ވެރިކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރީން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް، ކުރީގެ ރައީސްގެ ނަމުން މުޚާތަބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ އެޑްވައިޒަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖާބިރު މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ، މިރޭ އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރަ މެމްބަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ އިތުރުން މެމްބަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރީން، ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރީގެ ރައީސްގެ ނަމުން މުޚާތަބު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ޔާމީނަކީ އިދިކޮޅު ލީޑަރެއް ނޫން، ނުވެސް ވެވޭނެ. ރައީސް ޔާމީން އަތުގައި ޕާޓީއެއް ނެތި، ސިޔާސީ ގޮތުން މަގުމަތިވާތަން ރައްޔިތުން ދެކޭނެ. 12 އެމްޕީންނާ ޕީޕީއެމް އިތުރު އެމްޕީންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީނަށް 'ކުރީގެ ރައީސް' ނަމުން މުޚާތަބު ކުރެވޭނެ،" ޖާބިރު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

ޖާބިރު މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ނެރުނު ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލީހު (އިބޫ) ރައީސް ޔާމީނާއި ވާދަކުރައްވާ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯއްދަވައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންފައި ވަނިކޮށެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޙިމާޔަތުގައި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އުޅުއްވުމަށްފަހު ދާދި ފަހުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތް ޖާބިރަކީ، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ވަރަށް އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޖާބިރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މި ސަރުކާރަށާއި ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާއިރު، އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ގޮތް ނިންމައި ރައީސް ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖާބިރަކީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގެ ވަޒީރުކަމުގެ މަޤާމަކަށް ޝައުގުވެރިވާކަން ހާމަކުރެއްވި ފުރަތަމަ ބޭފުޅާއެކެވެ. އެގޮތުން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ވިސްނުންފުޅުހުރި ކަމަށް ޖާބިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ގިފްތަމް

  އެހެންވީރު ޖާބިރު، ދިޔާނާ ވަރިނުކުރިޔަސް ކުރީގެ އަބި މިނަމުން މުހާތަބް ކުރެވޭނެ.

 2. ބޭބީ

  އާވެރިކަމުގައި ގުއްޓެއް އަޅަންދެން އަގަބާނަތި

  • ދދދދދދ

   ހެހެހެހެހެ ތެދެއް ތިބުނީ.

 3. ސޯޕް ލައިޓް ބްރަދަރ

  ޖާބިރަށްވެސް ކިޔޭނެ ނަންތައްވެސް ހުންނާނެދޯ

 4. ާމިރާއަލިފް

  ޙޮޑާ އައިލޭންޑް ގެ ބާނީ

 5. އެހެންތޭ

  ތަމެން ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސްގެ ވާހަކަ ނުދައްކަނީ ކީއްވެގެންތޭ ތަމެންނަށް އެ ޓެކްސް މާފުކޮށް ނުދިނީމާ ދޯ ރައީސް ޔާމީން އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުތީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ކިތައް މިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތްތޭ ސަރުކާރަށް ދައްކަން ވެފައި އެފައިސާ ސަރުކާރަށް ދައްކަން ތަމެން އުޅުނިއްޔާ މާތާހިރު ވާނެ ނޫންތޭ.

 6. ޚާލިދު ވަޙީދު

  ނުކުރެވޭނެ 16 ނޮވެމްބަރ ގެ 00.00އާ ހަމައަށް ރައީސް ޔާމީން އަށް މުޚާތަބު ކުރެވޭނީ އަދި ކުރަންޖެހޭނީ "ރައީސް" ގެ ލަގަބުން.
  ކަލޭ ލޮލީވިއްކާ އުސޫލުންނެއް ކަންތަކެއް ނުކުރެވޭނެ.

  ޚާލިދު

 7. ޢައްޔަ

  ޚ ކަލޭ މޮޔަވެފަ ދޯ ތިހުރީ ކަލޭ މިހާރު ތިރާވަނީ ބަޣާވާތްކުރަން ކަލޭ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ގޮވާލަން

 8. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ކަލޯ ހަމައިގަތަ؟ އަންބާރާކޮށްލަން ދާކަށްނުވޭތަ؟

 9. ޙަމީދު

  މިނިސްޓަރ ޖާބިރު... ޢިބޫ ހޮވާނުކުރަނީސް އަހަރެން މިނިސްޓަރ ނަމުންމުހާތަބު
  މިކުރަނީ...

 10. ޙަސަން

  ހޮނޑައިދޫ ބޮޑު ޙުސައިން ތެޅޭގޮތްދޯ!

 11. އިބޫ

  ދައުރެއް ދުވަހަކު ހަމަ ނުވިޔަސް ޖާބިރު އަށް ލޮލީ ޖާބިރު ކިޔޭނެ

 12. ނަގޫރޯޅި

  ޖާބިރު ކަލެއައް އަހަރުމެން ކިޔާނަން އެންގިއްޖެޔާ ލާރިދީފަ އަހަރުމެން ފަހަތުން މީހުން ފޮނުވާނެ، ހަޖަމެއްނުވާނެ. ކަލޯ ޔާމިން ބުނީ ދެންހޭރި ހޭރި އިންނާށޯ، އޮންނާނީ ހޭއަރުވާލާފަޔޯ

 13. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  އެހެން ނަމަކުން މުޚާޠަބު ނުކުރެވޭނެތަ؟ ކަލޭ ފެނުނީމަ ޒަކީބެ މަތިން ހަނދާންވޭ. މި ބުނީ ކަލެއަކީ ޝާހީ ބޭފުޅެކޭ. ތިއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ދެން އުފާ ކޮށްބަލަ. މަންމައަށް ވަރަށް ވެދުން ދަންނަވާތި. ކެކެކެކެކެ

 14. ވަރުވާ

  އެހެންވިއްޔާ ދިޔާނާ އަކީ ހުސްހަށިބައިމީހެކޭވެސް ކިއިދާނެތާ

 15. ހޮޑާދޫ ރައްޔިތެއް

  ކުރީގެ ހޮޑައިދޫ ރައިސް ތީ

 16. މޫސަ

  ޖާބިރުގެ ނަމުގެ ކުރިއަށް "ލޮލީ" ފަހަތަށް " ވަގު" އިތުރު ވެއްޖެ. އަދި މެދުތެރެއަށް ލާހޫޭރޭ އިތުރުވެއްޖެ

 17. ޭލާރިބަނޑު

  ކަލޭ ތިހާވަރުން އޫޅުނަސް މިނިސްޓަރުކަމެއް ނުދޭނެ. ފޮނިބޯންތިއުޅެނީ. ކަލެއް ކިޔަންވީ މިނިސްޓރީ އޮފް ކާބޯތަކެތީގެ ލޮލީ ޖާބިރުތަ. ރާފުޅއެއް ބޯލާ. ޙާމާން

 18. އަލީ

  ޓެކުސްޗޯރު ބޮޑުވަގު

 19. Kamaal

  ދެން ކަލެޔަށް ނަންދޭނީ ހޮނޑާފުށީގެ ބަނގުރާ ރައީސްގެ ނަމުން ލަދެއް ހަޔާތެއްނތްމީހެއް.

 20. ކުދު ރަޝީދު

  ކަލޭ ދޫހެލޭހާ ދުވަހަކު ބޭނުންއެއްޗެއް ކީދާނެ އެކަމު އެއީ ޙަޤީޤަތަކަށް ނުވެދާނެދޯ.. ރަޓެކަމާ ބެއްޔާ ދައްކަނެވާހަކަ ދާ..! ހެހެ

 21. ގަމާރު

  އޮކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ހޮނޑާދޫ ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު . ހަމަހޭގައި ހުންނަމީހަކަށް މިނިސްޓަރ ކަންވާނީ ކަލޭ ގެނެސް ދިން ވެރިކަމުން ކަަލޯ ޖަލަށް ދާން ތައްޔާރު ވާތި މާމމަޖާވެގެން ނުއުޅޭތި.