ޕީޕީއެމް އިން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ މުޒާހަރާތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާނުލާނަމަ އެ ޕާޓީ އާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދީފިއެވެ.

އީސީން މިގޮތަށް ނިންމީ ޓެލެކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މިއަދު ބޭއްވި އެ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އީސީން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމީ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކަރީގައި ކޮންމެ ރެޔަކު ހިންގާ ހަރަކާތަކީ އެ ޕާޓީން ހިންގާ ހަރާކަތެއްތޯ ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޕީއެމް އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށެވެ.

އީސީގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އެ ހަރާކަތަކީ އެ ޕާޓީން ހިންގާ ހަރަކާތެއްނަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލަން އެ ސިޓީގައި އެދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހަރަކާތް ހުއްޓާނުލައިފިނަމަ ޕީޕީއެމްއާ މެދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ވެސް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމި ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޕީއެމް އޮފީސް ދޮރުމަތީ ކުރާ މުޒާހަރާއަކީ އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާބެހޭ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާއަކަށް ވާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އީސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޕީޕީއެމް އިން ކޮންމެ ރެޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ޕީޕީއެމް އިން ކުރަމުންދާއިރު އެ އެތުހުމަތުތަކަށް ބާރު ލިބޭ އޯޑިއޯއެއް ދާދިފަހުން ވަނީ މީސް މީޑިއާގައި ލީކް ކޮށްލާފައެވެ. ލީކް ކޮށްލާފައިވާ އޯޑިއޯގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފާއި އެހެން މީހެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

41 ކޮމެންޓް

 1. ފުރުޤާން

  ސާބަސް އީސީ

 2. އަމީ

  ބިރު ދެއްކިޔަސް ފަހަތަކަށެއް ނުޖެހޭނެ

 3. ފާއިޒް

  ކަލޭ ބުނެބަލަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގަ ވޯޓް އޮޅުވާލަން ދިން ލާރިގަނޑު ކަލޭ ބަނޑު ނާޅަކަމަށް...

 4. ޤައުމު

  އީސީއަށް ފެނުނީ ޕީޕީއެމް މުޒާހަރާ ކުރާތަން އެކަނިތަ. އެމްޑީޕީ މީހުން މުޒާހަރާކޮށް މީހުންނައް އަނިޔާކުރިއިރު އެތަން ނުފެނުނީ އަނދިރިވެފަ ތިބީމަތަ. އީސީ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ބަޔަކު މިހާރު މުޒާހަރާ ކުރާތީދޯ ކަންތައް ބޮޑުވީ. ހަމަހަމަ ކަމާއެކީ ކަންތައް ކޮއްބަލަ. ވަކިކޮޅަކަށް ޖެހިގެން މިހާރު ތިއޮތީ ވޯޓްވެސް އޮޅުވާލެވިފައެއްނު

 5. ޙަބޭސް

  ތިއީ ޒާތީވުންދޯ މީގެކުރިން އީސީން ނުނަގާ ޑިޒިޝަނެއް ކުއްލިއަކަށް ތިނެގީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ ތިއީ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ތިފަދަކަމެއްކުރި ކިތައްވަނަ ފަހަރުތޯވެސް ސުވާލުކޮއްލަން

 6. ޙަބޭސް

  ޚަޤީޤަތް ފަޅާ އަރާތީ ބިރުގަންނަނީދޯ ހިންގި ފައިސާގެ ކަންތައްގަޑުން ފަޟީހަތްވީދޯ

 7. ޔާަމިނު

  100 ޕޮއިންޓް އީސީ އަށް

 8. އައުމާ

  ކުރެވިފައި އޮތް ކަމެއްގެ ބޮޑު ކަމުން ތިވަރަށް ތި ތެޅެނީ

 9. ބޮޑު ދެލޯ

  ތި ޕީޕީއެމް އަކީ މިހާރުން މިހާރަށް އުވާލަންޖެހޭ ޕާރޓީއެއް! ޖަޒީރާ ރާއްްޖޭގެ ރައީސުވެސް އެއޮތް ވަޑައިގަންނަވަނީއެވް. އެ މަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވާއިރަށް ތިޔާ ޕާރޓީ އޮވެގެނެއް ނުވާނެ! ވަސްވެސް ފޮހެލަންވާނެ!

  • އަމީކަލް

   ކަލޯ ޕާޓީ އުވާލެވިދާނެ ލޮލަށްފެންނާން ހުރި ކަންތަށް ކިހިނެތް ފިލުވާނީ

 10. ދުރުމި

  ކޮބާ މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު އެއްޑީޕީއިން ބޭއްވި މުޒާހިރާތަށް ތިއިވެންވެސް އިގެނީ ކަލޭމެން ވޯޓްއށް މަކަރުހެދިކަން ބަލަ ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީންލިބޭހައްގެއްކަން ނޭގޭތަ؟

 11. ޕިންކް

  މަސަށް މިހާރު 100% ޔްގީންވެޖެ ވޯޓުން ވަކަންކުރީކަން.

  • އާންމު އާދުމީ

   މަށަށްވެސް. ކުރިން ހީކުރެވުނު ޔާމީނު ހަމަ ބަލި ގަބޫލުނުކުރެވެނީޔޭ. އެކަމަކު މިހާރު އެނގޭ އަދި އަޑި ނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއް މީގަ އެބައުޅޭކަން.

 12. ބިރު

  ސާބަހޭ ދަރިއާ ވިކިފަ ހުރިވަރު ތިއޮތްގެން ބޭޒާރުވެ އަމިއްލަޔަަށް ސޯޓުބާލަނީތަ ހަހަހަ ހަމަ ހިނިއަންނަނީ. .

 13. ރިދަމް

  ހުޅުމާލެއިން 4 ލައްކައަށް 400 ގޯތި ވިއްކަނީ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާކުރާ ކަމެކޭ އެމެން އަތޮޅޭ މެންގެ އަތޮޅޭ ރައީސް ހޮވައިގެން ތިބެގަ އަތޮޅު ތަކުން ގޯތި ދޭން މިފަހަރު މާލެ ސަރަަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަަކަށް އެދިފައިވާ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތަކުގެ ބަދަލުގައި ގޯތި ލިބޭނެއޭ ހުޅުމާލެ ދޭކުން ހުޅުމާލެ ދޭއް އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިއްކި ތަނޭ އެތަނުން މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ގޯތި ދޭނަމޭ ތަމެން ނުބެހޭތި މިކަމާއި އިނގޭތޭ މީ މަމެންގެވެރިކަން މީ މަމެންގެ ހުޅުމާލެ 2 ދޯ. ވީއާރ ދަ ރިދަމް ރިދަމް އޮފް ޔުއަރ ހާރޓް...

 14. ކަދިކަމަނާ

  ކުރިންވުސް ބަގާވާތް ކުރިމީހުން ނޭ އެއީ ދެން އޮންނާނީ ކޮންގޮތެއް

 15. ޙާލިދު

  ފިތަވަޅު އަޅައިގެން ކަލޯ ނުހުއްޓުވޭނެ. ކާކު ބިރުދައްކަން ތިއުޅެނީ. ވޯޓް ގަޑުބަޑުކޮށްފަ ވައްކަން ކޮށްފަ ތިހެން ތިބެވޭތަޮ ބަލާނަން.

 16. އަލީވަހީދު

  ރިސްވަތުނަގާ ވޯޓުން އެމްޑީޕީއަށް ވައްކަންކޮށްދީފަ ކޮންމުޒާހަރާއެއް ވިޔަވަޅެކޭ އަނގޮޓިސަރީފާއި،ރިސްވަތު އަކްރަމު މި ކިޔަނީ

 17. ކ

  ބަލަ އެމް. ޑީ.ޕީ މުޒަަހަރާ ކުރި އިރު އީ.ސީ ކޮބާ

 18. ބޮޅު

  ބަލަ އީސީންތަ މުޒާހިރާތައް ހުއްޓުވަނީ
  އަޖަިބު ވެއްޖެ އަހުން

 19. އިބޫ ހުޅުމާލެ

  ދެން މިއޮތް ހުރިހައިދުވަހު މޑޕ ކުރި ކަންކަން ނުހުއްޓުވީކީއްވެބާ؟ ގައިމުން ކިތަށް ފަރުދުންނަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ގެއްލުންވި...

 20. އަލީ

  ރަގަޅުކަމެއް ތާއީދު

 21. ސާމް

  ވަރެއް އެބަވޭ ދޯ މިތިބި އީސީ ވަގުންނަށް. ބަލަގަ އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރާ މުޒާހިރާއެއް

 22. ވަރަށްސާފު

  މިހާރު މަ ދެން ގަބޫލުކޮށްފިން ވޯޓު އޮޅުވާލައިފިކަމަށް. އަދި ރިޝްވަތުގައި ހިފައިފިކަމަށް. އާނ ފަހެ، ޕީޕީއެމްއިން ނެގި އިލެކްޝަނެއްގެ ކޮޅު ކުއްލިއަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ދެގޮތުން ކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއްވެގެން. އެއީ މަރުމަތިން ހަނދާންވެ ކުއްލިއަކަށް ތަގުވާވެރިކަން ހިތަށް ވަދެ ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާދެކެ ބިރުވެތިވެގެން ނުބައިކަމެއް ކުރެވިދާނެތީ ބިރުން ނޫނީ، ގޮހޮރު ފޫދާވަރުގެ ބޮޑުވެގެންވާ ރިޝްވަތެއް ކާލެވިގެން.

 23. ޏ

  ޕާޓީގަނޑު އުވާލާ

 24. ހަސަން1245

  އިލެކްޝަން މީހުނަށް ލައްކަ ވަރުވެފަހުރިކަން ތިކަމުންވެސް އެނގިގެންދޭ

 25. امنة

  ހުރިހާރަށަކައްގޮސްބޯގުނަންފެނޭ

 26. ޖުމައިހަލީމް

  ހަމައެއް ލަމައެއް އޮންނަ ބައެއް ނޫން. މުޒާހިރާ އެކުރަނީ ކާނިވާ އެކަނިކަމަށް އަމިއްލަޔަށް ކަނޑައަޅާފަ. އޭސީސީ މެމްބަރުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދޭން ދެންފަށާނީ.

 27. ޢީސީ

  ޢީސީ ގެ އިސްވެރިން ތި ހާދަމަކަރުވެރިބައެކޭދޯ! ﷲ ގެ ރަހުމަތު ތިމީހުންނަ ކޯފާފޮނުވާނދޭ

 28. ޥަހުށީ

  ވަޓް... ކޮބާ އިންސާފު؟

 29. މަރީ

  ކަލޭމެން ތިހާ ހިތްމައްޗައް އަރައިގެން ތިއުޅެނީ ރީދޫބައިގަނޑު ކަލޭމެނައް ރިޝްވަތުދީފަ ކލޭމެން ގެފހަތުގަތިބީމަ

 30. ކުރިއެރުން

  އެ އުޅޭ ގައުމުފަނާކުރާ އަންނި ބުނިވާހަކަ އެއީ

 31. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ގަމާރުވިޔަސް ބޮޑުވަރު! ޕީޕީއެމް އިން އެބަ މުޒާހަރާ ކުރޭތަ؟ މީހުނަށް ދުއްޕާންނުކޮށް ، މަގުތަކަށްނުނިކުމެ އެމީހުންގެ ޖަގަހަކައިރީގައިތިބެ އަޑުއުފުލުން އެއީ މުޒާހަރާކުރުންތަ؟ ޝައްކެތްނެތްގޮތުގައި ވޯޓު އޮޅުވައިލައިފި! ޔަޤީންހަމަ މިހާރު!!!

 32. މަދު ބަޔަކު އެހެން ކިޔާ އެއްޗަކަށް ޖަވާބު ދާރީ ވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނީ ވެސް ހަމަ ތި ކޮމިޝަނުން، އެ މީހުން އެ ދައްކާ ވާހަކަ އަށް ޖަވާދާރީ ވާން ނުޖެހޭއިރު ދެން ކޮން ވާހަކައެއްބާ! މި ފެންނަ މަންޒަރުން މަށައްވެސް ހީވަނީ ގަޑެއް ގަތްފިހެން. އެހެން ނޫނީ ދެން ކޮންކަމެއް މީ.

 33. ޒިޔާ

  ތިޔަ ފިޔަވަޅު އަޅާ ޕީޕީ އެމްގެ ޒައީމް މައުމޫނަށް. ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް ބާތިލްކުރީމާ ޕީޕީއެމްގެ އަސްލު އޮތީ އޮޅިފަ

 34. ޝަހާމް

  އެންމެފަހުން އީސީ އިން ޕީޕީއެމް އުވާލާނެ. އެކަމަކު އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތް. އިނގިރޭސިންނާއި، އިންޑިއާ އިންވެސް އަޅާ ނުލާނެ. އެހެނީ، އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮނޑި ކޮށްކޮ ސަރުކާރު މިހާރު އެއޮތީ ގެނެވިފައި. ދެން އެހެން ބައެއްގެ ހައްގެއް އުނިވެގެން މައްސަލައަކަށް ނުވާނެ.

 35. ކެރޭ އަބްދުﷲ

  އީސީ ވަނީ ރިސްވަތު ހިފާފަކަން މީގެން ވެސް އިގޭ. ވޯޓް އޮޅުވާލާގެން މިމީހުނަން މިކިޔަނީ ކީކޭތަ. ވަގުފައިސާގަޑު އީސީ މެންބަރު ބޭނުކޮގެން އެތިބީ. މިއޮހާދުވަހު އެމް ޑީ ޕީ ކުރި މުޒާހިރާތައް ކޮބާ. އީސީ މެންބަރުން ނަން ޕީ ޕީ އެމް އެއް އޮވައެއް ނުލެވޭނެ. އީސީ މެންބަރުން އިސްތިއުފާ. އީސީ ގަ ތިބީ މުޅިން ވެސް ވަގުން. ޕީ ޕީ އެމް ގެ އަޑު ނުހުޓް ވޭނެ. މިވޯޓް ބާތިލު ކުރަން ދެން އަޑު އުފުލާނަން.

 36. ޙަބޭސް

  ޕީޕީއެމުން ޝަރީޢަތަށް ދާން ލަސްވެއްޖެ ނަތީޖާ ބަދަލުނިވިޔަސް އޯކޯ އިންތިޚާބާއިގުޅިގެން ހިންގި ޖަރީމާތަށް ރަޢިއްޔަތުންނަށް އެގި ޖަރީމާގެ ބައިވެރިންނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބުނީމަ ނިމުނީ

 37. ސީސީސީއީ

  ވާހް! އީސީ އިން އަމިއްލަ އަށް އެމީހުން، ގޯހެއްހަދައިފި ކަމުގައި އެއްބަސް ވެވުނީ! އަދި މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވީކީއެއްނޫނޭ، އަހަރުމެންގެ ހައްގު ވަގަށް ނަގައިގެން އެކަމާ އަހަރުމެން ވާހަކަ ދައްތާ، މީ ދެން ކޮންކަމެއް، އެމްޑީޕީ އިން 7 އަހަރު ވަންދެން މުޒާހަރާ ކުރިއިރު ތިޔަބައިގަނޑުގެ ކަންފަތެއް ނެތިފަ މިހާރު ޕީޕީއެމް އަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ތެޅިފޮޅި ގަތީ ހިފި ރިޝްވަތުގެ ބޮޑުކަމުންކަން ޔަގީން މިވީ!!!

 38. އަހްމަދު މޫސާ

  ޕީޕީއެމް އަކީ ހިސާރުކުރެވިފައިވާ، ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން އޮޓޮމެޓިކުން މިހާރުވެސް އުވިފައިވާ ޣައިރު ގާނޫނީ ޖަމާއަތެއް

 39. ނަޞޭޙަތް

  އިވުނުވާހަކައެއް އިވުނުގޮތަކަށް ދައްކަމުން ގެންދިޔުމަކީ، މިރާއްޖޭގައި ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން ގެންދާކަމެކެވެ. މިގޮތުން އިންތިޚާބަށްފަހު، މިހާރު މިދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ، އީސީގެ ނިޞްބަތުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދީނާޚިލާފު ވާހަކަތަކާއި މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭފަދަ ވާހަކަތަކާއި، އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރާބެހުމުގެ ގޮތުން ދައްކާވާހަކަތައް އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން މަނާވާހަކައެވެ.