ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އަދި "ތަންކޮޅެއް މައިތިރިކޮށް ހުންނަން" އެމްޑީޕީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ތަރުޖަމާން ހާމިދު އަބްދުލް ޣަފޫރު އެދިއްޖެއެވެ.

އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މައިތިރިކޮށް ހުންނަން ހާމިދު އެދުނީ މިއަދު ހެނދުނު ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ހާމިދު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް "ނަސޭހަތް" ދީފައި ވަނީ ޕާޓީތަކުން ފޮނުވާހާ މީހަކު އިބޫ ގަބޫލުފުޅެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރައްވާނީ ގާބިލު މީހާ ކަމަށް ރިޔާޒު ވިދާޅުވުމުންނެވެ.

ހާމިދުގެ ޓްވީޓަށް ކޮމެންޓް ކުރި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ބުނީ (ޖަލުން) ނިކުތުމާއި އެކު "ބާޣީ" ރިޔާޒް ބޭނުން ވަނީ ބާރު ހޯދަން ކަމަށެވެ.

އެހެން މީހަކު ބުނީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ފަދަ ފެއިލް ވެފައިވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދުރުކޮށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް (އިބޫ) ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޓްވީޓް ކުރި އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރަކު މިއަދު ވެސް ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ދުވަހު އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ހިތްޕަވައިގެން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރައީސް އޮފީހުން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ހަނދާން އާކޮށް އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ޓްވީޓް ކޮށްފައެވެ.

އެމްޑީޕީ އިން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމަށް މެދުވެރިވި "ބަޣާވާތް" ރާވާ، ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި އެއް ބޭފުޅަކީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ނިކުތުމުން އެމްޑީޕީ އިން ގޮވަމުން އައި "ބާޣީ" ގެ އަޑު ވަނީ މަޑުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަން އެމްޑީޕީ އަށް ލިބުނު ފަހުން އަނެއްކާވެސް "ބާޣީންނަކީ" ކޮބައިކަން އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުން ދަނީ މީސް މީޑިއާގައި ހާމަކޮށްދެމުންނެވެ.

ހާމިދުގެ ޓްވީޓާއި ގުޅިގެން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

98 ކޮމެންޓް

 1. ރައްޔިތުމީހާ

  ފަޅައިގެން ދަނީ.

  ކެޔޮގަނޑު ކެނޑުނީމަ ގަހުގެ ބޭނުމެއް ނެތް.

  • ނަލަ

   އަފްރާޝީމް ، އަފްރާޝީމް ، އަފްރާޝީމް

 2. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  ބަރާބަރު. ތިދަނީ ރަނގަޅަށް.

 3. ރިޔާ

  އަވަހަށް މަންތިރިން ބޮނދުބުޑަށް ސައިކިޔާ އޭރުން މައިތިރިވެދާނެ

 4. ދި އެކްސް

  ޑޯގް ކިތައްމެ އެކުވރިވެގެން އުޅުނަސް ދަތް އަޅަން ފަހެއް ނުޖެހޭނެ ! ހަރުބަސް 1

 5. ރައްޔިތުމީހާ

  ފަޅައިގެން ދަނީ.

  ކެޔޮގަނޑު ކެނޑިއްޖެ ދެން ގަހުގެ ބޭނުން ކެނޑުނީ.

  ދެން ބުރުމާ ނުއަތަށް އަނބުރާލާ

  • ބރމ

   އޭރުން ވެއްޓޭނީ ބުރުމާގަ އިން ކަށި

 6. ސާނިހާ

  ހާމިދު މީ ހޮނޑައިދޫގަ ޑރ ޖާބިރުއެއްކޮން އުޅުއްވި ބޭފުޅެއް އުތަ؟
  އެމްޑީޕީ ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ނުހެދޭނެ. ކަލެމެންވެސް މައިތިރިވެގެން ތިބޭ. މިފަހަރު އަތްަތަށް ހޫރެންޏާ ވެއްޓޭލެއް އަވަސްވާނެ.

 7. އަލީ

  އެމްޑީޕީ ވާނީ ހަމަ އެމްޑީއަށް. އެކަން ނުދަތީމަ ވާނެގޮތް ދެން ތިވަނީ.

 8. ؟؟؟؟

  އެބައިނގޭ ތިޔަ އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބުމުން ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒުމެންގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފާނެކަން. އެބަޔަކު އަމިއްލައަށް ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު އެބައެއްގެ އަމިއްލަ ލޮލަށް ހެރި ނިމޭނެ.
  އެމީހުންގެ ހިތުގައި ނަފްރަތު ހުރި މިންވަރު އެނގޭނެ ޑރ.ޖަމީލު ރާއްޖެވަޑައިގަތް ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިސް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ޖަމީލަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން ނުދާކަން.
  ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ބަދަލު ނުހިފާ ނުތިބޭނެކަން ކަށަވަރު. ބަލަންތިބޭ.

  • ދެ

   މާބޮޑަށް ފުއްޕާ ކަމަށް ވަންޏާ ޔާމީނަށް ހެދި ގޮތަށް ހަދާލާނީ.
   އަދި ކޯލިޝަން ފުނޑާލަންވެސް މައުމޫނު، ގާސިމް އެކަނި ފުދޭ.

 9. އެމް ޑީޕީ

  ރިޔާޒު ސައިޒުކުރޭ! މިހާރު އެހުރީ ނަގޫ ފިތިފައި!

 10. ޒަރީ

  ބާޢީން ހަމަވާނީ ބާޢީންނަށް ، މިއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ، ފަހުވަގުތު މިމީހުން ނިކުންނާނީ އިދިކޮޅަށް ، މިފެނިެގެން ނިމިގެން ދިޔައީ ވެސް އެފަދަ މަންޒަރެއް

  • ސަންގުމަރުމަރު

   ބަލަ ބާޢީން ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވެރިކަން ހޯދަން ތިތެޅެނީ. ދެން އެބާޢީންނާ އެމްޑީޕީއާ ހުރީ ކޮންތަފާތެއް.

   • ޕަކް

    ކަލެއަށް މާބޮޑަށް އެނގެނީ.. އެމީހުން ނަށް ކެތްނުވެގެން އައީ.

 11. ބޭބެ

  ހާމިދު ހަމަހޭގައި ހުންނަވާ!! ހިނދުކޮޅު އައިސްގެން ނޫޅުއްވާ!! މިއީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްނޫން!! މިއީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެއް!! މިއީ މައުމޫނާ ގާސިމް އިބްރާހިމާ އަދާލަތާ އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކުވެގެން ގެނައި ސަރުކާރެއް!! އެހެންވީމަ އެމްޑީޕީން ބޭނުންހާގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭނެ!! ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ބަލަން ތިއެންމެން ކޯޅޭތަން!! ގައުމު ހަމަ ހަފުސްވާނީ!! ލާހިކު ކުޅަދާނައެއްނޫން ޔާމީނުގެ މިފަސް އަހަރު މިރާއްޖެއަށް މިގަނައި ތަރައްގީ ގެންނާކަށް!! އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް ބައިއެޅި ގައުމުތަކަށް މިގައުމުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ހަނދާންކުރާތި ދޭން ނޫޅޭތި!! އަދި ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުންނާ ޖައްސާލައިގެން ބޭނުންހާ ކުޅިއެއް ކުޅެން ނޫޅޭތި!! އެމްޑީޕީއާ ކޯޅިޝަން ހަދައިގެން ޔާމީންގެ ގައުމީ ވަންތަ ތަރައްގީއާއި ތަމައްދުންގެނަސް ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި އިސްލާމްދީނަށް އިސްކަންދެމުން އައި ވެރިކަން ވައްޓާލަން ގާސިމާ މައުމޫނާ އިމްރާނާ ދެންވެސް ތިބި ބަޔަކު ކުރި މަސައްކަތުގެ ހިތި ރަހަ ލާނެ!! ގައުމު ހަލާކުގެ މަގަށް ކަލޭމެން އެންމެންވެގެން ތިގެނައީ!!

  • ފަޅުވެރިން

   ތިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުމެއް! 17 ނޮވެމްބަރ ދުވަހު ހުވާކުރާނީ އިބޫ ޞޯލިޙް، "ކޯލިޝަން" ކިޔާ މީހެއް ނޫން! ކޯލިޝަން އަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ދަންނަ މަފްހޫމެއް ނޫން!

 12. އަލީ

  މިހާއަވަހަށް ކޯޅެންފެށީދޯ! ކުރިއަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވާނީ ކިހިނެއްކަމެއްވެސް ނޭގޭ! މިރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅުގައިތިބި ހުރިހާ ސިޔާމީހުންކަމަށް ދެކިގެން އުޅޭ މީހުންނަކީ މުޖުރިމުން! ރައްޔިތުންނޭ މި މީހުންގެ މައްޗަށް ގައުމު ދޫކޮށްނުލާ ފަހުން ސަހަރޯ ހީވާނެ ގާސިމަކީ ޓެކުސް މުޖިރިމެއް! އަންނިއަކީ 13 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް އޮތްމީހެއް! މައުމޫނަކީ ރިސްވަތުގެ މުޖުރިމެއް! ހާމިދުބުނަނީ ރިޔާޒަކީ ބާގީއެއްކަމަށް

  • މުހައްމަދު

   އަލީ ތިޔަބުނީ ހަމަތެދެއް! މަ ހަމަ އައްސަރިބަހުން
   ތާއީދު.

 13. ނަފާ

  ކޮބާ. ރިޔާޒޫ. މިވީ ކިހިނެއް. ކަލޭ ހީކުރިގޮތަކައްނުން ދޯ. ހިނިއާދޭ ހަމަ

 14. ޢެދުރުބެ

  ވެރިކަމުގެ ކަމަރު ރަނގަޅަ ބަނދަލެވުނީމާ އަދާލަތު. ޖުމްހޫރީ. މައުމޫނު. ޕާޓީ މީހުންނަށް ލަގަ ދޭން ފަށާނެ.
  20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީ އަށް ލިބުމާއި ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ކަރަ ފައިން އަރަންފަށާނެ. އެކަމުގެ މަލަމަތި މިހާރުވެސް އެބަފެނޭ. އަދި އެ އުޅެނީ ހުވާުނުކޮށް. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށްފަހު އެކަން ބަލަން ތިބޭ ދުނިޔޭގައި ތިބި ބަޔަކަށް ފެންނާނެ

 15. ސައުދު

  ހާމިދުގެ ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރަން

 16. ސައްލޭ

  މިހާ އަވަހައް ރައްދު ދޭންފެށުމުން އިންގެނީ ކޯލިސަން ރޫޅެން މާގިނަދުވަހެއް ނެއް ކަން

  • ހުސޭނުބޭ

   އޭތް! ދޮގުނަހަދާ! މައުމޫނު ބުންޏެއްނު ކޯލިޝަނެއް ނުރޫޅެނެޔޭ! އެހެންނެއްނޫން! އެހެން ބުނި ބޭފުޅުން އެބަ ވަރަށް ގަދަޔަށް ދަތްއުނގުޅާ! ގަދަޔަށް ރާކަނިމަސް ފަރިއްކުޅުވުމަށްޓަކައި!

 17. ބަކުރު

  ބަޔަކު ހަޅޭއްޖަހައިގަތީމާ ބަންޑާރަކޮށީ ގޭޓް ތެރޭ ދެކޮޅަށް ދުވެދުވެފައި ސިފައިން ލައްވައި ފުލުންގަޔަށް ބަޑިޖައްސުވައި ދެންހަދާނެގޮތެއް ނޭނގިގެން އިސްތިއުފާ ދީފައި ދެން މިބުނަނީ ބަޣާވާތެކޭ. ޢެހެރީ މައުމޫނު. ބަރުހަތިޔާރު ހިފައިގެން ތަމަޅަ ބާޣީން އެރީމާވެސް އިސްތިއުފާ ނުދޭ. އެތިބީ ދިވެހި ދަރީންނަކީ.

 18. މޫސަބެ

  ބާގީންގެ ސަބަބުން ވެރިކަން ލިބުނީމަ ތިފުއްޕަނީ އަދި މިއުޅުނި މަގާމުތައް ނުބަހަ!!! ހާމިދު ހުރީ ހަމާގަތަ!

 19. ކުޑަ އަލީ

  ފެށުނީ އަދި ހުވާވެސް ނުކުރެވި ތިއުޅެނީ ކިހާވަރެއް ކޮއްލާނެ ބާ

 20. ރިޔާޒު

  ގާބިލުމީހަކީ އަހަރެން.

 21. ސސސ

  ބައިބައިވުމުގެ މަލަމަތި.. ހަހަ.... ތާއީދެއް ނެތޯ ހަހައް

 22. ޢިންތި

  މި ފެންނަނީ ކޮޅުމަތި. އެމް.ޑީޕީ އިން ދުއްވާ ބިސްމަޅިން ސަލާމަތްވެބަލަ ދެންވެސް. އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ މަޅިއެއް އެމަޅިން ސަލާމަތްވެވޭނީ މަދު މީހަކަށް

 23. ޒާ

  ހާމިދު ބުންޏަސް އެއީ ތެދެއް. ދެން މި ރިޔާޒަކު ހީވަނީ އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް ވެރިވެގަންނަން އުޅޭހެން. އިބޫގެ ތަރުޖަމާނުހެން. ސައިޒް އޮޅިގެން އުޅެނީ.

 24. ދެ

  ހާމިދަކީ އެއްކަލަ ހޮނޑާފުށިން ފެނުނު މީހާ ތަ ؟

 25. ވަގުކަލޭގެ

  މިއަދުވެސް މިބުނަނީ 7 ފެބް 2012 ކުރީ ބަޣާވާތެކޭ.. އެއީ ބާޣީންނޭ.. މިމީހުން ޖަލަށްލުން މާބޮޑަށްވެސް ފަހީ..ކުޑަދުވަސް ކޮޅަކަށްނަމަވެސް ބައެއްބާޣީން ޖަލަށްލާދިން ކަމަށްޓަކައި ރ ޔާމީންއަށް ޝުކުރިއްޔާ.. ރޔާމީން މިމީހުން ޖަލަށްލާފަ ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންކޮށްދިން ނަމަ އެމްޑީޕީ ކޯލިޝަނެއްވެސް ނުހަދާނެ..

 26. އަހރެން

  ހަމަބުއްދި ފިލާފައިވާ އެކަކުވެސް ކައިރި ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް، އަދި ބަޢާވާތް ކުރި މީހުންވެސް ދުރުގައި ބައިތިއްބަވާ

 27. ާވައްޑޭ

  އަދި ނުވަރަކުން ނުދާނެ ލާދީނީ އެމްޑީޕީގެ އަސްލު ސޫރަ ފާޅުވާނީ ގޮނޑީގަ ރަގަޅަށް އުށީދެވުނީމައެވެ. މިހާރުވެސް

 28. އަޙްމަދު

  މިފެންނަނީ އަސްލު ސޫރަ. ގައުމުން ބޭރުގައި ފިލާ ތިބި މީހުންގެ ފިޔަފަޅަންފަށައިފި. ނިކަމެތިކޮށް ޤާސިމް. މައުމޫން، އިމްރާން މެންގެ ބައިގަނޑަށް ހަދާލާނެ.

  ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ އޭކިޔައިގެން ވޯޓް ލިބުނީމާ. މިހާރު ފާދިރީ އެމްޑީޕ މޭ ފުއްޕާލައިފި.

 29. ޢިންތިގު

  މި ފެންނަނީ ކޮޅުމަތި. އެމް.ޑީޕީ އިން ދުއްވާ ބިސްމަޅިން ސަލާމަތްވެބަލަ ދެންވެސް. އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ މަޅިއެއް އެމަޅިން ސަލާމަތްވެވޭނީ މަދު މީހަކަށް

 30. އަޒީ

  ރައީސް ނަސީދު ގެ ސަރުކާރު ވައްޓަލާން އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނީ ތިޔަ ބާޢީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މެން. އެދުވަސްމަތީން އަހަރުމެން ހަނދާން ނުނެތޭ. އަހަރެމެން ވާނީ ތި ރިޔާޒް މެންގައި ފާހަގަ ޖަހާފަ. ތިޔައީ ބާޢީން

 31. އަހުމަދު

  އިބޫ ވެރިކަމަށް އައީ އެމްޑީޕީ އަށް ރައްޔިތުން ދިން ތާއީދުން. ކޮން ކޯލިސަނެއްތަ. ކޯލިސަނަށް ރައްޔިތުން ވޯޓް ނުދޭ

 32. ގުރާ

  އަސްލު ތިޔަ ފެންނަނީ! މޑޕ އަށް ވޯޓުދިން މީހުން ވިސްނާލާ އަދި މި އުޅެނީ ވެރިކަމާ ހަވާލު ނުވެވިގެން. އިސާހިތަކު ޤާސިމް ބޭރުކޮށްލާނެ، ދެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މީހުން އަތްޖަހާ!! ??????

 33. ޒުހައެރު

  އަހަރުމެންގެ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު ވައްޓާލީ ތިޔަ ބާގީންތައް.....މައިތިރިވޭ މީ އަހަރެމެން ކުރި މަސައްކަތުން ހޯދި ކާމިޔާބީ

 34. ޒަރީރު

  ބާޢީ ރިޔާޒް މައިތިރިވޭ. ކަލޭތީ ސިޔާސީ ބުރަދަނެއް ހުރި މީހެއް ނޫން

 35. އަލީ ވަހީދު

  އިބޫ ވެރިކަމަށް އައީ މޑޕ އިން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން. މިއަދު މީގެ ފޮނިބޯން ބާޢީ ރިޔާޒްމެން ނޫޅުއްވާ.

 36. ޖަލީލް

  ބުނެލަން އޮތީ ހާމިދު އަބްދުލް ގަފޫރު ވިދާޅުވީ ރަގަޅަށް. ބަލަ! އިބޫ ވެރިކަމަށް އައިއިރު ގާސިމް، މައުމޫން، ރިޔާޒް، ދެން ތިބި ބަޔަކުވެސް ތިބީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވޭ ހިސާބް ނޫން. މޑޕ މީހުން ރައްޔިތުން ކައިރީ އާދޭސް ކޮށްގެން އިބޫ ހޮވީ. ދެން ކޮން ބާރެއް ބާޢީ ރިޔާޒް ހޯދަން ތި އުޅެނީ. ތިކަން ނުވާނެ ހުއްޓާލާ!

 37. ސަރީފް

  ފެޅިއްޖެ. ފެޅެނީ

 38. މޫސަ...

  އެމްޑީޕީ އަށް 5 އަހަރުގެ އެއްދައުރު ދައުލަތް ހިންގަންދެވި އެކަން ރަގަޅުގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެވި ދައުރު ނުނެމެނީސް ދައުލަތް ހިންގުން ދޫކޮށްލާފަ ދިޔަބަޔަކަށް މިހަރު ހިންގުމުގެ ބާރު ދީގެން ނުވާނެ، މި 5އަހަރު ޖޭޕީގެ ވިސްނުމަށް ދޫކޮށްލާ އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅުން ޖޭޕީއަށް ދައުލަތް ހިންގަން ސަޕޯޓް ދީގެން ތިބުން ރަގަޅުވާނީ އޭރުން އެގޭނެ ކިހިނެއްކަން ހިންގަނީ...

 39. އެއްބާރުލުން ބައިބައިވިން

  ކައްކާނީއެކީގަ ކާނަވާނީވެސް އެކީގަ އޭރުން ކޯލިސަން ފުޑޭނީ މީ ވަރަށް ވާހަކަ

 40. ޢިސްމާޢީލް ނަޞީރު

  ޢަޅުގަނޑަކީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއް. ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ދެއްކި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ވަރައް ރަނގަޅައް އަޑުއެހިން، ރިޔާޒް ދެއްކީ ވަރައް ރަނގަޅުވާހަކައެއް. މިއީ، ކުރީގެ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ފިތުނަ އުފައްދަންވީ ވަގުތެއް ނޫން. ރައީސް ޞާލިހް ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ ފިކުރެއްގެ މީހުން ގުޅިގެން ކުރިޔައް އޮތް 5 އަހަރު ރާއްޖެ އިސްލާހުކުރުމަށް. ޤައުމާއިގެން ކުރިޔައް.

 41. މުއްސަނދިބެ!

  ލާދީނީ ބައިގަނޑުގެ އަސްލު ސޫރަ ފާޅުވާނީ ގޮނޑީގައި ރަނގަޅަށް އިށީދެވުނީމައެވެ. މިހާރުވެސް އެ އުޅެނީ ކަހާވަރުން މައިތިރި ނުވެވިގެނެވެ. ހުރިހައި ޕާޓީ ތަކެއް ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވަޢުދު ތަކާ ލާދީނީ ޕާޓިން ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތްﷲ ގަންދީ ހުވައި ކޮށްފަ މިބުނަނީ އެ އިލާހު އިރާދަކުރެއްވުއްޔާ ވަރަށް ހުތުރުކޮށް ވެރިކަމުން ވައްޓައިލާނަން! ލާޝައްކް!!! ވަﷲ އަޢުލަމް!!!

 42. ޢަބްދުﷲ

  އެނބުރި ފަސްބަލަމުން، ކުރިއަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅޭނެއެވެ. ރައްޔިތުން ވޯޓްދެއްވީ ކޯލިޝަނަށެވެ. ރައްޔިތުން ވޯޓްދެއްވުމުން ރައްޔިތުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތުގެ މައްޗަށް ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ނިދާފައި ނުތިބެވޭނެއެވެ. އިބޫކޮށްފައިވާ ވަޢުދުތަކާއި ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ ވާހަކަތައް ދިމާވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނު އިބޫގެ ވަޢުދުތަކާއި ޚިލާފުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ނިޔަތް ރަނގަޅު ނޫންކަން އެނގުމުން، (ޔަޤީންކަށަވަރުވާއިރު) ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުކޮށް ފަރުޖެހޭކަށް ނޯންނާނެއެވެ.

 43. ހަސަނު

  ތި ނަސޭހަތުގަ މައްސަލައެއް ނެތް. ރިޔާޒް އަސް ގަބޫލުކުރެވޭ ތި ނަސޭހަތް.

 44. ސަންގުމަރުމަރު

  ކުޅިވަރު ތިފެންނަން ފަށަނީ. ތިޔޮތީ ވާކަމެއް. ދެން ތިމީހުން ތިމީހުންނާ ތަޅާފޮޅާތަން ފެންނާނީ. ސާބަހޭ.
  ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަށް ވޯތު ދިން މީހުން ދެން ބާރަށް އަތްޖަހާ.

  ދެން ފެންނާނީ ހެޔޮ ވެރިކަން ކޮށްދޭންބުނި އިބޫ ވެސް ދުރުކޮށް ޔަހޫދީ އަންނި ވެރިކަމަށް އަރާތަން. ދެން ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ޖެހޭނީ ބަނޑަށް ކުޅު ޖަހައިގެން ތިބެން ރޯލަރޯލަ.

 45. ސިރިސޭނާ

  އެމްޑީޕީގެ އިންޓަނެޝްނަލް ހާމިދު

 46. ޢަލީ

  ހޭބަލިވީތަ. އަދި ކަލޭމެންގެ ސަރުކާރެއްނާދޭ. ނުވެސް އަންނާނެ. ހުވަފެންބަލާލަ ބަލާލަތިބޭ. ހާދަވަރެކޭ މިވަނީދޯ

 47. މުހަންމަ

  ހިޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހައްލު ހޯދޭނެ ގޮތްވެސް އޮންނާނެ. އެންމެންވެސް ތިބެން ޖެހެނީ މައިތިރިކޮށް. ވަޒީފާ ދޭން ޖެހެނީވެސް ގާބިލު މީހުނަށް. މައްސަލައެއް ނެތް.

 48. ޙަސަން

  މި ހާމިދު މީވަކި ކާކު؟ މި މީސްމީހުން ލައިގެން ވެރިކަން ކުރާކަށް ނަުން އަހަރުމެން އިބޫ ހޮވަީ. ޢެއްވެސް މިލައެއް ނެތް ސާފް މީހުން ލައިގެން ކުރަން ޖެހޭނީ.

 49. ކައުންސެލަރު

  ބުނަން! އަހަރެމެން މަންތިރިޔަކުން ނޫން ސައިކިޔާނީ. މަންތިރި ނަގާ ހޫރާލާފަ މަނާ މަންތިރިކޮށްގެން ބޮނދުބުޑަށް ޖަހާނީ! އިނގިއްޖި. ގެޓް ނުވަންޏާ ގެޓްވެ އަމިއްލައަށް. އަބްދުﷲ ރިޔާޒެއްނޫން އެހެން އެންމެންވެސް ބުރުމާވެސް ރޮންދާވެސް ބޭރުކުރާނެ.، ހަނދާން ބަހައްޓައްޗެ. އެއާޔތުން ވާނީ އެއަށްހަމަ. @ޕަޕެޓް

 50. ސިޔާސީ

  އަމިިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފަތިބޭ މީހުން ކޯލިޝަނުން
  ބޭރުކުރޭ! މޑޕ ހިޔޮވެރިކަމެއް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ކޯލިޝަން ރޫޅާލަން
  ޖެހޭ އެހެންނޫނަމަ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިވާނެ!

 51. މުހައްމަދު

  ކެބިނެޓްއިއުލާން ކުރަންވީމާ ފޯރިހުންނާނެތާ.
  މަހާދަ ހިންޏެއް އެބައާދޭ...

 52. އަޙްމަދު

  ފެއިލްވުމާއި ޤާބިލްނޫން މީހާވަނީ 7 ފެބުރުއަރީގަ ފެނިގެން ގޮސްފަ

 53. މުޙައްމަދު

  ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކަންކަން ރޭވުމަށް ގޮވާލަން

 54. މުހައްމަދު

  މޮޔަނުގޮވާ ހާމިދު ތީ ފެއިލް ވެފާވާރާބޯ މީހަކީ
  މިޤަވްމުގަ ނޫޅޭނެ ތިހާމިދުބަލާގަންނާނެ މީހަކު
  ހޮޑާފުށީގަ ހުރެބަލަ

 55. މުހަންމަދު.

  އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ އިސްބޭފުޅަކު މީގެ 2 އަހަރެން ކުރިން އަޅުގަޑު ގާތު ބުނި، ބާޣީން ލައްވާ މިކުރުވާ މަސައްކަތަކީ. އެމީހުން ވައްޓާލި ތިމަންމެންގެ ސަރުކާރު އަބުރާ ހޯދުމޭ، އޭގެ މާނައަކީ އެނޫން ބޭނުމެއްނޯނާނޭ.....ތިމަރަ ރިޔާޒަކީ ފުލުސް އޮފީސް ވެސް ހަލާކު ކުރި އެކަކު...އަފްރާސީމު މަރާ،ރާއްޖެ ޓީ.ވީ. ގެ އަލިފާނާ ޒިންމާކުރުވަންޖެހޭނީ....އެދުވަސް ވަރު ހޯމް މިނިސްޓަރަކު ހުންނަވަނިކޮން ރިޔާޒު އަދީބު ދަންވަރު ހުސެން އާދަމް ބިލްޑިނގް އަށް ވައްދާ ފްރައިޑް ރައީސް ކާން ދެނީ،ޝުކުރިއްޔާ ޙާމިދު. މީނާ މައިތިރި ކުރާތި. ހެޔޮނުވާނެ.

 56. އިންސާފު

  އެމް،ޑީ،ޕީ މީހުން ބޭނުންހާ ގޮތެއް ނުހެދޭނެ މީ އިއްތިހާދުން ހޮވިކެންޑިޑޭޓެއް..

 57. އައިޝާ

  ކުޅިބަލަން މިތިބީ ކުޅިބަލަން ކެތްމަދުވެފަ

 58. އަލީ

  ހާމިދު ކަލޭ ދޭބަލަ ހޮނޑައިދޫއަށް ރާ ބޯން. ތިބުނާ ރިޔާޒުމެންވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެން އިބުރާހިމައް ވެރިކަން ލިބުނީ ހާމިދު ކަލޭ ކޮންކަމެއް ކޮށްދިނީ

 59. ރޮންދާ

  ބާޣީ ބޭޏުންވަނީ ފޮނި އަނގަތަޅަން، އިބޫ ބޭނުންވާގޮތް ބުނަން އެސޮރު އެއީ ކާކު؟

 60. ޢާސިދާ

  ޚޮކޮޕާ ސައިޒް ކޮށްލީދޯ ތިމަރަ ތިމަރައަށް ފޫޅު ކަނޑައި ފިއްޔާ މީހުން ތެދުވެރިކަން ކުދައްޔޭދޯ

  • ާމަރީ

   ޜާކަނި މަސްކެވޭ

  • ާމަރީ

   ހާދަ އަވަހަށޭ ހަނދާން ނެތުނީ.

 61. މައުމޫން

  މި ވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ޖަމާކުރާނީ ކާމިނީ ޢާއިލާއަށް... އިބޫ އަކަށް ނުކެރޭނެ ކުޑަކޮށްވެސް ޚިލާފެއް ހަދާކަށް..

 62. ރީނދޫ

  ކޮބާ ރިޔާޒު ހީވޭ ކަމެއްހެން އަބަދުވެސް އަފްރާސީމް އަފްރާސީމް. އަދިވެސް އޮވޭ ރިނދޫ ފެން ބޮއިގެން

 63. އައްޔަ

  ހިތްހަމަޖެހުމެއް އެބަލިބޭ. އުއްމީދަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އިންވެރިކަމަށް އައިސް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ދިގުމުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން.

 64. މަގޭޚިޔާލު

  ދެން އުފެދޭނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރެއްނޫން! ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް. މިހުރިހާ ބުރައުފުލައި ދާ އޮހޮރައި ލޭއޮހޮރިއިރު ތިބުނާ ހާމިދު ވީތަނެއްނޭނގެ. އަނގަފުޅާނުކޮށް ސައިޒުގަހުރޭ. ކަންކަމަށް ޤާބިލުމީހުން ތިއްބައި ނާޤާބިލު މީހުން ކަންކަމަށް އިސްކުރުމަކީ ޚިޔާނާތެއް. ރިޔާޒުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅު.

 65. ސާމާ

  ކޮބާ؟ ރަނަގަޅު ވެއްޖެއެއްނު. ތިއޮތީ އަނިޔާވެރި ނޫންވެރިކަމުގެ ފެށުން.ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް އަކީ އެމްޑީޕީގެ ހަލާކު.

 66. ވަހީދު

  ކޭކުފަޅާލަންވީ ވަގުތު މިޖެހެނީ. ބާގީންތައް ފެޔަށް ޖައްސާ

 67. ޙަސަން

  އެމްޑީޕީ މީހުން ތިބޭނީ ހިތުލައިގެން . ކަލޭމެން ބޮނޑިބަތްޖަމީލްނމެން ކަންތައް ކުިރި ގޮތް ދޯ؟ބަލަ އިންސާނުންނޭތީ. ތިބަޢާވަތް ކުރި އެއްމެންނަށް ބަދަލުހިފާނނަން. ތިބެއްޗޭ. ވަރިހަމަ ކެޔޮކަނޑާލީމަ ގަހުގެ ބޭނުމެއްނެތޭ ބުންޏަކަސް.

 68. ޖުމާ

  އެމްޑީޕީ މީހުން ތިބޭނީ ހިތުލައިގެން . ކަލޭމެން ބޮނޑިބަތްޖަމީލްނމެން ކަންތައް ކުިރި ގޮތް ދޯ؟ބަލަ އިންސާނުންނޭތީ. ތިބަޢާވަތް ކުރި އެއްމެންނަށް ބަދަލުހިފާނނަން. ތިބެއްޗޭ. ވަރިހަމަ ކެޔޮކަނޑާލީމަ ގަހުގެ ބޭނުމެއްނެތޭ ބުންޏަކަސް.

 69. ރެކިފުތާ

  ކޮންމެ އެއްޗެއްޖެހިޔަސް ރައްޔިތުން ހިއެއްނުވޭ ގަބޫލުކުރާނެހެން. ދެން އިވެންފަށާނީ ކުއްލިއަކަށް ޔާމިނު ވަގަށް ތެޔޮބޭރުކުރިވާހަކަ އާއި އެކަމުގެ ޝަރީއަތް ފެށިގެން އުޅޭ ވާހަކަ ވީމާ.

  • ހުސޭނުބޭ

   ތީ އެއްކަލަ 3 އަހަރުގައި އުންކާރުދީފައި ކިޔައި އުޅުނު ލަވަ! ވެރިކަމުން ވެއްޓުނުއިރުވެސް ތިކަން ސާބިތެއްނުވި! ދެން ކޮންމެވެސް އެހެން ލަވައެއް ކިޔަމާ! މިހާރުވެސް ކްރިސްޓިއަން މިޝަނަރީތަކުން ހާދަ ލަވައެއް އެބަ ކިޔައޭ!

 70. ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާ

  އަދި މިއުޅެނީ ހުވާ ނުކުރެވިގެން. އެކި ގޮތްގޮތުން މިހާރު ކޯޅޭޝަންގަ ތިބި މީހުންނަށް ރީދޫ ކުދިން ސޯޝަލް މީޑިއާގަ ބަވާ ކުޑަކުރަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވެރިަކން ލިބުނީ ކޯޅޭޝަނަކުންކަން ވެސް ހަނދާން ނެތިއްޖެ. ބޯކިބާ އެއްކޮށް ކާލާނަމޭ ހިތާ އުޅުނަސް ރިޔާޒޫ މެން އެހެން ހިލާ ވިޔަކަނުދޭނޫ ރީދޫ ކުދިންނޭ.

 71. އިބޫ

  ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ދެން އޮރެންޖް ޖޫސް ތައްޓެއް ބޯލާ އޯކޭ.... ލޮލް

 72. މާފުށި މާންބެ

  ކޯލިޝަން ރޫޅޭނެ ކަމުގެ ފުރަތަމަ އަލާމާތް
  ދެން އަތްޖަހާ.

 73. ކަރީމު

  ކޯލިސަނުން އިބޫހޮވީ ކޯލިސަންގެ ވެރިން ޖަލުން ސަލާމަތް ކުރަން. މިހާރު އެކަން އެދަނީ ނިމެމުން. މިއީ އެމް ޑީ ޕީގެ 5 އަހަރު. މީގެން ބައި ހޯދަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. ހަނދާން ނައްތާލަ. ޖަލަށް ލާފައިވާ ގިނަ މީހުންނަކީ ބާޣީން. އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ބައެއް ނޯންނާނެ. އެމީހުން ޖަލަން ލީކަމަށްޓަކައި އެމް ޑީ ޕީ އިން ރައީސް ޔާމީނަށް އެވޯޑެއް ދޭންވެސް ބޭނުން.

 74. އަހުމަދު

  ތިޔަފާޅުކުރާހިޔާލުހަމަރަގަޅުނަސީދުވެރިކަންވައްޓާލުމުގާާރިޔާޒުގެރޯލުވަރަށްބޮޑުސިޓީވެސްހިފާގެންހުރިތަންފެނޭ؟؟؟؟؟؟؟؟

 75. ސަޕޯޓަރު

  ބާޣީ ރިޔާޒު މައިތިރިކޮއްފަ ބަހައްޓާތި. ޢެމްޑީޕީ ވައްޓާލުމުމުގެމުގުލުގައި ހުރި ބާޣީ އެއްތީ.

 76. ޟޮހަމެދ

  ޙަމަ ބާގިއެއް ތީ

 77. މުރާދު

  ހެޔޮނުވާނެ ސޭޓޫ އިބޫ ހުވާކުރަންދެން ކޯލިސަނުން ވަކިނުވުމަށް އެދެން! ސޭޓު ބުނުއްވީމު ނޫންތޯ "މުޢުމިނަކު ގައިގައި އެއްހަރަކުން ދެފަހަރަކު ކައްޓެއް ނުޖެހޭނެއޭ!"
  މިއީ ރަނގަޅުބުނުމެއް، އުފެދޭ ސުވާލަކީ ސޭޓު އަމިއްލައަށް ސޭޓަކީ މުޢުނިނެއް ނޫނޭ ބުނުއްވަނީތޯއެވެ.؟

 78. ޜިޔަޒް

  ހުރިހާ ބާޢީން ޝަރިޔަތުގެ ކުރިމައްޗައް ގެނެވެން ޖެ ހޭނެ އަދި ގެންނަން ވެސް ވާނެ

 79. ހަސަންބެ

  ތިވާހަކަތައް ހުރިހާ މީހުންނައް ހަދާންކޮއްލަ ދިނުން ވަރައް މުހިމްމު

 80. Anonymous

  ހުރިހާބާޣީންބޭރުކުރޭ 1ބުރުމާ 2ނާޒިމު 3 ރިޔާޒު 4 މައުމޫނު5 އިމރާނު ،މިމީހުންގެ ތެރޭގެ އެކަކަށް ވެސް އެއްކަމެއްވެސް ނުުދޭތި'

 81. އައިސަތު

  ކޮބާ ހީވޭ. ފޭހިއިލޮށި ތިޔަ ހެރެނީލޮލަށް އިއްތިހާދުގެ

 82. ބަލާތި

  ރިޔާޒު ސިޓީ ހިފައިގެން ދިޔަގޮތް އަދިވެސް ސިފަވޭ. އެކަމަކު މައިތިރިވާން ބުނަން ހާމިދު ތީ މަ ރަގަޅު މީހެއްނޫން. އިބޫ އެބަޖެހޭ ހާމިދާއި ޖާބިރުވެސް ސައިޒު ކުރަން.. ބުނަންއޮތްއެތި ބޮޑުކަމުން ނެތް އިތުރަށް ބުނެވޭކަށް

 83. މިގާ

  ދެން އަތްޖަހާ! ރިޔާޒު ބުންޏަކަސް ޕާރޓީ ތަކަށް ދީފަހުރި ސްލޮޓުތަކަށް މީހުން އަޅަންބަލަނީ ޖީބުގަ ލާރިހުރިވަރޭ... ކިހިނެތްތަ އެހެން ދެވޭނީ؟ ހަމަ ޖެހޭނީ ފޮއްޗަކުން ފޮއްޗަކުން ބަހަން...

 84. މީމު

  ތި ޕާޓީއަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ އެންމެންނަކީ ތިހާ ދަށްފަންތީގެ ބައެއް ނޫން! މި ސާލަކަށް އިބޫ!

 85. ތިލަ ދެކުނު

  ހާމިދު ހުރީ ހަމަ ހޭގަތަ.މަވެސް ކުރިން ތިޔަ ބައިގަނޑައް ތާއިދު ކުރިން. އެކަމް މިހާރު މިފެންނަމަންޒަރުން މާޔޫސް ވެއްޖެ.

 86. ތުއްތީދިބެ

  ވެރިކަން އެއީ މަތީ ފަރާތުން ދެއްވާ އެއްޗެއް، މީގަ މީހަކު ކޮއްދޭނެ ކަމެއް ނޯއްނާނެ، ދެއްތޯ؟

 87. ނުބުނާނެ

  ހައްހައްހާާ!!!!!!