިވަނީޔުނިވަރސަލް ކުންފުނިން..

 7. ޖަލީލް

  ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ވާނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް.

 8. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދަނބުފަށުވިގެ ގދ.ގައްދޫ

  " ދާދު " ތިޔަހެން ނުބުނާށެވެ. " والله اعلم " މިފަދައިން ބުނާށެވެ.

 9. މަންކާ

  މުއިއްޒުވީދޯ..

 10. ޢަބްދުﷲ

  ފޭކު ޖެއްސީމަވާނީ ތިހެން. ބޯލްޓުޖަހައިގެން އުހަށް އުޅޭ ގެތަށްވެސް ހަދަން މަށަށް ފެންނަނީ.

 11. މާޓާ

  ސިޔާސީ ވީމައެއް ނޫން. ދާދު އެ ބުނީ އެކަން ވާނެ ގޮތް

 12. ޞަމަދު

  ޢަދިވެސް މުންނަަާރުގައި ގަދަ ރީދޫ ކުލަ ހާކާ އޭރުން ރަހަލުވާނީ.

 13. ގޮޅާބޯ

  އިބޫ ނައްޓާލައިފި މުންނާރެއް ހިފައިގެން

 14. ޭރެެްއއއެެ

  އޭ ޓޫމަޗް ދޯ...ކޮޅި ގަނޑެ ކޭ އެއި.. ހުރިހާ ކަމެއް ސިޔާސީ ކޮށް ދީން ވެއްދުން ހުއްޓާ ލާނީ ކޮން އިރަކުން ބާ؟

  • Anonymous

   ދީން ނަގާ ތިޖޫރީގަ ބާއްވާފަ ސިޔާސީ ކިޔާފަ ނުކުމެ ދީނަށް ފުރައްސާރ ކުރަންވެގެން ދީނާ ސިޔާސަތާ ވަކިކުރަނީ. ބަލަ މޮޔައިންނޭ ހަށިގަނޑާ ފުރާނަ ވަކި ނުވާ ގޮތަށް ސިޔާސަތާ ދީން ވަކިނުކުރެވޭނެއޭ. އެއީ ގުރުއާނުގަެިވަނީ އެގޮތަށް ކަމަށްވާތީއޭ.

  • ޔޔ

   ދީން ނަގާ ތިޖޫރީގަ ބާއްވާފަ ސިޔާސީ ކިޔާފަ ނުކުމެ ދީނަށް ފުރައްސާރ ކުރަންވެގެން ދީނާ ސިޔާސަތާ ވަކިކުރަނީ. ބަލަ މޮޔައިންނޭ ހަށިގަނޑާ ފުރާނަ ވަކި ނުވާ ގޮތަށް ސިޔާސަތާ ދީން ވަކިނުކުރެވޭނެއޭ. އެއީ ގުރުއާނުގަެިވަނީ އެގޮތަށް ކަމަށްވާތީއޭ.

 15. މަޒް

  ތި މިސްކިތަށް ކުރި ހަރަދާއި ބޭނުން ކުރި ތަކެތީގެ ފެންވަރު ތިފެނުނީ.. ކަމެއް ދައްކަވަން ހުރީޔާ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކަވާނެ... ތި ފެނުނީ ބޮޑު އަގުގައި ހެދި މިސްކިތުގައި ބޭނުންކޮއްފައި ހުރި އެއްޗެހީގެ ފެންވަރު..

 16. ސަޅި

  މިގައުމުގަ ހުރިހާ ކަމެއް ދެވާނި ސިޔާސި ވައްކަމެއް ކުރިައަސް ކުރާނި ޓިނުު ނަގައިގެން މީހަކުކައިރިއައް މިހަކުވަންނަން ވެސް ނަގާނި ޓިނު މިބުނި ލައްކަވާހަކަ