އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިރޭ އައްޑޫ ކުނި ކޮށި ސަރަޙައްދުން މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައި ވަނީ ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހިގެންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި ނިޔާވީ ސައިކަލު ދުއްވަން ހުރި ފިރިހެންމީހާ އެވެ. މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގުމާއެކު ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އޭނާ ގެންދިޔައިރުވެސް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި ކާރުގައި ތިބި އިތުރު ތިން މީހަކަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިރޭ ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި ކާރަށާއި ސައިކަލަށްވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުން ވެފައެވެ.

ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ބަލައި ހާދިސާ އިތުރަށް ތަހުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ތަފްސީލު ތީނީފޮޓޮއިން ފެންނަން ވ ދެރަ

 2. ައާންމުން

  ކުއްވެރިވާނީ މަގު. ކުރީގަވެސް ވާގޮއިދޯ

 3. ސަލީމު

  ޜައީސްމީހާ ކުއްވެރިވާނީ އިދިކޮޅުބައިގަނޑަޢް

  • ހާމިދު

   ހަހަހާ ތިބުނީ ވަރަށްބޮޑު ތެދެއް....

  • Annu

   "ޜައީސްމީހާ ކުއްވެރިވާނީ އިދިކޮޅުބައިގަނޑަޢް" ރައީސް މީހާއޭ ޤައުމުގަ ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއަގެ ޒިންމާއެއް ނަގަން ޖެހެނީ. ނުވަންޔާމު ބަހައްޓާފަ ދިޔައީމަ ވީނު..

 4. ދޭބަލަ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. މިކަން ކަން ހައްލު ކުރަން ތަމެން ރަށަށް ދޭބަލަ މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ނުތިބެ. ދަގަ ރަށަށް. ރަށަށް ދޭބަލަ ދެން މިކަން ކަން ރަނގަޅު ކުރަން. ދޭބަލަ ދެން.

  • ހުދާ

   މީހާދަ ފަކުރުފާޑަކަށް ކޮމެންޓޮކުރާ މީހާގަޑެކޭދޯ. އަބަދު އެހެން???

 5. އަޒީ

  މިކަން ހައްލު ކުރަނއ މާލޭގަ ތިބި ބަޔަކު އަންނާކައް ނުޖެހޭނެ.. ދުއްވާނެ ތަނާ މީހުންނާ ކާރުތަކާ ސައިކްލް ހުރިއްޔާ ކޮންނެ ތަނެއްގާ ވެސް މިކަހަލަ ކަންކަން ހިގާނެ.. މީދުނިޔޭގެ ތަރައްގީވެފާވާ މުޖްތަމައުތަކުގަ ހިނގާ ކަންތައްތަ... އަނެއްކާ މީޒުވާނުންގެ ސަރުކާރު.. ބިއްޖެހިފަ ޒުވާނުން ހެސްކިޔާފަ ދުއްވާނެ.. ވަރައް ސަލާން..

 6. ިައިބުރާހިމް

  އަދި ބާރާށް ނުދުދެވެނީ....

 7. މުޙައްމަދު ޝަފީޤް

  މީހަކު މަރުވިޔަސް ޕޮލިޓިކްސް. ކިހާ ދެރަކަމެއް.

 8. Anonymous

  ޢަދިވެސްގާނޫނުައަށްތަބާވާންނުވޭތޯOk

 9. ޜުސްދީތތތތ

  ޓުރެފިކުގަޥާެެއިދައްހުރުމަތްތެރިވާންދަސްކުރޭ

 10. ޜުސްދީ

  ޜަނގަޅު