އައްޑޫ ސިޓީގައި މިރޭ ހިންގަމުންދާ މާރާމާރީތަކުގައި އިތުރު ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

މި ޒުވާނާއަށް ހަމަލާދިން ރަށެއް އަދި ސާފު ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި މިރޭގެ މާރާމާރީ ތަކުގައި ދެވަނައަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލާފައިވަނީވެސް މަރަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނެކެވެ.

އޭނާގެ ބޮލަށް ހަމަލާދިފައިވަނީ ލަކުޑިބުރިއަކުން ކަމަށް ވެއެވެ.

މި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާއަށްވެސް ދަނީ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ސަލީމު

  ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އަންނަންވާއިރަށް ތައްޔާރުވަނީ

  • ޢަލީ

   ލޮލް

 2. އަހުމަދު

  ތީގަވެސް ދެން ކުއްވެރިވާނީ ޔާމީނު....އޭނަ ލަކުޑި އެތެރެ ކުރީ، ވަޅި އެތެރެ ކުރީ ޅޮޅް....ޅޮޅް...ޅޮޅް

 3. އަބޫއިޒްކާން

  2008 ގަ ވެސް ތިކަންތައް ހަމަ ތިހެންވީ. ތިފެށެނީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ.!!! ހިތާމަ ހުރި.!

 4. މަރަދޫ ޓޮމާ

  ބިރެއްނެތި ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގައި މަޖާކުރަނީ

 5. ރަންނަމާރި

  ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

 6. ޖަޒީރާ ފަލި

  މަރުހަބާ ޖަޒީރާ އައްޑޫ

 7. އިސްމާލް

  ބިރެއނެތި ދެނކުރަަނީމަޖާ އިސްލާމްދީން ނަމޫނާއކަށް ދައކަިގެން މަރާމާރީ ހިންގުމާއި ޑްރަގް ވިޔަފާރިކުރުމާއި ރާބުއިމަކީ މިބައި މީހުންގެ މެނިފަސްޓޯ .މިމެނިފަސްޓޯގަ ޤާނޫނު އަސާސީން އިސްތިސްނާވާމީހުންވެސް މިވަނީ ޖެހި ލާމެހިފަ