ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ރޭ ދަރުބާރު ގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ހަފްލާގައި އިސްލާމްދީނާއި ބީރައްޓެހި ބައެއް ކަންކަން ކޮށްފައިވާތީ އެކަމާ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަލީ ޒައިދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފިއެވެ.

"ވަގުތު"އަށް ދެއްވި އިންޓަވިޔުއެއްގައި ޝައިހް ޒައިދު ވިދާޅުވީ އުފާފާޅުކުރުމުގެ ހަފްލާއެއްގައި ދެ ޖިންސު މަޝްހުނި ކޮށް ނެށުމާއި މިޔުޒިކް ކުޅުމަކީ މުންކަރާތެއް ކަމަށާއި އެކަމަކީ ހުށްޓާލަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ޝައްކެއްވެސް ނެތް. އެއީ މުންކަރާތެއް. ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމެއް. އުފާ ފާޅުކުރުމަކީ ދީނުގެ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ހިންގަން ޖެހޭ ކަމެއް. ވީމާ މިޔުޒިކާއި އެކުގައި ނަށައި މިކްސްވެ އުޅުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން،" ޝައިހް ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އުންމީދަކީ އެފަދަ އިސްލާމްދީނާއި ބީރަށްޓެހި ކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމާއި ދުރުވެ ހެޔޮ މަގުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުވެގެން ދިޔުން ކަމަށްވެސް ޝައިހް ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ

އިންތިހާބީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސް، ފައިސަލް ނަސީމްވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެހަފްލާގައި ލައިވް މިއުޒިކާއި ދެ ޖިންސު މަސްހުނިކޮށް ނެށުމާއި ދީނާއި ހިލާފު އެތަށް ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި މިއަދު ހެނދުނު އެ ސަހަރައްދުން (ދަރުބާރުގޭ ސަހަރައްދުން) ބަނގުރާ ހުސްކުރި ފުޅިއެއްވެސް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ރޭ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ، ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އުފާފާޅުކޮށް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

86 ކޮމެންޓް

 1. ބަލާތި

  އިންޑިއާ މީހުން އަޑީގައި ތިބެގެން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ ރައީސް އަށް 18 މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި އެކަމިޝަންގެ މެމްބަރު ހަބީބު އަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާ ވޯޓް ކަރުދާސް ތައް ޗާޕް ކުރިއިރު ނަމްބަރު އެކަކާއި ދިމާލުގައި ޖަހާ ފާހަގަ ފުހެވި ނަމްބަރު ދޭކާއި ދިމާލުގައި ޕްރިންޓް ކުރި އިރު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާތީވެ ފުރަތަމަ ވެސް ވޯޓް ކަރުދާސް ތައް އެބަޖެހޭ ޕޮލިސް މެދުވެރިކޮށް އިންވެސްޓިގޭޓް ކުރަން. އެއިރުން އިނގޭނެ ވޯޓް ކަރުދާހުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާފައި ހުރި ކަން. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިކަން އެބަޖެހޭ ޕޮލިހުން ވެސް ބަލަން އަދި ޕީޕީއެމް އިން ވެސް އެބަޖެހޭ މިމައްސަލަ ޕޮލިހަށް ސީރިއަސް މައްސަލަ އެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ހުށައަޅަން. މިމައްސަލަ ޝަރުއީ ކޯޓަކަށް ހުށައޅާ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ މެމްބަރުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރުން ވެސް މަނާ ކުރަންވީ އަދި އެމެންގެ ފޯން ތައް ވެސް ޓެގް ކުރަންވީއޭ.

  • ރިނީ

   ގަމާރުކަން...

  • ނަން

   ކަލޭ ހަމަތަ؟؟؟؟؟

 2. ޢަލީ

  ތާއީދު

 3. ޖަޒީރާ

  ބަލަ ތިޔަ މުންކަރާތް ބޭނުންވާ މީހުނޭ މި ރާއްޖޭގަ ގިނައީ.

  ބިރަކާ ނުލާ މަޖާ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކަރުން

  ހިތި ރަހަ ލައްވާލާނެ މިފަހަރު. މިޤައުމުގައި

  ހިނގާނީ ޔަހޫދީ ވެރިކަމެއް.

 4. އަން

  ތިޔައީ މިގައުމުގައި އާންމު ކަމެއް. ޓީވީން ވެސް ދައްކާ ތިފަދަ ބައިވަރު ތަންތައް.ދެރަކަމެއް

 5. ބިރުވެތިވާ މީހާ

  ޒައިދޫ. އާއަހަރު ފާހަގަ ކުރަން ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެނެސްގެން ހިންގީ ހަމަ ދީޏުގަ އަންގަވާފަ އޮތް ކަމެއް ދޯ. ﷲގެ ދެވަނަ ދަރިންނެއް ނޫނޭ ގޮވީ ހަމަ ދީނުގަ އަންގަވާފަ އޮތީމަ ދޯ ވައްކަން ކުރުމުގެ ހުކުމް ބަދަލުކޮށްފަ ގެންނައިރަސް ތަންފީޛު ކުރާނަމޭ ގޮވީ ހަމަ ދީނުގަ އަންގަވާފަ އޮތީމަދޯ. ބެންކޮކުން ލާރިދީފަ ގެންނަ ރަންޑީންނާ ދެބަޑަށް ޒިނޭކުރިޔަސް އެމީހުންވާނީ ހަލާލު ބަޔަކަށޭ ގޮވީ ހަމަދީނުގަ އަންގަވާފަ އޮތީމަ ދޯ. ކިހާ ލާރިޔެއްދީގެންތަ ތިޔަ ވާހަކަފަތުރަނީ. އަމިއްލަޔަށް އަގުނުވެއްޓިބަލަ. ލިބޭ އުފަލެއްފާހަގަ ކުރުމުގައި ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިން އުފާފާޅުކުރެވޭނެ. އެޔަކު ނުޖެހޭ އެންމެން މޫނު ބުރުގާ އަޅާގެން ތިބޭކަށް. އެއްތަނަކަށް ދެޖިންސުން އެއްވެ އުފާފާޅު ކުރުމުގައި ޝުޢޫރުފާޅޫކުރާ ކޮންމެ ވަގުތަކީ ތިބޭ އެންމެން އެތަނުގަ ޒިނޭ ކުރުމެއްނޫން. ނޫނީ ފާޙީޝް ޢަމަލެއް ހިންގުމެއްވެސް ނޫން. ދީނުގެ ޙުކުމްތަކަކީ ތިހާ ދަތިޙާލުން އަދާކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް ހަމަ ހަދާހިތް މާބޮޑަށްވެސް ޒާހިދު ވަނީދޯ

  • Anonymous

   ބަޔަކު ކަމެއް ހިންގާފަ އޮތުމުން މިމީހުން އެނުބައިކަން ކުރުމުން އެނުވާނެތަ ނުބައިކަމަކަށް؟

  • ކޮއްކޮ

   ބިރުވެތިވާ މީހާ! ކަލެއަށް މާ ބޮޑަށް އެގެނީ. ދާންވީނު އުއްމަތުގެ ފަތުވާ ކޮމިޓީއަށް.

  • ނައު

   ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ކަމެއް ނުބައިކޮށް ކޮށްފައި އޮތުމަކީ އެބާވަތުގެ އެހެންކަމެއް ރަނގަޅު ވާންވީ ސަބަބެއް ނޫން.

 6. Anonymous

  ތިއީ ފެށުން. ކުރިއަށް އޮތީ މަޖާކުރުމާއެކު "ހުރަސްތައްނައްތާލުން" ޓްވިޓަރ އިން ކުރާކަމެއްކޮށްކޮށް ތިބެންޖެހޭނީ.

 7. ފިރާ

  ރަނގަޅު ވާހަކައެއް

 8. ޒާ

  މިގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވޯޓްދިނީ ތިމުންކަރާތްތަކަށް މިގައުމަށް ގެނައުމަކަށް ނޫންތަ؟

 9. ޭލާރިބަނޑު

  ޙެހެހެ. ހީ ވިލް ކަމް ސޫން. ޢައިމާ އަދި ކަންތައްހުންނާނީ. އެއިރުވެސް ލާދީނީ މިހާރުވެސްހަމް ލާދީނީ. ހަމަމިހެން ކިޔާނީ. ކޮބާ އަދާލަތު. މިނިސްޓަރުކަމުގެ ދަހިޗެތިކަމުގަ އުޅޭތީ ޚަބަރެއްނުވީދޯ.

  • ތުއްތޮންބެ

   ތި ޑިމޮކުރަސީ އިން ހެވެއް ފެންނާނެ ހެއްޔެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީއިން ވެސް ވެރިކަން ކުރެވޭނީ މި ސްޓައިލްގައެވެ.

 10. ޔަގީންކަމެކޭ

  ކޮބާ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ތަމެންނަކީ އެއީ ދަ ލާދީނިއަން ފިކުރޭ މެން މަމެން ބުނަނީ މިހެން ވެގެންނޭ އިބޫ ހޮވުމަށް ފަހު އެމެން އޮތީ ނާޗަރަނގީ ތެޅުމާއި މާގެށޭ ގޭމް ކުޅުމޭ އިގްތިސާދީ އެއްވެސް ވާހަކަ އެއްވެސް އެމެން ނުދައްކައޭ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ދަނީ ފަހަތަށޭ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އިން ބޮޑު ލޭ އޮފް އެއް ހަދައިފިއޭ އެފެށުނީއޭ ދެން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރާނެ މީހަކު ވެސް ނުވާނެއޭ މި ރާއްޖެ ހަދާލާނެއޭ އެމެން އިންޑިއާގެ ނަމްބަރު ގެއަކަށް އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ.

 11. އާޒިމް

  ބަލަ ކަލޭމެން ދީނީ މީހުންނޫންތަ ބުނީ އިބޫއަކީ ރަސޫލާ ދުއާ ދެއްވި ފަދަ މީހެކޭ. އެވާހަކަ އަކީ މިފެންނަ މަންޒަރުކަމަށް ބެލޭ

 12. ޙަސްތީ

  ތިއޮތީ ނުގެނެވިގެން އުޅުނު އިންސާފްގެ މަގު ހުރަސްކޮށް ގޮސް ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އަށް އެރިފައެއްނުންތޯ ޝެއިޚް. ދެން ބާރަށް އަތްޖަހާ

 13. Anonymous

  މިގައުމުގެ 58 ޕަސެންޓް މީހުން ބޭނުންވަނީ ބިރަކާނުލާ މަޖާކޮށްލަން

 14. Anonymous

  އިލްމުވެރިންނަކީ ޓްވީޓަކުން ދީނަށް ޚިދްމަތް ކުރާމީހުން. ދީނަށްޓަކާ ޖިހާދު ކުރީ މިގައުމުގެ 96 ހާސް މީހުން. އިދިކޮޅަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ނިކަމެތިކަން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ބައެއްކަމާ ހާޑިންހަމް އަކީ ކްރިސްޓިއަން ދީން މިގައުމުގައި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެ ހުރިމީހާކަން ނުދަންނަ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެ. މަރުވާނެ. ކަލޭމެން ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ދޭނެ ޖަވާބެއް ބުނެދީބަލަ

 15. ލައްޓި

  ސޭކު އިލްޔާސް ބުނި، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކީ ރަސޫލާ ދުޢާ ދެއްވާފައިވާ މީހެކޭ. ދީނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނުކުރާނެޔޭ. އެކަމަކު ވެރިކަމަށް ނޭރެނީސް ދީނާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް ފެށީ. އެއުޅޭ ޢަދާލަތު ނާއިބުރައީސް ބުނި، ޢަދާލަތު ޕާޓީ ކޯލިޝަނުގައި އޮއްވައި ދީނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރާކަށް ނުކުރޭނެޔޭ. ތާހިރެއްނު. ތިޔަ ޢަލީ ޒައިދަކީވެސް އެ ލާދީނީ ބައިގަނޑު މި ގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި މީހެއް.

 16. ހހހހ

  އިލްމުވެރިންނަކީ ޓްވީޓަކުން ދީނަށް ޚިދްމަތް ކުރާމީހުން. ދީނަށްޓަކާ ޖިހާދު ކުރީ މިގައުމުގެ 96 ހާސް މީހުން. އިދިކޮޅަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ނިކަމެތިކަން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ބައެއްކަމާ ހާޑިންހަމް އަކީ ކްރިސްޓިއަން ދީން މިގައުމުގައި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެ ހުރިމީހާކަން ނުދަންނަ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެ. މަރުވާނެ. ކަލޭމެން ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ދޭނެ ޖަވާބެއް ބުނެދީބަލަ

 17. ޙާމުދުރު

  ތިޔަވަރުވެސް އަނެއް2 ސޭހުންނައް ނުވި..

 18. ހެހެހެ

  މިދިޔަ 5 އަހަރު ކޮންތާކުތޯ އުޅުއްވީ؟ މީހުންތައް ގަތުލުކުރުމާއި ވައްކަމާއި ފޭރުމާޢި ކެޓުމާއި ޙައްގުތައް ނިގުޅައިގަންނަމުންިދޔައިރު އެއީ މުންކަރާތަކަށް ނުވަނީތޯ.

  • Anonymous

   މީހުން ކުއްކުރީމަ ހައްޔަރު ނުކުރާ މުޖުތަމައެއް އަދި ނާދޭ. ތި ބުނާ އެކަކުވެސް ޚޯޓެއްގެ ހުކުމަކުން ނޫނީ ޖަލަކަށް ނުލާ. އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރުނަމަ އެއީ އަދުލް އިންސާފު ނެތުން. ވަގުން ކުއްވެރުވެ ޖަލުގަ އެތިބީ. މީހަކަށް ވަގަށް ގޮވުމަކުން ވަގަކަށް ނުވާނެ.

   • އެހެން

    ކަލޭ ހާދަ މޮޅޭ
    ރިޝްވަތު: އަދީބު ބައްސަވަނީ ތިމަންމަނިކުފާނެވފައިސާ
    ވަގޫ: ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ދޫވެއްސަށް ވަނީ ހަލާލު ފައިސާއެއްނޫން
    އަދި އިތުރަށް ބޭނުންތަ؟

  • ޥިސްނަވާ

   އެންމެންނަށް އިނގޭ މިއީ ގޯސް ކަމެއްކަން. ކަން ކޮއްފަ ދެން މީހުން އެއީ ގޯސް ކަމެކޭ ބުނީމަ އަނެކާގެ ކކުޅަ ކުށުގެ ވާހަކަ ދައްކާ އަނެކާއަށް އިނގިލި ދިއްކުރުމަކީ ހާދަ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެކޭ. އެންމެންވެސް މި ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް ދުއާ ކުރޭ. މިގޮއި ބޭނުންވެގެން ހަމަ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ވޯޓް ދިންކަމައްޓަކާ ހިތާމަކުރަން. ޥަގުތީ ހިންހަމަޖެހުމަކާއި ފައިދާއަކަށްޓަކައި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ތި ވެއްޔާ މޮޑެލީ. ހިތާމަކުރަން

 19. ކާފަފ

  މިކަލޭގެއަކީ މިމުންކަރާތްތައް ގެނައުމުގެ ބައިވެރިއެއް. ރީތިގޮތަކަށް ނިމުން އަންނާނެ

 20. ސައިނީ

  ކޮބާތަ އެތަނުން ފެނުނު ރާފޫޅިތައް

 21. މުކޭސް

  މީގެކުރީގަ އެފަދަ ކަންތަޢްއޯކޭދޯ؟

 22. ދޮންބެ

  ތާއީދު ކުރި ކެންޑި ޑޭޑު ދޯ

 23. ބޮޑުވެލާއެއް

  ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން 2018. ޑިމޮކްރަސީގަ އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން އެ އޯކޭވާނެ އަމަޔާ ...... ނިންމިޔަސް

 24. ކަލޯ

  ޔާމީނު ސަރުކާރުން ކުރުއެއްޝެހިލައްވާ މިނިވަން 50ގެ ނަމުގައި ނެށުވިއިރު ތި ޒައިދު ހުރިތަނެތް ބުނެދީބަލަ.

 25. ބުރިޓޯ

  ރަންގަޅުވާހަކައެއް. ނަމަވެސްފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުން . މިފަހަކަށްއައިސް ފުރަމާލޭގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުން ބަނގުރާއެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭވަރަށް ބަނގުރާހުސްކުރި ފުޅިފެންނަމުންގޮސްފައިވޭ. މިއީއިއްޔެއަކު މިއަދަކުކުރަމުންދާކަމެކޭ ބުނެވޭކަށް ނެތް .ކޮންމެއިރެއްގާނަމަވެސް މިއީ އެއްވެަސް ހާލެއްގަ އެއްވެސްފަރާތަކުން ސައްތައިންސައްތަ އިސްމީ މުޖްތަމއެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށެއްގެ ތެރެއިން ފެނިގެންވާނެކަމެއްނޫން.

 26. ޙަމްދު

  ބަލަ ޕާޓީކުރުމާ ނެށުމާއި ވެލިކެއުމަށް އެދޭތީއެއްނު ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފައިސާވެރިން ކޯލިޝަން ހަދައިގެން ތި އެމްޑީޕީ ފައިބުޑަށް ވެއްޓިގަތީ. ބޯކިބާ ހަމައަށް ބައިނޭޅިގެން ކޯޅިގަންނާކަށް ދެންމާގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާނެހެންް ހީވާނެ. ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމީހުންގެ ކިބައިން ވަރަށް އަވަހަށް ދިވެހިން ސަލާމަތްވާނެ.

 27. ހޮޑާދޫ ރައްޔިތެއް

  ޒައީދޫ ދެން ބޭކަރު އިންޓަވިއުތައް ދިނުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫނެއްނޫންތޯ...އިސްލާމްދީން ކަށަވަރު ކުރާނަމޭ މިހާރު ހުންނެވި ރައީސް ވިދާޅުވީމަވެސް ކަލޭމެން ދިނީ ބީރު ކަންފަތެއް...ދެން ތިބޭ އެމީހުން އެބޯފުޅިތަކުން ވަސްބަލަން...ބޯހަލާކު

 28. ނިޝާ

  ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ކުށެއްކޮއްފިއްޔާ މާފަށްވެސް އެދެންވާނެ.

 29. ކޮބާ

  ކޮބާ ފެނޭ، އަދިމިއުޅެނީ ހުވާ ނުކުރެވި،މިހާރު ބިރަކާނުލާ މަޖާ ކުރަން ފެށީ.ދެންތިބޭ އަނގަޔޭ ކިޔާލަ ކިޔާލަ.

 30. ފާރަވެރިޔާ

  މިއީ ޒަިދުމެން ނުގެނިވެގެން އުޅުނު ސަރުކާރު

  ޟިކަމާ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ޒައިދުމެން

 31. Anonymous

  ތީ އިތުރުފުޅެއް ނޫންބާ..... ޑރ. އިޔާސް ކަހަލަ ޝޭހަކު ނުބުނާހާ ހިނދަކު ޤަބޫލް ކުރަން ދަތި..... ޢެފަދަ ބަޔަކަށް އެބޭފުޅާ ތާއީދު ނުކުރައްވާނެ... އަނެއްކާ ތިކަމާ ބަހެއްވެސް ވިދާޅުނުވެނު......ދެން ވިދާޅުވެދާނެ ކަންނޭގެ....

 32. އިސްކުރު

  ޒައިދު އަށް މިހާރުދޯ އިނގުނީ ކޯލީޝަނުން މުންކަރާތެއް ބޭއްވިކަން އަދިވެސް ބަލަން ހުރެބަ ވާގޮތް.

 33. ރައްޔިތު މީހާ

  ތީ އިތުރުފުޅެއް ނޫންބާ..... ޑރ. އިޔާސް ކަހަލަ ޝޭހަކު ނުބުނާހާ ހިނދަކު ޤަބޫލް ކުރަން ދަތި..... ޢެފަދަ ބަޔަކަށް އެބޭފުޅާ ތާއީދު ނުކުރައްވާނެ... އަނެއްކާ ތިކަމާ ބަހެއްވެސް ވިދާޅުނުވެނު......ދެން ވިދާޅުވެދާނެ ކަންނޭގެ....

 34. ޢަބުދުއްދައްޔާނު

  ތިޔަ ފެންނަނީ އަދި ކޮޅުމަތި! އާއަހަރުގެ ޝޯވްއެއް ޓޫރިޒަމްމިނިސްތްރީން ބޭއްވީމާ އިއްލޭ ނުވެސް ނިދައި ޓްވިޓްކޮށްލަކޮށްލަ އޮތް! މިހާރު ކިހިނެއް ިވަނީ ސޭކު އިއްލޭ؟

 35. ޖ

  މީފެށުން ބަލަންތިބޭތި ކުރިޔައް އޮއްތާަ ވާނެގޮތް އެމްޑީޕީނުވާނެ ރަގަޅެއް ދެންތިބޭދިވެހިން ހެވީފާ

 36. މީ

  އަދިވެސް ހުރިހާ ސޭހުންްްއުޅޭ ރީނދޫބައިގަނޑުން

  ނުނެއްޓިގެން މާކުރިންވެސް އެނގޭ ވާނީތިވަރުކަން......

  މިހާރު ކޮންއެއްޗެކޭ ކިޔާކަށްތިއުޅެނީ ދީންހިމާޔަތްކުރާށޭ

  ކިޔައިގެން ދީން ނަށްތާލަން އުޅޭބައިގަނޑު ފަހަތުން

  މިއުޅެނީ..........................................................

 37. ޒަމާން

  އެއީ މުންކަރާތެއްނޫން. ކަލޭމެން ތި މޮޕް ގުރޫޕް ތި ދައްކާ ވާހަކައިން ތަރައްޤީ ނުވެވެނީ. ޒުވާނުން ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ މިނިވަންކަން ލިބެގަންނަން. އަހަރެމެން އެކްސްޓްރީމުން ބޭނުމެއްނޫން. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ހިންގޭވަރަށް މޮޑަން ޝޭހުން އެބަ ތިބި. ލެން ލަލަލާ.

 38. ޢިވާ

  ޢެއީ ދެރަކަމެއް. ޢެކަމަކުބުނެލަންއޮތީ އޮތީ ޥަކިބަޔަކު ކުރީމަ ދޯ ފެންނަނީ؟ ތިހެން ވީމަ ތިމޫހުނަށް އިތުބާރެއް ނުކުރަން.

 39. މިރުސް

  މިމީހުން ވެއްޖެއެއްނު ޔަމަނު ކަހަލަ ގައުމަކަށް ދާން. ކިހާ ބޮޑު މުސީބާތެއް.

 40. އަލީ

  ޝޭހުއަށް އޮޅިގެން ނޫޅުއްވާ. އެއީ މުންކަރާތެއްނޫން. އިބޫ އެފަދަކަމެއް ނުކުރައްވާނެ. އެއޭ ކީރިތި ރަސޫލާ ދުޢާ ދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް.

 41. ގރ މުންޑު

  ދެން ކޮންވާހަކައެއް ދައްކާކަށް ކުރިންވެސް އެގޭނެ

 42. ރަށްދު

  ކަލޯ އަނގަނާރުވާ ކަލޭމެންވެސް ބޭނުންވީގޮތްތީ ރާއްޖޭގަ ނުހުންނާނެ ލާރިޔާހެދި ދީނަށްލޯބިކުރާ އެއްވެސް ދީނީ އިލްމް ވެރިޔަކު ބިރެއްނެތި މަޖާކުރުމަކީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ޒުވާނުންގެ. އުންމީދެއް ރަށްޔިތުންގެ. 135000 ވުރެގިނަ މީހުން ބޭނުންވީގޮތެއް الله ކޯފާ އަތުވެދާނެކަމަކަށް ނުބަލަ

 43. ސަލީމާ

  ޒާމާނަކުވެސް ރާއްޖއިންެ ފެނިފަނެތް ޤާބިލްވެރިޔެއް އެއްލާލާފަ ޖާހިލުންގެނެސް ވެޑުވީމާ ލައްކަ ފެންނާނެ! އާދޭސްކޮށްފަ ބުނިން ރައީސް ޔާމީންފަދަ ހިންގުންތެރި ވެރިޔެއް ދޫކޮށްނުލާށޭ! ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަރުނައަޅަން ޖެހޭނެޔޭ! ފެންނާނެ ކުޅިވަރު!!!

 44. ރައްޔިތުން

  ބަނގުރާ ބޮއިގެން ބަޔަކުތިބި ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ނެތްކަމަށްވަނީ. ޒައިދުގެ ގެއިން ވެސް ހުސްފުޅިއެއް ހުރެދާނެ.ވެދާނެ އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން އައި ހުސްފުޅިއެއް ކަމަށްވެސް

 45. ޙަސަން

  ޢަނގަ ފެލިީ

 46. އިލްޔާސް

  ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އިބޫ އާއި އޭނާގެ ޓީމުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ދަމު ނަމާދު ކޮށްފި.

 47. ާ އ23.ނސ

  ޢެމީހުން ކެމްޕޭމް ތެރޭގައިވެސް އުޅުނީ އެގޮތަށް .ސައިހު އިލްޔާސް ލޮލަަަށް.އަދާލަތު މީހިންނަށް ނުފެނުނަސް.

  • Anonymous

   އިމާމަކީ ފިތުނަ އިލްޔާސޫ!!!

 48. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެން އެންމެން ވޯޓުދީގެން ލާދީނީ ބަޔަކު ހޮވީ އެމީހުން ބޭނުންވެގެން. ދެން މިޔަދު ކޮންވާހަކައެއްދައްކާކަށް. ދެން ބާރަށް އަތާ ފަޔާ ޖަހާ.

 49. ކަމަނަ

  ކެއްކޮޅަކަށް ޖެހުނަސް ބޮޑުވަރު ތީ ކުރިން ކީ އިބޫ އަަށްލާ ވޯޓު ފޮހެވޭ ވާހަކަ ޔާމިނު ހެދި މަކަރު އިދިކޮޅަށް ޖެހުނީ ކަމަށް ވާނީ ދެން ލަލަލާ

 50. Anonymous

  ޕިސް ޕިސް ޕިސް. އަދި މި އުޅެނީ ސަރުކާރާ ހަވާލުނުވެވިގެން. މިހާރު ޑީޖޭ!!! ޒައިދު ކަލޭމެން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ. ހަނދާންބަހައްޓާތި.

 51. ޏިުސ

  މީނަ މީކާކު ތާކުންތާކު ނުޖެހޭމީހެއް

 52. ޏިުސހ

  މީނަ މީކާކު ތާކުންތާކު ނުޖެހޭމީހެއް ހަހަހަ

 53. Anonymous

  ތި އިލިޔާހާ އިޔާޒާ ޒައިދު އަކީ މި ގައުމު ފިތުނަ ކޮށް ފަސާދަ އުފއްދަން އާއި ބައެއް ތަ!!!؟؟ ކަލޭމެންނާ ހެދި ބޮޑު ވަރެއްގެ ބަލައި ވެރިކަމެއް މި ގައުމަށް އައިސްފަ މި އޮތީ!!!

 54. ޚިޔުންތެރިން

  ދެލޯފުޅާ އެމީހުންގެ އެކަންތައް ހުންނާނެ

 55. ފާތުމަން..

  ޔާނީމު ނުކުރޭބާ އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް...ގައިގޯޅިވެ ދެ ޖިންސުން އެއްކޮށްގެން ޔާމީން އުޅުނީމަ އެ ނުވޭތޯ މުންކަރާއަކަށް..؟

 56. ާަަަހދ ކުޅުއްފުށި

  ނޫނޭ އިލްޔާސް ބުންޏެއްނު އިބޫއަކީ ރަސޫލާ ގެ ސުންނަތުގެތެރޭ އިން ވާ މީހުން ގެ މީހެކޭ އިލްޔާސް އަށް އޯކޭވާނެ ކުރިއަށް އޮތް 5އަހަރަށް ވާވަރަށް ރިލޯޑް ކޮއްލާގެން މެލޭސިޔާގަ އެއުޅެނީ.އަނެއްކޥެސް ހުސއވާއިރަށް އަންނާނެ

 57. ނަސިރު

  ސޭކު އިލްޔާސް ބުނި، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކީ ރަސޫލާ ދުޢާ ދެއްވާފައިވާ މީހެކޭ. ދީނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނުކުރާނެޔޭ. އެކަމަކު ވެރިކަމަށް ނޭރެނީސް ދީނާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް ފެށީ. އެއުޅޭ ޢަދާލަތު ނާއިބުރައީސް ބުނި، ޢަދާލަތު ޕާޓީ ކޯލިޝަނުގައި އޮއްވައި ދީނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރާކަށް ނުކުރޭނެޔޭ. ތާހިރެއްނު. ތިޔަ ޢަލީ ޒައިދަކީވެސް އެ ލާދީނީ ބައިގަނޑު މި ގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި މީހެއް.

 58. އަލިބެ

  މިގައުމުގަ ކުރިޔަށް އޮތީ ހަމަމިފަދަ މަޖާ ކުރުންތަކެވެ.

 59. ޭަހިމަދު

  ސޭހު ބޭނުންވިގޮތެއްނޫންތޯ!! ދެން ޢަތްޖަހާ ބާރަށް!!! ?????

 60. ދެނބޮޑި

  ކަލޭ ލޯ ކޮބާ ރައީސް ޔާނު ބައިވެރިވާ ތަންތަނުގައި މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ތިބުނާ ކަންކަން އެބަހުރި ފެނިފަ ބައިވަރު . ކަލޭ އޭރު ނެތީތަ

 61. އަޙްމަދް

  ހެޔޮނުވާނެ މިކަހަލަ ސިޔާސީ ޝެޙުންގެ ވާކަ އަޑުއަހާ އެޤަބޫލުކުރަން!
  މިކަހަލަ ޝޭޙުންގެ ދައްކާވާހަކަ އަޑު އަހައްޏާ މަގުފެރެދޭނެ.

 62. އަހްމަދް

  ސިޔާސީ ޝޭޙެއް!
  ކޮއްމެ ވެރިކަމަކަށް ޢަޤީދާ ބަދަލު ކުރާ ބޯވަ ސްޓައިލް ޝޭޙުން.

 63. ޙާޖީ ތުއްތު ދީދީ

  އަހަރެމެން ކުރިންވެސް ބުނީމުތާ ތިޔަބައި މީހުންނަކީ މުންކަރާތްތައް ހަދަން އަންނަ ބަޔެކޭ އެކަމަކު އެކަން އަލީޒައިދުއަށް އޯކޭވީމަތާ އޭރު އޯކޭއޭބުނީ ދެން ކޮންވާހަކައެއް ތިދައްކަނީ އަހަރެމެންނަށްވެސް އެނގޭ ﷲގެ ދީން އެކަލާނގެ ޙިމާޔަތްކުރަށްވާނެކަން.

 64. އލއ

  ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރިޔަސް ގޯސްކަންކަން ހަމަ ގޯސް

 65. ހިތާމަ

  ތިޔަ އުފާފާޅުކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ސައިޚް އިލްޔާސް އާއި ޑރ.އިޔާޟް އާއި މަޢުމޫނާއި، އަދާލަތުން މިކްސް ޑާންސް ނުކުރޭތޯ. އަދި އެހެން ޑާންސްތަކަށް ބީޓަށް ހަމަޔަށް އަތްނުޖައްސަވާތޯ. ޒައިދުވެސް މިއަދު ދެން ތިހެން ޓްވީޓެއް ކޮށްލައި އެކަން ކުއްވެރިކުރަމޭ ބުނީމަ ނިމުނީ. ދެން ބުނާނެ ތިމަން މަސައްކަތްކުރަމޭ. ބަލަމިއީ ޒައިދުމެން ބޭނުންވެގެން ކުރިކަމެކޭ. ދެން ޒައިދުވެސް ހުރޭ އަތްޖަހަން.

 66. އިއްލަބެ

  ރަސޫލާ ދުޢާ ދެއްްވިފަދަ މީހުންނަކީ ބިރަކައި ނުލައި މަޖާކުރުމާއި، ދެޖިންސް މަސްހުނިވެގެން ނަށައި، ގައިގޯޅިވެ ބަނގުރާ ބޯ މީހުންތޯ ސައިޚް އިލްޔާސް ސާފުކޮށްދީބަލަ.

 67. އަހުމަދު

  ތިޔަ އަދާލަތު ތީ އެންމެ ބޮޑު ފިތުނަ އުފައްދާ ޕާޓީ. ކަލޭމެންނަށް ވިސްނޭނީ ކޮންދުވަހަކު؟ ކަލޭމެންނަށް ހަމަރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކޮންމެސް ބައިގަނޑަކަށް ތާޢިދުކޮށް އޭރަކަކު އޮތް ސަރުކާރެއް ވައްޓާލާފައި އާސަރުކާރު އައީމަ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭގައި އަނެއްކާ އެސަރުކާރުން ވަކިވެ މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަންނީ. ތީ ކުޑަކުދިންތަ ނުވިސްނޭވަރުގެ؟ ކަލޭމެންނަށް ނޭންގެނީތަ ދުނިޔޭގަ މި ވެރިކަންތައް ކުރިޔަށްދަނީ ކާފަރުންގެ މަދަދާއިއެކުކަމެއް؟ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތެއް ތިގޮތަކަށް ނުގެނެވޭނެ. އަނެއްކާ ކަލޭމެނަށްވެސް އެންގޭނު އަދި އަނިޔާވެރިވެގެންނެއް ތަނެއްގެ ވެރިޔަކާ އިދިކޮޅަށް ނުނިކުމެވޭނެކަން. ސާފު ކުފުރެއް ނުފެންނަނީސް. އޭގެ ބަދަލުގައި ކުފުރުގެ ބަސްތަށް ބުނެހެދި ޕާޓީއެއްގެ ފަހަތުގައި ތި ތިބީވެސް!

 68. މިގޭ

  ޒައިދު ބަނަން ވާހަކައެއް އަނަގަ ނުފަތުރާ ދެންވެސް މަޑުން ހުރެވޭތޯބަލަ. ތިޔަހުރީ ވިކި ހުސްވެފައި . ކަލޭގެ އަގެ އް މަމެން ކުރިމައްޗަކުނެތް. ވައްސަލާމް

 69. ސަޒަން

  ޒައިދު ތީއޭމައްސަލައަކީ ވޭތުވެދިޔަ 7 އަހަރު ދުވަހު އެއްވެސް މުންކަރާތެއް މިގައުމުގައި ނުހިނގަނީތަ؟؟؟ ތީޝޭހުންނައް ހުތުރު އަރުވާ މުނާފިގް ވައްތަރުގެ މުނަކަރާތެއް

 70. ނިންނި

  ޒައިދު ތިވިދާޅުވީ ވަރަށް ތެދުވާހަކައެއް އެހެނނަމަވެސ މިރާއްޖޭގަ މިހިގާ 5 އަހަރުގާ ވެސް ހިގަނީ ތިޔަފަދަ ކަންތައްތައް އެހެން ކަމުން އެއްބަޔަކު ކުރީމަ ފެންނަ ފަދައިން އަނެއް ބަޔަކު ކުރީމަވެސް ފެނުމަކީ ދީނުގެ ޢިލްމު ވެރިންވިއްޔާ ކަންވާންޖެހޭނެ ގޮތަކީ

 71. މިސްރާބު

  ޢަލީޒައިދުއަށް ސާބަސްރަށްދުކުރަން ތިއީއިސްލާމްދީންދެކެ ހަގީގީލޯބިވެލައްވާ ބޭފުޅެއްކަން
  ގަބޫލްކުރަން މިހެންދަންނަވާލީ ސަރުކާރުގެ ބައެއްސިޔާސަތުތަކާބެހޭގޮތުން ޝައިހްވިދާޅުވެ
  ލައްވާފައިވާ ބައެއްވާހަކަފުޅުން ބައެއްބޭފުޅުންނަށް ނުވަތަ ތިބޭފުޅާއަކީ ކޯލިޝަންފަޅިއަށް
  ހުންނަވާބޭފުޅެއްކަމަށްހީވެދާނެ ނަމަވެސް ކޯލިޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންތިއްބަވައިގެން ދަރުބާރު
  ގޭގައިހިންގީ މުންކަރާތެެއްކަމަށް( ހަގީގަތުގައިވެސް ދެޖިންސް މަސްހުނިކޮށްނެށުމާ،މިއުޒިކު
  ކުޅުމަކީ ދީނާޚިލާފް މުންކަރާތެއް ) ވިދާޅުވެލެއްވުމުން ތިއީ ކެރިވަޑައިގަންނަވާ ހިންގާ
  ކަމެއްގެސަބަބުން ވިދާޅުވެލައްވަންޖެހޭބަސްފުޅެއް ވަކިބޭފުޅަކަށްބެއްލެވުމެއްނެތި ވަގުތުން
  ވިދާޅުވެލައްވާ ހަގީގީޝައިހެއްކަމަށް ގަބޫލްކުރެވޭ

 72. އައްޔު

  މިހެންވާންޖެހޭނެ ވަކި ފިކުރަކަށްގޮސް ހުސްވެގެންނުވާނެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނަކީ މުންކަރާތެއް ފެންނަހިނދު އެކަމަށް އަޑު ހަރުކޮށް ގޮވަންޖެހޭ މީހުން

 73. ސަޒަން

  މިއޮއްހުރިހާ ދުވަހު މިބޭފުޅާއަށް މިރާއްޖޭގައި މުންކަރާތެއް ހިގިކަމަކަށްނުވި! ހަމަ ކޫލިޝަނާޖެހުމުން މުންކަޜާތް...... މިއަށްކިޔަނީ ޒާތީވުންކަން އެންމެ ކުޑަކުއްޖާވެސް ދަންނާނެ!

 74. އައްޗި އައްޕަން

  އަލިފާނޯތް، މޮޔަވެބަލަ ކަލޭ، ގައުމީ ޓީވީ އިން ދައްކާ ގައިގޯޅިވާ ލަވަ ތައް ހުއްޓުވާ ބަލަ ނިކަން.

  ވަރަށް ސަލާމް

 75. ޙުޒާމް

  މުޅި ދުނިޔެ އެއްބަސް ކިޔާފަ ކުރިޔަސް ނުލަފާ ކަމެއް ވާނީ ހަމަ ނުލަފާ ކަމަކަށް... ޝޭޙުން ނަށް ލައްކަ ޝުކުރު...

 76. ާހަސަން

  ޝޭޙުންނަން ... ޝުކުރިއްޔާ....